Ihr Suchauftrag * hat 782 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 's-Gravenhage

Filter

Belgisch dagblad

îste jTa.ai'g-aiig- VRIJDAG 8 OCTOBER 1915 IN*o. SO BELGISCH DAGBLAD abonnemeVien. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse immmers : Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

le Jaargàng« VBXJDAé MAAH r.T JVq. 1ÔS# ࣗ £** r » ABONNEMENTEN. Ter 8 maandea voor Holland 12.60 franco per post. Losso Humiliera: ■ Voor Holland fi cent toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, ïelef. Red. Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLAN. ^ • ...

Belgisch dagblad

Se Jfaariyaiig' KOWIlj4.Gr. X£Xt *311. 31^A_TVl>JV.O- 27 l'JlO. 1^0. 0Sï abonnementen. Per 3 maanden voor Nederlai I 2.50 franco per post. Los aummcrs: Voor Nederland 5 cei voor Buitenland 7'/'j cent. Den Ilaag, P-rinsegraçhfc ; Telefoon Bêd. en Àdmin. 743t BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNË — CH. HERBIET BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

Belgisch dagblad

2e Jfaargraiiflf N ' ZONPA& 29 en MAANDAgT3Q OOTOBER 1910. No. 39 ABONNEMENTEN. Per 3 maanden yoor Nederlsnd I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Is'ederland B cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 VAÏeffMYn "Rprl fin A >> *7 AQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. * u « , « ' ...

Belgisch dagblad

f T < r> T • -k . - rVtO ' -'- " ^ * •*. À» J ZATER,DA@ 4 ATIOTTSSTtTQ 1917j ÏVo* 373* abons eienten. Par 3 maanden voor Nederland | £50 franco per post. Losse painmers. Voor Nederland 5 cent, toor Buitenland 7'/j cent. ' Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 743Ô. BELGISCH DAGBLAD VersQhijnend te 's-Gravenhage, ...

Belgisch dagblad

3dG Jaai'gangf. 29 ÔCTOBEB 1917. N ' T$o. 39. V abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse nummers. Vooj Nederlandô cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den. Haag, Prinsegracht 126 Telefoon Red. en Admin. 7433 BELGISCH DAGBLAD AD vertentien. Van 1—5 regels f 1.50; elke „ regel meer f 0.30; Réclamés i 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

1 2de Jaargang1, PONDERPAa ig MAART iOlT. TVo. 154/ abonnementen. fer 8 maaadea voor Nederland | 3.50 franco per poet. Losse ânmmers. Yoor Nederland 5 cent, tûor Buitcnland 7*/î csnt. Den Haas, Prinsegraclit 39 . Telefoon Rèd. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Graveiahage, efiken awerkdag te 12 ure naiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Belgisch dagblad

v. Sètie .Taargangf. VJMJJD>JL&- 24 ^TJO-XJSTtJS 191^ . Ko. 29D; I abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland 2.50 franco per post. Losse .ummers. Voor Nederland 5 cent, ■oor Buitenland 7J/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. "elefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ¥erschijnend te 's-Grawenhage, elken werkdag te 12 ure middag. ...

Belgisch dagblad

fiaft» .Tnnvfra îior BONDERDAè: S DECEMBER 1915 BTo. 67 <r » ABONNEHENTEN. 3?er 8 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse nummers : Yoor Holtand 5 cent Voor Bnttenland Th cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU CAST1LL0N. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regela f ...

Belgisch dagblad

Se Jaargaug WOENSDAG 15 ^ O VEMBER ÎOIG. ivo. «à ABONNEMENTBN. JPer 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7l/« cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLBD ADVERTJSjNTTIEN. -Van 1—5 regels% 1.50: elte regel meer f 0.30: Reclames 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

Se Jaai'gaug: DINSDACf ïÔ JAi\ UARI 1917, No. 10a AB OS-B^EïESIEN. Per 3 maanden voor Nederlau f 2.60 franco çer posfe. Loss nuBimers: Voor Nederiand 5 cen voor Buitanland 7Vi cent.' Den Haag, Prinsegraehfc 3! Telefoon Red. en Admin. 7403, BELGISCH DAGBLAD ' BUREAUX OPEN VAN 9 TOT i2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. B ADYEETENTIEE Van 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

ZATKRDAG 3 en ZONDAG 3 PEBRUARI 1918. l^o. I1SC A B 0 N N J£ M E JSf T E N. Par 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 ceat, voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. eu Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Ga-a^renliiafge, elken werkdag te 82 ure snidrïag. BUREAUX ...

Seiten