Jouw zoekopdracht * heeft 2239 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brussel

Filters

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 2 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 19 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG ftANKON DIGINGEN Per kleine regel 1 fp. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. 3ESTUUR EIM OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGHE BUREEL I ABONNEMENTENî ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

€»de Jaargangt — . l£5»«b>., Prijs : H Centiem "Maaixûag ÎO J un ï 1918 ■""" »■ " M J--MI IIMl^ Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), ft. 4£0 per kwartaal. iALLB KOSTEN INBEOKEPEN) nen wende zich toi de postkantoren. Ongevraagûe stukkea worden in geval van ai et- ...

De linnenbleeker: officieel orgaan van den Brusselsche Bleekersbond

LE BLANCHISSEUR DE LINGE Organe officiel de la Fédération Bruxelloise des Blanchisseurs DE LINNENBLEEKER Officieel Orgaan van den Brusselsche Bleekersbond Rédaction : À il 142 Opstelraad : [VLarché-aux-Fromages, 16, Bruxelles. Kaasmarkt, 16, Brussf . ANNONCES : i page : 150 francs*~par an. 1/2 » 75 ' » 1 /4 » 40 ï - » 1/6 » 30 » ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

f oor Beisriê § centiemen, voor Nederiand 5 cent M nummer ! VTJFTIEXDE JAAR! Donderdag: 9 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brassel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i> m. Belftf, vrachtvrij îr» 14,00 7,80 4,00 Nederlandy » » 20,00 10,150 8,80 Andtre landen > 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantorcn De intchrijvcrt voor ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Vlaamscte Gazet van BF3SEL Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL VERSCHIJNT 7 WP£R WEEK DE SLAG Overwinnin ZWARE DUITSCHE VE De Slag van Haaien bij Diest NEDERLAND S ONZIJDIGHEID Jopr- a de Bi derlarj s schade en vonden. Hel Bestuur van den Ne en dil mifiveitstanj} De I •ie I sohe ttToe-^ p e n \i »p hun VTaar he van ! dier Nedei ...

Sportwereld: orgaan aller sporten

tjûS twerde jaargang. ~ n??v, abonnementsprijs : belgib ttaer 50 rammen • • • • fr. 2*91 » IGO» .... » 4.SI {Tam E£ sasuncra ..... fr. 5.09 • 100 > ft.oo AANKONDIGINGEN : f» en 3» bladzijde: fr. 0.50 per regri 4* bladzijde : bij overeenkomst. MSHHEft. EB «PSTELRAAD; Bee&straat, 3. BRTJSSEIj TCt-EFOOH ■ «74 Irtijpil ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- m — B. Bewerber, die zur Ableilung fiir germanische Sprachen geliôren. Herr J. Lefèvre, Oberlelirer an der mittleren Normalschule, » D. Daeleman, » » » » A. Van Laar, » » » » R. Rcns, » » » » A. Wijgaerts, » » » )) E. Aileman, » » » » 0. Van Ilauwaert, » » » » Van Sint-Jan, » am Ivùniglichen Atheniium in Gent, » ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL 25. 26. DEZEMBER 1914. i. VERORDNUNG. Art. 1. Die direkten und indirekten Abgaben werdea hinsichtlich des Grandbetrages und der ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

DE METAALBEWERKER MAANDELIJKSCH ORGAAN van de Centrale der Metaaibewerkers van Belgiè Geene rechten zonder plichten n Administratie : Volksîiuis, Jozef-Stevensstraat, 17, Brussel Geene plichten zonder rechten 37,000 Exemplaren 27,000 leden Iets over de Krisis Velen onzer vrienden vragen of de nijver-heidskrisis, die heden woedt, en die de ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

3BSTXJXJR EN REDAOTIB 9 TELEFOOH ZSG «oofdopitsller-Eigeniir : JTJLITJS HOSTE, BRUSB injFTIENDl IJUÛt Zondag* 5 April 1914 30, Si-Pieterstraaî, 30, Brassa! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maandk m. België, vrachtvrij tr. 14,00 7,504,00 Nederland, • > 20,00 10,503,50 Andere landen » 52,00 16,008,00 Men kan inschrijven op alle postkantoren De ...

Het nieuws van den dag

D«rfls3^ Jaargaaa ïr SI 2 centiemen per nummar Bruisil, Zafordag 28 Fabrnirl (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Ïabonnementen î y^don 4 frai* —*»'"»■ « «"»*• TMr HoUand * * 11 ~ Illrd( udere landen ran het postverboni » .20 — BESTUUR EN OPSTELî Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan EXTYGHB BUREEL DER KLEKE ...

Pagina's