De nieuwe gazet

1894 0
03 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 October. De nieuwe gazet. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn3174s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Nieuwe Gazet AA.^TSI01^IDIOI2SrC3-E2Sr r <<i* Uladzijde, per kleinen regel • •••»• te. U.3U Finaaicieele annobceu •••• » 1*00 fraklaam onder stadnieuws, deo regel. » • 9 • 1X0 £taduieira-st den regel. .*••••••«• » 2.00 Bagrafenisbericht. . * 6.00 (Jitxiften . . , (ovcreon te komen) Abonnementen worden aangenoraen in onze bureeîen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Poslkaata Aile Brieven. Annoncer) en Mededee/ingen te zenden can h et Bestuur —- Telefcon 853 ABU.N-WEMENTBW * Per jaar, fr. 8.00. — Zes maanden, fr. 4J3Û. — Drt* maanden, fr. 2.00. — De annonoea baifcen d® prorliici® Antwerpen, vrordea aitsluitend oatvangeu door dea hoe? Dê Cauwer, OudUt Beurs, 39, Antmarpen, eu door iiec Otficê1 l d$ Publicité. J. Sjbàamji. (2f. 3éL Nintw&îraaZ, Briguai aËMWHaaaaMM H I hl ■ — t'&l EEN MODEKN FORT Doorsnede van een modem Koepelfort Twee " Tantes " loven Àntweriien :■ 1 he Een ervan w@i*pf bsmsit^n nif9 gfie fw$®<® gri pepsonen sioosSen ©cm ©r wetr,®®I'a©s€l!œErs kwetste^o Î" -p ov De Moordenaar werot Proklamati.es »î in ae junaan umensstraat Hedennamiddag om halfvijf versche-nen kort na elkaar twee «Taubes» boven de stad. Een ervan heeft drie bommen gewor-pen, die twee personen gedood hebben, verscheiden verwond, en veel stoffelijke schade aangericht. De bommen zijn neergekomen in het Zuid-Oosten van de stad in de buurt van de Wilryckschepoorfc. In de Juliaan Dillensstraat werd de heer Frans Fontaine, 60 jaar oud, gewe-zen natiebaas, gedood. Hij was, op het geluid der ont-ploffingen, naar buiten komen kijken, door het venster van zijn slaapkamer, waar hij juist was bij zijn vrouw, die verlamd te bed lag. Een bom kwam terecht in de straat, en door een scherf werd hem het hoofd letterlijk van het lijf gerukt. In de Vijfhoekstraat In de Vij fhoekstraat te Berchem is iet huis nummer 16 een doode en een zwaar gewonde. Daar woont de heer Lambrechts, ren-tenier met zijn meid, wier man in het leger dient. Het gerucht van het schieten op de Duitsche vliegmachien had de meid langs den hof naar buiten gelokt. Zij stond buiten de keukendeur,wanneer eensklaps een bom in den tuin neerkwam, die met helsch geraas ontplofte. De meid werd door de uiteenspattende scherven op den slag gedood. De heer Lambrechts, die in de veran-dah was gebleven werd zeer zwaar ge-kwetst. Hij werd in allerijl naar het gast-huis van Berchem overgebracht. Een neefje van de meid, een knaapje van zes jaar werd licht gewond. Aan het huis werd zeer groote schade aangericht. Dezelfde bom heeft ook veel schade aaiigerioiu m nei, nuis iiuuimer 10, jjij d den heer Cockx, eigenaar van het huis g nummer 18. t Een derde bom kwam terecht in de 0 statie van Berchem, waar zij slechts stof- B felijke schade veroorzaakte. Een Proklamaîie ! Door den Duitschen viieger werden heele pakken papieren uitgeworpen, die 4 terecht kwamen nabij de kerk van Ber- É chem tegen de vestingen. 1 In deze proklamatie, die tôt de solda- 1 ten gericht is,wordt gezegd dat zij slechts 2 gestreden hebben voor Rusland, Frank- 1 rijk en Engeland, dat de Duitsche legers 1 bezig zijn, den laatsten tegenstand in . Frankrijk te breken, en dat er den Bel-gen niets anders overblijft, dan allen tegenstand op te geven-... Dat monument van leugens '"s oder- teekend : von Besèler, bevelhebber van ' het beleg-leger». j Vier dokwerkers die deze pakken op- geraapt hadden, vonden er niets beters , op, dan de proklamaties uit te deelen aan i de soldaten en ze verkochten er ook exem- ; plaren van aan de voorbijgangers aan 10 1 centiemen. ' Een officier, die voorbij kwam, liet de ' slimmerikken aanhouden en opbrengen. 1 0p andere Plaatsen Op verschillende plaatsen zijn personen min of meer erg geraakt geworden door de scherven der granaten, die door onze kanonnen op de vliegers werden af-geschoten.Daaraan ziet men, hoeveel reden er voor den burgemeester was om de be-volking aan te manen, zich, bij de ver-schijning van «Taubes» of Zeppelins bin-nenshuis. te houden. Od de Teichmannplaats o. a. ontving een dienstmeisje een stuk ijzer op het hoofd en werd er vrij erg door gewond. : ONZE FORT EN Heden namiddag weer werden de dol-ste praatjes verspreid over onze forten. De Duitschers hebben inderdaad met de uiterste verwoedheid de beschieting van de Zuidelijke forten voortgezet, en zijn erin gelukt, het fort van Waelhem en dat van Koningshoyckt achter Lier tijdelijk tôt zwijgente brengen. Maar dat deze forten ingenomen zouden zijn, daar- van is schijn noch gedacht. En wat het beteekent, als ze voorbij de forten willen dringen, dat hebben ze reeds verscheiden malen tôt hun groote schade moeten ondervinden. Het is zeker dat tôt dusver nog niet één Duitsche soldaat zich binnen den bui-tensten ring onzer forten heeft. gewaagd. EEN PROKLAMATIE VAN GENERAAL DEGUISE Aan de Bevolking Luitenant-generaal Déguisé, bevelvoer-der der Versterkte stelling van Antwerpen, heeft tôt de Antwerpsche bevolking de volgende proclamatie gericht: Hoofdkwartier, 2 Oktober. Ik acht het mijn plicht, aan de bevolking van de stelling Antwerpen bekend te maken dat heL beleg van deze stelling sedert eenige dagen in een werkdadige periode is gekomen. Zooals het de militaire geschiedenis bewijst, kan bij een belegering ,de versterkte stad zelve blootgesteld worden aan het uitwerksel van de aanvallende artillerie. Zoo hebben, bij den aanvang van den huidigen veldtocht, de versterkte steden Luik en Namen reeds een be-gin van bombardement doorstaan. De vurig-vaderlandslievende gevoelens van de dappere bevolking van Antwerpen kennende, ben ik er zeker van, dat zij de kalmte en de koelbloedigheid zal weten te bewaren, waarvan zij zooveel bewijzen gegeven heeft sedert den aanvang der vijandelijkheden, en mij zal helpen bij de vervulling van de edele taak, die mij is opgelegd. Geteekend : Lt G1 DE GUISE. WfTcïeëlë MEDEDEEL MGEk Ondanks krachtige tegenaanvallen is onze infan. terie in den sektor msschen Senne en Nethe ge> noodzaakt geworden tegenover de buitengewonc hevigheid van het Duitsche artillerie-mur van groot kaliber, zich îerug te trekiien op de Nethe. De beweging gesc^t 'de in goede orde. *> V TT<lt.v t, * 1 , • dank zij de hindernis gevorrad door de rivier zelve en door de sedert twee dagen uitgebreide overstrooming een zeer ernstige slagboom, waar van de overschrijding door de aanvallers een moei> Iijk te voibrengen en pijnlijke bevreging zal zijn. De nog bruikbare verdedigingsmiddelen ten Zui. der der Nsthe zullen er toe bijdragen onder gun. stige voorwaarden om den overtochi van de streek tusschen de eerste verdedigingslinie en die welke onze troepen thans bezetten, zeer moorddadig te maken. In den sektor tuschen Senne en Schelde heeft de tegenstander de aanvallen niet hernieuwd die hem de vorige dagen zooveel hebben gekost. In dit deel der stelling van Antwerpen is de toestand dus hecl voldoende. In de andere ge< deelten heeft eich geen enkele aanval voorgedaan. De Belgischc troepen die zoo dapper hnn taak hebben volbracht, zijn in reserve getreden en zullen een welverdiende rust genieten onder dek= king der nieuwe troepen, die ze op de eerste linie zullen vervangen. Een Proklamatie In do stad werd, gisterCn namiddag, het afschrift aangoplakt van den omzeiidbrief door den heer Paul Berryer, minister van binnenlandsche zaken, op den datum van 4 Augustus M. aan de goeverneurs der pro-vineiën gezonden, en waarin de verplich-tingen worden opgesomd der burgers tegenover de Belgische krijgsoverheden, als-ook in voorkomend geval, tegenover de vij-andelijke troepen. Hij herinnert eraan dat de burgers zich in geen geval in de vijandelijkheden mogen mengen->\, —— De Engelsciien plaatsen lijnen in rie Noarrizee De Aktie der Duitschers heeft hun daartoe verplicht Londen, 2 Oktober. — (Mededeeling van de Engelsche admiraliteit). — Daartoe verplicht door de actie der Duitschers plaatsen de Engelsche mijnen in de ' Noordzee. De overtocht zal dus voor-■ taan zeer gevaarlijk zijn tusschen de plaats begrepen tusschen 51ol5, W.L., en 51o40 N.B. Alhoewel deze plaats als gevaarlijk beschouwd wordt moet men daar niet uit afleiden dat de scheepvaart in gansch het Zuidergedeelte van de Noordzee onveilig is. -V Het Begin van het Einde ! De Duitsche Sîaf naar Ivlainz ! Uit betrouwbare bron wordt gemeld dat de groote Duitsche staf die tôt dan toe in , Luxemburg verbleef, aehteruitgetrokken is, denkelijk tôt Mainz. Tachtig automobielen zijn in deze richling verirokken. Dat zou het begin van het einde \yel kunnen zijnl MOTl.O-EISrBXj-A.ID rELECRAMMEW VAN HEDEN NAGHT Nient* Gevecht te Dendermonde Een Ha*&ig eSaos* do Beiges ^es*nieBe9a »-wœei9©!! g9@ Ouifscheps ira hef ©elsiisi met voo^tdjupenESe aanvalBan sp — Eeei st&akje Bntes^iriew. (Van een osiier Oaraog@kcrir>as32@^îisr3ien) Bornnem, vnjaag avoncl. Verleden nacht had er opnieuw,oen ver-woed gevecht plaats, langs de beide oevers der Schelde. Onmiddellijk beantwoordden onze kanonnen het geschut, en welhaast was het gevecht in zijn voile hevigheid. Op zeker oogenblik losten de Duitschers zeventig lcanonschoten per minuut. Wij moeten met spijt aankondigen dat een bevelhebber der kanonniers on een on-derofficier der infanterio gedood werden. Verders hadden wij slechts twee gekwet-sten.Tijdens het gevecht hebben onze troepen de brug over de Schelde te Grcmbergon, doen springen. Het schieten duurde voort tôt heden mor-gen.De Duitschers hebben geen duim grond gewonnen. De dichtste plaats van waar hun-ne kanonnen hebben geschoten, was minstons op 3000 meiers van onze stellingen. De statie van Grerabergen, sinds eenige dagen door het personeel verlaten, werd in den_ afgeloopen nacht door bommen getroffen. Vrijdag namiddag werden de twee gesneu-velde helden, waarvan wij iioogêr gewraag-den, op het kerkliol van Grombergen begra-ven.Vrijdag morgen, was het rond Denclerm;n-de opnieuw kalm. ■ tnmm. Men rekent dat er zich nog een 300 tal Duitschers, aan den overkant der Schelde be-rinden. Telkens liet iemand wagen durft het iioold boven de dijken uit tê steken wordt -T geschoten. De sïad Dendermonde is nu çansch verlaten. De zicken die zich nog in het Hov pitaal van St. Vincentius bevonden, zi;n naar 30n vrijer oord overgebracht. **# "Wij hadden Vrijdag voorrniddag, de eer sn het genoegen een onderhoud te heb e.i net een der opperhooîden van ons leger da-, îich voor Dendermonde bevindt. — Wat willen de Duitschers, daar zij altijd naar Dendermonde terugkeeren, zoo vroegen -wij liera? — Ons beletten, over de Schelde te komen, daar ze vreezen langs twee kanten te worden aangevallen. — Zoodat zij niet voor doel hebben de Schelde over te steken en naar het Jjàiîd van Waes af te zakken? — Noen! Zij willen ons beletten over don stroom te komen en daarom doen zij voortdurend nieuwe aanvallen op Dendermonde.En de hooggeplaatste krijgsman voegde er bij: Iladden de Duitschers het vast gedacht gehad het land van Waes te verovo-ren, dan zouden zij zelf na de eerste ver-woesting te Dendermonde de brug niet heiw ben doen springen. De groote Slag in Frankrijk P© Mkti© ispeiïit zSch asSf het Mfoopde'n Parijs, 2 Oktober. — Langs onzen lin-kervleugel wordt de strijd met hevigheid voortgezet en namelijk in de streek van de Roye, waar de Duitschers belangrijke krachten schijnen samengetrokken te hebben. De actie breidt zich uit in de richting van het Noorden.Het front waar-over het gevecht geleverd wordt, breidt zich uit in de streek ten Zuiden van Arras. Op de Maas beproefden de Duitschers een brug te werpen nabij Mihiel, maar wij gelukten er in ze heden nacht te VSt-nietigen.In de Woevre maken wij stap voor stap vorderingen in de streek tusschen Appremont en St-Mihiel. Se Aanval op Antwerpen h a Wat si© IS TStBies ©r» @w©e* zegt Vio riirroircimWt-firicron rnnrî i 'f nncronKliV Triinoolnc A De Duitsche krijgsverrichtingen rond Antwerpen wekken een stijgende belang-stelling, ofschoon wij in 't geheel niet zeker zijn dat zij in evenredigheid zijn van al het leven gemaakt door de bombar-deerende batterijen. Het is onnauwkeu-rig te spreken over de Duitsche bewegin-gen als zou er hier spraak zijn van een beleg. De aanvallers hebben alleenlijk op de twee forten van Waelhem en Sint-Kathe-lijne Waver gevuurd, in het zuid-ooste-lijk segment van den versterkingsgordel, en er is vastgesteld dat ze niet veel schade berokkend hebben. Eenig Duitsch voetvolk trok, Dinsdag, tegen de ver^chansingen op, tusschen de forten van Liezele en Breendonck, maar werd spoedig teruggeslagen. Het is hoogstonwaarschijnlijk dat de Landstormtroepen, nu in België, eenigen echten indruk zouden kunnen teweeg-brengen op de buitenverdediging van Antwerpen, vermits het Belgisch veldle-ger zich in zulke krachtige voorwaarden bevindt. » Het zwaarste Duitsche belegeringsge-schut was nog maar pas opgezet, of de forten schoten het in gruis, wij twijfelen of een der vijanden zich dichter bij de Groenplaats zal bevonden hebben. Antwerpen is niet zooveel eene vesting als eene versterkte stelling, en de veld-verschansingen zijn in staat het zeer lang uit te houden. De grootste legermacht van Osman Pacha te Plevna was slechts 30,0()Q man, en ofschoon er geene overeenstemming is met de twee stellingen, behield hij de Turksche vlag maanden lang op onvoor-bereide verdedigingswerken. De Belgen bezitten een der sterkste plaatsen van gansch Europa, ze moeten voor 't oogenblik, minsetns 120,000 man tôt hunne beschikking hebben, zij bezitten een open haven, zij hebben alleenlijk tweede lijnstroepen tegen haar. De andere verdedigingswerken zijn de nieuwste en de vreeselijkste van al, en zij weten dat de verbonden legers de zege-praal nabij zijn en dat zij binnen kort lien ter hulp zullen snellen. Wij denken niet dat er eenige vrees voor Antwerpen te kosteren is. Ongetwijfeld maakt de gracie voile to-renspits der Antwerpsche kathedraal en de prachtige St-Jacobskerk het hart der Duitsche Hunnen waterachtig. De stad levert onvergelijkbare gelegenheden op voor de meest verwoestende zijde der Duitsche «Kultur».Wij kunnen ons reeda de voorwendsels inbeelden welke spoedig zouden gevonden worden om petrool te pompen in het Plantijn Muséum. leder nu in België verblijvend Duitsch regiment, scbijnt een bijzonder werktuig er op na te houden om petrool te spuiten in de gebouwen, en onder zich eene afdeeling methodieke brandstichters te bezitten die uitmunten in die bijzondere kunst van hoogere beschaving, geleerd in de Universiteit van Berlijn. Waarschijnlijk heeft ieder Duitsche le-gerkolom een zeker getal gemobiliseerde cinematrografische acteurs bij, die per gelegenheid burgers moeten verbeelden die op de soldaten schieten. Wij kunnen geene andere verklaring vinden voor vêle van de episede die aan de Dnitscha indringers in België eene onuitwisehbare plaats in de geschiedenis zullen verzeke-ren. Gelukkig zullen deze produkten van «de modernê oorlogsvoerders» waarschijnlijk niet dichter bij Antwerpen komen. Zaterdag 3 Oktober 1914° " 3 CENTIEMEN.. (BUITENLAND 5 C.) " 17ejaargang Nr 6029 ) 1 ' -, - . —'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen from 1897 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods