De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

887 0
14 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0jr5v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEHTEHIUIR - DE LAMDWACHT SSe1aar. N«m.2S8 G.DeGraeve,I£etelvest,ïS DE SL2INS PATRiOT Danderdag *4 December 1918. Prîjs 3 ceatisine# Éet volledige legerorder van dsn Dutochen Keizer. j BERLIJN. 12 December. — Officiëel. — Z. M. î$a Keizer heeft het volgende legerorder uitge-$aardigd : , « Soldâtes ! In het gevoel van de overwmniag die wij door uwe dapperheid bevochten hebben, îebben ik en de regeerders van de trouwe ver-ffionden Statea aan den vijand een vredesaanbod gedaan. Of het daarmee verbonden doei bereijft Ssal worden, zij in het midden gelaten. Gij hebt ■Vfirder met Gotdes hulp tegen den vijand stand $c houden en hem te verslaan. w. g. WILHELM I. R. » f Bovenstaand bevel is ook aan de Keizerlijka /Marine gericht gewordea met volg"D.d aller* Saoogst ordar ter vollediging : « Dit oïder richt zich ook tôt mi j ne Marine, aie pille krachten trouw en vol uitwerking te weer ^telt in den geaaeenzamen strijd. » Btiitsehe beriehten van het Groot HsïMkwarto, BERLIJN. 12 December. v. WestslSlk krlîostooneel. U*egerfront oan o Hdmaarschalk kroonprint Rupprecht oan Bcieren Op het slagveld van de Somme, waar de ftevechtsbedrnvigheid der artillerie ssdert einda jNovember aanzienlijk had afgenomen, was *e namiddags weer een voorbijgaande opleving Van het geschutvuur waar te nemea. f^egerfront oan den Duitschen kroonprint. Op den oosteJijken oever van de Maas ea Stabij de Moesel, krachtig gesctiut- en mija-%crpersvuur zonder infanteriebedrijvigheid. Gostelijk krifgstooaieel. BERLIJN, 12 December. iCegerfront oan oeldmaarschaikprins Leopold oan Beieren. , Bij geilaagie patroeijeondernemingen aan de Stochod werden gevang~nen bmnengebracht en aldus kostbare inlichtiruea over de verdeeling fier Ruisiache s'rijdkrachten ingewonnen. MENGELWERK. —14 December 1916. 7# Voor 'f geld ! y — Ge hebt gelijk— evenwel... et is eea jj>unt, het vooruaamste punt namelijk, be-ïreffe de dee œan, dat dutskt mij, nog in de (fluisternis ligt. Mijnheer de gtaaf zoekt de <$ochter van wijlen mijnheer uwen broader )®P. van wien in den brief gesproken wordt... j s — Ha I de desd van het kind schijnt u dus jniet genaegzaam bewezen ? vroeg de giaaf Êevendig. — Voltrekt niet ; hij schijnt voor mij vol-Strekt niet bevrezen. j —J/!aar Constance beschuldigt den neef Jan haren tweeden echtgenoot het kind te Îîebben veraioord. Zoudt gij deoken dat Constance juist bij dit gewichtig punt zid» aan eene onwaarheid zou schuidig maken ? Zij kan er niets bij winnen ! . —OI geene onwaarheid I Stellig niet Spzettelijk I.... maar kon zij, door hare zieke-40ke opgewondenheid, waarvan e)ke regel "fan dezen brief getuiçt, niet zelve misleid jfijn ? Is 't niet mogelijk dat zij door waan téverweldigd, eene gebeurtenis, waarvoor zy fonder eenige reden vreesde als reeds ver-Vuld hield ? Men heeft derge'ijke voorbeel- Legerfront naît kolonel-generaal aartshertog Joaef. De vijand ondernam krachtdadige aanvallen iu de Woudkarpathen, aan dea Smotrec en aan de Baba Loedova, evenals in den sektor vau Maskcaneski — waar hij die ook 's nachts her-haalde — doch hij werd telkens door Duitfcche en Oostenrijksch-Hongaarsche troepen volkomen afgeslagen. Ook aan weerszijden van het Troto-soel-dal gaan de Russen voort, in vruchtelooze stormloopen op enkèie hoogtestellingen, men-schen en aœmutie te verspiUea. Duitsche jsgers keerden vaa eene onderneming benoorden de Loedova mat 10 gevangenen en 3 machienge-weren terug. Ten Noorden va» Soelta werden de Russen weer verdreven van eene hoogte, waarop zij onlangs hadden voet gekregen. Legergroep van generaal-oeldmaarschalk oon Maekensen. De verbonden troepen gaaa op heel het front vecotend vaoruit. Ocrziceni en Micil zijn ia ons bezit. Seidc legers, iazoaderheid het 9a, hebben in de laatste diie dag >n moer «tan 10,000. Roema-nen gevaagen geaomen, also®k verscheideaa kiBoauen en veel veldmateriaal liuitgemaakt. SSaeedoKlssk trost: Op de bei le oevers van de Czerna loopen de Entente-trsepea — vooral de Serriërs — aile dagen verbitterd s torm op de Daitïch-Bulgaâr-sche steiîingen. Ook giste en leieazij daar weer eene zware, bloadige nederlaag. ïwsûdo Duitaoh bsrlolit. BERLIJN, 12 December 's avonds. In het Westen en het Oosten mets wezenlij't». In Groot Walachie zegenrijk vooruitriukt.n tegen Rumenan en Russen. Ûfficiesle Usstsnrijkschs berichtôii WEENEN, 12 December. Oâsfslljk kriigstaoneel. Leçerfront van e:eners»i-oe dmaarsch:tlle von Maekensen. In Walachie zijn de vorbonde strijdkraohten tôt aan de lijn Urziceni-Mizil voaruitgedrjngen. Er wo den dagelijks verscheidene duizcaden gevangenen binnengebracht. Legarfronl oan çen.-ooirste aartshert. J tsaf: De Russiscfce aanvalsbedrij vigkeid in de ^rens-streek ten Westen en ten Noord-Wester vaa den, mijnheer de graaf, en ik zelf zou u in miine veeljaiige rechtsondervinding vele voorbeelden kannen aanhalen. — Ge spreekt mijne eigeae gedachten uit, mijnheer Quengler. Ook ik gelaof niet aan den desd van het kind, en ik ben verfaeugd datge van dezelfde meening zijt. Het ipvea en het wederkeeren van het kind zijn voor mij vau het grootste gewicht. Na den dood van mijnen oudsten broeder, kwam de ge-heele erfeais in mijns handen. In hetbeheer ervan was ik tamelijk gelukkig. Het gedeel-telijk verlies, ons door mijne schoonzuster berokkeud, werd door mij dubbel en drie-voudig herwonnen. De familiebezittingen van Gelder zijn uitgebreider dan zij ooit waren. Twintig jaren lang heb ik aan het bestuur der eigendammen al mijnen iever besteed, en nu ik zelf op den drempel der grijsheid sta, is er niemand aan wien ik datgene kan na'.aten, wat ik met zooveel moeite en zot g veikregen heb. Ik ben ge-huwd, doch mijn eenige zoon, een veelbe-lovend jangeling, stierf over eenige jaren. De gravin, mijne gade, meestal lijdend en ziekelijk, verlangt niet minder dan ik naar eeaen steun in haren ouden dag. De gedachte aan het eenig kind van mijnen overledenen broeder kwam steeds meer en meer in ons op, en wij zochten ons Ocna verminderde ook gister niet. De rijand werd £ overal afgeslagen en door hem esrgister beko- men plaatselijk succès wsrd door eenen tegea- tï aanval gelijk gemaakt. Op de bergzadelhoogté d vanValepmua en ten Noord-Westen derzelvo ç viel de teg -nstander dezen morgend buitsn- b gewoon heitig aan. Op den om 1 ure artillerie- ^ voorbereiding aangevangen massa-aanval volgdea om daie en vier ure verdere stormloopen, die s] door sterk geschutvuur ingeleid werden. De Russische kolomme'i dank aan de waak- y zaamheid cmzer troepen der infanteiie en de j voortreffelijke werking vaa ons geschut, stortten z doorgaansweg voor onze hindernissen in een en _ vmchtien terug naar hunn ; uiigangsstollitif?en, Ç Ook in de streek van Ludowa en op den Smo- _ treit blo -en verscheidene sterko aaavallen zon- * der gevolg. Legerfront van generaal veldma.arsch.nik b prins Leopold oan Beieren : n Bij de k. en k. strijdkrachtei is er niets van D betaekenis geschied. 2 Iialiaansch en Zoiii-Ossielijk n kriigstaoaeel. Niets te berichte». ^ 0s oorloj in h@t Osstan, » Buîgraarsoh barioht: ^ SOFIA, 12 December. (Atabtelijk bcrlcht van g J1 Deceaaber). c ^aoadonisoh front 1 In de streek van Bkolia, niets van belang. la J de Czerna bocht, richtta de vijand eea hevig i Reschutvunr op onze stellingea tusschen Dobro-mir en Mako^o. Het dappere Duitsche rogiment , nr 45 sloeg. deels i* eea laandgranateagevecht, ° eea vijaadtlijken aanval ap de hoogte van Para- J îcîvo blo^d g af. Op do bside oevers van de Wardar was h»t vijandeliik geschutvuur op . sommité plaatsea zwak, aiders daarentegea ^ sterk. De vijandelijke vlie?eaiers waren bovea onz 1 ste lingen ea boven onza achterwaartsche e varbindingen zeer bedrij vie. Nabij Oedovo S schoot luitenant voa Lin\el in eea geslaagd luchtgevecht een Fransch vliegtuig neer : de t< gel®ider er van, onderlui enant Pierre Gillott C was gekwetst en sla waarnemer, oaderluitenan, t! Sully, was dood. Op het front der Belasitza, g besekoot de vijandelijke artillerie zonder gevolg g het station 948. Aan de Stroema zwak geschutvuur van des vijand op degansche linie. ti wederkeei ig ta overtuigen dat het kind nog ^ in lfiven was en door vothardende navor-schingen nog welte vinden zou zijn. Wij zouden haar in hare natuurlijke rechten her-stellen, haar als ons kind aannemen en haar de eenige erfgenfcme der Ge'dersche fami- v liebezittingen makçn. _ i; — Eene gelukkige gedachte, mijnheer de ti giaaf, eene zeer gelukkige gedachte. — En'tistot de verwezenlijking er van Î! dat ik uwe bebulpzaamheid kom inroepen, g mijnheer Quengler; % De advokaat streek het haar over zijne a slapen. v — Htn ! Hm ! fluisterde hij, voorzeker y eene zeer ingewikkelde zaak I Hier baat g noch het burgerlijke, noch het krimineele wetboek. — Maar uwe algemeene garoemde be- K kwaamhe'd en ervaring.awe uitgebreide be-kendheid in de hoofdstad, en in geheel het s land zullen hulp brengen. Ik stel al de mij v ten dienste staande hulpmiddelen, alsmede 0 elke vereischte som te u-.ver beschikking ; j ga aan het wark en zie of de doodgewaaude „ niet in het leven teruggeroepen kan worden. t, Gelukt het u, wees dan van mijnen dank en onbegrensde erkentelijkheid verzekerd. s toameeaaoh front. In de Dobrûedzja, zeerzwa'c geschutvuur. Onz* 'oepen bezetten den te,,enoverliggenden Roe« îeenschea Donau-oever tusschen Toeirakan «a iernavoda. In Oost-Walachije rukken de Vet® ondetiea zonder ophouden vooruit. 'raaaoh berloht. PARIJS, Il December. — Officieel Fra-.fd» :afbericht : Het slechte weder belemmert de krijgsrer-chtingen op deu Balkan, doch ten Noorden va* lonastir wordt nog e; vochteu en de Franschea ijn daar 800 meters vo&ruitgekotnen. teîog is BSL5IH1 ea ÎR&MiWJS. 'ransohe barlohten. PARIJS, 11 December. — Tusschenpoosrendf eschieting ton Zuilen van de Somme Kalmt :cht overal e'ders- PARIJS, 11 December. — Bericht van hedes îiddajf : Tusschen poozend geschutvuur tea ■uidea van de Somme. Overal elders eea rustiga acht Gisteren zijn twee Duitsche vliegtuigen door 'ransche vliegers aan het Verdua-front ge^eld. Het eene viel bii Brabant-sur-Meuse brandend eer, het andere sto:tte te pletter bij Hermé-ille. Denzelfden dagh-bben Fransche vlieg^ri an het fro;it van Champagne verscheid na svechten geleverd, in den loop waarvan da nderofficier-vlieger Sauvage zijn zevenda îuitsche toes'el heeft getroffen, dat lea Zuidea an Monthoisin v'ammea gehuldneerkwam.Eea weede Duitsch toestel werd geveld bij dea foordelijiten zoom van het Autry~bo3ch. In den afgelaopen nacht hebben Franscha ombardeetyliegtuigen tal vaa bominea gew >r-en op Duitsche munitiemagazijnen ea krach-ge ontploffingen zija waargenomen. PARIJS, IL December (Avon'bericht). — rirwoede werkzaamheid der artillerie in ds treek van Ville-ail' Bôis, ten N.-W. van Reini* n bij Douaumont. Ingolisoh barloht. LONUEN, 11 Novem'oer. — Wij hebbengis-:ren avond geslaaede overvaller» gedaan tea losten vau Neuville-St-Vaast en ten Zuid-Oos« m van Armentières, waarbij wij eea mackien-sweerstelling hebben vernield ea gevangenea smaakt. Eene vijande'ijke poging tôt overromp i ng sn Oosten van La Boutillerie is verijdeld. lestenrijksch-Staliaanschi osrloj baHaanaob bsrloht. ROME, 11 December. — Slecht weer hf :ft ak gisteren in Trentmo de geschutactie ba-:mmerd.Op dea Karst hebben wij gister nacht . an ijaadelijke afdeeling, die eea onzsr schan;ea i het vak van Boscomalo (Hudi Loç) (rachtta s overrompelen, aan s tond- teruggeslagen. Gisteren heeft de vijandelijke artillerie onz® nies van ho">gte 144 tôt aan zee heviger dan ewoonîijk beschoten. Van nacht hebben, ter '•cijl ijandelijke afdeelingeu afleidend^ aanvallen edet» te^en de hoogten 208 en 144, andera fdeelingen onze ve' dedigingswerken in het vak an Adria aangevallen. Zij zija met ge oelige erliesen afgeslagen en hebbàn eanige gevaa-enen in onze handen gelaten. EUSSISCS-DUirSCHS oqeloî ■asslsaba borlohtan. ST-PETERSBURG, Il December. — In da, :reek van Kirli Baba heeft de vijand, ter sterkta au een compagnie, een aanval gedaan, die dooe ns vuur ie afgeslagen. Bij het dorp Valeputa en in het dal va*i da 'rotus biedt de vijand sterken tegenstand ea aat ons offensief te keer met hevig vuur en met sgenaanvallen, die echter geen succès hebben. In de bergstreken is op het geheele front v el aeeuw gevallen. gepia'l ga « i i;.ol fei j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes