Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-08

Filters

Publicatiedatum
1915386

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office ac a Newsp; Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months. No. 47. Oplage 19,600. VRIJDAG, AUGUSTUS 13, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl 1 fl voor Frankrijk. 2 fr. -LW« DE ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 26. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 25? Augustl915 Eendracht. In een klein ver afgelegen landje, tus8chen het gebergte, woonde er een volk dat er heel gelukkig leefde, tôt op een zekeren dag hun algemeen ge-luk gestremd werd door het afstorten van een overgrooten rotsklomp die den weg yersperde die hun ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. MARDI 17 AOUT 1915. N°- 229. LA GRANDE GUERRE. LA SITUATION DANS LES BALKANSs LA REPRISE DES HOSTILITES— t L'OUVERTURE DES PARLEMENTS s GREC ET BULGARE. — PEU DE CHANGEMENT EN RUSSIE.—LEGERS c SUCCES EN FRANCE. Les Etats balkaniques seraient-ils à la c veille de ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 8o9 - Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgogeven door de politieke afdeeling bij tien Generaalgou-verrièur lu België. Gcdrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad.Brussel.Leuvenschestraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in lielglë Verkrijgbaar bij I bovongenoemde druklierij, in 1 Buitschland ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT! 15 CENTÎME8 ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREA-CX '% .. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. , TUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. U. -LACE DE LA. BOLRSE LONDRES, SAMEDI 14 AOUT 1915. ABONNEMENTS : 16 MOIS. 17 SHILLINGS. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ; 238-75. ' Il AN, ...

Het Vlaamsche nieuws

Lfoensdag 4 Augustus 1915, Eerstê Jaarg. Nr* 201 I ^ *—■gtiSCTjtàPiBcaimi» I^aatc&gtsatffijan-Jiiiiagsaiitea —— .a mtm*fim&iti&!e^'3taamttnaxiiir*tite:i>im**ttîiixaxt rrijs : 5 Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het beat tngelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - VersckUnt 7 maal per week ,*** ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE GAND ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES : BELGIQUE : 8 fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Qj ïvTJ-E II E "^LANLRE, 3, Gr.A.lNT]D Pour l'étranger, le port en sus - TELEPHONE 665 Vnir le larif aU baS de la dernière page dU iournal" 1 | u GUERRE Sur le fronî occidental Communiqués ...

De Belgische standaard

&m |j|| Door Tsl&I ©h Volk 13^G^X^AJO Voor God en Ha&rd en Lund «Oï MSSHÈ STWOMFJ * liwliij»? iïjiiijiu —~~ï Abonnementspri|3 voor 50 nutemers bij sooraitbetalin^. '■ Voor de sjMj.iten : 2,50 fr. Voor de ;S<3t-soldat6M — it "i lattd 3.5e ïr. ; ùailttt 'f 4a»d 3.00 tr. Indien ntter s -tmpiartn tu* tlh nummtf ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Jru!cst«r-lJ itg«e?st«r Sam: Maatschappij H ET LSCHT bestuiirdcr t P. DE VfSCH. Lcdebcrg-Oent . . REDACTIE . . AD M ! NISTRATÎ E HOQGPOORÏ. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische WeM'edenpartjj. — Verschynende aile dagen. ABONNEMENTSPRjj: BELQIE Drie maanden. . . , , fr. .".25 Zes maanden * , « . . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. '2.50 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstc r-U itgeeïater jS^ien: Maatschappij H ET LICHT bestu urder ; p. PC VISCH. Ledeberg-Oent . REDACTIE . . ADMINISTRATIE nOOGFOORT, 29. GENT VOORUIT Drgaan cfer Belgische Werk!iedenparti/\ — Verschjjnende alie daqen. ABCNNEMENTSPR1JS BELGIE Drie masnden. . . , . fr. 3,25 Zes maanden . . , . . fr. 6 50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Mfcti ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Mtat Ixîgellcht ea meast venipreid Nleuwsblad tau Betgdtë». - Vanchi|nt 7 maal per wmste, ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN Pei week 0.35 Per 3 maandem 4.— a„,î htrt,1rsT»*e triw nra.t nni -*rt\ri Tweede bladz., per regel 2.50 j Vierde bladz., per regel.. 0.60 )Vr innand 1.60 . Far ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jère Annéi 309 S cents ClO Centimes, Samedi 2S août 1Q1S L'ECHO BELGE I L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Bekm est notre mm de Famille. | ^Toutes leslettres doivent Être adressées bu bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. _ ( Charles ...

Pagina's