Vrij België

622 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Juni. Vrij België. Geraadpleegd op 20 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kw57d2r43p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 95. VRIJDAG 15 JUNI 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NbDLRLAND 10 cent. ENGEL.AND .... 2 pence. FRANKRIJK en BELÛIË . 0 20 fr VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENQELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en °>ELO)Ë 3.^- fr. - — — ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. Volkenrecht en nationalitèit, J. Hoste Jr. — Onze kerenkrijg. — Militaire Vaktaal. — Nieuws var buitenlandsche politiek, A. van de Perre. — Voor het Front. — Aan de jongens van het werk dei Fritz Francken, Aug. van Cauwelaert. — De bood- Vlaamsche oorlogsmeters, Mevr. Em. Hullebroeck schap van Wilson aan Rusland. — Fransche waar- — Nieuws uit het land. — Boekbespreking. — deering. — Vandervelde over de internationale Nieuws uit het buitenland. — Prof. Fôrster tegei konferentie.— Mei in Vlaanderen, Joh.De Maegt.— de Duitsche' annexionisten. -f- De spijtige uren vai Kantteekeningen. — Intemationaal Overzicht. — Hilarion Loernobuyte'n, Joh. De Maegt. — Ad-Dcr graven stem, Georges Verstappen. — De Vol- vertentiën. Volkenrecht en Nationalitèit. Vlamingen, die uit overprikkeling of ver-keerd inzicht, het met dit orgaan niet ëens zijn, heb ik bij voortduring, tôt vervelens toe, verwezen naar den innigen samenhang tus-schen een herboren volkenrecht en het hoo-ger Vlaamsch belang. Voôr den oorlog begreep men maar niet in Vlaamschgezinde kringen, die ziçh blind staarden op een Vlaamsch opschrift zonder naar rie, kerru van de zaak te gaan, hoe een flamingant, waar er zoo veel te doen bleef voor het rechtsherstel op eigen bodem, zich met de ingewikkelde vraagstukken kon ophou-den, welke het volkenrecht vroeg of laat op duurzame wijze zal moQten beheerschen. De oorlog was in zijn eerste stadium — ia tôt. nu toe — de vernietiging van het vol-J / kenrecht. Wellicijt vvare het. zelfs beter te ver-klaren, dat er vooralsnu geen volkenrecht be-staat, daar de regelen van het volkenrecht fei-telijk voor geen enkele mogendheid b'indend zijn en slechts uit dezen wereldoorlog de internationale macht kan geboren worden, die het. geweld desnoods zal ten dienste stellen van het recht. Naar deze nieuwe tijden wijzen thans man-nen als lord Bryce, président Wilson, Edg. Milhaud en prins Alexander von Hohenlohe. Ik heb met opzet gezaghebbende vertegen-woordigers der verlichte opinie in groote sta-ten als Engeland, de Vereenigde Staten, Frankrijk en Duitschland vermeld, daar het van zelf spreekt, dat kleine staten en kleine volkeren niet anders dan met spannende ver-wachting de pogingen kunnen begroeten van de eerlijke staatslieden die de wereld willen bevrijden van de hegemonie van deze of gene mogendheid. Het kan zijn, dat Machiavels in- verschil-lende landen de woorden: „gewaarborgde rechten der kleine Staten" — „duurzame vre-de" — „nieuwe wereldorde" gebruikt hebben om zand te strooien in de oogen van een licht-geloovige massa. Maar die massa heeft die strijdleuzen — ondanks de Machiavels — ernstig opgenomen. Wat in Rusland gebeurt is daarvan het meest welsprekende bewijs.Het komt er slechts op aan in geen ander euvel te vervallen en zich met geen holklinkende volT zinnen te paaien, terwijl men niet eens de bloedige werkelijkheid beheerscht. Dat zegt : Président Wiilson zeer duidelijk in zijn bood- j schap aan het Russische volk. i Op intemationaal gebied zijn illusies ge-vaarlijk, maar even onnoozel is het deemoe-dig luisteren naar een opgeschroefd gebriiik van klinkenden leuzen, die er toe strekken on" kleine volkeren aan het een of ander impérialisme dienstbaar t.e maken. Waarom hebben wij, Vlaamschgezinden, vôôr den oorlog, elke vreemde inmenging uit ons nationaal huishouden geweerd? Waarom ging.er in Vlaanderen een storm op, toen de vulgarisateurs, die de lakens uitdeelden in de Gentsche tentoonstelling, de opinie in Frankrijk zoozeer in de war hadden gestuurd, dat de Fransche minister David er zich liet toe bewegen t.e verklaren dat de Fransche deelneming aan de Gentsche expositie voor-al schitterend moest zijn om de pogingen te steunen van de kaste, die de Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool bleef bestrij-den?Steeds waren het de vulgarisateurs, die om hun anti-sociale en anti-nationale voorrechten te redden, steuri zochten buiten de grenzen van het land en aldus tusschen de Vlamingen en het Fransche volk een verwijdering deden ontstaan, die aile goede geesten slechts kon-den betreuren. Trouwens kan niet luide ge-noeg verkondigd worden, dat de buitenlandsche politiek van België voor de gedragingen van sommige Belgen in deze of gene richting niet kon aansprakelijk gesteld worden. Die buitenlandsche politiek wist zich steeds op standvastige wijze aan vreemde ingevingen te onttrekken. Zooals wij, Vlamingen, tegen elke Fransche inmenging gekant waren, zoo bleven wij ook afkeerig van elke Duitsche bemoeizucht, en ik herinner mij dat de ,,Kôlnische Zeitung" artikels opnam uit de „Vlaamsche Gazet", waarin uitdrukkelijk verklaard werd: „Gij, Duitschers, hebt u met onzen taalstrijd niet. in te laten". De ,,Kôlnische Zeitung", die door het oorlogs-pangermanisme nog niet aangetast was, keurde die verklaringen goed. Thans bracht het zelfde blad met veel ophef de be-vestiging dat. de Duitschers zich na den vrede met een binnenlandsche aangelegenheid van België als de Vlaamsche kwestie zouden blij-iren bemoeien en hun getroffen maatregelen mllen doen bekrachtigen. Ik ben zoo vrij op jrond van aile mogelijke gegevens er de mee-îing op na te houden, dat er voor de „Kôlni- sche Zeitung" wel reden zal bestaan om naai , het oorspronkelijk oordeel t.erug te keeren, dal - zij destijds uit de „Vlaamsche Gazet" vertaal-• de: geen enkele Duitsche inmenging in Bel-' gische aangelegenheden. ' Onder vorwendsel van taalkwestie willen wij België niet maken tôt een soort „nie-mandsland", dat zich tusschen Fransche er Duitsche loopgraven zou uitstrekken. De ontplooiïng van den Vlaamschen geest heeft de vrijheid van den bodem noodig, en kan best buiten elke bescherming om gebeu-ren. Wij willen een alzijdig vrij België,dat onder geen enkele voogdij staat,een vrij België als een der machtigste schakels van een wereld-vrede, een vrij België, waarin de Vlaamsche stam buiten elke zedelijke hegemonie om den vollen rijkdom kan ontvouwen va.n zijn aan-geboren gaven. De Vlaamsche kwestie is slechts in zooverre met de internationale politiek verwant, dat wij geen België kunnen betrachten ingericht tôt een ekonomisch bruggehoofd of een gees-telijke satrapie van deze of gene mogendheid. De Vlaamsche kwestie is en blijft een bij uitstek binnenlandsche aangelegenheid; — standpunt op grand waarvan elke Duitsche bemoeiing meer dan ooit dient veroordeëld, want die bemoeiing gebeurt buiten het volkenrecht om en in het bijzonder teeken der groote mo-gendheden, die kleine volkeren willen. . . „be-vrijden."„Bevrijden", het woord is ironisch, en men zou haast de lust hebben om de vraag te stellen: maar wanneer zullen de groote mogend-heden toch eens uitscheiden met het uitwer-ken van hun.... bevrijdingsplannen? Dan slechts zullen de kleine volksstammen een werkelijke vrijheid genieten. Dat. de Vlaamsche kwestie een binnenlandsche kwestie is en zulks ten bate van het Vlaamsche volk blijven moet, moge blijken uit het onpartijdig oordeel, dat prof. Halvdan Koht h«eft uitgebracht in zijn verslag over de rechten der nationale minderheden. 1) Twee grondgedachten beheerschen de op-vattingen van den Noorschen hoogleeraar: le. Waar er op intemationaal gebied moet opgetreden worden ten bate van onderdrukte volksstammen geldt het uitsluitend de nationale minderheden, die tôt een staatsverband behooren, waarvan de meerderheid een an-dere nationalitèit heeft. 2e. Onder voorwendsel van belangstelling in rçationale minderheden moet men aan groote mogendheden niet toelaten zich met de binnenlandsche aangelegenheden van kleine staten te bemoeien. Men brenge die twee grondgedachten» van een onpartijdigen beoordeelaar, die van de 1), Zie „Vrij België" Nr. van 8 Juni. Vlaamsche kwestie geen bijzonder werk ge-: maakt heeft, in verband met den werkelijken toestand, waarin het Vlaamsche volk verkeert ■ en dan komt men tôt de volgende slotsom: le. De Vlaamsche volksstam is in België geen „nat.ionale minderheid". 2e. De Duitsche bemoeiing in oorlogstijd — en in vredestijd zou zulks op hetzelfde neer-komen — gebeurt op grond van een onge-zonde politiek. Vroeg men aan professor Koht zijn opinie over de Vlaamsche kwestie, dan zou hij bijge-volg moeten antwoorden: het Vlaamsche taal-vraagst.uk is een binnenlandsche aangelegenheid, waarmee geen enkel groote mogendheid zich in te laten heeft. . Dus, hoor ik reeds zeggen met een licht-zinnigheid van oordeelen en .veroordeelen, die tôt oorlogsmode geworden is: gij acht, dat de Vlaamsche volksstam zijn voile rechten ge-niet; gij houdt het met diegenen, die bewe-ren, dat 1830 aan het Vlaamsche volk een werkelijke vrijheid bracht? Verschooning, en mijn eerste werk in een volgend artikel zal zijn, het bewijs te leveren, dat op taalgebied onze eigen wetgeving in het nivelleerend en op taalgebied zieldoodend werk van 1830 reeds een duchtige bres heeft geschoten. ■ Die bres moet slechts wijder worden, tôt de muur onder het beuken van onze eigen kracht instort, zoodat Vlaanderen en Wallonie over de puinhoopen heen, in een onverdeeld België, elkaar broederlijk de hand kunnen reiken. J. HOSTE Jr. HEIMWEE. Stonden van ons ballingsleven Kunt ge zonnig zijn? Kan men uit de zerpste vruch^en Persen, zoeten wijn? Waar ik ook mijn blikken wende . Of mijn voet laat gaan, Komen immer droefheidsbeelden Voor mijn oogen staan. Boven ons de wilde wolken Van den najaarstijd, Dreigend, jagend, immer verder En die ik benijd. Regen, laat uw druppels vallen Als een tranenvloed; Laat ze met mijn tranen mengen, Weenen is zoo zoet. Heimwee: Ach wanneer zal rijzen De verlossingsdag! Dat ik vrij den grond der vaâdren Weer betreden mag? GEORGES CORTEVILLE. i .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes