Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De Belgische standaard

l8t6 Jaar. — N° 45 Vijf centiemen het nummer ■■■■■■■■ ii ~ —I», i i , r—r*- - — - - Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1915 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land c OE BELGISGHE STflUDMRQ » verschimt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbctaling. Voor de soldaten : 2,50 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. ■22m ANNÉE. SAMEDI 3 AVRIL 1915. N°- 93. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANCAIS la guerre de mines. NOS AVIATEURS. PABIS, 2 avril'.—Communiqué officiel de 15 heures : jj n'y a rien d'important à ajouter au com-nuiiique d'hier soir. . , ^ Au cu<i de Peronne, près de Dompierre, nous ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

cerste Jaargang N°. 36 x)insdag 27 April 1913 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD IM voik zal met vergaan / Eendracht maakt machtl BEDApALEIsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens on visr bladzijden. Abounementsprij's bu vooruitbetaling : _ Yoor Holland en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Ortikster-Ultgeefster &?iî: Maatschappij H ET LICHT ,bestuorder» P, PE VISCH. Ledebcrg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATSE l'ûOQPOORI, 29, GENT VOORUIT Qrgaan ëm* Bekmhe WeM'edenpapty. Yerschjjîiende ah dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drle maanden. . . , . fr. 3.25 Zas rasandea . . . . . fr. 6.50 Ëcn jaar ....... fr. 12.50 Msn abonneert ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUWfE-UNI: ONE PENNY. CONTINENT s 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t nvncrc tcnnt ic »vdti iqic [REGIsteeed as a _ „ TEL-ÏPHONE: CîTV i-èSO. LONDRES, JEUDI 15 AY RIL 1915. newspapek.] Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. , LA SITUATION : Un Zeppelin sur la côte occidentale ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jère Année N°. 18® 3 cents (1U Centimes) «Jeudi avril 19is{ L'ECHO BELGE l'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam -• %' ' , f -fit Bs!®s sst notre nom de Familfe,. fouies les lettres doivent être adressées, au bureau de rédaction : y N.Z. VOOHBIJRGWAL 234-240. Téléphoner 2797. Rédacteur en Chef: ...

Het Vlaamsche nieuws

Zatefdag 17 April 1915, Eerste Jatarj 93 Frijs . 5 Ccntiemeii docr geheei België Hf" fegyçM» irt , a» Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest ?er«preidNieu w sLlad van Belgie, - Verschijnt 7 maal per week 4B0NNEMENTSPRIJZEN Pet «eet . 0.36 ; Per 3 maanden 4.— j Per taaand 1.60 j Per 6 maanden ., ,J.5C \ Per jaar ... ......... ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N°. V7*7 S cents (ÎO Centimes Dimanche 1® avril 1915 L'ECHO BELGE l'Union lait la Force «Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressée: au bureau de rédaction: 1M.Z. VOORBURGWAIv 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woeasiag î 4 AprO 1915 N' 88 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeîen te Oenî nr 16 Ketelveaî: RAAK! Vooruit heeft gepoogd aan zijne iezeî te do en gelooven dat iiij, na de bczcltin van Cent door de Duitschers, enkel wee is beginnen verschijnen om de socialis tiscke « organisnties, voor vvelke zoovef is geoflerd ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t ovnwirc cwu.-m 17 avott -tau; cregisteeed as a „ TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAM LDI 17 AVRIL 1915. newspaper.3 Conservation par le Progrès. LA DÉFENSE DE LA BELGIQUE La Presse et le Pape—L'attitude militaire et l'attitude morale.-—En Belgique : les ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

aerste Jaargang NT°, 6g Dinsdag 6 Agril t9i5 S Gerats» DE VLAAMSCHE STEM algejvibbn belgisch dagblad Een volk zal met vergaan! Eendracht maakt machtl REOACTIEBU REEL I PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamschs Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzijden. ibonnementsprijs lig vooruitbetalmg ! _ ...

Pagina's