Vrij België

561856 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Maart. Vrij België. Geraadpleegd op 27 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx64w2n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 81. VRIJDAG 9 MAART 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder LStDiNQ van FRAN8 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. inhoud. Dt raad van Vlaanderen bij den Duitschen Rijks- teekeningen. — Protest der Belgische Regeering. — kanselier, Fr. Van Cauwelaert. — Verklaring van Vakopleiding in Belgïé, Arm. Postma. — Brieven- éen Duitschen Rijkskanselier. —- Groote tnannen bus. — Internationaal overzïcht. — De Volkeren- voor groote daden, Al. Janssens. — Nachtliedjes krijg. — Nieuws van het front. — Nieuws uit het tan den IJzer (gedicht), Korp. Daan F. Boens. —• land. — Nieuws uit het Buitenland. — Boekbespre- Zij die gingen.... I. Eenzame. — In de Zondags- king. ■—- Militaire vaktaal. — Financieele mededee- zon, Joh. Demaegt. — Over, vakboeken. — Kant- lingen. — Advertentiën. De Raad van Vlaanderen bij den Duitschen Rijkskanselier. loen het eerste manifest verscheen va «ten Raad van Vlaanderen, 'hebben wij d vraag gesteld: „Zitten daar misschien din gen achter, die wij op een afstand niet ziei kunnen en zal deze Raad van Vlaanderen al instrument moeten dienen voor plannen, wel ke hij uit eigen vermogen niet verwezenlijke: kan?" Ons voorgevoel bedroog ons niel . maar wij bekennen, dat wij niet durfden t veronderstelllen, dat de ontwerpers van dez misdadige manoeuvre zoo spoedig en op zo< onbeschaamde wijze het masker over hui plannen zouden hebben laten vallen. Niet zoodra hebben de geheimzinnige aan stichters van de activisten-vergadering oj 4 Februari, te Brussel gehouden, op een zee twijfelachtig program een schijn van een dracht onder hun geestverwanten verwezen lijkt, of zij zijn naar Berlijn getogen om dei faandkus van het knechtschap te gaan biedei aan den keizer en den kanselier, die tôt bovei hunne schouders besmeurd zijn met het on schuldig bloed van ons Vlaamsche volk et jongelingschap. Wij deelen in dit nummer volledig dei tekst mede van het telegram door het Wolff Bureau over de ontvangst van de afgevaar digden van den Raad van Vlaanderen doo: den Rijkskanselier verspreid. Wat door di Vlaamsche activisten is gezegd, wordt nV •herhaald en de Rijkskanselier heeft natuu" lijk bij de verklaring van zijne gedachte d< grootst mogelijke omzichtigheid in acht ge nomen, en toch is het voldoende om zijru woorden met eenige aandacht te lezen om oj ondubbelzinnige wijze te erkennen, ('a' Duitschland het gemunt heeft op den onder-gang van België als vrijen staat, en dat het de Vlaamsche taalbelangen alleen behartigt o r er de ketting uit te smeden om ons, als volk vast te teggen aan zijn 'heerschei.^roon. Wij behoeven niet te treden in de weer-legging van de drogredenen, met welke de Rijkskanselier de scheiding tusschen hei Vlaamsch en het Waalsch gedeelte tracbt 't: rechtvaardigen, als zoude zij overeenstemmer met het volkenrecht en sedert lang in be:'le gedeelten van België worden geëischt. Wi; zullen niet stilstaan bij de ongehoorde sciiaamteloosheid, met welke de Duitsche keizer durft gewagen van „oprecht medelijden' met een volk, waarvan hij bij duizenden de burgers en zonen liet slachten uit loutere machtsgier, waarvan hij de vrouwen en meis-jes prijsgaf aan de uitspattingen van een ge- wetenloos léger, waarvan hij de steden lie' ilechten, de weerlooze arbeiders bij heele irommen laat wegvoeren in de afschuwelijk->te slavernij, en waarvan hij bovendien de eei îeeft gelasterd, zooals in de geschiedenis loor een gekroond hoofd en zijn regeering looit gelasterd werd. Wij willen onze aan-lacht alleen gevestigd houden op de toekom-;tige doeleinden, welke de Duitsche regee-■ing tegenover ons vervolgt. De volledige be-ituurlijke scheiding, welke de Duitsche civiel-jouverneur met aile kracht moet doorvoeren s slechts „de eerste steen". De afscheiding usschen Vlaanderen en het Walenland moet folgens den Rijkskanselier tôt het uiterste vorden doorgedreven en daar de Vlamingen îiet zelf in staat zijn om hun zelfstandigheid e bewerken, zal het Duitsche rijk Vlaanderen >pnemen in zijnen schoot. Niet alleen wil Duitschland gebruik maken van zijn tijdelijke >vermacht in België, om zijn separatische be-loelingen door te drijven, niet alleen wil het >ij vredesverdrag de eenmaal voltrokken her-'ormingen doen bestendigen, maar de Rijks-:anselier heeft met aile duidelijkheid ver-;laard, dat het Duitsche rijk ook ,,na den rrede — let wel op deze woorden — ailes al doen wat er toe kan strekken om de vrije >ntwikkeling van den Vlaamschen stam te ►evorderen en te verzekeren". Het is in diplomatieke taal niet mogelijk ►m op meer uitdrukkelijke wijze te kennen te ;even, dat Duitschland op blijvende wijze de :and wil houden in onze binnenlandsche aan-elegenhedeny dat het België wil maken tôt en aan zijn goeddunken onderworpen pro-ektoraat en ons, Vlaamsche volk, zoekt te ebiuiken als zijn bruggehoofd naar het Wes-en, zooals het Jr'olen wil inrichten tôt zijn tootblok naar het Oosten. Wij hebben steeJs ewaarschuwd in „Vrij België" tegen het ichtvaardig geloof alsof de Duitsche regee-ing, wanneer zij liet verstaan dat zij op gee-e inlijving van België gesteld was, daarmee ok bedoelde, dat zij ons zou willen hersteld ien in onze volledige onafhankelijkheid. Al-ijd heeft de Duitsche regeeripg de mogelijk-eid opengelaten om bij voldoende kans der ^apenen, België in zijn bedwang te houden n er zijn vele aanwijzigingen dat zij in den >op van dezen winter meer en meer onder en invloed is gekomen van het al-Duitsche rijven. En dat is het teeken waarin men e bemoeiïngen van Duitschland met onze 7laamsche taalbeweging, moet plaatsen, wil men ze juist beoordeelen. De Duitsche be-langstelling voor Vlaanderen is nooit meer geweest dan de belangstelling van den wolf voor het schaap, dat hij wil lokken onder zijn tanden. De ,,Deutsche Tageszeitung" schrijft het overigens uitdrukkelijk: ,,Een vrije ontwik-keling van het Vlaamsche volk en van de Vlaaimsche cultuur, ook nadat de vrede gesloten is, is slechts denkbaar onder Duitsche bescherming, onder een regeering, die op precies hetzelfde standpunt staat en blijft staan". En de ,,Kôlnische Volkszeitung", het hoofdorgaan van het nu zoo invloedrijke Centrum besluit haar beschouwingen over het onderhavig geval met de verzekering, „dat de verhouding van België tôt Duitschland in een of anderen vorm een van Duitschland afhankelijke verhouding zal worden". Een dergelijke verhouding beteekent echter voor ons Vlamingen, nog grooter verlies dan voor de Franschsprekende Walen, want met Dnze staatkundige vrijheid verliezen we tevens ieder uitzicht op een grootsche heropleving en op een blijvende handhaving van onze Nederlandsche beschaving en geaardheid. Voor deze ellcndige doeleinden nu is de medewerking van den Raad van Vlaanderen 2n zijn handlangers beloofd en aangenomen; roor dit rampzalig werk zôu men onze Vlaamsche Beweging willen uitbuiten. Wij iebben de gevaren van het activisme en zijn ogische uitloopers in de Duitsche politiek /an den beginne af duidelijk in het licht ge->teld. Wij hebben in het bijzonder in verbarid net het vraagstuk der bestuurlijke scheiding langetoond, hoe verderfelijk het was voor >nze toekomst om dit vraagstuk te stellen in /erband met den oorlog en met het oog op het vredesverdrag, daar men aldus de wegen jaande voor de Duitsche overheersching in Vlaanderen, en den ondergang van al wat ons ief en heilig is voorbereidde. Wij zijn noch-:ans steeds zeer omzichtig geweest om geene ichtvaardige beschuldigingen uit te brengen egenover de personen, welke zich tôt de zoo jevaarlijke samenwerking met de Duitschers >p Vlaamsch terrein, voor bepaalde hervor-ningen lieten vinden. Wij blijven nog over-uigd, dat sommigen, waarvan het ons bijzon-ler bedroefd heeft, ze te zien terechtkomen n het kamp der activisten, te goeder trouw îebben gehandeld en het slachtoffer zijn ge-vorden van misleiding of overprikkeling. vlaar tegenover de daad gesteld door de leden ran den Raad van Vlaanderen — wie deze >ok zijn mogen, en tegenover hun gezanten îaar Berlijn — is geen vergoelijking moge-ijk. De reis van R. Kimpe naar de al-Duit-chers verdwijnt daartegenover in de scha-luw. Wat het geheime vennootschap, dat zich laad van Vlaanderen noemt, heeft bedreven s, zoowel tegenover'ons Vlaamsche volk als egenover België, een wandaad. Het hoeft geen betoog, dat het Vlaamsche volk en dat de A laamsche beweging niet aan-sprakelijk kunnen worden gesteld voor cen nisdrijf, met welk zij niets gemeens hebben. Het Vlaamsche volk draagt heldhaftig en standvastig zijn ruim aandeet in den strijd voor het vaderland, zijn vrijheidsl'efde blijft sntembaar en onze vorst heeft geen trouwere underdanen. En wat de Vlaamsrfie beweging Detreft, hare beste vertegenwoordigers, de le-ien der groote studentenbeweging, liggen bij îonderden in onze loopgraven gereed om met ioodsverachting voor de bevrijding van het and, op te stormen tegen den Duitschen ge-veldenaar. Reeds had het fiasco van de /ervlaamsching der Universiteit te Gent, of-;choon deze hervorming, als niet eene, den Vlamingen aan het hart ligt en als een zaak ran zuiver binnenlandsch belang werd voor-j'esteld, bewezen dat het activisme zelfs in :ijn mildste beteekenis slechts een zeer gering gedeelte van onze Vlaamsche krachten heeft cunnen medesleepen. Maar nu valt er ook roor de activisten te kiezen: tusschen den Duitschgezinden Raad van Vlaanderen, die :ich voorgeeft als hun gemeenschappelijken rertegenwoordiger en tusschen België zelf. Vie met den eersten medegaat, verzaakt aan îet laatste. Wie dit laatste wil trouw zijn moet îet activisme den rug toe keeren. Ik hoop ichter dat niet velen de verantwoordelijkheid :ullen willen deelen voor een snood bedrijf .Is door den Raad van Vlaanderen is onder-lomen, en zoo zal wellicht uit deze overdaad ran het kwaad, het goede geboren worden. Vlisschien zal een zeker aantal mannen, lie zich voorbijgaande met het activisme heb-ien gecompromitteerd bij deze gelegenheid >eslist elke verdere medewerking staken in ene richting, die op een zoo weerzinwekkend vontuur moest uitloopen. Het is de plicht an ieder, die gezag of invloed heeft op onze Selgische politiek en openbare meening, om lezen terugkeer te bevorderen en aldus het ctivisme, in de armen van de Duitsche am-'ities, een roemloos einde te doen vinden. Voor ons zelf, die als Vlamingen steeds in 'nvoorwaardelijke trouw onzen plicht hebben olbracht tegenover het land, kunnen de laat-te gebeurtenissen alleen een spoorslag zijn >m op onze rechten weg voort te gaan, in e stille verwachting, dat al de Vlamingen van oeden wil en goede trouw zullen erkennen, at deze weg de eenig veilige en eervolle is n in de onwankelbare overtuiging — wat de Lijkskanselier ook bewere — dat Vlaanderen i zich de mogelijkheid draagt, mits het voor ijn recht moge strijden in een vrij en onaf-ankelijk België, om uit eigen kracht zijn eestelijke wedergeboorte te bewerken en te andhaven. FRANS VAN CAUWELAERT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes