De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

984 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 August. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 11 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/901zc7sq3w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

* . 9 ! ■ ^ \ * < ' . r Zçsetè, Jaargang. Nuinnier 24. ' . ' / Prijs per nummer : 10 centiemen. 1 Août 1914. £ J] P ; V&jl ZEULTiANTWtRPEN -L.'inmmnmttmimmVmnVDeVerzekeringsze gel is de vocrdeeSïg ste en nuttigste ze gelzoowel voorwin keliers alsBurgers Buteei: Dranjesiraai. 130 ABONWEMENTEN: Men schrijft in op het bu reei en b:j ails postmees ters. De inschi'ijvingen worde op voorhand betaald. Voor BELGIË : perjaar 5 franb Voor *t Buitenland : ner iaai* fi fi»anl< DE KRONIJK ; Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen, Bureel : ST. AIVTDFÎIESSXRAAT, se, Aixtwerpen. MNKONDIGINGEN I y Voor de aankon-digingen zich wen- |jf tien toi het bureel. If Prijs volgens over- l^.eenkomst. M I oooo Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar DE OORLOG Men spreekt over oorlog ! Oostenrijk - Hongarië — ee: reus — wil Servie — een dwer, —verplichten vernederende vei ontschuldigingen te maken ove feiten, welke in het land van de dwerg gebeurd zijn en ook ove de dubbele moord op het Oof tenrijksch prinselijk paar te Se rajewo, den druppel welke d maat heeft doen overloopen. Servie heeft verontschuldigir gen gemaakt, maar niet zooal Oostenrijk het verlangde; 't i begrijpelijk; Servie handelt o « commando » van Rusland,de vijand van Oostenrijk. Rusland's diplomatie is een aanhoudende kuiperiî tege Oostenrijk, om dit land te vei zwakken. — De moord op de kroonprins van Oostenrijk gat er van uit, daar de krooriprin Frans-Ferdinand door de Slave bemind werd, en eens keizerg( worden, hij Rusland's planne om meester te worden, zoow( over het Zuid-Slavische als n over het Noord-Slavische vol! onmogelijkzougemaakthebber * * * De toekomende oorlog, d groote oorlog, zal vermoedelij gaan tusschen twee groote rai sen : het Slavische en het Gei maansche ras. Rusland vormt het Noorc Slavische; het begunstigt uitei aard het Zuid-Slavische, waai van Servie de kern is. Het Germaansche ras worc vertegenwoordigd door Duitscl* land en gedeeltelijk door Oof tenrijk. Kroonprins Frans-Ferdinan was een man van doorzicht; h deed zich beminnen door d , Croaten, die zijne popularitei bewerkten in geheel de Donau monarchie; zijn plan was, bij d Duitschers en Magyaren eei derde ras in de monarchie t brengen : de Slavische. Zulk moest den genadeslag toebrer gen aan de plannen welke Rm land's diplomatie bewerkt. Croaten en Serviërs, alhoewf één ras uitmakende, zijn elkae vijandig; deeersten zijn kathe lieken, de tweeden schismatû ken. * * * Kronijk derWeel Onze Groenplaats. — Doods bed en kraombed. —Staats minister Beernaert en Bur gemeester Van Rijswijck. Het is een algemeen geklaag in d Uiteraard voelen de Croaten n zich meer aangetrokken totWee-g nen; de anderen meer tôt St-Pe-- tersburg. Rusland weet de Ser-r viërs te vleien; het wapende de n misdadige handen der droomen r van een Groot-Servië, Bosnie. Herzegowina, Dalmatië, Croa-tië en Slavonië, kortom gansch e den Zuideliiken driehoek var Oostenrijk-Hongarië, volgaarne i- met Servië vereenigd zagen. s Rusland, men zal het begrij-s pen, begunstigt dat streven : hel p wil immers niets liever dan de n verzwakking van Oostenrijk- Hongarië. e Oostenrijk weet dat het een-n maal zal te vechten hebben te-•- gen het Slavisch gevaar uit hel n Noorden en uit het Zuiden;daar-it om verzet het zich tegen de uit-s breiding van invloed en var n land door Servië. Het « ultimatum » doorWee-n nen naar Belgrado gezonden. 1 heeft dus dit ten doel : Aan de u Serviërs te zeggen : « Gij be-, strijdt mij in 't geniep, gij hitst i. mijn volk op; gij pleegt sluip-moord op mij nen kroonprins en dezes Gade. 't Is genoeg îVraagl e vergiffenis en houdt u voortaar k wijs ! » * * Ziedaar, lezers, nu weet gij I den juisten toestand over het-~ geen er in Oost-Europa is om-gegaan en waarom men zal oor-logen. Is 't nu niet of zal het de ,f oude keizer Franz-Jozef niel zijn die de oorlogsverklaring zal l" teekenen, zeker is het dat de Sla-vische macht Europa eens in , vuur en vlam zal zetten. ^ Wij vreezen dat het Congres voor den Wereldvrede in 1915 ? te laat zal komen om die ramp te vermijden. e * * i Bovenstaandewas geschreven e wanneer Dinsdag namiddag het s bericht kwam dat Oostenrijk i- aan Servië den oorlog verklaard >- had. De gevolgen zullen verschrik-û kelijk zijn; de verantwoordelijk-.r heid des te grooter voor hen,die )- de volkeren ter slachtbank lei-den en de aarde verwen met on-schuldig bloed ! L. Vrijman. dagbladen over den droevigen toe-r stand, waarin de aangenaamste plaats van Antwerpen verkeert. Aangenaam was ze vroeger; doch nu dat ze « bemeubeld » is met eene leelijke barak voor W.-C., met een vuil gazetten-aubet, en de vloersteenen voor de helft gebroken en gezakt zijn, zoodat men er zich op verschillende 6 plaatsen baden kan, nu is de Groen plaats niet meer de -aangename plaat: van vroeger. 1k voeg dan ook mijne stem -— ba ryton a. u b. — bij die van al de kla ■ gers, opdat op het stadhuis er eei ■ vriend der Groenplaats zou rechtstaai ■ om hare herstelling en verfraaiing t ^ vragen. ; Ik, persoonlijk, stel de vraag aan Schepencollege, of het niet mogelijl • zou wezen, indien aan de Groenplaat de noodige verfraaiing gedaan wordt i van eerst en vooral de twee akelig : aubetten, die op hun zelve eene ont siering uitmaken, te doen verdwijnen en te vervangen door een tramway wachthuisje, waaronder wellicht eei W.-C. zou ingericht worden. Tegelij kertijd kon men er ôok een dàgblad huisje aan hechten. Moet het monument van Rubens t - midden der Groenplaats blijven staan Men doe wat men wil,maar in God ' naam,men late onze Groenplaats tocl ■ niet in den erbarmelijken toestand : waarin ze nu verkeert. * * * Zondag kregen wij het doodsberich van onze zuster « Ons Recht », dat n; lang zeeveren en zagen aan de gevol gen van slaapkoorts overleden is. D begrafenis had plaats zcmder dat e bloemen of kronen werden r.ederge legd. Zij beleed, streed en bezweek Amen. Op hetzelfde oogenblik ontvingei wij het bericht der geboorte van « D Vrijheid », het nieuw Meetingblad da heden voor de eerste maal het daglich zal zien. Het bedoeld weekblad is niet « di verrijzenis van « De Vrijheid » zaliger zooals onze goede confrater «Carolusi weet te vertellen, want van den opstel raad van bedoeld weekblad, hetwell in 1891 stierf, is nog slechts één over levende : uw dienaar, en die heeft d< eer niet aan het nieuw weekblad me dewerker te zijn. * * * Tusschen eene tijdsruimte van ach dagen is er in Antwerpen iets gebeurc dat voor de toekomst moet bewaari blijven. In den gemeenteraad van Antwer pen werd op voorstel van den hee: Burgemeester eene subsidie ge\raag( om bij te dragen namens de stad Ant werpen tôt oprichting van een natio naal monument ter vereering van wij len heer advocaat Beernaert, wereld beroemd Staatsminister, aan wiei Antwerpen oneindig veel te dankei heeft. Daar werd een meerderheid ge vonden om die toelage te weigeren. * * * In den provincialen raad werd doo confrater Paul Billiet gevraagd een< toelage te stemmen voor 't monumen van burgemeester Jan Van Rijswijck De raad stemt zonder beraadslaginj; de gevraagde subsidie. Ik oordeel niet en veroordeel even min; ik laat zulks aan het volk over doch ik stel de lezers van « De Kro ; nijk » deze vraag : — In welke de twee raden zitten er politieke ezels Mac-Dru. : ♦ ; 1 i " tokr JO ,, werd. vrij gesprokei t Het procès van Mad. Caillaux is voor c < Parijzer Assisen afgeloopen met de vri spraak der moordenares van M. Calmett< 5 Maar welk procès ! De zittingen geleke > veeleer aan politieke vergaderingen da î aan rechtsplegingen, er werd niets dan p< - litiek gemaakt. Caillaux, Ceccaldi, Painlevé, allen g< wezen ministers, benevens eenige andei leden der bende Caillaux, hebben daar voc 1 het gerecht hunne politieke konkeifoezeri - en trachten te verrechtveerdigen. Het gin - zelfs zoover, dat M. Barthou op zeker oc genblik uitriep : « We zullen daar verde a over spieken in de Kamer », aidus het h( " te verstaan gevende dat het assisenhoi gee ■ ne politieke vergaderplaats hoeft te wezer s De schuldige partijdigheid van ganse i het hof, den procureur der Republiek ir begrepen, tçn voordeele der moordenare; was maar al te klaarblijkend. Welk hemel; breed verschil levert deze rechtspleging o met deze van andere processen. De vooi zitter van het hof, die in andere gevalie t steeds te werk gaat als een vijand der b( j schuldigen, hen trachtin de val te lokker en er zich op toelegt om zijne ondervn ging derwijze te regelen, dat de schuld de - betichten er nog zwaarder door uitschijn r heeft voor Mad. Caillaux een voorkomenc - heid en welwillendheid aan den dag ge legd, welke nooit bij een voorzitter der a; sisen tegenover betichten is kunnen waai genomen worden. M. Albanel, de voorzi 1 ter in dees procès, heeft ailes in het wer î gesteld om mad. CaiTIaux te helpen in har t antwoorden en heeft door zijne vrager t antwoorden uitgelokt, waarin mad.Caillau vrijen loop kon geven aan haren haat tege M. Calmette en voile vrijheid genoot 01 ' zelf hare verdediging en deze van hare i medeplichtige, M.Caillaux, voor te drager > En wat gezegd van den prokureur de . Republiek M. Herbeaux ? Het is algemee ; gekend dat deze een vriend van Caillaux is Immers in dit procès moest de zetel va het openbaar ministerie bekleed worde ; door den prokureur M. Fabre. Men wee - dat deze den moed gehad heeft de schuld ge medeplichtigheid van Gaillaux in d zaak Rochette aan te klagen. Daarom wer M. Fabre zooals men zich zal herinnerer t afgesteld van zijn ambt als prokureur-gene I raal te Parijs, en in zijn plaats werd op aar I dringen van Caillaux zelf, M. Herbaux al prokureur aangesteld. Begrijpt men nu de ze nieuwe konkelfoezerij ? Er moest ee - prokureur benoemd worden die mad. Car - laux genegen was. M. Herbeaux was d [ geschikte man, en nu zien wij welke ei barmelijke partijdigheid hij in het proce aan den dag legde. De prokureur moet op ■ treden als beschuldiger ; hij moet de s£ - menleving wreken en schadeloos stelle - voor de moord op eenen man. En wat doe ! hij ? Op welke wijze is hij tôt hiertoe al beschuldiger opgetreden ? Het eenige w£ hij gedaan heeft, dat is de jury in dwalin; gebracht door eene grove leugen ! Hij i komen zeggen dat het « groen dokument waarin Caillaux plichtig erkend wordt al landverrader, niet bestaat, terwijl de ge . loofbaarste getuigen, den prokureur kome logenstraffen en bevestigen dat het « groe : dokument » wel bestaat en dat M. Poincf t ré, président der Republiek, het in hande . gehad heeft. r En welke getuigen zijn hier in dit proce opgetreden ? Allen politieke agenten va Caillaux, die niets over de moord zelf,maa veel over de politiek van Caillaux hebbe I gesproken. Allen hebben de politiek va - Caillaux verdedigd. Ten slotte moet me r zich afvragen wie er in dees procès eigei 9 lijk de beschuldigde was ? Was het mai Caillaux of Caillaux zelf ? Men zou haa moeten gelooven dat het deze laatste i want er is bijna alleenlijk zijne verdedigir voorgedragen geweest. Ten andere, hij c leen is door zijne politieke -kuiperijen ( schuld van ailes, en zijne plaats ware a i. medeplichtige nevens zijne vrouw op t schandebank der moordenaars en dieven ,e Het was dus te voorzien dat deze elle !" dige vrouw werd vriigesproken. Het b!ad « Le Figaro », waarvan h n slachtoffer Calmette, hoo.'dopsteller wa n over de vrijspraak sprekende, zegt : — « Het enorms'e schandaal van onz< tijd is de radikale republiek met bloed < slijk gaan bezoedelen ! » e Het is hard gezegd, maar 't is ZOO ! ir ONS LEVEN î "L>e h rom,jk„ is le koop 1 ? Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. p » » Nationalestraat » Smets, Begijnenstraat. n » Siems, Kathelijnevest. !- » Olorieus, Montignystraat. I, » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. r nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. [- » Oemeenteplaats. i- Te Mechelen : M. Leemans, Adegher straat, 1. [- — Dierentuin. — Mei tôt September i: k begrepen : Militaire Concerteri, de Zo: e dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen o i, 20 uren ; voorts indien niet belet door e x diensten van het garnizoen, de Maan n Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1 n tôt 17 1/2 uren. n Symphonische Concerten door het o i. kest der Maatschappij de Donderdagen e r Zondagen om 20 uren. n — Men weet dat heer Paul Segers t n het ministerie van Zeewezen eene afdeelir n van Yachting ingericht heeft. Het is ( 't commandant-opzichter A. Bultinck, d i- zich reeds met de vischvangst en het ze e vaartonderwijs bezig houdt die aan h d hoofd der nieuwe afdeeling geplaatst is. E , heer minister van Zeewezen kon geen beti - keus doen. s —— „ VRRAUT JiETBi}00Df^~p ■ — van de - groene broodkarren met paarden. s — Het muziekkorps van het 6' liniereg n ment, onder de kundige leiding van de ■t heer Théo Liesenborghs, zal Zondag 1 s Oogst, om 4 ure, een buitengewoon Coi it cert uitvoeren te Nieuport-aan-Zee. y s — M. de Burgemeester en Mevrouw Ja a De Vos zullen op 6 Oogst naar Mente s vertrekken om er eene maand in rust doc te brengen. ^ ■■■■■■■inniii f <miw iliiu* iwh"1 (luwi i *— 11 Voor aile onroerende goederen (Verkoop of inkoop van I pf rklRlTO [I eigendommen) lll T NK N Begeef U in vertrouwen bi] L" u L L n i m i u s Op aanvraag : Onderzoek ter plaats !1 en K0STEL00S, î Nijverheidslei, 76 n den tôt het bureel a n4ufnHnn» VOLSTREKTE GE HE IMHOUDING MlllWerpen ■MVmHMRIIMIlHHI I II I II IHM I III !«■ I tMORISONS' Waschmachien wordt een maand op proef gegeven in ge- brochuur* nummer 178 J. L. Morisons Dambruggestr. 109 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE KULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van j* tôt 7 i\2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KDNSTHHXDEWflR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de Zaal BUYLb, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. i KUNSTPHOTOGRAPHIE ^ ? | NIJVERHEID EN SPORT IWED- G. HALLEUX - MENS f M Leuerancier van I et Leger s I Vestingstraat, 240 | | Berchem-Zurenborg Y S (De tram van 't Park stopt voor 2 het huis). s* IBOORDEiyderSGHELOE Voor maatschappijen, pensionaten en scholen is de schoon-ste speelvaart die van Temsche-Antwerpen-Temsche met Se prachtige en welingerichte WILF0EDB00IEN. Sales en tuffet. Verminiiering van prijaen roor maatschappijen. Eaadpleegt den Eeisgids van den spootweg voot de uren, II.E. - Bij elk Teïtiek naar Congo, vergezelt een WILF0EE-B00T het : chip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 frank. Voor de voorwaarden sioh venden of schrijveo tôt den Hoofdagent L. Mauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpes.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods