Vrij België

1037 0
25 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Augustus. Vrij België. Geraadpleegd op 04 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f47gq6rt9z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VRIJ BELGIE ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKCN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. Vlaamsche Beweging en Vaderlandsliefde. Bij velen van onze landgenooten bestaat, uit onwetendheid of vooringenomenheid de neiging om de Vlaamschgezindheid als een verzwakking van vaderlandsliefde te be-schouwen. Men geeft toe, dat de hoofdmacht van de Vlaamsche beweging getrouw aan de nationale zaak, en tegenover de Duitsche ver-lokkingen standvastig is gebleven; men er-kent dat de Vlaamsche jongelingschap den last -der landsverdediging voor het ovenve-gend gedeelte heeft moeten dragen en zich van haren hoogen plicht op voorbeeldige wij-ze heeft gekweten; men is zelfs tôt het besef gekomen — ik spreek natuurlijk niet van de onverantwoordelijke persagiiatoren, welke de Vlaamsche taal zouden willen ten doode op-" schrijven — dat na den vrede, de Vlamingen recht hebben op hooger onderricht in hun eigen taal en dat het met de nationale eer en eendracht niet. vereenigbaar is dat onze sol-A datai door Vlaamschorikundige officieren en "onderofficieren langer zouden worden aange-voerd, maar men blijft niettemin de Vlaam-■ sche beweging als dusdanig- beschouwen als een in nationaal opzicht bedenkelijke ver-schijning. In het belang van onze Vlaamsche zaak moeten wij er in deze tijden van geprik-kelde aandoenbaarheid voor waken, dat deze gedachte niet dieper wortel schiet in de alge-: meene opinie van ons volk, en later eerst zal * blijken welke ondienst aan onze beweging is bewezen door al degenen, welke op een of andere. wijze aan deze dwaling hebben voed-sel geschonken. Maar wij hebben ook 't recht nu reeds in verzet te treden teçen aile onrecht-vaardige verdenking en althans van de lei-ders der openbare denkwijze, van onze school-hoofden en van landsbestuurders een gezon-der inzicht in de nationale beteekenis van den Vlaamschen taalstrijd te verlangen. Wanneer het staatkundig leven in België gezond is, kan er tusschen Vlaamschgezind-heid en vaderlandsliefde voor een eerlijk en weldenkend mensch geen tweespalt bestaan, niet alleen omdat tusschen beide alsdan een s dragelijke verhouding kan worden aange-kweekt, maar omdat de Vlaamsche beweging dan een school is van warme aanhankelijk-heid aan het gemeenebest, vermits uit de lief-de voor te taal en stam deze voor geheel de natie vlam en voedsel trekt. De vaderlandsliefde van een volk leeft niet bij de gouden be-legsels van de staatsiefrakken zijner hooge ambtenaren. Wil een volk hecht in rnekaar zitten en voor zijn staatkundige onafhanke-lijkheid have en goed bereidwillig opofferen, dan moet elk zijner leden, zooveel mogelijk aan eigen lijf en leven, de weldaden van de nationale gemeenschap op bewuste wijze on-dervinden. Het vaderland van den doorsnee-burger dat is zijn huis en zijn gezin, zijn da-gelijksch brood, het landschap van zijn kin- J :, derjaren en de steden waar zijn ouders rus-e ten, zijn vaderland dat is de aimosfeer van n zijn geestelijke ontwaking, zijn voorvaderlijke - zede, dat zijn de politieke vrijheden en rech-t ten op welke hij roemt, de staatkundige ge-e meenschap waartoe hij behoort en de erf- - schatten aan kunstwerken en roemrijke da- - den, welke aan zijn gemeenschap zijn verbon-n den. Dit ailes staat echter niet op één lijn. De wortel van levende vaderlandsliefde is vooral h liefde voor eigen haard; nationaal bewustzijn - is in de eerste plaats een vrucht van de meer f beperkte maar ook meer rechtstreeksche er-e varing, welke het individu in zijn onmiddel-e lijke omgeving zelf heeft opgedaan. Wanneer i- deze primitieve gegevens niet meewerken, n blijft de vaderlandsliefde veelal plaastergoed n dat op school of in het leger wordt aange-n past, maar dat tegenover zware beproeving' - gcnn weerstand biedt en na weinlge tarer, il HE'I BELGJSCH ATHENAEUM TE AMERSFOORT. De groep van leeraars en leerlingen. door vreemde handen met succès onder nieuwe vormen zou worden gebracht. Welnu de Vlaamsche beweging streeft er naar om de geestelijke oogen van ons volk voor het hem omgevend eigene te openen, om de gevoeligheid- van onze men-schen voor al wat/le zedelijke waarde van een volk verhoo-gen kan te vermeerderen, om zijn verstande-lijk bezit en de daarvan afhankelijke welvaart te vergrooten. Dat gaat echter niet zonder dat het Vlaamsche volk terug leere ademen in eigen taal, dat gaat niet zonder dat zijn meer ontwikkelde standen hun maatschappe-lijken en nationalen plicht indachtig terug-keeren langs den weg der taal tôt de stamge-meenschap, met welke zij organisch zijn ver-bonden. Wie zal dan in de beweging naar deze verheven doeleinden eenig teeken erken-nen, dat noodzakelijk wijst op een verzwakking van onze gehechtheid aan de Belgische staatsburgerschap? Is het integendeel niet duidelijk dat wanneer de Belgische overheid, zicli van kunstmatige politiek omlvmJt <'ii , de inrichting van ons openbaar leven aan wil passen bij de voorop bestaande werkelijkhe-('oîi, dat dan de zedelijke opwekkuig, welke uitgaat van de Vlaamsche gedachte, recht-streeks op de herleving van den nationalen geest in België op de gelukkigste wijze zal inwerken ? jVjft al de haït;-U)ch1elijkheid ir-er welke wij ons vaderland, in zijn tragische worsteling be-minnen, wenschen wij dat hoogerhands het besef van deze dingen ten voile doordringe, en na den oorlog den koers der taalkundige hervormingen leide, want het is een staatsbe-lang van eersfe gehalte dat aan de Vlamingen na den oorlog gelegenheid worde gegeven om . tôt de voile ontwikeling van hunne zelfstan-dige beschaving te komen, opdat zij steeds, 1 bij elke bedreiging, en almede uit liefde voor hun eigen stam, met vreugde in de bres zou- i : den springen voor de Belgische staatsgemeen-schap en voor deze strijden als voor het be-: houd van een waardevol persoonlijk bezit. ; Wij behoeven vooralsnog geen groot belang i te hechten aan de teekenen van onthechting 1 welke zich bij enkele jong-\ lamingen tegen- - over België hebben voorgedaan. Het zijn - meest gevallen van individueele overprikke-t ling, waarover na den oorlog juister zal kun- nen worden geoordeeld dan nu, maar welke aan onze Vlaamsche idealen nog meer zullen hebben geschaad dan aan de Belgische zaak en daarom dubbel door ons worden afge-keurd. Doch het prachtig gedrag van onze Vlaamschgezinde jongelingschap te velde, het groot aantal vrijwilligers, welke uit onze Vlaamsche studentehkringen zijn opgerukt, mag onze staatkundige leiders niet een luchtig hart geven over hetgeen eenmaal worden zou, indien de Vlamingen zich na den strijd ont- t goocheld zagen over hun toestand. Het be-1, wonderenswaardig élan is niet zoozeer uit n dankbaarheid voor genoten weldaden en on-il vermengde verknochtheid aan het oude ont- - staan, dan wel uit het ridderlijk rechtsgevoel, e dat de Vlaamsche strijd in onze jongeling-:- schap heeft ontwikkeld en dat tegenover de n Duitsche woordbretik en geweldpleging in-il stinkmadg overeind sprong en uit het levend vertrouwen dat onze jonge mannen door hun ij offers, de volmaakste rechtsgelijkheid voor _ de Vlaamsche taal en taalgemeenschap zou-t den afkoopen. Onze jongens vechten meer om de toekomst dan om het verleden en men be-e schame deze geheiligde verwachtingen niet. . Het is niet alleen plicht van eerlijklieid, het n is zaak van staatkundige wijsheid. Wanneer n onze staatshoofden zulks niet zouden begrij- - pen, misdoen zij tegenover het land op onher-; stelbare wijze, want zij zouden de wondlip-r pen, langs welke Vlaanderen en Walenland . hechter aan malkaar kunnen groeien door den oorlog,hebben gescheiden *n slechts als bran--dende weeplaatsen op elkaar laten zitten. Zij zouden de Vlaamschgezindheid, welke de ste-vigste bondgenoot van de Belgische staats-gedachte hoort te worden, gesteld hebben voor een tweestrijd, welke niet ten gunste van de zuivere staatkunde maar van het volks-leven zou beslist worden, en uit de naweeën van dezen strijd zou een verbittering ont-staan tusschen Vlaanderen en België welke achteraf met geen plaasters zou te sussen zijn, en met geen dwang te onderdrukken. Want buiten de wetten van het leven kunnen ook wij niet. Ons leven als volk eisc.ht lucht en licht, en onder een kap van vervreemding verschrompelen wij. Wij kunnen echter niet sterven en het verdrukte leven zou dan de onmisbare ruimte onvermijdelijk zoeken op een zijweg. Deze waarheden gelden zoowel voor idealisten als voor realisten. Indien wij ze nu uitspreken ter waarschuwing is het om- - dat men ze moet hebben overwogen vooral-eer de vrede komt. Want niet den dag zelf van den vrede, maar den dag,die er onmiddel-lijk op volgt zal het noodlot van den Belgi-schen staat worden beslist. Ik wensch aan y ~"r onze Staatslieden, die de verantwoordelijk-heid over deze beslissing zullen hebben te ^ dragen, de beide hoedanigheden welke zij op dat oogenblik het meest zullen noodig hebben: wijsheid en durf, want een gelegenheid om te herkansen zal vermoedelijk niet terug-keeren.FRANS VAN CAUWELAERT. c ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ X Een Inschrijvingsbewijs X ♦ voor een Abonnement op ♦ : l VRIJ BELGIË ! ? ♦ ♦ , X bevindt zich op bladx. 12. « ♦ ♦ é No. 53. VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1916. EERSTE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes