Jouw zoekopdracht * heeft 5726 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Gent

Filters

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTEHIUIR - DE LAMDWACHT SSe1aar. N«m.2S8 G.DeGraeve,I£etelvest,ïS DE SL2INS PATRiOT Danderdag *4 December 1918. Prîjs 3 ceatisine# Éet volledige legerorder van dsn Dutochen Keizer. j BERLIJN. 12 December. — Officiëel. — Z. M. î$a Keizer heeft het volgende legerorder uitge-$aardigd : , « Soldâtes ! In het gevoel van de overwmniag ...

Vooruit: socialistisch dagblad

39 iaar1 ■ Hl. 228 Prijs par nummer : voor Belgie S oentiemen, vooi don v'rsemde 5 centiemen: Tslefoon ? l-ïedîsctës 2:47 » Administratie J|Ô45 ii'iiiii.iiiiNi>wiiwiiiiiMiiiiiiiMywiiiiiiiHMiiiiinmTrmrlTn~i—r—t. i ■ iiii iiiiiiV m'hiihihimi iiii ,v aasiîiap il ©ogst i8*84 Drokster-uitgeetstcr am: Maafschappij SI ET L1CHT ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — Nr 11. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 14 JANUAîlI 1914 GAZETTE VAN GENT llfSCHItXXTINOSPBIjrS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Tien jaar ft'- 53-îïG Een jaar ..... fr. 85-00 (5'maanden > ©"50 6 maanden » 7-75 ;; maanden » 8-50 3 maanden » Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

de gentehaji «de landwacht 33- ïaar. Hxitr.,22 G.BeGraeve,KetelvesMâ DE KLSÏMS PATH1DT Vfljilag a» Janaayj 1917. Prjs 3 csimemea BEKENDiAAKIN& Ai!e m . nne'.ijke Belgen uit Geut en de voor-tteden Ledeberg, Gentbrugge, St-Amandsberg, lie in de jiren 1S72 tôt 183 j (inclusieOgeboren lijn, moeten verschijntn op het Meldeamt Koufer, Nr 13) ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 32 Prijs t> centieraen Gent 25 Juni 1917 hoofdredactie : vrou wen6hcrex a ri aa j MET MEDEWERK1NG VAN HET algem. secretariaat EN HET WERK DER volksbibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen: per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: > 1,00 tjVeekblad yoor obis ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT £$< jaar. BtiSSi» §3 G.De Graeve» Ketelvest» ï§ DE KLEÎNE PATRIUT Daïsaepjaa »© *anl 13&ï< PffJJS S C3ntl8ÎTî3î!l EMILIUS JOANNES Seghers, is3î' m bnrïïihapiiglisld 5a3s en U pssÉ >m sien H. QpostoilsoiiBn Sfosl benoemde Bissshop van Geat. A.an de Geestelijkheid en de Geloovigen van Ons ...

Vooruit: socialistisch dagblad

ijBgggjggaiBiBaa»^ atj^^saataaaMgaa^^ vsrtwnnsssBKa S centiemen ®<$r numme'r 34' Jasr -- M. 25 Zsf.@p«iag 26 «fiarawapl 1©HS Orgaa» der Belgisehe Werkliedenpartif. Druhster-üitgeefsier Sam. Maaisch. REI LICHT, Best , P. De Vitch, Ledebwg-G#nt Inseh den da». SAMENWER. [< VOORUIT ». |:aald worden ireel Deelzaal: l pensioennum.-' ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yler-en-Twinlïgste Jas ,-H 295 Eoflsâïenst -^uissszîa — Eiaendom Yrijdag, 18 December 19H ^ AU# brtefwisselingen vraoh{ •Tïj ta zenden aan Aug. Va; Iseghem, uitgever voor de naam: înaatech. « Drutkerij Het Volk i Mearsteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen Gaston Bossuyt, Gilde der Aie bachten, Kortrijk Telefoon 53 Bureel van ...

Vooruit: socialistisch dagblad

fr^^E^t«aBstmÊmmiaimÊmasa 3î5 iaar «■= 3<S Pnis per rnimmer : voor Belgie 3 c«ntiemen, voor den /rsemdo S CMtismen ^Cngiff-i?igE5II«y^^^lM!!BCTnKîiaBB31Ma8BWBR\i9a^MML^!J^SaBBZEBgW5aaMJ!SSIgCiF^?3TJg?i'.r'^: ilMfl<aiSggSggC Telofoaa * f advctle 247 - £dniln!!stratle2R41> 0lond®rdsi 12 Koveniaïies* 1&14 Brafcstsr-U ...

Vooruit: socialistisch dagblad

82* laar — N. &3 mmtÈmmmiaÊm Prijs por nummer : voor België 3 centiemen, f oor den Vreemde 5 centiemen Talafoon : ftodsciS® 247 - Administratie 2845 iüaanrïariü APRii. faiö i— r'TriiiKfiiinir—rvm "tt—mi—wi 3 Drukster-U ftgcetotet lam: Maatschappij Si ET LICHT bestuurder » P. VC VISCH. Ledebcrg-Qent . . REDACTÏE . . ...

Gazette van Gent

2478 JAAR. — Nf 5. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 7 JANUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT IKg€i2I£ï3rVlâT«!SFKIJS : VOOR GENT : VOOR GEIIEEL BELGÎE : tf„n }„ar . , , fr. S 2-00 Een jaar fr. «15-00 ,«nto > S-50 « maanden » 7 75 3 maanden » 3"5a 3 Jnaandea » 4-00 Voor Hoïîand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 42. Prijs 6 centiemen. Gent, 1 September 1918. HOOFDREDACTIE : 'VROUWENSECRETARIAAT met medewerting van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DRIJ MAANDEN . a » 1,00 Weekblad voor ons ...

Pagina's