Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 6 — 21 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Mr VRAIS S VAJS DYCK Leider van de JSieuwe Orkeslvereenigint IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg. De Dwaze Maagd Na hetgeen we over De dwaze als zou de vrouw een zuiver impul- Maagd in onze korte kroniek van sief wezen zijn, wier gevoel ...

De stem uit België

DE Stem uit Belgie Buree! : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 26 7« Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscriptlon : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 6. (Blz. 1151-1162.) VRIJDAG, 27 OI\TOBER ...

De legerbode

ÎO October 1P16 Nniriiner 328 DELEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Z a ter dag verschijnfnde Dil blad is VQOR DE BELGÏSCHE SOLDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t lien of vijftien Fransciie en Nederiandscliie exemplaren. OORLOGSTIJD Solieîsen en IndrukkBn m hsî Front XXIV Was 't oorlogsleven voor lien niets dan een ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œtfle Ulusgatw (A) jJteis 10 mentm iiifcin in f ii lia^ÉliMi*iiWiMMtM6ÉiiBi«Éii i Belgifcher Kurier f23rtiffeler ^oeejeitunft i Set ®es8»fd)« «idfieiiit in SiSîfeï iSôliiij (autf) Soitniegs) îtotimai aup,et Sloniag Hotmitteg. $ie gïfte HuSgafre (A) cr(d)cint jrttn îia^miltafl. Sic Stoçitc «uêgafre (B) retint tnotgenS, Cf ...

Belgisch dagblad

«e Jaargaug" DONDERDAG 20 OCTOBER 1910. Wo. ans# ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland i 2.50 franco per posfc. Loese nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland Vit cent, Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon B.ed. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX ...

Pagina's