Vrij België

3410 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Juli. Vrij België. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825249/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 48. VRIJDAG 21 JULI 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder leidinq van FRAN8 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. ■ PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG $1, SCHEVENINGEN. Onze Onafhankelijkheid. VMfiV V/IIU11I In tijden van tegenspoed waardeert rien het verloren geluk ; in de dageii der ver-drukking hebben wij den prije der onafhankelijkheid leeren kennen. De stoffelijke voorspoed, waarin ons volksbestaan zich ontwikkelde vôôr den oorlog, was geen voordeelige schooil voor gezond nationalisme en de gebeurtenissen. waaraan wij de geboorte van onze staatkundige zelf-standigheid hadden te dan,ken, hadden geen bijz onder diepe nawerking op ons volksge-moed geha-1.. Het was veel meer een di-plomatische verschuiving van grenzen ge-weest dan het geweldig vrijiworden van een sterk gecomprimeerde volkskracht. De groote wijiding ontbrak aan de historische saamhoorigheid, welke onze provinciën naar staatkundige eenheid lieeft gevoerd. Al de genoemde vrijheden van het begin der 19e eeuw hadden wij in onzen kindskorf ge-vonden. De onlie/ lspellende wolkenvanEu-U,,ja"s confliclen wurèfo telkens langs onze grenzen afgedreven. en toen wij drie kwart eeuwen lang onze zaken hadden weten te besturein, met vooireleeiligel uitkomstten, vied, ons als toemaat een groote colonie ton derl. Voor een bet-rekkelijk la,ten komeling onder de onaftiaïikelijke volkeren, een on-verhoopte voorspoed. Yoor een klein staatje, te middan van machtige en onder-ling zeer afgunstige mogendheden. een le-ven van geringe zorgen. Was het dan te verwondaren, dat wij ons overgaven aan onze erfelijike neiging om wetten en bestu-ren zoo weânig mogelijk te achten en onze onderlinge meeningsverschillen zoo scherj) mogelijk tôt staatkundige te-genstellingen te ontwikkelen ? Wij hadden langzamerhandl geleerd onze ooin-stitutioneele vrijheden te doen ont-aarden tôt kwellingen van ons eigen open-baar leven. Wij zonnen op steeds nieuwe middelen om aan onze openbare genietin-gen steeds i -eer verscheidenheid en aan-trekkelijkheid te geven, maar voor de vor-ming van een solied en gezond nationaal bewustzijji, was dat ailes ni et toereikend. Ons Belgisch gevoel was zeer oppervlak-kig en bij het volk slecht afgeteekend, de grootsche erfstukken van onze eenmaal zoo trotsche gemesnten bleven zelfs voor de meer ontwikkelden veelal onbegrepen... Maar, nu weten we. De geweldige breuk, welke de -Duit-scliers in de voortointwikkeling van ons volksleven hebben gebracht, lieeft ons d'in-gen laten zien, welke onder het oppervlak-kig geflimmer van de dagelijksche drukte ons voor den oorlog ontgingen, heeft de . vvaardeverhoudingen der doeleinden en der verworven goederen, in ons staatkundig leven, beter tôt hun recht .laten komen. Ons volkl heeft begrepen, dat het eerste wat uunvujnuviu. een volk redden moet niet is zij'ji stoffelijk bezit, maar zijn eer. het heeft, onder de verdrukking1, beter leeren inzien wat een geluk het is in onafhankelijklieid van wil en oordeel zijn inwendig leven te kunnen uit- en omhouwen. zijn openbaren liandel en wandel te kunnen regelen naar pigen voorkeur - en geptogenheid. En daar wij voor het behoud van onze onafhankelijikheid de meest onschatbare offers hebben 'gebracht, mogen wij verho-pen. #at in nieuwe dagien van voorspoed. de heugenis aan dezen oorlog de oogen van ons volk zal open houden voor de onsnoffelijike maar onmisbare goederen om welke deze strijd wordt gestreden. Eer en vrijheid ! Zelfrespekt en zelf-beschikking. De belioefte naar zedelijke verheffing en het recht om er onbelemmerd voor te arbeiden. De liefde voor geestelijke schoonheid en de vreugde om ze te zoe-ven o-p eigien inge\"ing. Toen we vorig jaar op dezen dag, aan deze dingen dachten, waren er, velke de zorg dreigde te bekruipen of wij: ze nog oôit wel zouden hebben teruggevon-den. Onze . vijjanden schenen op de Oostelijke velden van Europa een over-macht te ontwikkelen, welke tôt eene voor ons fatale beslissing kon voeren en het was duideiijk, dat bij een overwinning. van Duitschland ons lot aïs onafhankelijke staat was bezegeld. Nu zijn de kansen gekeerd en houden hnnne verblijdende uitzichten naar ons sekeerd. Uit de donkere gebeurtenissen zien wij met ontroering de bevrijn 'ting. Wij verplaataen ons reeds met onze vei'waehtifngen in betere tijiden en begin-nen de plannen uit te werken van den we-deropbouw van ons nationaal leven. Maar de nakende verlossing brenge ons ook de zorg na^ler omtrent hetgeen van ons zal worden geedscht, opdat het nieuwe leven de offers waardig zij, welke wij te zijner verovering hebben gebracht. Want deze strijd moet inderdaad voor ons zijn een veroveringsstrijd in den edelsten zin van het woord, of zijon uitkomst zou het gedra-gen leed niet evenredig zijn. Wij mogen met in onze oude vooringenomenheid, niet in onze vroegere gebreken terugvallen. Wij mogen de misstanden, waaraan wij hetzij op maatschappelijk, hetzij op taalge-Me 1 zooveel bitteren strijd hebben te wij-ten, niet laten voortbestaan, want uit de ontgoocheling, welke daarover zou ont-staan, zouden onze oude verdeeldheden met ongekende beftigbeid wederom oprijzen en eein tweede gelegenneid als deze tôt ver-nieuwing en bevestiging van ons nationaal leven zal ons, naar menschelijke bereke-nin,g, niet meer zijn weggelegd. FRANS VAN CAUWELAERT. Aan België's Moederken. {Ter gelegenhei I. DE PROCESSIE. 't Is heden processie van Liefde: De Ivoningin verjaart. De Kindekens komen met lelies In Relgië's tuin vergaard. Dan komen de rijen der Maagden: j; Ze brengen eene Kroon. Dan komen de rijen der Helden: Ze brengen eenen Troon. Dan komen de negen Gezusters- Ze dragea overhanci Pieuslijk het schrijn waarin poppelt Het Hart van Belgenland1. Dan komt, uit dten feestlijken hemel, Een rij van Heilgen aan: De'IIeilge van Thuringeni strooit er Haar rozen langs de baan. 't Is heden processie van Liefde Naar 't diorpken aan dte zee: En wakendle klauwt door ate dhainen De Leeuv, van Vlaandiren mee. II. WEES GEBENEDIJD. Koningdnne! Koningânne! Koningin Elizabeth! Luister, luister naar dte zangen Ieder zang is een gebedl ♦ * * De K i n ô e r e n. Vader schreef ons, d'at ge zijt Vol van goeaheidl, Majesteit Witte lelies, lelies teere, Geurt nu zeere Koninginne! Koninginme! Wegs gebenediijdL De Maagden. Gij die meelijdit met wie lijût, Troost der droeven Majesteit, Dat Uw Krone, goudten Krone, Schittea- schoone Koningânne! Koninginne! Wees gebenedijd. De Helden. Gij verschijnt ons in den strijd', Beeld van hope, Majesteit. Wee hem die Uw troon raakt! Bij Uw troon de Belg waakt! Koninginne! Koninginne! Wees gebenedijd. De negen Gezuster s. Het Landjen U zoo zeer verbeidt, Het Kleine België, Majesteit! Zie zijn hart zi'jn leed1 verkroppen, Hoor het, hoor het voor Ukloppen! Koninginne! Koninginne! Wees gebenedijd1. De II e i 1 i g e V r o u w e n. Uw naam is klank vol heerlijkheid, Uw naam is Liefdte, Majesteit! Zuster! Zuster! langs Uw wegen Zingt dfe zachite rozenregen Koningânne! Koninginne! ■ Wees gebenedïjdl! d van 24 Juli.) De Vlaamsche Leeuw. Zij zullen U niet deren! O wee! die 't durven zou! Zoolang de Leeuw kan klauwen Is U de Leeuw getrouw! * * * Koninginne! Koninginne! Koningin Elizabeth! Luister, luister naar d'e zangen: , Ieder zang is~ een gebed. III. DE GROET DER GESNEUVELDEN. Uit het klare duinenhuis Treedt een ranke Liefdezuster : Op het hoofdi een roodie kruis, Oogen, blauw als 't vlas zijn kelkjes, Lichten in haar teer gelaat. Sober plooit haax wit gewaad ,,Lev;e Belgiël's smart-helklinne! ,,België's, België's Koninginne!" Zie, hoe lief ze nijgt ten groet! Zie, nu volgt haar heel die. stoet — Waar, in 't duin, een kruis je staat Op het graf van een soldlaat. En daar knielt ze — en iedter knielt. Plechtig vlagt dte Juli-zon Die ten blanken zénith wielt. 't Lijkt alsof nu zwijgen wil Rauwe stem van grof kanon 't Wordit alomme beilig stil. Uit de graven langs het duin, Uit d'e huizekens in pum, Uit het bloed'endl-rood! verschiet Drijft en d'eint der doodlen lied: ,,Uit het rijk der Eeuwigheid, ,,Wees gegroet, o-Majesteit! ,,Zij die goed'ertierenheid, ,.Zij die hoop en troost en ,,Liefd'e... Liefde zaaien, harten oog- sten. ,,Koninginne! Koniginme! ,,Wees gebenedijd! IV. BELGIE's?. MOEDERKEN. Ik plukke thans het bloemeken, Het bloemeken, van trouw. Ik pluk het blauwe bloemeken Voor België's Lieve Vrouw. — ,,0 zeg me 't zoetste woordeken, Voor ik Haar Name zet! — ,,En zoek geen zoeter woordeken, Dan 't woord!: Elizabeth ! — ,,En schreef ik, schîreef ik: Moe derken, Dat woordîeken alleen? . • v — ,,0 ja, o noem ze Moederken, Want zoeter is er geen! — ,,Gij straal van 't giouaten zonneken, Breng Haar mijn bloem en brief! — ,,Ik ijl, ik, straal van 't zonneken, Naar België's Moed'er-lief! # * * Ôpdlracht. A Kmelen zal steeds een processie van Liefde Voor u, — en zal noemen Uw naam als gebed, Als d'e Naam eener smartlijke Moeder, O Koningin Elizabeth! JOLI. DEMAEGT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes