De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1454 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 July. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7wv4s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zesde Jaargang. Nu m mer 21. Prijs per nummer : 10 centiemen. 11 Juli 1914. §J2 > £ ^ Pi ^ |19^4| H) f fasCHB,"! | DeYerzekeringsze- /j\ gel is de voordeelig- iù ste en nuttîgste ze- ?!! gelzooweS voorwîn- jtb keliersalsBurgers. i» Buieel: Oranjestraat, 130. \ A BON N E M ENTE N : fflcn schrijft in op het bu-reel en bij aile postmees-ters.De inschrijvingen woi'den op voorhand betaald. Voor BELGIÈ : per jaar 5 frank. Voor 't Buitenland : per jaar 6 frank. DE KRONIJK AANKOKDEGINGEN )!. Voor de aankon-i> digingen zich wen-den tôt het bureel. |/ Prijs volgens over-^ eenkomst. occo ^ Van aile faoeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt meiding en verslag gemaakt. -r* Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : SX. iUVDRIESSTRAA-X, 9, Antwerpen. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar NICOLO PAGANINI. De begaafde muziekvorscher,Dr Ju-lius Kapp, heeft de levensbeschrijving voltooid van Nicolo Paganini, den eersten violist van zijn tijd, een onge-evenaarde virtuoos. De virtuozen zijn tegenwoordig wat in discrediet. Onze concerten zijn niet de verzamelplaatsen van afleiding en vermaak-zoekenden ; thans luistert men ernstig, met aandacht naar zwa-re, inspannende muziekwerken, en, wil men voor een beschaafd mensch doorgaan, dan moet men die werken verstaan en genieten of net doen of men ze verstaat en geniet. Wie goed opgevoed is, verdraagt de langste werken der klassieken en haalt minachtend de schouders op voor lichteren kost. Doch af en toe komt de natuur weer boven en dan ziet men dezelfde menschen, die 's Maandags naar Beethoven's zwaarste compositie geluisterd, of in « Tristan und Isolde » zich verdiept hebben,zich Dinsdags amuseeren met de meest banale van aile moderne operetten ; hunne houding bij de groote kunst is pose of zelfbedrog, die bij de operette onvervalschte gevoelsuiting. Vroeger was men eerlijker tegen-over zichzelf en verdraagzamer jegens anderen. De muziekaristokraten ge-noten van de kunst der groote mees-ters en de groote menigte genoot.zon-der gewichtigdoenerij, van lichtere waar. De virtuoos werd geëerd, en men dwong niet, zooals thans, iede-ren speler, die zich wat techniek eigen gemaakt had,zich aan meesterwerken te vergrijpen. Toch kon men nu wel eene andere strooming beginnen waarnemen, en velen durven reeds, ondanks mode en « bon ton » ronduit hunne voorliefde tôt het lichtere bekennen. Daarbij denkt men onwillekeurig terug aan den ouden tijd, toen som-mige virtuozen door aile landen der wereld trokken enoveral de menschen tôt geestdrift te brengen wisten. Voor ailes zijn het twee namen, die met gulden letters in het boek der geschie-denisgeschreven zijn: Franz Liszt en Nicolo Paganini. Doch terwijl de kun-stenaarsgestalte van Liszt in duidelij-ke vormen voor ons staat, is de ver-schijning van den grooten violist in nevel gehuld. Aan het woord Paganini verbinden velen onzer tijdgenooten niet zoozeer de voorstelling van eene groote persoonlijkheid, als wel aan iets ongehoords, iets spookachtigs, dat door zijn zeldzaam wezen en dui-velskunstenarijen de wereld eenmaal in verbazing gebracht heeft. Men ver-telt van hem allerlei griezelige en al-lerlei fantastische verhalen, doch fei-ten weet men niet. Paganini bracht zijne tijdgenooten in geestdrift en boezemde hen degelijk angst in. Velen meenden dat hij, als een tweede doctor Faust, een verbond met Satan had gesloten. Anderen ver-telden dat hij wegens moord tien jaar in de gevangenis gezeten en toen den lieven langen dagindecdgefiedeld had; zoodat hij al den tijd had geha< zijne gansch ongewone techniek t( verkrijgen. De een vertelde het dei ander en men geloofde het gretig Geen wonder.Zelfs ernstigetijdgenoo ten van Paganini, die zijn genie wis ten, erkennen, dat hij eene angstige eene bijna spookachtige verschijnin; was, zoo vreemd en zonderling in he leven, dat de babbelgrage en tôt bijge loof gretig bereide menigte wel aai griezeligs denken moest.Toen hij zicl voor het eerst te Weenen vertoonde wilden velen zijne concerten mijden wijl het met zekerheid verteld werd dat hij een satanskind was. En de in vloed dier praatjes was zoo groot, da Paganini ten slotte niets beters wis te doen, dan een hartelijken brief var zijn moeder af te zingen, een innij schrijven van zeergodsdienstige stem ming, dat dan toch wel indruk maak te en velen van de dolzinnigheid de geruchten overtuigde. Het geheim van zijne virtuositei heeft Paganini nooit verklapt. Dat hi in 't bezit was van een geheim, het welk hem in staat stelde zijn instru ment te beheerschen zooals niemam anders het kon, heeft hij herhaaldelij] zelf gezegd. Dat geheim heeft hij mei in hetgraf genomen, alleen om doo aile tijden heen ongeëvenaard te kun nen blijven. Een karaktertrek nog van Paganin was de schraapzucht. Hoe groote winst zijn concertreizen opleverden -hij liet ruim 2 1/2 millioen na — des t gieriger werd hij. Voor luxe en ail behagelijkheden van het leven,voeld< hij absoluut niets en daarom was ie dere uitgave voor het dagelijksche le ven hem een ergernis;om den kunste naar in winkels of hotelsvoor een paa stuivers te zien pingelen, was vol strekt niets ongewoons. Met hotelhouders lag hij voortdu rend overhoop. Steeds kwam het to processen, die hij in negen van de tiei gevallen —uit stukken in zijne nala tenschap is het gebleken — verloor razend en tierend over de « uitbuitinj van een weerloozen vreemde », zooal: hij het noemde, moest de groote mar telkens in de beurs tasten om hote liers en leveranciers te voldoen en di proceskosten te betalen. Eens zou hij uitzondering gemaak hebben op die schraapzucht. Aan Ber lioz, die in nood verkeerde, zou hi 20.000 fr. gegeven hebben, doch di feit wordt sterk in twijfel getrokken Paganini was den 27 October 178: te Genua geboren. Den 27 Mei 184» overleed hij te Nizza. Met hem ging een Titan heen, eet dier zeldzamen welke slechts in groot< tijdsafstanden in de kunst verschij nen, zonder een opvolger na te laten Liszt zei van hem : Hij was een won derverschijning, die men in het rijl der kunst slechts éénmaal ontmoet ik zeg het zonder eenigen twijfel Geen tweede Paganini zal ooit ver schijnen. Kronijk der Week [ i. Het achterste voor op der tram. — 2. Onze vrouwen.— 3. Een zwaar beladen Sche= pen. , Er zullen van de lezers zijn die mee S nen dat ik ga uitvallen tegen de dame; t en juffers, omdat, wanneer zij af eer - tramrijtuig stappen, de meeste hunnei 1 het verkeerd doen, met het gevaar var 1 te vallen en iets veel harder te moeter , kussen dan mijn snuitje, hetwelk ta-, melijk zacht is. Zeker doen onzt , schoonen verkeerd, en dat is « embe - tant »; maar wat ik veel « embetan t ter vind is : met den tram rijden, aai t een « hait op aanvraag » te moeten af 1 stappen en het rijtuig te zien voortbol ; len, omdat de « receveur » met zijner - rug naar de reizigers staande, het nie - zien kan, wanneer iemand der binnen r zittenden teeken doet om te stoppen. Let op de « receveurs » der oper t rijtuigen, op 10 zijn er de helft dû j naar de straat zien, in plaats van naa: - hunne reizigers. In Edimburg heb ik gezien dat al 1 vorens aan een hait te komen, de « re c ceveur » de deur telkens opent, om t< ; zien of geen reiziger moet afstappen. r Zou dat zoo moeilijk zijn hier ool - aldus te doen ? * * * 1 Het was aardig om zien : eene flin r ke dame werd verleden Zondag bij he - inkomen der St kerk aangéspro î ken door den « Suisse ». 2 Nauwelijks hadden ze een paai 3 woorden gewisseld of de dame zettf - het hoofd verontwaardigd recht, be- - zag den stokmageren kerkwachter er - verliet den tempeldes Heeren. Allen die r het gezien hadden waren verstrooid ir . 't gebed, en zullen zeker met de ver- eischte devotie hunne plicht niet meei . volbracht hebben. t Na den dienst ging ik den « Suisse » 1 eventjes « intervieweeren » en de mar . zegde mij met de gewone kalnite aar ; die menschen eigen : « 1k heb die da-; me doen opmerken dat de Kerk geer ; gebouw is voor uitstallingen van onge-1 manierde kleederen, evenmin van eer . expositie van melktoestellen voor de 3 klein, en daar het mij scheen dat zi; hier maar kwam om haar te exposee-t ren, heb ik ze verzocht de kerk te ver-. laten. » j De dame in kwestie was wezentlp t bespottelijk gekleed, ik meen 00k da ze vergeten had hare « gilet » en de l rest toe te knoppen. Z'had op de straa ) het lachsucces van iedereen. Het is toch aardig van sommige da-j mes en juffers; men ziet ze op de wan-; deling of in de koffiehuizen al te mo-. disch gekleed ; dezelfden komt men tegen op de Vischmarkt zonder hoed . of tooisel om aan eenige centen een : pladijs of schelvisch te kunnen koo-• pen ; nog dezelfden ziet men in den . schouwburg zitten met eene prachi . boven hunnen stand en de bruin ver-rompelde handen verborgen in aller- 3e Koersdag op deWilrycksche plein 1 Wij herinneren dat de 3e dag der paardenkoersen, inge-- richt door de « Société des Courses d'Anvers » heden plaats : heeft op de Wilrycksche plein, om half 3 ure. De inschrijving is gesloten ; talrijke paarden werden in-' geschreven. Op het programma dezer meeting staan vermeld 4 . platte koersen, eene koers met hagen en eene Steeple-Chase ; , deze laatste zal om 4 ure geloopen worden. fijnste geglaceerde witte handschoenen ; in de kerk komen ze in een model hetwelk in eene zwans-expositie niet 1 zoumisstaan. Neen, neen ; dat mag niet; de suisse - had gelijk, wanneer hij zijn uitleg vol-t eindigde met de volgende bemerking: t de honden in hun kot, de zotten te ■ Gheel en de kerk voor de devoten Kristenen ! * ' * * : 1k begin medelijden te krijgen met - den meest sympatieken scheperw/an Antwerpen ; ik noem heer Frans Van . Kuyck. Alhoewel hij reeds 62 zomers - achter den rug heeft overlaat men hem : op het stadhuis met aile soort van aar- dige commissies. l Verleden Zaterdag zagen wij den braven Sus alweer van het stadhuis komen met eene groote portefeuille, - waarop te lezen stond : ontwerp van t Zeevaarttentoonstelling. Indien ik niet wist dat zijne maats van het schepencollege hem zeer lief • en genegen zijn, zou ik ze durven ver-: denken van hem eene kwade pert te • willen spelen. 1 Immers,eerst gelastte men de sche-; pen van Schoone Kunsten naar Brus-i sel en elders te gaan om te bekomen ■ dat Antwerpen in 1920 eene Interna- • tionaleTentoonstelling zoude mo-gen inrichten. Nadien daagde er storm op, de wind ; draaide eensklaps en Schepen Van 1 Kuyck werd naar Parijs gezonden om de VIIe Olympiade in 1920 te beko-. men. Het viel tegen. De week nadien moest heer Van Kuyck terug naar Brussel, ditmaal we-: derom beladen met de portefeuille van i de « worldsfair in 1920 », om gaan te vragen of nu, Ja of Neen, die ten-toonstelling te Antwerpen zal plaats hebben. En zie, nauwelijks te huis, laat men den goeden man den tijd niet zijn zweet te droogen of hij wordt terug naar Brussel gestuurd om te bewerken dat Antwerpen in 1920 eene Scheepvaart-tentoonstelling zoude hebben ter gele-genheid der voltooiïng van de Kruis-schanssluis.Te veel is te veel, en het dunkt me dat men in kwestie van expositie te veel verandert, of, zooals de sinjoren zeggen « te veel goestingskens» heeft. Ik weet wel dat heer Van Kuyck de diplomaat is om kwesties van eene tentoonstelling te bewerken, maar men mag zoo min 'nen mensch als een zaak of een voorwerp verslijten. Dat is fa-taal. Dat men de krachten van den heer Schepen in kwestie niet verspille, hij is er nog noodig. Mac-Dru. ONS LEVEN "De Kronijk„ is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Qemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerten, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belet door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om~ trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, «De Kronijk », Sint Andries= straat 9. — Koning Albert van België is te Bern, hoofdstad der Zwitsersche Republiek, geestdriftig ontvangen geweest door de-be-volking. Onze vorst was vergezeld van generaal Desmette en commandant Da-vreux en werd te Bern ontvangen door heeren De Groote, Belgische gezant in Zwitserland ; baron Guillaume, gezant-schapssecretaris en Gerster, Belgische consul. In het paleis werd onze vorst ontvangen en begroet door heer Hoffman, président "der republiek. Na een ontbijt en de tentoonstelling bezocht te hebben ver-trok onze Koning. Bij zijn terugkeer heeft Koning Albert een gedeelte der reis gedaan op een èlektrieke locomotief, om de wer-king er van te zien. — De Kon. Maatsch. « Linnaeus » van Borgerhout richt een tentoonstelling in van bloemen, sierplanten en toegepaste kunst, op 26 en 27 Juli, a. s. tijdens de Kermis-feesten.Champagnes : DE MER Y, Reims. Algemeen Agent : jfEON CARET TE, Baliaerstraat, 39. fat Wa^hsra^hieïl voor Antwerpen en^^rgeborchten Iwllll I AHfêlF *|| KUNSTPH0TOGRAPHIE g f iBOORDENderSQHELûeI pM wordt een mrand op DE HULPBAMK ~ kAffSFU | NIJVERHEID EN SPORT | <• gegeven in ge- ^£1%? KDNSTIMNDEUiaR ? ^ G HALLEUX " MERTENS f 1 Temsche-Ant^erpen-Temsche ^•^jttPTrriTCTf heel België. Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. & Leuerancier uan het Leaer $ 1 aet de ï»aeh«gs ea irelingwiohte W1LPOBDBOCTB». Sales rfinflB Leent aan matigen intrest, kleine INKOOP, VERKOOP en ZERWISSEUNG .. . $ i es ïuffot. Veimiadering vaa ptijzea voor maatschappiies. Jjpll met pu/zen aan ' sommen lot 2oo fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen ± » 6Stli1fjStraat, 240 4 g NE^Bif«ttratisf nL'/cL/'f spot"*?5 "wiirnîm' j. L. Morisons fkelijkscheof maàndelijksche afkortin- der nneest gekende meesters in de Zaal | Bercheiîl-Zurenborg ï, - Dambrugeestr. 109 gen. —Wurtel open of de werkdAren \rï„m wiTt.rA « (De tram van't Park stopt voor S i Voor de vooîwaardea zich weadea of schrijves tôt des ^ Antwerpen. van y tôt 7 ij2 ure ' s namiddags Va" 10 tQt 6 ' nJC ngang" | het huis>- ■ | | E°°« L- Mauw St. Asdrieasti.. 36, Antwerpes. I ' , T—riM iWilil HI IIII <>•: >«S<> '■ UH fcMM ' iMI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods