Jouw zoekopdracht * heeft 364 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Filters

Reeks of titel

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

^ Prijs 6 centiemen. Cent, ^P\CTIE : PBecretariaat HKsewerking van het mêmesn secretariaat en het werk der volksbibliotheken br « de straal ». w a ALLERLEI H Weekblad voop ons Viaamsche Volk. rlNHOUD : Belangrijk Bericht. — Avondgedachten. — Ave ■weasch. — Een voorgenomen diefstal. — Toegeve heid. — De Geschiedems der Tabakspijpen. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

I5-2I November 1914 ALLERLEI Lezingen voor net Knstene Vlaamsche volk WEEKiLAD, Prijs 5 centiemen Ondersteunen wij onze Arme Medebroeders Tobias, zoo lezen wij in de H. Schriftuur, sp'rak, onder in-geving van God, de volgende woorden tôt zijnen zoon: «Wees barmhartig maar vermogen, hebt gij veel, geef veel, hebt gij weinig, tracht dan nog van ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 2 30 November 1914 ALLERLEI Lezingen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEICBLAD, Prijs 5 Gentismen Oorlog Er bestaan onvermijdelijke rampen, om zoo te zeggen aan 't menschdom vastgeklampt, namelijk de «armoede» en de « oorlog ». Zoo oordeelen de verleden tijden, en nog niet lang geleden hoorde men wereldhervormers uitbazuinen dat de tijd ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 3 6 December 1914 ALLERLEI Lezingen voor het Kristene Vlaamsche volk rrijs 9 cssitiemen Oorlogswee In geluk en voorspoed waren cle eerste huwelijksjaren van Gustaaf met zijne beminde Maria voorbijgegaan. Weelde was er wel in 't huisje niet, maar toch 00k nooit gebrek, — en in dit gérai w-aant een. arme zich vaak gelukkig en rijk, naast zijne ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 4 13 December 1914 ALLERLEI Lezinaen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Parate vias Domini ! Bereidt 's Heeren Wegen ! Kerstmis nadert ; Kerstmis de heugelijke dag waarop de Verlosser zijne blijde intrede deed in de wereld ; Kerstmis de zalige dag waarop diezelfde Verlosser wil nederdaien in onze harten om er het ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 5 20 December 1914 ALLERLEI Lezinqen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Kerstdag Paus Benediktus XV deed, ter gelogenheid van het aanstaande Kerstfeest otfficieus de gedachte opperen dat de in oorlog zijnde mogendheden den 25e December een algemeenen wa-penstilstand van 24 uren zouden sluiten. Deze wapenstilstand op ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 6 27 December 1914 ALLERLEI Lezingen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centienien Kerstmisbloemen 1. « Zeg, grootva, gaat ge nu van avond niets vertellen ? « Gij hebt nu lest gezegd, als 'k heel mijn les kon spelle « Dat gij dan iets heel moois verhalen zoudt. 1k kan « Nu gansch een bladzij vol : veel meer dan Grietjes Jan, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 7 ——emi LJI 3 Januari 1915 ALLERLEI Lezinaen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 cenfiemen Rekeningen De Nieuwjaarmaand is de maand van den « grooten kuisch » in de boeken onzer handelaars en winkeliers, ofwel o-ok een lid van den hnize zelf draagt. de briefjes van « ter stede » rond., en hunkerend wordt zijne terugkomst ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 8 Tf> Tannari totc Aile briefwisseling vrachtvrij te zenden aan de Redactie « Allerlei » Sint-Amandsberg (Qent) ALLERLEI Aankondigingen : fr 0,50 per regel. — Doodsbe-richten volgens overeen-komst. Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Meteiiswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen Berlijn, 5 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr g 17 Januari 1915 alle briefwisseling vrachtvrij te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tot :: de verkoopers :: Nieuws en Lezina voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 10 24 Januari 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tôt" :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKESLAD, PrSjs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr il Tanuari iqh: brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tot " de verkoopers :: Nieuws en Lezinq voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etens waardigheden van den Oorlog flffinipplp ...

Pagina's