Vrij België

1248 0
15 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 December. Vrij België. Geraadpleegd op 02 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8ph2n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJ BELGIE ONDER LEIDINQ van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. •ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË • 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND : , /. 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 ir. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. De Protestbeweging tegen de Duitsche slavendrijvers. Mijin laatste greintje geloof in het rechts gevoel der menschheid was bijana wegge-worpen. Iederen da'g, nieuwe ongerechtig-heid en onmenschelijjkheid in de w>ijze van oorlogvoeren, en iederen dagi, nieuwe be-wijzen van radelooze of berekende onver-schilligheid der onaijdigen. Misdaad hier, en zwakheid daar, maar in beide gevallen ten koste van recht en geweten. En zij die het werk der zedelijke, naast het werk van stoffelijke verdeflgjng van Europa hebben ingeleid, hebben gedurende deze twee en half jaar van volkerenwaanzin, hun demo-nische meesterschap op dat geibied onon-derbroken volgehouden. De wegvoering van drie honderd dui-zend Belgische burgers zou de kroon op het werk zetten. Maar ditmaal blijkt de maat vol. De onzijdige toeschouwers hebben zich ditmaal opgeschrikt gevoeld en op den smartkreet van onze duizenden vrouwen en kinderen, ontrukt uit de ar-men van man en vader, op heb hulpge-roep van onze Belgische arbeiders, ge-vankelijk v/eggevoerd naar onbekende be-stemming, maar zeker van b bittere noodlot om tegen hun eigen bloed te worden gebruiki is eindelijk antwoord gekomen uit den vreemde. De huichelachtige, maar, voor de ;-eher-pe afgeteekendheid van hun wanbedrijf, al te doorzichlige motiveering van WolEf en zijn ingevers heeft niemand misleid1 en met een nog ongeziene eensgezindheid heeft de pers van aile neutrale landen, op eenige schotelvodden van Duitsche propaganda na, eenlsgezind haro afkeuring over deze geraffineerde slavenjacht uitgesproken. Ilet volk voelt de behoefte om zjijn verontwaar-diging uit te spreken in openb-we protest-vargaderingen en de regeeringen van de onzijdige land'en hebben eveneens, zelfs uit eigen beweging, bij de Duitsche regeering verzet aangeteekend tegein deze nieuwe schending van het volkerenrecht en van hett gegeven woord. Men kan de vjoortiaanjslie! velrklaringen van dien aard —- de consistoriale rede van Z. H. dlen Paus, het antwoord van ae , Nederlandsche regeering, de berichten over het optreden van de VereenigdQ. Sta-ten van Amerika, en den. brief der socia-listische internationale in dit nummer van ,,VriJ België" terugvinden. Wij hebben met groote waardeering ge-zien, dat het Nederlandsche volk zich zoo opreclit meegevoelig in deze nieuwe zware beproeving voor ons getoond heeft en dat het als wn eerepMcht heeft ondarvotnden en erkend om onze landgenooten welke na ue bekende geru,sti3iellende boodschappen van de Nederlandsche autoriteiten naar België waren teruggekeerd, opnieuw aan den klauw van het Duitsche militarisme te ontru,kken. Wij hopen evenwel, dat de stem van Nederland nog duidelijker zal spreken, en vooral niet zwijgen zalvooral-eer recht is geschied, ook tegienover de-zen welke, wellicht in goed verirouwen op de verzekeringen ouzer teruigkeerende uit-gewekenen, in het bezette land1 zijn geble-ven. Het oordeel en het voorbeeld van Nederland zullen hun gezag laten gelden bij de overige neutralen volkeren, en in-middels danken wiji al dezen welke, zoo- als de Nederlandsche Bond der onzijdigen, het initiatief hebben genomeoi om het open-baar geweten in aile landen met kracht i op te wekken Het zou niet billijjk wezen, indien wijj ook geen woord van hulde spraken voor , het optreden van de Duitsche sociaal-demo-i craten, welke niet alleen in de Rijksdag-; commissie en -vergadering zijn opgekomen i tegen de ontvoering van onze landgenoo-i ten. maar in overleg met hunne kamera-l den van andere landen naar praktische middelen willen uitzien om de voortzetting - ervan te keer te gaan. Wij zijn overtuigd, dat er ook chrîstene arbeiders in hun - hart de daad van onmensehelijkheid, welk ) on der hunne oogen wordt voltrokken, ; moeteu afkeuren maar zij moeten nog den m Trînrl/vn r>fn rw ! 0V1 1/vO ifA m Q lr on irin fie ware roepingi tegenover de strijdenden te brengen, mogen in dezen jongsten bijr val een aansporingi vinden om met meer kracht en volharding hun propaganda door te zetten. En wie weet of zij hun onmiddellijk doel — de bevriiding van onze weggevoerde burgers — nidt bereiken, wie weet- op deze eerste stap niet, voor geheel ionze v o 1 teren t\eweging, een begin van t.erug-keer is naar meer m ens ch el i j kh ei d en naar meer eerbied voor het recht. Dezen welke de prot&stbcweging hebben ingezet, geloo-cen wellicht niet in die mogelijkheidi om op de Duitsche regeering eenigen beslissenden invloed uit 'te oefenen. Dat heeft ze n;>et weerhouden, omdat zij ndet wilden -zondi-gen abor verzuim en omdiat misschien hun optreden de Duitsche vuistheeren tôt een meer humaner behandeiing van hun slachtoffers zou hebben aangezet. Wen RnnnF kriiir TFNTnnNRTFi i iNn tf iitrfp.ht Blik in de Tentoonstellingszaal (Zie blz. 12.) Machiavellisten, welke hen in het Cen-trum vertegenwoordigen. De protestbeweging tegen de Duitsche sla,\ enf.rijvers geeft ons d'us eenige reden tôt tevredenheid. Niet omdat zij reeds volà'oendle kracht zou hebben bereikt. Immers tegenover het geluidl dat de vol-keren-opinie zal moeten geven, vooraleer zij.bij] machte zal blijken om dezen oorlog w/ederom binnen de perken van relatieve menschelijkiheid le drijven, zijn deze eerste ui'ingen slechts een schuch'ere inzet- Maar het is nu eenmaal tôt een begin van ver-zet, tôt een eerste uiting van mensche-lijk saamhoorigheidsgevoel gekomen, en nienwe verwachtingen gaan opleven. De vromen, welke zich voor de ondankbare taak inspannen, om de onzijdige volkeren tôt het inzicht in hun hooge en hun eenig moet handelen met den wil om te winnen men moet niet op voorhand winnen om den wil tôt handelen te hebben. Maar een goec'e poging, ernstig, ondernomen, geeft dlikwijjls onverwachte resultaten. Dat de onzij;dige volkeren dus eens toonen wat er hun aan ridderlijjkheid overblijft en of zij| geen middelen biji de hand hebben om op de Dui te chers drukking mit te oefenen. Wanneer nu wordt dôôrgesproken en, door de opénbare opinie in de verschil-lende landen aan het officiëel protest aer resp. regeeringen kracht wordt bijgezet, hebben wij misschien kans den terugtocht van de Duitische dwingelandij te beleven, want Duitschland dat smeekt om vredes-bemîddeling kan de sympathie van het buitenland niet geheel ontberen. En mocht deze eerste groote poging van / ti zedelijke pressie op de volkerenrechtschen- r nerfe gelu.kken, dan volgt ongetwijfeld nog r meer, dat verzachting kan brengen in den r ijselijken nood van deze dagen en een be-tere" toekomst aanbanen. In de verbijste- >1 ring van het zoo plots ingebroken oorlogs- e geweld, konden de neutrale volkeren niet j tôt klaarheid komen over hun roeping en 3 hun macht, en de ondesrbloken opvolging - van rechtschendingen heeft de zedelijke ont-r reddering edken dagi -vermeerderd. De b menschheid is aldoor verder gedaald langs - een donkeren trap, naar nog ongemeten 3 verlaging. Kunnen w"lj beleven,, tengevolge i van de nieuwe overdaad van ellende aan t ons arm Belgische volk volbracht. dat de - volkeren zich bezinnen en terugkeeren, dan i zal ons lijden niet vruchteloos zijn gele>-t den, en de menschheid opnieuw licht zien i in haar toekomst. Zoo niet, dlan gaan wij a verder naar dlen afgromdl FRANS VAN CAUWELAERT. BeH&ht. Dit kwartaal Içopt van af 27 November IQI5 tôt 26 Febrnari IÇIJ. Voor de abonnementen in Nederland en Nf derlandsch-lndië laten wij het bedrag perpost ontvangen. De abonnementsprijs is .één gulden per kwartaal (voor abonnementen buiten Nederland, betaald door personen in Nederland ver-blijvende, 1 fl. /j) verhoogd met het bedrag der inningskosten. Voor Engeland, Engelach-Mië, Natal en Canada sture men ons een tnoney-or der van 2 sh. In ■ Engeland kan men een postal-order van het-zelfde bedrag zenden aan het adres van den heer Clerbaut, 121, Noëlstreet, Ncttingham. Voor Frankrijk, Zwitserland, Italie, onbezet België en het front sture men ons een inter-nationaal postmandaat van 2.50 fr. Onze soldat en gelieven er aan te denken, dat zij zk": mandaat niet in het onbezette België maar slechts op postkantoren in Frankrijk kunnen nemen. Abonnementen uit Congo betalen besi door ■ bemiddeling der „ Banque du Congo Belge1'. Uit de Vereeniçde Staten van Amerika sture men ons liejst in eens het bedrag voor één jaar door twee dollar in den brief te steken. a Uit de Scandinavische landen sture men ons a het bedrag in bankbriefjes dier lauden en be-n rekene het bedrag volgens den koers van den t dag. Abonnementsprijs per kwartaal voor die e landen is I fl. 75 Nederlandsch geld. | De abonnenten uit Chili, China Cuba en ^ Bermuda worden Verzocht ons het bedrag hun-ner__ inschrijvingen te zenden door middel van een checq op de „ Rotterdamsche Bankver-. eeniging", Bijkantoor Kneuterdijk, Deu Haag, r te^koopen in een bank buriner streek. > Aile abonnementen moeten op voorhand wor-4 den betaald. Nieuwe inschrijvers ontvangen, op aanvraag, t de reeds verschenen nummers van dit kwartaai. I No. 69. VRIJDAG 15 DECEMBER 1916. TWEEDE IAARGANG. Dit Nummer bestaat uit 16 Bladzijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes