Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«nHHHKk HnH wÈSËmKfc m Dh VOJ.KNOPLOOPFN IX ONZE «".ROOTF STFDEN : bo\en links een radicale betimnv ring in !)< n Haag (ot a.in de eerste \erdiepmg; rechts een winkel gedeelteliik betimmerd met kastdetuen: beneden ni h-b ein betimmering in aanteg, ailes ter bcschcrming van étalagés en spiegelrniten die bij de onlusten g ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE " ■ ■ ■■ ■ i ri i — ir.i. ( w< mw , .rm n m m i m + <* m * ^ *, ,A <B 15 AUGUSTUS 1914 48e JAARGANG No. 45 1^. .„■ . -, " - -- : Z. D. H. MGR. HENRICUS VAN DE WETERING, Aarlsbisschop van Utrecht, die heden — onder zoo droevigc oinstandigheden — zijn veertigjarig priesterfeest herdenkt. (Foto C. J. L. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN DOOR MIES VAN AMSTEL ■ —i (Vervolg.) 'fA(sA,-Al E voelde zich zoo goed, zoo buitengewoon goed, ze 'iee,t /e"-s treV vertelde de vader overgelukkig aan \ Chris. „Wat zou je denken van besc'iuiten met wat rook-uf vleesch en een geklopt eitje?" A" Jflal „Mag ze zeker hebben, als ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N'V'PROK.K.LRIJ ••• J)E.>SPARR.NLSTAD--'HA5SAULAaM *f9. HflftRLLM » HAARLEM'S KLEIN-SEMINARIE. Het Hageveldsche Seminane jubileert. Wèl vierden zijn bewoners biet honderdjarig bestaan der eerwaardige opleidingsschool van Haar-ems toekomstige priesterschap met minder luister dan men gaarne '.ou wenschen — de somberheid der ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

[1 • OITGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -DE.»SPAP>R.tSE.5TAP • • - fiA&SAULAAM t£). HAARLELtt-l DE TWEEDE ROOMSCHE STUDENTENDAG TE UTRECHT. Op 2 dezer werd te Utrecht de tweede Roomschs studentendag gehouden ter bespreking van de belangen der katholieke studenten. De vergaderingen hadden plaats in den foyer van het u Hôtel de l'Europe« en ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE —M TWEE MERKWAARDIGE KIEKJES VAN D EN OORLOG IN DE HEERLIJKE LENTE: We hebben „den oorlog in den winter" laten zien.... helaas zijn we nu aan „den oorlog in de lente" toe. En wie weet wat er nog komi!. . . 3 JULI 1915 — 49e JAARGANG - No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART 1918 2 M A ART ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUHKLKU ••• .PE.«SPARfcNL5TAD"-fiA55AULAArt *+£). HAARLE.M • 1 | DE GROOTE PLANTENKEURING TE LEIDEN. In de Stadsgehoorzaal te Leiden werd dezer dagen een groote plantenkeuring gehouden. Het doel dezer keuring was bij te dragen tôt een grooteren bloei van den binnenlandschen handel nu de buitenlandsche zoo goed ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. /S'V/'Drok.K.LRIJ ••• -DE.3Pftflfg.NE.5TAD • • - fHA&6AULAAM *+9. H AARLE.M • 1 DE FEEStEN VAN 0. L. V. VAN GEN001. Op een half uur afstand van Venlo ligt de kapel van O. L. V. van Genooi, of „in de bodé", wat beteekent: eenzame, afgelegen plants. Sedert onheuglijke tijden wordt aldaar O. L. Vrouw door aile ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

4 APR1L 1914 — 48e JAARGANG — No. 26 MONSEIGNEUR L. J. A. H. SCHRIJNEN, de nieuwbenoem.de Bisschop van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

7NOVEMBER1914 — 49e JAARGANG — No. 5 ffgjffiTlFîiirf'aa sl. ■ s;~ -~m - - am~ mvmœ&im -*mœw DE GOEDE LUIM EN DE ONTSPANN1NG VAN VREEMDE MILITAIRE GASTEN IN ONS LAND: Vreemd krijgsvolk dat ons land betreedt wordt volgens internationaal recht in oorlogslijd geinterneerd voor den duur van den oorlog. Onze folo's hierboven geven de ...

Pagina's