Jouw zoekopdracht * heeft 387 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Borgerhout

Filters

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

17 Januari 1914 Nr 3 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksaezsnd weekbiad voor Vlaamsche en Alqemaene Selanaen DSSCHRIJVIMGièPniJS Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland. . * 5.50 Voor 't Groot Hertogdorn Luxemburg. . •• 5.50 Voor andere landen » 7-00 Bit blad ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Vriidag 3 lei 1914 —gBaSgggS*"1""' ■""HIW. WJS 5 cenQemen « 21$ çentiemfn per week 7de iaargang . S33 ABCKi>IEMENTEN per Jaar : 10 fr. — Zes maanden : S ft« Drie maanden : 2 fr. 50 20 oentâemen per loeeh aan huu be&teML Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Oetober 1917 Nr 43 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliïk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Alqemeene Belanqen IMSCHRIJV1IVG8PRIJ» V«or een jaar fr. 5.— Vfflor 6 maandea. » 2.75 Voor 3 maandsn » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landes * 7.00 Dit blad ...

Pagina's