Jouw zoekopdracht * heeft 195 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

Filters

Reeks of titel

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

il APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 27 PAASCHTIJD. In de heilige vreugde van het Paaschfeest, dat de viering is van Christus' zegepraal op den dood van lichaam en van ziel : de victorie van het leven en de victorie van de deugd, gaan onze gedachten van zelf terug naar den tijd, dat de Godmensch het grootste wonder Zijner liefde wrochtte door ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

„Dat beweer ik niet, maar 't is toch zeer natuurlijk als een dochter haar moeder op de hoogte brengt met de ciagelijksche voorvallen die zij beleeft, en misschien met de beste bedoelingen." „lk ontsla Valeria onmiddellijk." „Vergun mij de vrijheid, Majesteit, u dit ten stelligste te ontraden. Alleen voorzichtigheid zou ik u willen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE 2 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 30 EEN PAAR AARDIGE MOMENTEN VAN DEN BETROUWBAARHEIDSTOCHT VAN KLEIN-AUTO'S ENZ.: Boven: Staphorst wordt gepasseerd. Langs den weg stonden de schoolkinderen geschaard, de Staphorster jeugd in hun typische costumes, die de deelnemers vroolijk toejuichten. Beneden: een kijkje op de pont, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 9 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, — als het blijde Paaschîeest ons gebracht heeft de herdenking van het groote verlossineswerk in één machtig Alléluia van bliiden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

30 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 34 DR. A. H. GEURTS, Directeur van „Rolduc", de opvolger van clen ZeerEerw. Heer Schrijneri, die Bisschop van Roermond is ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HOE JANSSEN BEROEMD WERD! EREMIAS JANSSEN was een brave kerel. Maar aile brave menschen hebben een zwak en zoo ook Jeremias Janssen. Hij had maar één wensch, namelijk om bekend en beroemd te worden; een ordelintje of een andere onder-scheiding was zijn doel. Al zijn handelen en streven concentreerde zich op dat ééne punt. Hij probeerde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HHOHH LZZ^IXOŒ VWii^rtft['X'i)rr-;i! x * >. / ira n .ckVTricVri"<-)/w. i^QalvU 'jjçs* -OL^ack .u /gg */ x^ IfglIM l A.X^J, .on. xi,:-^xj: .rfc^ jû^Ô?J^^!ù^bt:. -Ai - rtioh. rirr n /W^ 1 '* Jl'NI 1014 — 48e JAARGANG — No. 36 DE PRIESTER-DICHTER WILLEM SMULDERS. Willem Sniulders. Van de Brabantsche ste-den schijnt Tilburg de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIF ILLUSTRATIE 20 JUNI 1914 — 48e JAARGANG — No. 37 Oe maand van het H. Hart. Als de Pinksterzegen is neergedaald op de ge-loovige wereld, en de volheië van den Geest van genade en sterkte en wijsheid is gekomen over het Christenvolk, dan wijst de Heilige Kerk als een krachtig middel om te volharden in het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

iohmmi LXkJAOrr, « l. 6 i. \^TM^Z(>)èW-^rKX^ jUh. U}, i(X> À"k .oi^rxO^r^aCV. . ^CX>1 V V V f V. ^5TV—,^-~T^7-^r^T7^ '/ T1 T \ r \ 7—F= ^"T*-—-tf wvr WtT rr-Tï / «j » >11 J . ^ . ■■ ...■■■ ...-■■ - b——i ^CÏàï sxy. x-k-m.- <r>. A>,-^S^7f^^-rxSK,^ A&L A&hc^ Ai. M4x Hr> ^ rVr 17 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|HR. MR. L. VON FISENNE. De président van den Hoofdraad der Sint Vincentius-vereeniging in Nederland op de voorpagina van de „Katholieke Illustratie".... Is dat niet ietwat tegen den geest en de gebruiken der vereeniging van Frédéric Ozanam, die immers in hare grondregelen den leden voorhoudt, dat hun persoon nooit op den voorgrond mag ...

Pagina's