Vrij België

2601 0
10 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49g0p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

! No. 103. VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sti. 6 d. FRANKRIJK en BELGJË . » — ; fr —fa—fcg^-nifctoat... ■■!« il ■■ i —■ ir>mmmnwam<t»n'-4. -« , ,. »«. ^ S i UIvK N BETHm KEDÂCTIE EN ADMINISTRAT^ TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. ■ Il ■ IV Stockholm ah actie en reactie, Fr. van Cauwe-laert. — De zieke bij de zee (gedicht), D. F. Boens. — Internationale waarborgen, J. Hoste Jr. — De indeeling van het Belgisclie leger, A. W. — De groote richting der opvoeding. — Een Fransch boekje over Guido Gezelle, A. De Ridder. — De gemeenteraad van Antwerpen en het Duitsch ge-zag. — Een nieuwe pers-campagne tegen Kardinaal /uu. Mercier, E. H. Bruynseels. — De vulgarisator-annexionist, Priem Kerlinga. — Kantteekeningen. —■ Internationaal Overzicht. — Volkerenkrijg. — Boekbespreking. — Nieuws van het front. — Zon-der eerbied voor de taal, geen liefde voor het volk, S. Rannah. — Nieuws uit het land. -— Financiëele mededeelingen. — Nieuws uit het buitenland. ■— Advertentiën. Stockholm. ALS ACTIE EN REACTlEt ALo AU lit Het Nederlandsch-Skandinaafsch comité ter voorbereiding van een internationaal so-ciaal-democratisch vredescongres zal dus zijn zin krijgen. Ook dte Engelsche en de Fransche socialistische meerderheidspartijen zijn ten slotte bezweken onder den aandrang en hebben aan de afgevaardigden van de Rus-sische soldaten en arl eidersraden toegezegd, dat zij te Stockholm zullen verschijnen en aanzitten bij dezelfde raadstafel als Scheide-• ma an en de zijnen. Het handig onderscheid ■ .■ "i Ehgclsâicn arhfiidcrsJeidt'j', Mi nister Henderson, dat de bedoeling van het congres niet was om bindende besluiten, doch slechts gemeenschappelijke wenschen uit te brengen omtrent dte vredesvoorwaarden, doet niets af van de beteekenis van het feit, dat er in allé oorlogvoerende landen een belang-rijke en sterk georganiseerde partij is, welke zidh losmaakt van het nationale blok, en over het hoofd der verantwoordelijke regeeringen * weg, in onderhandelingen treedt met hare partijgenooten uit het vijandelijke leger. Met geroep en gescheld is hier niets ge'baat en met moedwillige geringschatting wordt het feitelijk belang van deze gebeurtenis niet verminderd. De Stockholmsche actie en het congres waarin zij voorloopig haar hoogte-punt zal vinden, is een staatkundig verschijn-sel, waarvan de gevolgen ver kunnen strek-ken en het moet als dusdanig door de onder-scheiden regeeringen met den noodigen ernst onder de oogen worden gezien. Wat mij be-treft, ik kan de Stockholmsche politiek geenszins goedkeuren. Ik laat nog onverlet wat er terugstoot in het feit dat aan deze conferentie zullen deelnemen de meerder-heidssocialisten uit Duitschland, welke ten voile medeverantwoordelijk zijn voor geheel het misdadig bedrijf van dezen oor-log. Maar het is niet aannemelijk, voor-al niet in staten, die op den grondslag der volksvertegenwoordiging zijn gevestigd, dat een gedeelte van de volksorganisatie zich afzondert en op eigen gelegenheid een onver-antwoordelijke oorlogspolitiek gaat voeren, die meer kans heeft den binnenlandschen vre-de te verstoren, dan den buitenlandschen op een vaste basis te hersteilen. Daarmee bedoel ik niet den staf te breken over al de beginse-len, welke de sociaal-democraten over de ver-houdingen tusschen^de volkeren verkondigen. Ik sta vele dezer beginselen integendeel zeer nabij. Maar ik kan me niet vereenigen met Ll\l KtAUlIt» den weg, welken de sociaal-democratische internationale heeft ingeslagen om deze beginselen te verwezenlijken. Een Fransch schrijver heeft eens gezegd: ,,Een volk is een legerkorps op marsch.Het moet oprukken als een geheel" en ik wou deze uitspraak overnemen als ken-spreuk voor de oorlogspolitiek van democrati-sclie landen. Zooals zij vechten als geheel,zoo moeten zij ook als geheel optreden bij de onderhandelingen met den vijand en het kwaad der geheime diplomatie moet niet door het ni >i ^i ^'nger kwagd eener onverantwoorde-lijke partij diplomatie vervangen worden. De noodzakelijkheid voor een volk om naar bui- : ten op te treden als gesloten geheel, door be-middeling alleen van zijn daartoe gerechtigde woordvoerders, brengt natuurlijk niet mede, : dat de meeningverschillen tusschen de par-tijen, standen of landsgedeelten in verband met de oorlogsdoeleinden niet tôt uiting zou- • den mogen komen. Het is niet alleen toege-laten, het is gewenscht, dat de regeeringen op voorhand bekend worden met de verschil-lende verlangens en de opvattingen van het volk, uit wiens naam 2ij zullen spreken en handelen, opdat zij zelf niet zouden vervallen in eenzijdige aspiraties die niet het welzijn van het gansche gemeenebest omvatten. Maar de tegenstrijdige invloeden moeten zich laten gelden binnen de grenzen der binnenlandsche politiek. Eene actie als deze, welke in Stockholm haar krachtcentrum heeft, zoekt buiten de nationale gemeenschap om, internationale overeenkornsten te verwezenlijken, die door de overblij vende deelen van de natie gemak-kelijk als een miskenning van den souverei-nen .volkswil zullen worden beschouwd en het ligt voor de hand dat daaruit een gevoel van wederzijdsch wantrouwen kan ontstaan, dat noodlottig inwerkt op de goede vefstanû-houding tusschen de verschillende politieke partijen. Het werk der Nederlandsch-Skandinaaf-sche commissie zou echter in de socialistische kringen niet een zoo algemeene toetreding hebben verkregen, indien het geen steun had gevonden in het groeiend gevoel van onbe-haaglijkheid dat zich van het gemoed van het volk heeft ineester gemaakt. Het is onver-mijdelijk, dat drie jaar van zoo ongehoorde offers en ontberingen, niet Dver het hoofd van de menigte heeng'aan zonder een sleep van ontevredenheid achterna te laten.Men kan er zelfs alleen zî]n verwonderingover uitdruk- kèn,dat de menschelijke kracht tôt een zedelijke inspanning in staat is gebleven aïs deze wel- >t- ke door de volkeren reeds werd getoond. Maar hetgeen de zoo geleidbare massa tôt K eigenmachtig optreden drijft en ten laatste le bol'sturig maakt is minder de vrees voor nieuwe opofferingen dan het verlies van ver-— trouwen in de zedelijke waarde of in de be-voegdheid van zijn hoogere îeiding. Zijn de stuiptrekkingen van de jonge Russische de-i mocratie niet de rechtstreeksche gevolgen van de machtsorgie aan welke men het goed en het bloed van den Russischen moesjik roeke-loos placht prijs te geven, en kan ieder land „ in eigen boezem de uitwerkselen niet ont-* t dekken van zij het ook minder ernstige, dan toch v/erkelijke tekortkomingen of vafi de ontoereikendheid van de leidende staatsper-( sonen bij de vervulling van hun zoo verant-^ woordelijke taak? Willen de regeeringen het ,t volk zonder morren bewegen tôt het volhar-den in zijn onbegrensde heldhaftigheid, dan moeten hare leden ook in ailes het voorbeeld j_ geven van een onbegrensde toewijd'ing en een nauwlettenden rechtvaardigheidszin. De re-e geeringen mogen zich aan het volk niet lan-3 ger vertoonen in den sluier der geheimzinnig-heid, maar zij moeten uitkomen voor klare ^ doeleinden, die ook in de oogen van het volk ^ gelijk in waarde staan met de gevraagde op-offeringen en zij moeten den geruststellen-n den indruk geven van een vaste en nauwge-|_ zette Ieiding. Wanneer zij deze zorg niet vol-;'t doende behartigen, zal onvermijdelijk in het n volksbewustzijn het gevoel groeien, dat de n Iangdurigheid van dezen oorlog mede is te n wijten aan oogmerken, die geen openbaar on-r derzoek zouden lijden of aan de onmacht der n leidende personen om met beslistheid, de ge-e beurtenissen te leiden naar een onaanvecht-baar doelwit. Naarmate echter dit gevoelen n toeneemt, verbreidt zich ook het verlangen e naar Stockholm. De internationalistische r werking der sociaal-democraten die als actie, steunende op eigen kracht alleen, tôt misluk-i- king zou gedoemd blijven, kan aldus als re-n actie uitdijen tôt een wereldmacht, welke ook il over de periode van herstel hare heerschappij i, zou laten gelden. Want men vergete het niet. i- Het werk van Stockholm zal zich niet be-e perken bij de voorbereiding van de vredes-besluiten. Dit is maar de aanloop, of zoo ge :- wilt .de krachtproef. Gelukt het aan de so-e ciaal-democratie om in het volksgemoed het g geloof te vestigen, dat zij alleen bij machte d was om de wereld te redden uit den chaos :- van haat en vernieling, waarin zij zich schijnt :t op te lossen, dan zal zij ook gemakkelijk na ■- den oorlog de ontzenuwde gemoederen van e de volkslagen in haay bedwang krijgen en zul-d len de nieuwe tijdeh, die moeten kunnen re-p kenen op een eerlijke samenwerking, ver-n vallen komen te staan in het teeken van een :- socialistisch partijregiem. ! Laten de regeeringen der Ent'ente-volke-ren hun oogen niet sluiten voor deze nade-rende gebeurtenissen! Niet met het opwer-pen van willekeurige beletselen alleen zal men de naar dkander zoekende stroomin-gen van de sociaal-democratie keeren. Het eenig afdoende middel is, dat de regeeringen de macht over het volksgemoed •" de' eigen hand weten te houden of te nemen door het nauwlettend vervullen en doen vervullen binnenslands, van al wat recht en plicht van hen en hun onderhoorigen jegens het volk verlangt en door het volgen, naar buiten, van eene klare, d'oelbewuste en onvervalschte politiek van rechî, welke door de volkeren kan worden begrepen en waardig geacht van de uiterste opofferingen. FRANS VAN CAUWELAERT. . DE ZIEKE BIJ DE ZEE. i. Storm-dag. De lucht is wijd en wilde wolken varen van 't eene tôt het ander einde toe, ze vliegen, en verdrijven in gevulde scharen, en gaan en varen en zijn nimmer moe. De zee is machtig en heur voile baren gaan met den wind, in eindeloos gedoe, en stijgen hoog en zinken dan te gare, geknakt, gesmakt tôt kermens-smarte toe. En overheen de zee tôt in de verste lucht geruchten stijgen — en gaan als klaroenen die slaken hun luiden bronzen zucht. En 't is of benden krijgers gaan, en koene zich gooien in den strijd, met 't breed geluid der wilde lucht, die op de zee zich stuit. II. Avond-stilte. De stille golven gaan, en allerdiepste rust ligt om de zee en om de wereld heen-gedragen. De- zon zinkt lastig, en een laatste wolke bluscht heur roode vlam: -— zoo sterven al de schoone dagen. De schemer komt en vreemder dreunt het zee-geluid, met trager slagen om de polsen van de baren, daar niet éen windgezucht meer 't donker golven stuit, en de avond-vree schijnt in de oneindigheid te varen. En zoo'n gevoel van stilte en zachte zaligheid ligt om den avond en de vage zee gedreven, dat niemand denkt hoe heel de wereld rood van strijd is, en de dagen in 't vergoten bloed verleven. lli. Vraag. O zee, die zwaar en traag in 't avond-duister klaagt, en klaagt omdat ge nooit iets anders leerdet, omdat uw breede borst de diepe wonde draagt der wereld — en gij nooit dit lijden weerdet; O Zee, die altijd donkren nacht begeerdet, en slechts de smarte of 't lastig slaven zaagt der menschen — wijl ge uw baren rustig keerdet met 't dood-gewbne lied, dat eeuwig klaagt. O zee, die 'k liefheb, en die wreed en aaklig zijt, waarom dit leed, dat weegt om uwe golven, en om de visschers en hun weduw schreit? Is 't omdat ginds in 't vuur en 't slaan der kolven, de mannen sterven in den harden strijd, en gij ze liefst hadt in uw schoot bedolven? Korporaal DAAN F. BOENS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes