Vrij België

683609 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 Maart. Vrij België. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1n7xk8580s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NO. 136 VRIJDAG 29 MAART 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12£ cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG, ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 c FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Nederîand in het gedrang. Wie Nederîand een goed hart toedraa kan slechts van de pijnlijke gevoelens geti gen, die bij het in beslag nemen van de IS derlandsche schepen zijn opgekomen. Wel ook de omstandigheden mogen wezen, waj in deze maatregel getroffen werd, toch k een Vlaming evenmin als een Zuid-Afrikan daarover zoo maar zonder meer heenstappe want elke staatkundige verwikkeling, wel aan de Nederlandsche volkskracht dreigt £ breuk te doen, wordt door hen wellicht me dan door welke andere vreemdelingen o gevoeld. Daargelaten of het angarie-recht in 1" heerschende volkenrecht nog bestaat of ni< hoeft het geen betoog, dat een dergelijk vc kenrecht weinig uitstaans heeft met de recl vaardigheidsbegrippen, welke men zich o danks ailes uit deze tijden zou willen zi opwerken. Ook spreekt het van zelf, dat B< gië — het eerste slachtoffer van de anarch die aan souvereine staten toelaat te doen w hun belangen meebrengen — geene verar woordelijkheid te dragen heeft ten aanzi van den maatregel, die in Holland zoov( opschudding heeft gewe.kt. Wie met aandacht de politiek gevolj heeft door de Nederlandsche regeering v; meetaf aan in eere gehouden, kon bij el gelegenheid vaststelleni,hoe Nederîand stee de trouw aan de traktaten ongeschond< heeft willen bewaren en ho.e de Nederlan sche regeering ook bij voortduring de vl; van het werkelijke volkenrecht trachtte ho< te houden, zooals het betaamt aan een lan dat op Grotius bogen kan. Sinds 4 Augustus i^i4 is het eene onrec-het andere opgevolgd, en men moet het eim van den oorlog afwachten om te weten of o< op volkenrechtelijk gebied het goede uit h kwadé zal geboren worden, en er een inte nationale toestand zal kunnen geschapi worden, die aan kleine staten en kleine vc keren veiligheid biedt. Intusscben word'e eens- te meer lierhaal dat België een levensbelang heeft na den oo: l'Og in goede verstandhouding te leven mi een alzijdig onafhankelijk Nederîand, e dat beide landen aldus een wereldbelang di< nen. Wordt de Noordzee-kust ooit aan Necle: land en België onttrokken en onder well voogdij ook geplaatst, dan komt er na deze oorlog, hoe ontzettend ook, slechts een w; penstilstand. Worden Nederîand en Belg: van het een of ander staten-consortium a hankelijk op. ekonomisch gebied, dan zulle beide kleine landen er niet alleen de nationa welvaart bij inschieten, die hun geograph sche ligging in zich sluit, maar' dan zal zulk tevens beteekenen, dat er in de werel'd ee groote ekonomische tweespalt komt, waai door de oorlog in feite wordt voortgezet. En hier kan er wel aan herinnerd wordei dat wat de Nederlandsche en de Belgisch gewesten van elkaar heeft vervreemd, groc tendeels te wijten was aan oorzaken, die zic buiten, hun wil om ontwikkelden. Wij hoper dat deze tijden geen tweede XVIe eeuw zu len worden', en koesteren den wensch, dat z integendeel een beter uitzicht zullen opene voor een goed'e verstandhouding, die eerst e vooral berusten moet op de voikomen gaai heid der staatkundige onafhankelijkheid va beide kleine landen. o o Wij, Ylamingen in het bijzonder, wij zij er ons ter dege wel van bewust, hoe zeer he ook ons belang is, dat Nederîand onafhanke lijk en welvarend moge blijven, bezield cloo sen sterk nationalen geest en onaangetast i zijn volkskracht, \yant de ellende, die de ooi l'og zoo onverdiend over ons land heeft ge bracht, deed ons geen oogenblik den zin vei l'iezen voor die hoogere zedelijke belanger \vaarvoor de woorden gelden: Eeuwig gaa voor oogenblik. T unCTtr i. GRAF-GEBEDEN. i. BIJ EEX BROEDER. Gij hebt gestreden, als een man, het hoofd omho geen weeke klacht ontvluchtte uw purper roc lippen Gij vielt, toen 't korps in 't ingenomen dorpje to en bommen braken luide, als' omgestorte klipp Gij waart me steeds de goede broeder en de ma die altijd ging met mij, als plicbt me heen de trekker naar donkre posten ; en ge waart met uw gel; vol licht en kracht, ook deze die de lioop kw; wekken Nu ik een kruis plant op uw kleine, vocht'ge ze — mijn broêr, — en er uw helm en wapens neve legge benijde ik u schier om uw heilig, groote we en daar uw dood de schoonheid van een volk zal zeggen Tl. BIJ EEN VTJANDELIJK GRAF. Daar in een hoekje van de weide, ' geheel alleen staat er een kruis, er-onder ligt een man, die 't lijden vergat, en hoort geen dag-gerucht. — Ik groet u, mensch, die zijt gevallen en moet in 't graf tôt niets vergaan, en niet meer weet dat twintig-tallen van volkeren nog in legers staan. Tk groet u, met mijn broeder-woorden, o mensch, die eens mijn vijand waart, ik zag uw diefstal, 'k zag uw moorden, en 'k weet dat gij verwaand slechts waart. Ik haat uw heerschers en uw grooten, ik haat uw macht en uw geweld, ik haat uw onrecht, dat vergoten heeft menschen-bloed, in steên, in 't veld. Doch gij, die hier nu in de weide geheel alleen ligt in uw graf, ik groet in u het menschen-lijden, en in uw kruis, een menschen-graf ! III. VAN EEN YADER. Mijn zoon is dood, en ligt bij al de dooden, die in het vuur vergaan zijn als een strooi, doch aan den dood een stoere wezen boden, en sterk hun wilskracht droegen: levens-tooi ! Ik gaf hem, als de vaders allen gaven hun zoon, die reden was van hun bestaan, die al hun doelen droeg en al hun gaven, en al hun lioop in 't leven of zijn.... waan. Ik schonk hém aan de juistc zaak der goeden, en wist dat hij zou doen, wat ik niet kon, en dat, wanneer mijn oucle hart mocht bloede hij dit nog helen zou, zoo'n morgend-zon. Ik wist dat hij zou groot zijn in zijn denke — zijn daden zouden eén zijn met 't gedacht -en dat bij moe kon zijn in 't avond-wenken, doch nooit zou beven voor een overmacht. Ook daar hij nu gevallen is, mijn jongen, bestaat voor mij de troost slechts, diep-gebrein dat hij standvastig blcef en onbedwongen, en zijn schoon leven had een schooner eind. Korp. DAAN F. BOENS. INHOUD 1NHOUD: A ederland in het gedrang; J. Host Jr. — Grafgebeden (gedicht) ; D. F. Boens. — D Slag ii• het Westen; B. — Eènheid in Taal en Spel inig, II; J. Grauls. — Een ijdel Protest; J. Host Jr. — Ballingsdroomerijen ; E. de Bruyn. — Ee\ Tekstvervalsching. — De toestand in het Oosten. — Zeeuwsche Bricven ; J. De Maegt. — Kanttee-keningeri. — Internationaàl ovefzicht. — Nieuws van het Front. — België in den IVereldkrijg; I'.. K. B. — A ieuii's uit het Land. — Nieuws uit het Buitenland. — Advertentien. De Slag in het Westen. Op dit oogenblik staat opnieuw de hei menschheid geibogen over den smeltkro< waar uit de zidderende vlam der strijden legers straks een figuur, eerst vaag, dan di delijker te voorschiin zal tredent, een boc schap van vreugde of van ramp. De aandac voor den vuurkolk van Noord-Frankr: (lient waar lijk niet gevraagd; een waarsch wing over den ernst van het oogenblik w len wij ook niet uitspreken. Het doel van de enkele regels is, door de hedendaagsc worsteling in verband te brengen met voornaamste gebeurtenissen van den oorlc een juiste beoordeeling van den Duitsch aanva! in Frankrijk en van het door den aa valler behaalde succès-te bevorderen. Na den> stormloop tegen Verdun, ingez in Februari 1916, hebben onze vijanden het Westen niet meer aangevallen. Hi kracht was er langzamerhand vermindere de, in vefband tôt de steeds aangroeien strijdmacht welke Engeland naar het vas! land overzond. Door deze overmacht aan den kamt d gealliëerden bevochten deze de reeks ove winningen aan de Somme, welke gevolj werrlen door den strategischen terugtoc der Duitschers, tusschen Soissons en Atrec Kleinere acties, zooals bij Kamerijk, laten v hier onvermeld. Heel clien tijd is er zel geen Duitscher geweest die zich nog ve stoutte aan de mogelijkheid van -een militai beslissing in het Westen ten voordeele v; Duitschland te gelooven. De eenige hoop Micklen-Europa was het overal zoo lang m gelijk te kunnen uithouden, terwijl bij de E tente de mogelijkheid om den vijanid een flir eind terug te werpen steeds grooter werd. De Russische omwenteling, met haar spo dige ontaarding in tuchteloosheid en ana chie, heeft de ontwikkeling der gebeurteni sen, voikomen gewijzigd. Der Centrait sterkste vijand — althans w,at betreft h aantal taaie manschappen — Rusland, hee den strijd kalm neergelegd. Dit beteekent dat voor de Duitschers -welke trouwens verre van uitgeput warei men denke aan den aatwal tegen Italië — ( toestand onmetelijk verbeterd is, niet pol tiek alleen, ook militair, in het Westen. Thans voeren ze inderdaad den oorlog aé ééne zijde slechts meer, een zijde welke in b dwang werd gehouden ook terwijl verre va de Duitsche grens een talrijk Duitsch leg< tegenover den Rus stond. Een voor de Duitschers zoo gunst; oogenblik als thans zal zich dus in het ve voig niet meer voordoen. De steeds groeiei de hulp van Engeland, en de hulp die niet te overzien van Amerika, zullen bewerkste ligen dat de verhouding, die door het afva len van Rusland ten gunste van Duitschlan in het Westen bestaat, van slechts korte duur is, en gevolgd wordt door een nieuwe tijd van geassociëerde overmacht. Het was voor Duitschland dus gebode om zoo spoedig mogelijk in het Westen aa te vallen en uit de omstandigheden te halen wat er uit te halen is. Nog meer: indien Duitschland thans niiet doorbreekt, de En-gelsche en Fransche legers beslissend ver-slaat en grootendeels vernietigt, en den Arne-rikanen belet nog nieuwe troepen in Frankrijk te landen, dan is zijn inspanning tever-geefs geweest en heeft ze slechts verbittering gewekt, en den oorlog verlengd. Toen, tengevolge van uen slag aan de Somme, Engelschen en F~ranschen hun linies over een front van 100 K.M. tôt. 30 K.M. vooruitbrachten, was de strijd daardoor geenszins ten onzen gunste beslist. Zoo ook, toen de Centralen de Italianen tiit hun posi-ties wierpen, hun verscheiden. hji ' ''dji-,; zenden gevangenen en verscheiden duizen-den kanonnen afnamen had dit wel politiek hinderende gevolgen voor onzen bondgenoot doch was Jtalië's militaire kracht geenszins gebroken. Dit om in het licht te stellen wat de Duitschers moeten verwezenlijken om den beoogden uitslag te bereiken. De door den vijand gevolgde taktiek is duidelijk. Het Fransch-Engelsche front heeft een dubbelzwak punt, daar waar de Duitschers thans aanvallen. Die plaats is zwak-ker ten eerste omdat zij ongeveer de punt is van een weliswaar botten hoek tusschen A laanderen en Verdun; ten tweede omdat daar ook het contact is tusschen Engelschen en Franschen. De Duitschers trachten blijk-baar het Fransche been van het Engelsche te j sebeiden. Zoodoende marcheeren zij eener-zijds in de richting van Amiëns en de zee, terwijl een deel van hunne macht zich in zui-delijke richting laat gelden, tegen de Franschen. Om die scheiding werkelijkheid te doen worden moet de vijand in snellten op-marsch de kust bereiken en het tegen de zee aàngedreven Engelsche leger gevangen nemen, terwijl het Fransche leger naar het Zuiden zou aftrekken. Het is, denken wij. uitgesloten dat de Duitsche legers, ondanks de gunstige omstandigheden die we in het licht stelden, zulke taak bohverken. Talrijke gevangenen — 50.000 — en een duizendtal kanonnen zijn hun al in hanclen gevallen, doch die getallen zijn slechts een bewijs van 'de uitgebreidheid van de strijdkrachten welke tegenover elkaar staan. En wij herhalen het, Duitschlanid moet de beslissing deze lente bevechten, of het zal deze nooit bevechten. Intusschen kunnen wij over het verdere verloop van den strijd geen voorspelling uitspreken. Pas is hij een week aan den gang — hij werd met de nieuwe lente geboren. Doch ieder houde bij het beoordeelen van verdere gebeurtenissen het bovenistaand'e in het oog. En hij wachte zich voor het over-schatten van het succès van den vijand en de gevolgen daarvan, evengoed aïs voor het on-derschatten der geweldig-groote gebeurtenissen waaruit de toekomst van zijn eigen land en van de heele wereld zal te voorschijn tre-den. T?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes