Jouw zoekopdracht * heeft 2239 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brussel

Filters

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1707 — — ijuj — gesamten Vorscliriften dieser Verfugung in Kraft. Die Bestimmungen iiber die Bildung einsprachiger Klassen und Abteilungen (Artikei 6) findcn jedoch im Schu!jahr 1916/17 nur Anwendung auf den ersten (jungsten) J thrgang des Schuljahres 1915/16 und auf die zu zwei Unterklassen neu angemeldeten Schiller, in jelem folgenden ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor België 5 centiemen, voor Kedcriand 5 sent liet nummer verschijnt 7 MAAL PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Zaterdag- 25 April 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand* m Belftt, vrachtvrtj rr. i 4,00 7,504,00 Nederland, i > 20.04 10,505,50 Andere landen » 32,00 16.008,00 Men kan inschrijven op ailepostkantoren ut ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

5de Jaargang;. — N. âl6. r Prijs s lO Centiem 2jondag 11 Augustus IB18 _ , ■ ■ ■■ a Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRUS : Bioneniand (Etapegebied uitgezonderd), h. fc50 per kwartaal. (ALLE kosten 1nbeqrepen) «en wende zich tôt de postkantoren. Ongcvraagde «tuftkes worden In gevai van ci*t- opneming enkel ttruggezonden zoo ei fc«t ...

Het laatste nieuws

ÂBONNEMENTSPRIJS £innenland i Perkwartaal fr, 7.50 Per 6 maanden 85.wo Perjaa? 30.00 Men vvende zich lot het teheer van dit biad Beheer en Redaktie. 3o, St. Pieterstraat, 3o bRUSSEL Bestuurder-Eigenaar : J. HOSTE DAGBI..AID Oplage : 80.000 AANK0ND1G1N6EN Prijs fr. 1.00 de regel Kleine annoncen Û,E vJ d<> regeL. Stadsnieuws 2.0 O en 3.03 ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwera ultgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balglioha blodan mogin ult i De Landbouwar > nlata avernaman, xondar talkana da bron ta varmaMan» ir 26. Opstelraad en venending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstrant, 10. Druhherij : 3ta>tsdrukkerij, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 3817 - Gesetz-und Verordnungsblatt far die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè. Bulletin oflciel des Lois et Arrêtés ponr le territoire belge oecapé. Ultgegeven door de politiek» afdeeling bij tien Generaalgou-terneur in België. Gedrukt in de drukkerij Tan het Wet- en Verordeningsblad, ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG Iasonnementens 4fraafc 8 fraaS. Toor aolland » * " 41 — Toor de andere landen van heî postverbona » .20 — BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan Hu ïGHE bureel, DEP. KLEIÎÎE AANKONDIGIHGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN s Gavraasda en aangebodan plaatsen. 4e ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

I ?oor Belgis § centiemen, voor ÎMerland 5 cent het nommer i TIJÏTHNDI! JAAM Maandag 6 April 1914 30, Sî-Fieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 raaand fc m. Bclgii, vrachtvrfj tr„ 14,00 7,80 4,00 Nederland,, » » 20,00 10,50 8,80 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op allé postkantoren De inschrij ven voor een ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

.1 ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantorefl. VERSCHIJNT 'S NAIVÎSDDÂCS met al de ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Beurs). Kantoor te GENT : 158, Kortrijkschesteenweg, 158. AANKONDIG1NGEN worden aangenomen : 75, ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

©de gjà ng. IM?. 190, ÏPrJjss s t~ï Centiem Maanolag lî> Juli Ï018 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Blnncnland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEOREPKN) tien wende tlch tôt de postkantoren. Ongeviaagds «tukfcen vorden In geval van aiet opnenung er.kel tauggezonden zoo e« b® uoodige poi to U ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— m - Gesetz- und verordnungshlatt für Flandern WET- EN VEB0RDEN1NSSBLÂI1VOOR VLAANDEHEN Herausgegehen von dem Ver waHungschef ftlr Flandern. Sieste! luiigen zum Preise von 2.30 Mari vierleljahrlich nimmt jede Post anslatt enlgegen. Einzelmimmen konneri bei (1er Gescliâftsstolle de Gesel/- und \ erordnungsblatte ftlr Flandern in Briissel ...

Pagina's