Jouw zoekopdracht c:bnc:3519 heeft 12 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Nieuwe Gentsche courant

  Àbonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — "Weekabonnementen voor Groot-(Jent, ten huiz« besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dageiijks 1 m—i —i—m ■ lll Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie ...

  Nieuwe Gentsche courant

  A-bonnementspriJs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnomenten voor Groot-Gent, ton huize besteld : 0.35 — Àankondigingen por regel : 0.50 — Doodsbericbt : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, "1 minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdjredaktie Fr. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  <k.bounementsprtjïan : Per maand : 1.60. — Par S maatyl : 4.86. — Weekabonnementeo vcjr Groot-Gont (teu uuize besteld) s 0.36. — Aankondlglngen per régal : o.5o — Doodsberiohi : 6.00. — Klelne aaukouOiglngea. per 6 regels, minimum : o.bo. VER8CHIJNT UAQELIJK8 DAGBLAD VOOR ZU1D-NEDERLAND Uitgegeven onder de hoofdredaktie van Fr. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Àboimemeiitaprijien : Per m&and : 1.60. — Per 3 maond : 4.SI. — Weekabonnemente» voor Groot-Geni (ten huize besteld) : 0.35. — À&nkondigingen per regel : 0.50 — Doodaberioht : S.00. —- Kleine a&nkondigingen, per I regels, minimum : 0,60» VERSCHUNT DAGEJLIJKS daoblad voor zuïd-nederland OUgog.v.n oudor d. tioordr.d.ku. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Abonnementaprljieii : Per maand : l.Ko: — Per 8 maand î 4.U. — Weekabonnemeiite: toop Groot-Gent (teo huize besteld) : 0.85. — A.ankondigingren per regel : 0.50 -Doodsberioht : ft.00. — Kieine naakondigingen, per i regels, minimum : c.iO* VERSCHIJNT DAQELIJK8 dagblad voor zuid-nederland □itgegevan ondat da hoofdradaktia Tan" F*. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Abonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Por 3 maand : 4.25 — "Weekabonnementen voor Groot-Gent, ten huize besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kieine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uiigegeven onder hoofdradaktie van Fr. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Nieuwe Gentsche Courant Abonnementsprijzen : Per maand : 1.50. Fer 3 maand : 4.25. - Weekabonnementen Uitgegeven onder de hv oKIredaktlë van Fa Primo. — Verantwoordelijk voor den voor Groot-Gent (ten huize beateid) : 0.85. - Aankondigingen per regel : 0.5C - AfîRI Â FI 71 ilh MPHPUî A Mf\ ^ankondiglngsdienst : t Agentachap Rboord .. - ...

  Nieuwe Gentsche courant

  A-bonnementspriJs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnomenten voor Groot-Gent, ton huize besteld : 0.35 — Àankondigingen por regel : 0.50 — Doodsbericbt : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, "1 minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdjredaktie Fr. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Abonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnementen voor Groot-Gent, ten huize besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie tvai. Fr. ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Nieuwe Gentsche Courant «ne—gaaaBiwHMfcfeTW- vmm* iiffficts.-. Abonnementsprtfa : Per raaand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnementen voorGroot-Gent, ten huiza besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Uitgogeven onder hoofi ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Abonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnementen voor Groot-Ctent, ten huiza besteld : 0.35 — Aankondiglngen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondiglngen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie vat Fr. Primo. — ...

  Nieuwe Gentsche courant

  Oltgegevan onder da hoofdredakiie vu! h. Pinto. - Verantw»erdeltjk tooi m aankondiglngadiensl : • Agentschap Rtoord •. — Oedrukt op do pon dor Drakkori Samenwerkende Vannootaohap, « II utonuue ■ t Beatnnrder : Ach. D» Smth. BEHEER BS BEDAKTIE : BACDEL008TRAAT lt, «ENT N> 4 d» jaar. — N 227 5 OöBtk.& Woensdag 14 Augustus ...