Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

855 0
17 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 Januari. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/251fj2dg7d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr g 17 Januari 1915 alle briefwisseling vrachtvrij te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tot :: de verkoopers :: Nieuws en Lezina voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen Duitsche melding van 13-1-15. Bij Nieuwpoort ontruimde de vijand, na een heftig artilleriegevecht, eenige toopgraven. Aan 't kanaal van La Bassée, bij La Bois-selle en Nouvron werd een vijandelijke aanval afgeslagen. Bij Crouy had een zegenrijke Duitsche te» genaanval plaats ; 1700 gevangenen werden ge-maakt, 4 kanonnen en meerdere machienge-weren buit gemaakt. Een Fransche sapeurs-aanval, ten zuiden van St-Mihiel, werd afgewezen. Hoogten ten noorden en noord-oosten van Nomeny werden door ons genomen. Uit de Vogezen en uit het Oosten niets nieuws. PARUS, 10 Januari, (Reuter). Officieel be-richt van 11 ure 's avonds. «In den afgeloopen nacht werden twee te-getiaanvallen der Duitschers ten noorden van Perthes en ten noorden van Beau Séjour afgeslagen.In Argonne mislukten twee vijandelijke aan-vallen bij Founsain Madame en bij St-Hubert. DUINKERKEN, 10 Januari. (Reuter): Een 12-tal Duitsche vliegtuigen verschenen heden boven Duinkerken en omstreken en wier-pen een dertigtal bommen. Door de getroffen voorzorgsmaatregelen vielen er weinig slacht-offers. Ook de materieele schade is niet zeer belangrijk. PARUS, (Reuter). : Van den generalen staf: Den 9 Jan. werd er van de z;ee tôt aan de Oise van weerszijden geschutvuur gewisseld. Tegen het einde van den dag heeft de vijand opnieuw Soissons gebombardeerd. Een vijandelijke tegenaanval ten westen van Perthes werd afgeslagen. Ten noorden van de boerderij Beauséjour hebben wij ons meester gemaakt van een vijandelijk veldwerk. Wij zijn eveneens vooruitgekomen ten westen der boerderij.In de Argonne heeft de vijand de streek van Four de Paris gebombardeerd. Wij hebben het vuur terstond beantwoord. De vijand heeft zijne krachten beproefd tegen den heuvel ,263, ten westen van Boureuilles. Al onze stellingen werden gehandbaafd. LONDEN, 11 Januari (Reuter).: « De tochten van Duitsche luchtvaartuigen over Veurne, Duinkerken,en Calais houden aan. «Vannacht werden bij Calais een Zeppelin en twee vliegtuigen gezien. Er zijn weer bommen geworpen op Veurne en Duinkerken, zon-der dat daarmede echter veel schade werd aangericht. « De verschijning van de luchtvaartuigen boven Duinkerken werd naar Calais gietelefoneerd. Zoeklichten veegden met hun licht langs den hemel om naar de Duitschers te zoeken en toen zij in het gezicht kwamen, als niet meer dan vlekjes tusschen de sterren, werd een ha-gel van lood naar hen o>pgezonden. Het smàldeel boog oveffiee af en verdween, blijkbaar niet getroffen ». ST-PETERSBURG, 11 Januari. (P. T. A.) Officieele kennisgeving van den generalen staf : « Op den linkeroever van de Weichsel hebben de Duitschers den 10e dezer bij dag en bij nacht getra.cht op verscheidene punten- on ze frontlinie aan te vallen. « In Galicië blijven onze troepen bij geschut-en geweervuur met den vijand in contact. ST-PETERSBURG, 10 Januari. (Pet. Tel. Ag.) Mededeeling van den generalen staf van het Kaukasische leger. « In den omtrek van Karaourgan duurt de strijd met dezelfde hardnekkigheid voort. jlj. „ ROME, 11 Januari, (Reuter). De «Messagero» verneemt uit Boekharest dat de heel Boekowina thans in de macht van de Russen is. Duizenden vluc-htelingen trekken over de Roemeensche grens. Anderen vluchten naar Boedapest en Weenen over Bistritsa, den eenigen weg die nog in handen van de Oosten-rijkers is. Allerlei Nieuwstijdingen BENARDE STONDEN Uit een brief van een artillerist: Stel u voor, een vlakte, zoo' plat als een strijkplank. Een steenbakkerij met veertig me-ter hooge schoorsteenen, een windmoter er achter. Achter de fabriek onze batterij. Uitzicht in de richting van den vijand heel slecht. Ik krijg het bevel in den schoorsteen te klimmen. Een telefonist gaat met mij mee. Al het over-tollige laat ik achter. Slechts wat eten neem ik mee, want men weet niet, hoe lang men daar-boven blijven rnoet. Ik trek een regenjas aan, die van boven tôt beneden dichtgeknoopt is, en trek de muts over het hoofd. Door den kelder zien wij in den schoorsteen te komen. Na lang, vergeefsch zoeken en on-aangename botsingen met kwaad gezinde voor-werpen, hebben wij eindelijk den weg gevon-den ; een nauwe gang van zestig centimeter in. het vierkant, vol vuil en roef. De telefonist met zijn toestel achter mij aan. Eindelijk hebben wij den voet van den schoorsteen bereikt. Er zijn klimijzers in den muur. Heel in de hoogte zien we een klein, rond stukje van de Decemberlucht. De telefonist laat ik beneden wachten. Ik moet de zaak boven eerst eens aanzien. Beneden in den kelder was het doodstil, maar hier in den schoorsteen maakt onze artillerie een vreeselijk lawaai. Ieder ijzer probeer ik eerst met de hand en langzaam gaat het naar boven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes