De legerbode

1491 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 August. De legerbode. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639m38d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien, of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN ONZE JONGENS I Sogustiis 1141iipte lili Yoor immer zullen de 4e, 5= en j?" Augustus S914 in de gëscliiedenis van dezen krijg gedenk-Waardige dagen blijven. Trouwens, toen door-stonden onze jongens de eerste botsing van den zwenu vijanden, welke trotsch en hunkerend naar moord, roof en plundering op Luik kwam toegevaren, sloegen met den steun der Luiker forten, ondanks de schielijke overrompeling van den overmachtigen nabuur, de herhaakle siorm-loopen zijner keurbenden af, en bezaaiden den Belgisehen bodem met duizenden lijken van Duitschers. De Belgen oogstten een onsterfelijken roem, bij de bloedige neerlaag welke zij den overwel-diger toedienden. Geestdriftige bewondering en diepe erkentelijkheid vielen ten deel aan onze heldhaftige jongens,die bij het eerste handgemeen reeds een einde stelden aan de ïegendarische faam van onoverwinnelijkheid der Duitschers en dezer heerschzuchtige plannen dooreenwierpen. De onmetelijke dienst welke de Belgen aan de zaak der bondgenooten bewëzen. en door dezen eersten weerstand en naderhar.d door den bardnekkigen kaiïip, dien zij met zulken yerhevén moed den verWaten iï>drip*re»» î ;v"> -ueu, ' Zà'l "tillQliîKF wordc.i \vëFgeien". Aïl'^VIBè leger zal met rechtmatige fierheid en innige vol-doenin^ de heerlijke hulde weten te waardeeren' welke baron de Broqueviiie, voorzitter van den ministerraad en minister van oorlog, en baron Beyens, onze minister van buitenlandsche «zaken en gewezen Belgische gezant te Berîijn, liet toe-xwaaien, ter gelegenheid van de tweede verjaring van den heerlijken weerstand der Belgen onder 4e muren der Luikerstede. Ge vraagt me enkele woorden ter gelegenheid van den tweeden verjaardag van de oorlogs-verklaring. Apostel van de handeling, voeliker thans maar weerzin voor. Maar hoe zou ik iets aan onzen Legerbode kunnen weigeren. Twee jaren zijn heen, sedert den dag waarop België als kampioen van het recht tegen de maeht optrad. 4 Augastus if)i4 ! ! Onvergetelijke dag, waarop de Koning, ter-tvijl des overweldigers hanonnen reeds in de verte bulderden, voor een van vaderlandsliejde trillend Parlement, manhaftig het gevoelen van het om zijnen Vorst geschaarde België ver-tolkte.Gedurende deze twee jaren harden en stroe-ven stri/d, beantwoordde het leger aan ons ver-ironwen en strékte der Natie tôt eer. Steeds koen en offervaardig, omknelt de Belgische soldaat met forsche liand het vaandel, dat in zijn plooien 's lands verleden, heden en toekomst omvat. Aan het leger, aan Albert I, die dezes dapperheid en taaiheid verpersoonlijkt, zal het land zijn heil en roem verschuldigd zijn. Reeds naakt het unr, waarop de voet na voet betwiste vadergrond voor immer zal heroverd xijn, en ons edeler en duurbaarder zijn zal. Naast de verheven dapperheid onzer jongens, staat de heerlijke moreele weerstand der Natie. Fier is deze over hare zonen en verbeidt ze met de zekerheid dat elkeen hunner het zich eeuwig ten schande zou aantekenen, te wijken liever dan te sneven. Onze bewondering en erkentenis gaan tôt onze dapperen. die op het veld van eere vielen. Het dankbare Vaderland zal voor het lot van hen, die hun dierbaar waren, zorg dragen. Aan de dapperen, die zonder verjlauwing, de bevrijding door den zege voorbereiden, brengen ivij onze vurigste wenschen. Zij strijden voor al ivat hun en ons lief is. En wanneerzij, door een aureool van glorie ■omstraald, naar hunne geliefkoosdehaarastede zullen terugkeeren, zal eenieder hun toeroepen : « Lof en eer aan de Helden! Zij behoorden tôt het roemrijk leger, dat België's eer en verrijzenis heeft bevochten. » Broquevills. Den 4 Augustus, zegde mij de Duitsche minister van buitenlandsche zaken te Berlijn, ter rechteaardiging van den ongegronden inval in ons land, dat het volstrekt noodig was aan het Duitsche leger, door België op te rukken om des te spoediger Frankrijk te kunnen verplette-ren en den Russen daarna ten lijve te kunnen gaan. Naar de meening van heer von Jagow, zou die door Duitschland vooraf beraamde oorlog slechts enkele maanden duren. Twee jaren zijn verloopen, en het derde jaar van den wereldkrjg is begonnen. De door de Duitschers niet verwachte weerstand der Belgen, droeg vooreerst er bij om den vloed der Duitsche over-weldiging te vertragen en te stelpen. Thans strijdt het op al de fronten aangetast Duitschland voor zijnc verdediging, om eene vrede te verkrijgen waarvan het gedwongen de voor-waarden zal moeten aanvaarden. De heerschzuchtige droomen zijn verzwonden voor de wer-kelijkheid van de ondergane verliezen, van het verduurd lijden en wee, van de voldongen on-macht van een leger dat 'op zijne beurt in zij ne loopgraoen wordt belegerd. De heldhaftige soldaten van Luik, van Ant-werpen en van den Yser, hebben voorzeker zich verdienstelijk gemaakt ten opzichte van hunne wapenbroeders der verbonden naties. Maar het Betgisch volk zal hun tevens eeuwige erkentenis vti&vwvuifiàermg n jjet ytere isergtc •*•»« tnurgen zal hun zijn bevrijd grsndgebied, zijn heroverde onafhankelijkheid en zijn voor immer bevestigde toekomst schuldig zijn. Zijn hunne inspanningen en hunne ojfers no g niet ten einde, dan tocli sch'jnt - de belooning van tal van beproevingen, welke hunne broeders van het bezette land hebben gedeeld, reeds als eene • zekerheid onder de met bloed omkranste zon der slagvelden. Eere en lof aan de Belgische slachtoffers van dien reuzenkrijg, waarbij de ziel der natie gestaald werd ! Eere en lof aan de cnbekende helden en martelaren, aan de burgers-soldaten uit de verschillende sociale standen, die door hunne toewijding 's vaderlands toekomstige grootheid hebben bewerkt ! Baron Beyens. De Belgen in Âfrika Bericht van het Belgisch ministerie van koloniën van 2-3 Augustus i9i6. Hû3 (Î3 kanonnesrbool " Oraf-von-Gofzsn " verging Een door luitenant-kolonel Moulajert gestuurd telegram, geeft volgende bijzonderheden over de omstandigheden waarin de Duitsche kanonneer-boot Graf-von-Gôtzen, waarvan sprake in het legerbericht van gisteren, verging : « Tijdens eenen tocht langs de Duitsche kust, « verraste de Belgische kanonneerboot Netta, a onder het commando van luitenant Lenaerts, « den 28 Juli 's morgens, de kanonneerboot Graf-« von-Gôtzen welke troepen aan land zette. De « Netta ving onverwijld den strijd aan. De Graf-« von-ùiôtzen, na te vergeefs te hebben gepoogd te a ontsnappen, deed zich in de lucht springen en « verzonk in een kwart uurs. De Netta ver-« strooide daarna door haar vuur de ontscheepte « vijandelijke troepen en dragers. Wij weten « niet of de bemanning van de Graf-von-Gôtzen 4f. gered werd ; wij ondergingen geen verlies. » Nota. — Naar men weet was de kanonneerboot Graf-von-Gôtzen het voornaamste schip van het Duitsch flotielje op het Tanganika-meer. Nu die boot van kant is, bestaat er daar geen Duitsche flotielje meer, en zijn de bondgenoote.il de baas op het Tanganika-meer. Nieuwe Overwinningen De rechtervleugel der Belgische troepen heeft zij ne» opmarsch naar het Zuiden voortgezet en Kigoma-Udjiji, de gewichtigste Duitsche haven aan het Tanganika-meer en eindpunt van de spoorbaan Dar-es-Salam naar liet ïangaaika-meei'j bezet. Eij hrt inpf.ii vas kt 3e Berlupjaar 0;2 Bondgsnoolen zijn zeker van de Overwinning Wij hebben hier reeds de prachtige dagordo medegedeeld, die door generaal Jofî're, bij het ingaan van het derde oorlogsjaar, tôt de heldhaftige soldaten van Frankrijk werd gericht. Het blad Le Bulletin des Armées de la République heeft bij deze ze.lfde gelegenheid eene reeks documenten gepubliceerd, waarin het on-wankelbare vertrouwen van de Bondgenooten in den zegevierenden uitslag van den ondernomen sti'ijd bevestigd wordt en hun besluit om dezen tôt het einde toe door te zetten. Wij laten hier enkele merkwaardige uittrek-sels uit deze dokumenten volgen. De heer Poincaré, voorzitter van de Repu-bliek, schrijft in een brief tôt de soldaten van Frankrijk gericht : « Uw geduld, uwe dapperheid hebben maanden lang de drukking van het Duitsche leger tegen gehouden. « Gij hebt aan Frankrijk toegelaten zijn uit-rusting te organiseeren, aan België en Servi» hun légers opnjeuw in te richtcn. « Gij'liebt,'aan Engeland den tijd gegeven om L.,.,; ' ta »•<>«—tew. dfa» aan uwe zij de strijden. a Gij hebt aan Rusland het middel gegeven om zich van geweren en kanonnen te voorzien. « En ziet nu heden : « De Bondgenooten beginnen de vruchten van uw Volharding te oogsfcen. Het Russisch leger zet de vluchtende Oostenrijkers achterna. De Duitschers, die op het Oostelijk en het Weste-lijk front te gelijk worden aangetast, moeten overal hun reserves in den kamp werpen. <t De Engelsche, Russische en Fransche batal-jons werken mede tôt de vrijmaking van ons grondgebied. « De strijd is helaas nog niet geëindigd. Hij zal nog hard Malien, e«i allen, met zooveel we zijp, moeten verder blijven werken zonder rust noch duur, met ijver en hartstocht. « Maar de overmacht der Bondgenooten is reeds voor aile oogen zichtbaar. Langen tijd bleef de weegschaal van het lot hangende. Heden is het gedaan. De eene schaal blijft voortdurçnd stijgen, de andere zinkt en blijft zinken, onder een gewicht dat niets meer verminderen zal. a Eeuwigen lof aan Verdun, waar het geza-menlijk optreden der Bondgenooten werd moge-lijk gemaakt. « Eere aan u, vrienden, die Frankrijk hebft gered en het geschonden Recht gewroken ! » Van den heer Lloyd George, Britsch minister van oorlog : « Terwijl gij zoo heldhaftig den wal van uwe liniën tegenover den Duitsclien stormloop hebt gezet, heeft het Britsche rijk voor de vrijheid ter zee kunnen zorgen en den blocus handhaven ; het heeft machtige legers kunnen te been brengen en in dergelijke mate wapens en munities vervaardigen dat de voorraad van de bondgenooten ten slotte dien van den invaller over» treft. « Onze nieuwe legers zijn u ter hulp gesaeld ; zij staan aan uwe zijde. Met u zijn zij een ofifen-sief begonnen dat zonder rust noch duur zal voortgezet worden. Reeds kent gij er de eerste resultaten van ; gij weet voortaan dat de Britsche troepen met u, beproefde soldaten van da Republiek, wedijveren in dapperheid en helden-moed.« Zeker, onze vijanden zullen hun pogingen tôt weerstand nog verdubbelen en wij zouden onvoorzichtig zijn de moeilijkheden van de taak over het hoofd te zien. Maar de zaken zijn ver-anderd. Wij hebben een nieuw tijdperk bereikt. Heden zijn wij het die aanvallen. Gedurende ons defensief dat twee jaar lang duurde, hebben wij den vijand belet voox-uit te rukken; heden dwin-gen wij hem, stap voor stap, de streken te ont-ruimen die hij verwoest en geschonden lieeft. « De dapperen beroemen zich nietop voorhand 5 AngTistns 1916 Niimmer 300

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods