Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-09

Filters

Publicatiedatum
1918523

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 43. Prijs 6 centiemen. Gent, 8 September 1918. HOOFDREDACTIE : "VROUWENSECRETARIAAT met medewerhn6 van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —a Où— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . „ » 1,00 Weekblad voop ...

Informations belges

N° 827 30 Septembre 1918 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Het Vlaamsche nieuws

? MAANDAG 16 SEPTEMBER 191J PRIJS 6 CENT1EM VOOR VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JAARGANG, - Nr m Il aï0nnementsp»1jzes i L één taaaiid 1.71 3 mmaâ S.» ,w « maiind 10.(Ji M één jaar IB.Oi | ijjj klachten napetw onregelnutig uia in <^e be»t»amg der poetabonne '. v,;i zijn mTSLUITENI) to rioh 1 m het BESTELLEND POST jpg£EL en niet »an ...

L'indépendance belge

gge annéb No 207 L' INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMÉRO CONTINENT. . 15 CENTIMES . HOLLANDE 5 CENTS administration et redaction : bureau a paris : iudor house, tudor st.. e.c. 4 11, place de la bourse TÉLÉPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et 238-75 MARDI 3 SEPTEMBRE 1918 En vente à Londres à 3 h. le ...

Belgisch dagblad

3do Jaar^an^ /TÎIJDACx fi E3t*rX,JE]MG3EîJES. 1918, ^o.299. ABONiNEMENTEN. Per 3 maaaden voor Nederland ij 2,50 franco per post. Losse («amtoers. Voor Nederland 5 cent, ^oor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 16. |>elefcon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD H ggj g • ,nufwiy m ai -m ^erscSaijneiîdl te 's-Grawenïaagej eiSten ...

L'indicateur - De aanwijzer

13"* jaargang. Van 15 tôt 21 September 1918. N° 37. DE AANWIJZER Telefooii s 261 iBureel : OTJDE [BEURS, 39» Antwerpen Telefoon : 261 Gienstrepliog ier Tram-, Bnnrt- en Spoorvegeu, Post- en Tijramverkeer SZÏXH3 2"' BLADZIJDE Studien van noiarassen LumtSHi:» i 3| oi-rieie:' en rauweisîraai, c en COLS, Willem TeElstraat, 3, te ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS : 1 mois (Septembre), fr. Ci.&0- Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. —> Les réclamations concernant les abonnements doivent être, adressées exclusivement aux bureaux de poste. ADMINISTRATION ET REDACTION ftlontagne-aux-Herbcs-Poiagôros, 31, ...

De stem uit België

2)e jBeloiu Burecl: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Telophone: Muséum 267 Aboncemtat : 2/1 vù*i S majtndeii. SnbsorIptlon ! VI for i montbt. Voo* 4a Vereenl^He 3tat«n : M ots. Yoor HcUand : l.tl fl. Yooï ipraiakrljk : s . fit. Tmt d« toliann: 1/1 ♦ »5. 5de. Jaargang, Nr. 1. (Blz. 2091-2098.) oplage: 10,000. VRIJDAG, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vit" * y — *y $ER 1207 PRlJ* • la G€NT!EMEN DONDEROflG. 28 SEPT'MBEH 'flli Ons Vaderland Belsîsch dasblad verschimencle aile dagen der week IXSCHRIJVISÎGEN rr-i-,,..! i"eï«-îe l.'PS Frankrifh 2.S5 Enftel»n<!-IîoïIamï 3.50 E'r >ï* r,„w »> o,"-» » i'MM» I .chr:jvlMgtM O.ÎI5 fr. of 5 ccntiemen i»cr ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger ^ Les abonnements sont reçus exclusivement par tous les Bureaux de postés. Les réclamations "concernant les abonnements doivent ■être a< "essées exclusivement eu bureau cie poste qui 1 délivré i'abonnemeut, ' PRIX DES ABONNEMENTS 4 3 mois : 2 mois : 1 mois : Fr. 9.00 Fr. 6.00 Fr. 3,00 ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : K.OSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt {als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Janter Biezen (Watou) HOOF3 % V ei' u ziekte overkomen, GlJ klaagt, gij mort, gij zucht. De eetiust is u gansch ontnomen, r En 't ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel Staat- en letterkundig dagblad. Abonnemefltsprijs s Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende ziçh tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : ZaradsSraaî, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; PubHclteit van der vinnen, 52, Warmoesberg ; ...

Pagina's