De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1171 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 July. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz33752/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• • \r - ' ~ Zesde Jaargang. Nummer 22. Prijs per nummer : 10 centiemen. 18 Juli 1014. |l9g4| ^0r*Mâ R£TELTiAmftlî?£NV LflimTiTmililliriiiiiiii'nnnv DeVerzekeringjsze-get is de voordeetïg-ste en nuttigste ze-gelzoowel voorwin-keliers alsBurgers. Bureei:Oranjestiaat, 130. A BON NE M EN YEN: Men sTîhrijlt in op het bu-reel en bij aile postmees-ters.De inschrij vingen worden op voorhand beiaald. Voor BELGIÈ : per jaar & frank. Voor 't Buitenland : oer iaar 6 frank. DE KRONIJK w w Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AISTDRIESSTRAAT, 9, Antwerpen. AÂNKQNDSGINGEN Voor de aankon-digingers zich wen-' den tôt het bureel. f Prijs volgens over-' eenkomst. \ oooo Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. 1 Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar Het moderniseeren van het Voedsel Met lofbaar inzicht werken techniekers en wetenschappelij-ke mannen aan de opzoeking naar de oorzaken van het altijd wassende getal kindersterften. Andere personen, als genees-heeren, schei- en natuurkundi-gen, onderzoeken in de labora-toriums wat de mensch eet, om te kunnen weten of het voedsel wel de noodige kracht verstrekl om den mensch gezond en sterk te houden. Aldus zijn die lofbare mannen er toe gekomen te ontdekken. dat omtrent de helft van wat we eten, vervalscht is, en dat de industrie, uit geldzucht de natuui willende overmeesteren door aile soorten van fabricaties, welke vervalschingen mogen heeten, in groote mate haar deel hebben in het toenemend getal sterfter van kinderen en ook van _jonge menschen. " Wij weten nu wel dat de meeste menschen dat niet ge-looven, en wij begrijpen hur ongeloof nopens dit punt; de re-den er van is : dat de « gemo-derniseerde voedingsstoffen » a langer hoe meer hen aangebo-den in prachtige verpakkingen waarop het goud (?) met kwisti-ge hand gestrooid is. Zeg nu maar eens aan 't volk dat binnen dien schoon, mel goud versierden omslag iets zit dat schadelijk is voor zijne ge-zondheid; niemand zal u geloo-ven.Nochtans,deverbruiker moes1 meer aan het spreekwoord den-ken dat wel zoo oud is als de straat, doch niettemin immei waarheid blijft : « Het is al geer goud dat blinkt. » In zake vanvoedingsmiddeler en vooral lekkernijen, waarmet wij onze kleinen zoo mild begif tigen, moeten wij dubbel voor zichtig zijn. Want ziet, beste le zers, de minstwaardige fabrica ties worden in deschoonste pak ken gehuld, waaraan het mees goud (?) of verguîdsel, zooals '1 volk het noemt, gebracht is. Het is pas eenige dagen gele-den. Bij een familiefeest werd een kindje onpasselijk ; de ge-neesheer, die het kwam verzor-gen, zag van dit zoogezegd verguîdsel op de lippen en op de handjes van de kleine. De oor-zaak van de onpasselijkheid was dan ook spoedig opgelost : de moeder had haar kindje met het laatste stuk chocolade van een pak, ook het omhulsel gegeven; — « Allerlei kunstgrepen in verval= schingsmethoden, slechte grondstoffen en bedriegerijen worden toegepast en gebruikt. » (De Natuurvriend). de kleine had dit laatste, waarop letters en versieringen in goud waren gedrukt, aan den mond gebracht en aldus het vergift, — niet van goud-,maar van koper= stof — ingenomen. Dat zal vele moeders verwon-deren, want met goud bedrukte verpakkingen worden licht aan de kinderen gegeven om z'er te : laten mede spelen. Zulks doet ons nog het zoo goed beredeneerd verslag herin-neren van den achtbaren heer Edw. De Beukelaer, den sym-: pathieken Chocolade- en Koeks- ■ kensfabrikant, de vroeger een- • voudige werkman, die zich tôt ■ nijverheidsreus opgewerkt heeft ; honderden arbeiders en arbeid- sters bezigt in zijn uitgestrekte werkhuizen der Kievit- enPloeg-straten, waar zuiverheid en ge-zondheid den grondslag der fa-bricatie uitmaken. Wij bedoelen zijn « Verslag o-ver het gebruik van Kleurstof-fen in eetwaren en bij de verpakkingen » ingediend bij het « Internationaal Congres voor l den strijd tegen de Vervalsching - van Voedingswaren » gehouden tijdens deWereldtentoonstelling ■ van Gent, in de maand Augus-tus 1913. Wij zouden tôt staving van de : thesis, welke het schrijven van dit artikel ten doel heeft, geheel ■ dit verslag hier willen overdruk- - ken, doch plaatsgebrek belet het ons. : Toch willen wij er het bijzon- - derste van overnemen. —«In verschiller.de takken • voor handel en nijverheid wordt i gebruik gemaakt van met goud bedrukte verpakkingen. Zoo worden, om slechts een paar : voorbeelden te noemen, sinaas- ■ appels en Chocolade vaak in - vloei-en glacépapierverhandeld, - dat met gouden versiering is be- - drukt. « Nu mag van algemeen be-: kendheid worden geacht, dat dit : goud niets anders is dan fijn ge= malen koper, waarvan de uiter- ■ ste lichte deeltjes zich zeer ge-makkelijk verplaatsen, zoodat • het voortdurend opdwarrelt en niet alleen op de verpakkingen, doch ook op de waren zelf neder-valt.« Wat de Sinaasappels (Appel-cienen) betreft, is het bezwaar nog niet zoo groot, daar deze meestal voor het gebruik van de schil worden ontdaan en het bovendien mogelijk is ze vooraf te wasschen. Wat de Chocolad< aangaat, welke niet kan gerei nigd worden, is het gebruik var vergulde druksels veel ernsti ger. « Zoowel in drukkerij als ver oakkingszaal is het onvermijde ijk dat wolken koperstof di ucht verontreinigen en zich ne derleggen op ailes wat zich daa bevindt : zoo worden meubelei en werktuigen, de kleederen de meisjes, die met het werk ziji gelast,en ook de chocolade (zelf die welke niet in dergelijk pa pier wordt gewikkeld), er med< overdekt. « Tegelijkertijd blijft het kle ven aan de vingers der arbeid sters, zoodat ondanks aile voor zorgen, de chocolade met koper stof moet worden besmet, wa in het lichaam der verbruiker noodzakelijk ziekteverschijnse len moet te weeg brengen. » De bevoegde verslaggever be sluit : « Natuurliik zou het meest ai doende middel hiertegen zijn geen met goud bedrukt papie meer te gebruiken » en dat heef de firma De Beukelaer dai ook dadelijk begonnen en zi doet het nog. Wij hebben bij een bezoek il de prachtige werkhuizen Di Beukelaer ons daarvan kun nen overtuigen ; het praktiscl hoofd der firma heeft, door he koper vloeibaar te maken en t vermengen met den inkt, een oplossing bekomen, welke twe goede uitslagen afwierp : 1° he koper kan niet meer smetten 2° de versieringen en letters ko men beter aan goud gelijkem voor. In nummer 14 van ons bla< van Zaterdag 23 Mei, hebben w met het oog op de openbare ge zondheid, aangeklaagd dat d wetgeving en deRegeering geei maatregelen genomen hebbei om den verkoop van melk ei bier in de herbergen door een wet te regelen en men ongestraf die dranken mag bedienen il glazen, die afgewasschen wor den in water, waarin heel dei dag al de gebruikte glazen ge wasschen worden. Wij klagen hier ook den toe stand van de verpakking var chocolade aan : Wij mogen nie langer dulden dat onze kinderei vooral aan gevaar van koperop slurping blootgesteld blijven. En wij besluiten met de vraag Of de opzichters der eetwaren door de Regeering benoemd niet tôt plicht hebben onz< klacht te onderzoeken en bi den bevoegden minister met al le mogelijke gestrengheid aar te klagen ? L. Vrijman. ♦ Kronijk der Week Het Engelenhoofdeke. — en Scapulier. Gelukkige tappen. Ik ben verplicht de achtbare lezers " en lieve lezeressen van « De Kronijk » te melden dat, na aan de bellen van r verschillende leden van den gemeente-1 raad gehangen te hebben, het Engelenhoofdeke de overtuiging opgedaan heeft dat «zijn hering niet braden kon» 3 en hij op raad van zijn besten vriend a en collega der balie, afgezien heeft van aile kandidatuur voor het ambt van secretaris der stad Antwerpen. De heer Burgemeester heeft hem over dit wijs besluit geluk gewenscht, te meer daar onze eerste burger zelf die kan-^ didatuur niet steunen kon. s De strijd onder de leden van den raad blijft dus afgeteekend tusschen de heeren Gyselinckx en de Brauwere. Ieder gemeenteraadslid heeft voor het minst vijf tôt tien briefjes, naamlooze en geteekende, ontvangen, om een . der twee kandidaten aan te bevelen. ^ Heeren Bongers en Van den Bergh ^ kregen er meer; daarbij worden deze ^ laatsten des avonds aan hoek en kant ■ afgewacht in 't duister om eene of an-J dere kandidatuur aan te bevelen. ^ Mijn pronostic is : 1. de Brauwere, „ 2. Gyselinckx. ^ * _ * * 1 A propos der benoeming van den t opvolger van M. Possemiers, heb ik £ iets goeds vernomen, waarvan ik de 2 volstrekte waarheid kan waarborgen. 3 Een der leden van de meerderheid van t den gemeenteraad is zeer nauw ver-; want met een uitstekend kloosterling, - wiens talent van schrijven en prediken d hem nog al een voorrang heeft ver- strekt op zijne ordebroeders. Bedoel-1 de kloosterling heeft een schrijven ont-£ vangen om bij M. X., gemeenteraads- - lid, de kandidatuur aan te bevelen van S schrijvers beschermeling. Dat is niets l buitengewoons, zal men zeggen; ik l geef dat toe, maar bedoelde kandidaat 1 werd aanbevolen om reden dat men-3 heer wel is waar het maçonnieke t schootsvel draagt en met punten 1 teekent, maar dat hij zulks maar voor - den schijn doet, want dat in huis ook 1 een «scapulier» hangt, welke bij zwa- - re onweders of ziekte, altijd in handen genomen wordt. 1k weet niet wat de Eerw. klooster-l ling met het verzoek gedaan heeft, t — het was niet geteekend —■ maar in 1 aile geval is het feit aardig genoeg om - aan te vertellen, al was 't maar om aan te toonen, wat er zooal gedaan : wordt om de «panache» te veroveren. 9 * * * ? î Het is er dus door : de kantoorbe-j dienden zullen vanaf Zaterdag middag - « congé » hebben tôt Woensdag mor-1 gen; Zaterdag middag begint de halve dag gewoon verlof; Zondag is het ver-plichtend congé ; Maandag extra-va-cantie, en Dinsdag Nationale feestdag. Het is genoeg om een heel kermis-programma te vullen. In de «Monaco» waar den John zulke lekkere « fins » schenkt, waren twee bankbedienden, — dus twee der gelukkige tappen, — over dat extra-geluk aan 't praten. — Awel, Pierre, w'hebben het nu toch al zoo ver gekregen, eh ? — Ja, Sus, daar zal nog weinig meer te vragen zijn. —- Die zoekt die vindt. — Ik heb het. Wie zal nu 't verteer van de drij dagen en half verlet beta-len; die «pont» gaat ons 'nen «Louis» kosten... — Wel, dan zijn we bestolen ! Mac-Dru. ♦ ONS LEVEN "De Kronijk,, is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. ». Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerter!, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om= trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, «De Kronijk», SintAndries= straat 9. Champagnes : DE MER Y, Reims. Algemeen Agent : LEON CARETTE, Ballaerstraat, 39. — Het plotseling afsterven Van den heer Karel Buis, oud-burgemeester van Brussel heeft de kunstwereld bitter betreurd. De afgestorvene was een man van groote ken-nissen op dat gebied en was een warme ondersteuner van ware zuivere kunst. M. Buis bezat een kostbare boekenverzame-ling welke hij geheel aan de stad Brussel overgemaakt heeft. De hoofdstad zal haar oud-burgemeester een heerlijk betoog brengen.Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen-testraat. Meubelen, Tapijten, Behang-sels.— Op 21 Juli, Nationale feestdag zullen te Brussel de lord-maire van Londen en de leden van den gemeenteraad te Brussel ontvangen worden. Groote feestelijkheden worden ter hunner eere ingericht. Zaterdag 25 Juli zullen de Engelsche genoodig-den Brussel verlaten. ■■ Il II Illl I 1 j g MORISONS' pil Waschmachien Ê&SPEiIb. wordt een msand op ulïll)a '5roe^ ëegeve"..'n §e" J I brochutir nummer 178 Ê&giÉf J. L. Morisons * l)am bruggestr. 109 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van j tôt 7 i\2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KUJVSTHaNDELHHR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. IN KOOP, VERKOOP en VERW.ISSEUNG Bestendige tentoonstelling van Schilderije der meest gekende meesters in de Zai BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. f KUNSTPHOTOGRAPHIE jgB | NIJVERHEID EN SPORT | ? WED- G. HALLEUX - MERIENS1 S Leuerancier uan / et Leger SS n | Vestingstraat, 240 | u | Berchem-Zurenborg | T (De tram van 't Park stopt voor J $ het huis). $ i1™11'™ BOORDENderSGHELDEl Voor maatschappijen, pensionaten en scholen is de schoon- ■ ste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche met de prachtige en welingerichte WILF0EDB00TEN. Salon I en buffet. Vermindering van prijzen voor maatschappijen. H Saadpleegt den Reisgids van den spoorweg voor de uren. 9 N.B. - Br elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILF0BD- § B00T het :chip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Voor de voorwaarden zich wenden of schrijven tôt den ■ Hoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpen. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods