Brugse Poort, Gent

Brugse Poort, Gent

Verzameling krantenet artikels die verwijzen naar gebeurtenissen in de Brugse Poort.
kvanpraet@gmail.com's picture
kvanpraet

Andere Sammlungen von kvanpraet@gmail.com

Het volk: christen werkmansblad

YyT-en-Twinîigste Jaar. — N. 203 -nrn—Ti—— miinin m'-'min ,firwTi^jirir^g&yq GoMenst — Bn!sgezln — Eigendom ninsiîflflr 2 8 Sftntoîïiiwi1191! Aile briefwjsselingen vrac ht • vrij le zerdcr pan A\:g. Van Iecri (m,nî(frcv( rvro' drrsfml. œr.itsrh. <-T!mkkeiij Ifet Voit», Mo rf1r< i-.-n ° Iti, Gcrt. l'ureol voor ...

Het volk: christen werkmansblad

^'mm'^^mr^t^mfMY^^^'^^^^^^f^ YijknTwiBÜgste Jaar. — & 71 Alle briefwisselingen vraehtrtq te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamE» maatsch. « Drukkerij Het Volk». Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen! Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten Kortrijk. Telefoon 523". Bureel van Antwerpen, Braj bant en Limburg : ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

EERSTE JAARGANG 25 Juni 1914 Nr 6 ONS STREVEN L1BERAAL PROPAGANDABLAi) DER BRUGSCHEPOORT REDAKTILi : « DE ZWAAN » Noordstraat — - Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. BERICHT. Plaatsgebrek verpliclit ons verschillige artikels te moeten behouden voor een vol-gend nummer. Aan onze medewerkers zij dank gezfgd. le lisij n 24 li De ...

Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort

Ie Jaar - Nr 6 KOSTELOOS VERSPREID C Februari 1914 VERBROEDERING Socialistisch Propagandablad der Brugschepoort Redactie en Administratie : lokaal « Verb"oederina, » Meibloemstraat, Gent Op voor 't Petitionnement ZOOLANG DE WERKER NIET VER- LOST IS UIT DE SLAVERNIJ VAN HET LOONSTELSEL, ZOOLANG OOK ZAL DE WERKER MOETEN STRIJ- DEN. De kamp der ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

Nr 4 ALGFJMEFJE RTFZING 1914 9 Mt ONS STREVEN ■ iRVRAii PRnPAciivniDi ah ni iî RKimfiriirpnnRr REDAKTIE : « DE ZWAAN » Noordstraai UNI"1 GENT INiet geteekende brieven wnrrlftn nipt. nnffp.nnmpn IM lîn a* 1 I Mpi. oui H 112 ibiii* 's iiinink CROÛTE VOLESVEEGADEEINC in de zaal « GELUK. Ii\ 'T WERfiL», Rooigeinstraat, 278 Sprekers : DT ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

EERSTE JAARGANG 25 Juni 1914 Nr 6 ONS STREVEN L1BERAAL PROPAGANDABLAi) DER BRUGSCHEPOORT REDAKTILi : « DE ZWAAN » Noordstraat — - Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. BERICHT. Plaatsgebrek verpliclit ons verschillige artikels te moeten behouden voor een vol-gend nummer. Aan onze medewerkers zij dank gezfgd. le lisij n 24 li De ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

IV 1 ALGEMEENE ftlEZIKG 1914 20 Februari ONS STREVEN LIBERAAL PROPAGANDARLAD DER R1UGSCHEPOORT REDAKTIE : «DE ZWAAN » Noordstraat 1 BiE1-. UNIV. CENT Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. ONS STREVEN Wat is ons streven ? Waarom zijn wij liberaal en niet socialist of katholiek ? Vander Velde — van zijn standpunt — antwoordde : « Is ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

Nr 4 ALGFJMEFJE RTFZING 1914 9 Mt ONS STREVEN ■ iRVRAii PRnPAciivniDi ah ni iî RKimfiriirpnnRr REDAKTIE : « DE ZWAAN » Noordstraai UNI"1 GENT INiet geteekende brieven wnrrlftn nipt. nnffp.nnmpn IM lîn a* 1 I Mpi. oui H 112 ibiii* 's iiinink CROÛTE VOLESVEEGADEEINC in de zaal « GELUK. Ii\ 'T WERfiL», Rooigeinstraat, 278 Sprekers : DT ...

Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

EERSTE JAARGANG 25 Juni 1914 Nr 6 ONS STREVEN L1BERAAL PROPAGANDABLAi) DER BRUGSCHEPOORT REDAKTILi : « DE ZWAAN » Noordstraat — - Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. BERICHT. Plaatsgebrek verpliclit ons verschillige artikels te moeten behouden voor een vol-gend nummer. Aan onze medewerkers zij dank gezfgd. le lisij n 24 li De ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3© iaai ■ ~ N. 11 Prijs per nummer : voor Belgia 3 centismen, vooi den Vreemde Si centiemen TsSeîoon ; RerJactie 247 - fidiïîiï8ssf2saiîe 2345 MaàndasH Januari 1814 Dmkstcr-Ultgeefstef Sam: Mastschappij H ET LICH1 Vcrantwoordelijke bertttMfdef i P. DE VISCM. Ledeberg-Gcnt . . redactie . . administratie HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orqaan ...

Gazette van Gent

mnAH* TÂ-AR — 23, — E 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 2* JANUARI 1814 GAZETTE VAN GENT ÏSSC'H.EI5Tia"€SPEïJ® ï VOOR GENT : I VOOR GEHEEL BELGIE : Lnr fv- 58-00 ! E«m jaar ..... fr. îS-00 (andpa » S-SÎ3 s S mtiaadeH. .... » 7-75 pnden » 3 S0 j 3 MaaatieB » 4*00 Vaor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andsre landsn : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

mnAH* TÂ-AR — 23, — E 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 2* JANUARI 1814 GAZETTE VAN GENT ÏSSC'H.EI5Tia"€SPEïJ® ï VOOR GENT : I VOOR GEHEEL BELGIE : Lnr fv- 58-00 ! E«m jaar ..... fr. îS-00 (andpa » S-SÎ3 s S mtiaadeH. .... » 7-75 pnden » 3 S0 j 3 MaaatieB » 4*00 Vaor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andsre landsn : fr. 7-50 per 3 ...

Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort

Ie Jaar - Nr 6 KOSTELOOS VERSPREID C Februari 1914 VERBROEDERING Socialistisch Propagandablad der Brugschepoort Redactie en Administratie : lokaal « Verb"oederina, » Meibloemstraat, Gent Op voor 't Petitionnement ZOOLANG DE WERKER NIET VER- LOST IS UIT DE SLAVERNIJ VAN HET LOONSTELSEL, ZOOLANG OOK ZAL DE WERKER MOETEN STRIJ- DEN. De kamp der ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Danéertfaq 13 Maart 19 r4 Prljs par irammei" : S senilsmsn 45e jaar, Nom, 65 Telefoon AOJ FONDSENBLAD Telefoon «94 Voor ail* aankon(ligi»g«a wende men zich ten burealc Tito uot blad —O— KETELVES1, Num. 16, te GEN1. VLAAMSC1 LAID Handel, Nijverheid, Taal ©n Godsdienst VERSCHIJNENDE Al.LP WERKDAGEN IHSCHRI JVINCSSPljtiis VOOROP ...

Het volk: christen werkmansblad

-r — - AHe fcrieffrissçîmgen vraeht-Wj te zei'.den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. i Dr-akkcri.j Het Volk », Meerstceg, n° 1G, G ont. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyfc. Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, tiinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — N' 19. • B 5 OENTIEMEN VRIJDAG, 23 JANUAEÏ 1914 ■ ■ , - ■. t. , . - - ~ ~7 ■»" -.—r . a.— GAZETTE VAN GENT IXSCHllïJVISrCiSPIlIJS : YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : i jaar fr. 52-00 Eau jaar fr. 13-00 là.mtloiî > 6-30 G maanâea » 7-75 isandoB » 3>50 3 maanden » 4-60 Voor Rolland : 5 frank per 3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

N. 135 Priis per nnmmer : voor België 3 centiemen, vooi den « reemde g centiemen Telefoon ; Redactle ' 47 ■ Administratie 2845 Zaterdap iS fHei 1914 rr j DrtWtr-Ultgeefst» jjWaatschappij HET LICHT becttwrdert pCVISCH. L«deb€rg-Qe»rt ., redactie . ApMINISTRATIE IHÛOÛPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgacw der Beigische WerkHedenpartij. — ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Waensdag I Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 151 Telefoon mm* â dioingen : Voorjalle aankondigingen wende mea zicb ten bureele van het blad, —O— i/uTCi vuct 1 a r.p^T FONDSENBLAD VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCH IJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Telefoon . Â 6))1 if* ■«TV lUIEl—1»»P^ IN S Cil ...

Vooruit: socialistisch dagblad

msf aar ~wTiÔ8 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 eentienien Telefoon r Bedactle 247 - 4dminîstratie2845 - Zoîîslaq "39 Aprii 1914 0nlbter.ytt«ee*«tef ifn;/V\aatscbappij H ET UCH i bcattiorder ; , d£ VISCH. Ledeberg-Oent wtm redactie . • ADMINISTRAT^ H00GPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan der Befffische ...

Het volk: christen werkmansblad

Vïer-cn-Tiviijligslc Jaar, -S. 97 Godsdlenst - Huisgezin - Elgeudom Zondag, 26, en lKaandag, 27 April 1914 . ■■■' il ■ '' ■ . ■ ■»-- ■ •. Aile briefwisselingen vraeht-frij to zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. tnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. BurecI van West-Vlaanderen î Gaston ...

Het volk: christen werkmansblad

Vïer-cn-Tiviijligslc Jaar, -S. 97 Godsdlenst - Huisgezin - Elgeudom Zondag, 26, en lKaandag, 27 April 1914 . ■■■' il ■ '' ■ . ■ ■»-- ■ •. Aile briefwisselingen vraeht-frij to zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. tnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. BurecI van West-Vlaanderen î Gaston ...

Gazette van Gent

[ lér JAAR. — Nr 98 """"*5 CENTIEMEN ' " ' ~~ GAZETTE VAN GENT IltfSCMRI J VÏJT GSF RIJ S Ï EÎ2STUÎJ1S E38" REBACTIB ARGENT: VOOR GEHEEL BELGIE: NIEUWS", HÀNDELS" EN ANNONCENBLAD - . ,. .. VELDSTRAAT 60, GENT 6 maanden. . ... » 7.1 s Vc lurcékn syn open van 7 ure 's morgends tôt 5 tire 's avonds, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druks'er-Uitgae'ste» Ssîjî: Maatsrfiappjj H ET LÎCKT bestuurder > P. DE V1SCH. Udeberg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMÎNISTRAT1E HOOGPOORT, 29, GENT û/yaan Belgkche Weriéeûhipar}^ —» Versehlmm.de, atfo dagen. ABONNEMENTSPRUS BELOIE ( Drie maanden. . . , . tr. 3.23 Zea maanden • , . , . fr. 6 5Q Een Jaar. ...... fr. 12-501 ..Mao abonneert ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Uitgcefste» Sa®: Maatschappij H ET LICHT besttiurder s p. DC VISCH. Ledebcrg-Oent . . REDACT1E . . ADM1NISTRAT1E tiOOGPOORT. 29. OENT VOORUTT Or gaan der Be/gische WepklimSmpuFiij. Versehjfnemle aile du®en. ABCNNEMENTSPRIJ3 BELGiE Dfîe maandcn. , » , . fr. 3.2S Zes maandeo ..... fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert rlcfi ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Uitgcefste» Sa®: Maatschappij H ET LICHT besttiurder s p. DC VISCH. Ledebcrg-Oent . . REDACT1E . . ADM1NISTRAT1E tiOOGPOORT. 29. OENT VOORUTT Or gaan der Be/gische WepklimSmpuFiij. Versehjfnemle aile du®en. ABCNNEMENTSPRIJ3 BELGiE Dfîe maandcn. , » , . fr. 3.2S Zes maandeo ..... fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert rlcfi ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 22 Prijs : 5 Centiemen Zondag 10 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ J I Sleolits li 3j cl îe cie> vrlj-tieid van anderen. Hef lioeft is» die zelï waar-dlg. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONNRME^NTSPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden. . - . . » ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Uitgcefste» Sa®: Maatschappij H ET LICHT besttiurder s p. DC VISCH. Ledebcrg-Oent . . REDACT1E . . ADM1NISTRAT1E tiOOGPOORT. 29. OENT VOORUTT Or gaan der Be/gische WepklimSmpuFiij. Versehjfnemle aile du®en. ABCNNEMENTSPRIJ3 BELGiE Dfîe maandcn. , » , . fr. 3.2S Zes maandeo ..... fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert rlcfi ...