The first big gas attack in Belgium

The first big gas attack in Belgium

On 22 April 1915, French and British troops were surprised by a yellow cloud drifting towards their lines between Steenstrate and Langemark. When the cloud reached the soldiers, they suffered violent and painful coughing fits and burning eyes. This first large-scale gas attack using deadly gas sent a wave of panic through the soldiers.


Blog: 'A deadly cloud: the first big gas attack in Belgium'.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

IBureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang • \[r 10 P"is : 20 centiem 4'° FEBRUARI 1917 II 10 VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Moofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 18 : Een aanval met handgranaten aan het Westelijk front (plaat) 273 Hoe staat het met den Oorlog? ...

Het volk: christen werkmansblad

ZeseB-Twialigste Jaar. - PL 268 GoMisast — Msgezia — Elgenfon '•i-'-W ' ! Diiisdag, S Sepîeisber 1016 Aile fcriefwîsselingen TPacht-f-nj te zenden aan Aug. Van Ifegliem, uitgwer voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk», ifeereteeg, 16,Gent. BVire-el vâor West-VTaandereni Pft&ton Boesuyt, Recollettea* ftraat, 14, Hortrijk« HET ...

Vooruit: socialistisch dagblad

teatBB&Kf«r—— — Drokster-U Stf eeîatet Sgœ Maatschappij H ET L1CHT bestuurderé' &. DE VISCH. Lc(î«S>erg-Qei»$ , REDACTIE . . ADMINISTRAT1E liOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNE/ 2NTSPRUS BEI jIE Drie maandea. . • « . fr. U» le a maandco • . . » „ Ir. ^Cll jûif . 9 « « « o 0 Sêes abonneeit dets op «Hé ...

De Belgische standaard

Aan Aijne tixcenei Belgis( 1*** Ja&ï\ — N° 90 I V:.. r w miinm IIMIRMWiw«ujjM«hiuviu^ .*jmw««W?R V- tr£ijfS5entieM©B &et nummer — ■■tti'ibiii'ii—urnw -it' -nrmiiinwrnoi! i«»hi n mw< wwiwiwiww— Donderdag 1 Julî 1915. m i m m m imimiiw—i mm ■!■—win— De Belgische Standaard Ttr%r%i* yFo es I t7 - ■p^ ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fPfst& Jaargang N®. 137 OondercSa^ V7 *ïunî 1919 S Cent KEDACTIEBUREEL I KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt le Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Aboraiemeotsprys by vooruitbetaling : _ Voor Holland en België ■pdr jaar f 6.-60 — per kwartaal f 1.75 — per maand f 0.75. ...

De Belgische standaard

! *\« » agir. N° 8 3 Vijf centiemen h et nummer apnoEJUWc-^^■>srT-»vlr : ^»CTï«M'7iîw«?gi*3waBZOTeamBH*mei» Z terdag 26 Jimi 1915 De Belqische Standaard Do o r Taai en Volk DAGBLAD Voor Goci ên Miuitd on Land « DE BFLOISGHE STÂSOIWRD* verschijtrt dagslijlrs. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

î tferste Jaargang S Nô. IIS Woëiïsâà£~2r6 Méi lWê S Cl»M<K RED*ALElsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. S922 Noord. je Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens gp '^^catspj.jj5 vooruitbetaliilg : _ Voor Hollaud en België per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr Engeland, Frankryk en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan den Befffische Werkliedenpartij,i — Verschjjnende aile clayon. Drufcater-U itgeeftter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuerdcr » J». DE VISCH. LedeberS'Ocn! . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIjS BELGEE Oric maanden. . , . . Tr. 3.23 Z.ea maanden • , « « . fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.53 Meo ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31e laar — 184 Prijs per nurnmar : voor Balgié 3 centiemen, ?oor dan reemde 5 centiemen Telofoon : Radactie 247 - Âdministrafie 2845 ^ Zondagj 4 «JULI 18115 Orukster-U Itgeeïster Sam: Maaîschappij H ET LICHT bestuurtJer t P. DE VISCI1. Ledeberg-Ocnî . . REDACTIE . . ADMINJSTRATIE Honr.pnnRT 29. GENT Or gaan des* Belffkahe WeM'edenpadij. ...

De Belgische standaard

léia Jaar. — N° 65 Vijf centiemet het nummer Donderdag 27 en Vrijdag 28 Piieî 1915. awimiNRiiM mMQWMi a wv»n.wTOiw««a -vstvm bAramiBXft «s.vw«jMBam&.ma* De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGiSCHE STANDAARD » verschimt 4 mail te weik. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

PGfStë~«ïàargaîïé woensaag ai Apriï 1915 S cents DE VLAAMSCHE STEM algeaiben belqisch dagblad Een voik zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDApflLEIsfTRAAT 31° AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n vier bladzijden. Abonrjementsprgs by vooruitbetaling : ^ Voor ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

î tferste Jaargang S Nô. IIS Woëiïsâà£~2r6 Méi lWê S Cl»M<K RED*ALElsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. S922 Noord. je Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens gp '^^catspj.jj5 vooruitbetaliilg : _ Voor Hollaud en België per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr Engeland, Frankryk en ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard « 8! BEI OHE STANDAABD » ïirschimt 4 maal te «est \bcmnt i-aentspî oor 50 nummers bij vooruitbeuling. Voo: "» soldâtes : i.Jo fr. , ,. ,. , , oor da nie* tten — in 't layd 3.50 tr. ; butten t lan<* 4 5° fr-in ' « m« «*«/ z «»««/* »wmw«r worefe# gtvraagd, wordt d* abonnements- , * ...„ ^ . ...

De Belgische standaard

Door Taai an Volk OAO-BI^AC Voor God m M&mrd m Laad Aftoaa«n«a(fipri|« wor 60 nnMMara i* saesasf#®)! bij TOoroitbstaUaK i Vîsor de i»o4<i«4«3ï s £,£0 S*. Vis* ds »l8*-»ol«lat«a — la 't t&pd 9.80 tr» ? fcerta» t l»Rà ; §,00 te. fàiim mear «ssmpinnsn van eik aotaïaw «ordes gaw-aasd, vordt ds ftboaaem«sts« . ...

Sint-Rombouts

Nummer 5-6. nanomhon 1 01 fi - .Tarmsir>i 1Q17. SINT-ROMBOUTS IVIflflnHhlfld unnn stnrifintfin p.n nnd-stiirifintfin van ^-Rnmhniifsnnllfiirp tfi WlfiRhfilfin Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door *• E. ft. tôoon, aalmoeçjemer Ci. 104 en t. ...

Belgisch dagblad

le Jaargang. DONDÉRDAG 18 MEI 1010. IVo. 208c ABONNEMBHTEN. fer 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse «ummers : Voor Holland B cent Toor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

De Belgische standaard

2 Jaar N* 2 Viii 'mt MMmsr Woénsdag 12 Januari 6 De Belgische Standaard «np I Dooi* T*ai au FolÉ Vos* Ôod Smi* «a- tau? -—— —~— — .-. : ., . * - "X Voor fiûe mcdcdseUneeB asieh we&rfsa uti AfcMMMMBtiprtf* TOOf 60 immni f* bi) wretàsetaUs* i BortauréOF ÎLDXFONS PEXlXKS, ,y « fj. » - r? »* ? • ? < * v:. ârsdijk ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 23me ANNEE. MARDI 25 MAI 1915. N°- 145. L'ITALIE DECLARE LA GUERRE. LE TEXTE DE LA DECLARATION. PREMIERES HOSTILITES. Nos lecteurs n'auront, sans doute, pas été fort surpris du dévéloppement rapide que les Événements ont pris et auront appris avec une ; «tisfaction non ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 27 Mai 1915 N° 199 Jeudi 27 Mai 191S LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Moni&gne-a.ïix-Herhes-F'otaçfères, BHUXELiLES BUREAUX : DE 10 à 17 HEURES Jos. MORESSËE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : ÎO CENTIMES f La petite ligne. 5 " î ! ; I T fr. 0.40 » Réclame avant les annonces . .. . . 1.00 ANNONCES { Corps ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12^ cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, ...