Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-02

Filters

Publicatiedatum
1918523

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 41. 49' jaar. G,Da6raev©,KeJ©lvesM3 BS KLMNE PATRIOT Wosasilag £0 Feàrisari liiS Prîfs 3 esntiomea mkq • ne n « iw m tr; .....j v.îï t».-i.t\- _:j _ _ j _i :n_ _ i-i* _ • _ v » . h1" u uj i « . i\ua<(» ■»#» -SV » v>^># va WV1 TïïIt elii " b s e ici î m ^an hsi Sraat ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier SSruffeïcts > laaeesei+utia ®ei e tl«i!4( Sitltt ttlditinl ia SrSifcl lâgliit (onA 6»«nt«g»l |»(ia«l u|n StonUfl Mimlltaa lit Il t B t a a » a a b « (A) ttigtinl (tben Kodgraittat ®it (lilli fl ■ * ( « » • (B) irfdKtm aoifltn* (finftnbunatn HnS nui an bit ediiiltUitnng. ■ i<4« an «Initiât Vtrlsnta || ...

Belgisch dagblad

3de> .Ifinrg-anff. DINSDAG S FEBRtJARi 1918. No. ISO. # A BONW ementen. Per 3 maanden voor Nederland '< | 2.50 fraaco per post. Losse aummera, Voor Nederland 6 cent, toor Buitanland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7483. BEIGISCH DAGBLAD ¥ei*schi|nend te ;§-Qravenhage, elken werkiiag te 82 ure middag. BUREAUX ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 28 Février 191 i Le numéro 10 centimes • / > \ t. r XT— A r- m* DIRECTION & REDACTION VLEMINCKXSTRAAT, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, Vleminckxstraat, 14, à Ani «Annonces : 75 cenlimes la ligne k fr ! ,50 !a ligne sur double colonne K» Service d'affichage : vitrines et galeries des bureau: ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

STICHTERS : 1. Baeckslandt en A. Tempera su*-.. «s*3 — *+zs3br~- ' ~^-eesB5bSX3P V^Ç>C^ | Bolgisch dagblad YerschïjacBjie, op al de dagea der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAN3T 17, rue Ktarlet, CALAIS Asonss sassKTii:^ fer amand Beigie KA B'rcmâcH'îJfe î3.ys .. , aadî^S® Pcr Moiectei* «s &>00 s»- ®.S4i- & t£.*f ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi lr Février 1918 Le numéro 10 centimes I DIRECTION & REDACTION 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S:adresser au bureau du journal, r Vleminckx. 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 75 centimes la ligne fi 1,50 !a ligne sur double colonne Service d'affichage : vitrines et galeries des bureaux fr. 1,50 par semaine ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LAHDWACHT Num. 3t. 49* jaar. G.DsGraeve.KeteïvesMS DE KLEINE PATRIQT Vrljdag 8 Februari IQ1S Prils 3 eentlcms» ~"TT~i~ j| J[|>t||| tl| m , MtM,|„, i un i m H i ■ !*»'>>—II—j IW) —MHHWIIIWM^IJI WJgJP'JJ.* té I m WlIM II II II .,,„ mm n^ Duits&hi bsrichtsn vaii bet gros ta Haofdkwatiisi'. Ecrite ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

REDACTIE EN ADMINISTRATIE: WILLEM ll-STRAAT 56 • TILBURQ TELEPH. 744 - POSTBUS 23 MIJN NAAM !S ROELANO ALS IK KLEP, IS «T STORM ALS IK LUID IS 'T ZEGE o ABONNEMENT) g Voor HOLLAND Pl. 1.00 per Kwaitaal C Uocr BUITENLAND FI. 1.23 „ „ PRIJS. PER NUMMER: 5 CENT Onze Prijskamp. Uitslaig: J. N i h i 1. C. de Maegd, Soldaat 5de ves-tingsregiment, ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Sd« JAARCANG, Nr. 890. DINSDAG, 26 FEBRUARI 1918 HET VADERLAND Kleiae aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overecnkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformccr-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorîoopïg te Parïjs, 3, Place des Oeux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ jyTr | A Prijs : 20 centiem ^^0^^ebruari_Jgl8 11 1/ Zonder verzendlngskosten M # VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -ÛEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 19 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XVIII) met 7 platen .... ...

De stem uit België

Abonnement : 2sïi voor 3 maamien SuEjstription : 2sh. for 3 nionths. Voor de VereenistJe Stnten : 50 cts Voor II lland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : l>h. oî 1.50 Ir. Burcel: 21. RUSSF.LL SQUARE, LON'DON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 20. (Blz. 1803-1814.) Oplia<ge : 11,400. ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: MERCREDI 2Q FEVRIFR 1918 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4. U. PLACE DE LA BOURSE . ABONNEMENTS :] 6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et 238-75 ...

Pagina's