De nieuwe gazet

2036 0
01 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 October. De nieuwe gazet. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bk16m33x38/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Nieuwe Gazet ^A.i>T3K;03srr>xc3-x3sra-EiNr = i -<'f Wndzijde, per kleinen regel ir. 0.30 »iç*t ïieele aunonccn • • •• » 1<00 ; KcUnnm onder stnâiiieuvs, den regel. . , . * 1.00 \ btodnieu-ws, den regel. .......... » 2.00 ( feecrrifenisbericht » 6.0(1 I Wtsilten ..... . {overeea te Icomen! i1 Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KGRTE NIEUWSTBAÂT, 28, ANTWERPEN, en in aile PostkaQtorsfi Aile Bneven. Annoncer! en Uededeetingen te zenden aan het Bestuur —- Telefoon 853 ^.BO^xrisrEA^EisrTEZsr s Per jaar, fr. 8.03. — Zos maandaa, fr. 4.00, — Dr!» maanden, fr. 2.00. — Do auuoiiooa buiten do provincia Antwerpen. worden uitsluiteàd oiitVangea door den h car De Cauwer, Ouda Bewrs, 30, Antwsrven, ea-door hoc Oflics l'u/jliciti. J. Ub&wt i O.aa. N»mw*rmL &rws*l. HELGrOLAND De Operatiebasis van de Duitsche Vloot De Duitsche vloot houdt zich dus nog al-tijd maar verscholen achter Helgoland. Van dit eilandjo hebben de Duitschers, nadat ze 't van Engeland gekregcn hadden, in ruil van Zapzit,ar, een vare forteres gcmaakt. Keusachtigc muren oniringen het ei!and ®n een elektrische maneuvertrein rolt boven de muren en de kaaien. Om do declcn van liet land dcor de zee medegesleopt, te dempen, is men verplielit ge-weest aarde van het vasteland aan te bren- gen, hetgeen schrikkelijk veel geld heeft ge kost. Helgoland is aan het «Unterland» verbon-den, door een soort smalle landengte, voor militaire noodwendigheden zeer versterkt. Xevens artillerieparken, magazijnen en a!-daken voor vliegtuigen, bevinden er zich wo-ningen voor ofticieren, bedienden en werklie-den, alsook een badinrichting. Het «Oberland» is bijna gansch onder het kri.igsbehcer. Er blijft slechts een klein ge- leelte meer ter beschikking van bezoekers en i vandelaars. Helgoland, v/aarvan de bodem is doorgra- ] en met onder.urdsche gaanlerijen, is eenvou- 1 lig oen oorlc tuig geworden en is slechts jestemd als zi.odanig mee.r te dienen. Deze jeweldige vcrJedigiiigsmiddeîen zijn echter îiet uitwendig zichtbaar, en alleen ingewij- 1 lcn kunnen zich eon denkbeeld vormen van ] ict buitengewcon krijgskundig belang dat 3uitscliland er aan hccnt. MOIR,C3hEî3SrBLA.ID De O&siteclie H©Gfiiei»»vleM3fei m H©©gisf3j©waai* Als de nood het hoogst is, is de hulp het dichtst nabij. Terwijl we hier reeds hêt kanon van den vijand hooren dreunen onder onze muren, en bij tienduizender\ de bewo-ners van al de gemeenten binnen onze eerste verdedigingslijn langs het Zuiden, hier komen binnenvluchten, — is er een ontzaglijke krijgsbeweging gelukt die op den afloop van den oorlog wel cens den beslissenden invloed zou kunnen uitoe-fenen.Onze troepenmacht is er nameliik in geslaagd, zich met het leger der Ver-bondenen in rechtsirceksche verbinding te stellen. Verder in dit blad zal de lezer de pro-klamatie vinden van generaal-majoor Frans, bevellrebber van den Belgischen Staf, die zich gcvestigd heeft te DOORNIK.Nu begrijpen we ineens wat al onze aanvallen op de Duitschers langs den kant van AalsL te beteekenen hebben, en, als we nu in de Duitsche bladen zelf lezen, dat een Engelsch legerkorps te Boulogne geland is, ddh wordt het. ons îiagenoeg duidelijk wat ons is mogen ge-lukken.Dat Engelsch legerkorps — 38,000 man eterk, en naar 't schijnt, grootendeels be-ataande uit Kanadeezen — heeft een knoop gclegd ' tusschen den uitersten Franschen linkervleugel nabij Saint- , Quentin en onze troepen, die tôt aan de , grenzen, in de richting van Ri j sel moe- j ten opgerukt zijn. Zeker is in ieder geval dat de verbin-dijig per spoor tusschen- Parijs en Ant- ! werpen v/eer hersteld is, buiten de lijn ' der Duitschers om. 1 Wie eraan twijfelen zou, verneme, dat ( hedenmorgen de Parijzer bladen van Maandag reeds te Antwerpen te koop waren. Wij hadden den Matin die van Bordeaux kwaml Het zou dus geen wonder zijn, indien , de Duiischers met de kracht der wanhoop onze forten aanpakten, om,kost wat kost te beletten dat zij, door ons léger en dat van de Franschen en de Engelschen in een nijptang gevangen zouden worden, waarvan de stelling Antwerpen de spil zou zijn. Het schijnt evenwel nog niet, alsof het hun al gelukt zou zijn, hun fameuze 42 cm. kanonnen daarvoor op te stellen. Tôt dusver hebben zij ons nog geen zwaardere bommen gezonden dan van 28 cm., zooals onze forten er ook bezitten, en het komtop dit oogenblik in 't geheel met zoo voor, alsof zij den tijd zullen krijgen en de gelegenlieid om nog dit monstergeschut in stelling te brengen. Om kort te gaan: Aile hoop is nog toe-gelaten. SEeclit sges'ielit© @chsst©si Woensdagmorgen begaf ik mi] naar Willebroeck. Toen ik om half elf te Boom aankwam, bemerkte ik dat vele huizen in deze ge-meente gesloten waren. Vele inwoners hadden het dorp reeds verlaten. In Willebrosck was het erger gesteld. Daar waren de straten om zoo te zeggen gansch ledig. Alleen was er hier en daaf nog een herberg open. Om 5 uren 's morgens waren de Duitschers tôt bij de eerste huizen gena-derd, maar na een gevecht met de ba-jonet waren zij door onze soldaten ach-teruitgedreven geworden. Wanneer ik Breendonck naderde barst-ten plotselings twee shrapnells achter mij open. Ik vluchtte ijlings naar het fort en werd hier dadelijk binnengela-ten.Twee soldaten waren een oude vrouw, die over hej, veld ging ter hulp geloopen en toen was het bombardement door de Duitschers begonnen. Een van deze moe-dige jongens moest zijn stoutmoedige daad duur bekoopen. Hij bekwam een diepe wonde van een shrapnell aan den linkerarm. De beschieting door de Duitschers werd gansch den dag voortgezet, zoodat ik ver-plicht was tôt 5 u. 15 in het fort te blij-ven.Het fort van Liezele beantwoordde het vuur van den vijand met bestendige hardnekkigheid. Aanhoudend zag ik de kanonnen van deze vesting in de verte vuur uitbraken. Verschillende Duitsche obussen vielen te Willebroeck op de fabriek van De Naeyer, maar op het fort van Breendonck kwam gèen enkele vijandelijke bal terecht. De Duitsche artillerie schoot zeer slecht. OFFiCIEELE 1 MEDEÛEELINGEk1 De Ai'iMi op ÂntwBrpeiï Antwerpen, 30 Septsmber, 10 uren 's avonrfs. — Ofîicieel. — De Duitsche artillerie heeft den hee-ien <hig het bomtardement der forten vaa de eerste verdedigingslijn, in het Zuidelljk gedeelte B van onze stellir.g voortgezet. In wccrvTii van het ontzaglijke verbruik van inimitié he'jben onze verdediging3werken weinig geîeden en beschikken steeda over hun Trerlnnid= dclen. g Tusschen de Sensé en de Nethe hejift de vijand d geen beweging gcdaan» doch in den sector Scheldc-Senne zijn, daarentsgen stoutmoedige en verwoe. de aanvallen teruggesiagen geworden, door onïe "B troepen, die krachtig door ons vestiuggeochut on= ï derstcund werden. De veriiezen onzer tegenstanders zijn in ver= k \ houding tôt de stoutmoedigheid van hun pogen. Verraelden we ook een weinig belangrijke 1/e. v/cglng tegen Denderniande, vergezeld van een kanonnade op grooten aîstand, zonder meldens» Tvaardig gevolg op de uitrukking onzer troepen, d die er den tcegacg van verdedigen Tusschen Den> O der en Schelde is geen enkel voorval te melden van eenig belang. P In het kort, ondanks de kracht van het bombardement zijn de gevolgen ver vaa in verhou-' gj ding te staan tôt de ontwikkelde kracht. Anderzijds blijft de zedelijke waarde onzer troe= | pen uitstekend en hun koslbloediglteid is bcwon= ' dercnswaardig, wat overigens de volharding be-wijst, vvaarmede zij aile aanvallen der vijandelijke infanterie hebben aigeslagen. ^ Oe Belgen te Doornik Een Proklamatie van den Staf ^ Doornik, 29 Sept. — De Belgische staf. v voorgezeten door generaal-majoor Frans, t heeft zijn intrek genomen in het Stad- huis van Doornik. Hij kondigde den 27n d September het volgende belangrijk be- d richt af: g De generaal-majoor, bevelhebber der r provincie Henegouw, laat aan de burge- s meesters van al de gemeenten der streek v die niet door de Duitschers bezet is, we- ten, dat de verordening van de Duitsche s militaire overheid, van 24 September d 1914, alsmede al degene van voor dezen g datum, moeten aanzien worden als nul t; en van geener waarde. De generaal-majoor, Bevelheber der provincie Henegouw - FRANS. y 'xj-va I Typhus 8iifier de Ouiisciiefs Reeds 700 dcoden Uit betrotiwbare bron wordt ons ge-meld, dat em typhusbesmetting in de Duitsche lejeimacht bij Brussel en de g Dendervalle is uitgebroken. o De ziekte moet ontzaglijke verwoestin- v gen in de ijandelijke rangen aanrich- v ten. Reeds 70(1 Duitschers zijn er aan be- d weken. v . i TELEGRAMMEN VAN HEOEN NACHT het fort van STE-KflTHELIJNE-WAVER Ontzettende Ouitsche veriiezen Hé Belgen zijn terug la Mecheleb vvoeiisuug avoiiu. Dezen namiddag tusschen twee en drie uren werd de beschieting van het fort van Sint-Kathelijne-Waver hernomen. De Duitschers zonden zoo verwoed hun granaten op het fort, dat zij zich op zeker oogenblik werkelijk mochten voorstellen dat zij ons geschut tôt zwijgen hadden gebracht. Inderdaad liet het fort niets meer van zich hooren. De vijand meende niet beter, of de kans was klaar, en uit al haar macht rukte een afdeeling met veldartillerie vooruit. Zoogauw had echter ons fort deze niet onder schot, of daar begonnen zijn kanonnen opnieuw dood en vernieling te maaien, ditmaal middenin de rangen van ueii aaiisioriueiiueii vijauu. Het werd er een ontzettend bloedbad. Op sommige plaatsen waren, door de dichtheid van den hoop, de dood en recht-op blijven staan!... Slechts weinigen, van wie de mecs'en dan nog zwaar gewond, konden on.komen.Onze troepen deden dan een uitval en gelukten erin,verscheiden kannonen naar binnen te halen. Daarna trokken onze pontonniers uit, om een nieuwe brug te leggen over de Nethe. Onze troepen hebben Mechelcn opnieuw bezet en het fort van Sint-Kattie-lijnc-Waver was hedenavond buiten het bereik van het vijandelijk geschut. Koloniale Troepen m Belgîâ H©bi m@!ci s8at EaBgels©lie keisseiisS© troep©^ si©Il i@i Hoigle bewirelei??.: feïp SsBcistes aan É Somma neHfesemi teipis^ffîeslasie^ Londen, 30 Sept. — Volgens een tele-;ram uit Pax-ijs heeft de aktie ten Noor-ien van de Soranî'e een groote uitbreiaing genomen.De Duitschers beproefden cen aan-val op Tacy-le- Mont maar werden met. aan-■îienlijke veriiezen teruggeslagen. <•. . è Usé W «i iï slatiTaar"! frSet ICanssaS wani liel w©i Ûwploggss&shepesa Londen,30 Sept. — Volgens een bericht gewerkt en aanhoudend voeren treitira loor de Daily Tclegraph uit Kopenhagen grote kanonnen voor de zware slagsci.o- )ntvangen, ligt het kanaal van Kiel se- pen aan. lert Maandag vol Duitsche oorlogssche- Naar het heet zou de Duitsche vloot 3en. zich slagvaardig maken. In het Arsenaal wordt dag en nacht De Duitschers te Brussel Zij weigeren te betaien ! De generaal van Liittwitz komt het volgende ter kennis der Brusselaars te brengen. «De Duitsche regeering had bevel ge-geven de rekwisitiebons uit te betaien, met recht veronderstellende, dat de stad vrijwillig de totaliteit der oorlogsschat-ting, haar opgelegd, zou betaien. Het is maar op deze voorwaarde dat de gunstige behandeling, gerechtvaar-digd was, waarvan de stad Brussel heeft genoten, zich onderscheidende der ande-re Belgische steden, waarvan de rekwisitiebons slechts na het sluiten van den vrede zullen vereffend worden. Daar het gemeentebestuur van Brussel de storting weigert van het overschot der oorlogsschatting, zal er van af heden geen enkel opeischingbon meer uitbe-taald worden door de Goevernementskas. Brussel 24 September 1914. von Liittwitz. v v* De Ourgsmsester van Laeken gevangen genomen De Reden zijner aanhouding In den brief uit Brussel in ons mor-genblad van gisteren, werd gesproken over de aanhoudjng door de Duitschers, van den heer Bockstael, burgemeester van Laeken. De Duitschers hadden al de ladders der pompiers opgeëi&eht, om als obser-vatieposten te dienen. De heer Bockstael had vlakaf geweigerd, zeggende met de meeste reden, dat het veel te gevaarlijk was, eene gemeente in deze oms.andig-heden van het noodzakelijke bluschma-terieel te berooven. Daarop werd de burgemeester aange-houden en naar Duitschland overge-voerd.Gevechten op liet Russisch Front De Gostenrijkers op de Vlucht Petrograd, 28 September. — Een me-dedeeling van den Russischen generalen staf zegt, dat in de streek Ossovetz Druus-keniki Symno de Russische troepen ge-weldige slagen leverden tegen de Duitschers.Een nieuwe poging der laatsten om de Njemen over te trekken mislukte. Een hardnekkige slag werd geleverd om het bezet der Noordelijke uitgangen van de wouden van Augustovo. In West Gallicië bij Douki, werd de Oostenrijksche achterhoede verslagen. Een Oostenrijksche kolom trok terug op Frischtak met achterlating van al de kanonnen en 400 voorraadwagens. • In de streek van Krasno maakten de Russische troepen 200 krijgsgevangenen, behoorende tôt 22 verschillende rogimen-ten.De wegen aan de andere zijdc v n den Sanali zijn bedekt met geweren, j, irdoe-zen en achtergelaten voorraadwagens. Men deelt mede dat de Russische troepen Augustovo hernamen. Donderdag 1 Oktober 1914 3 CEWfïËWEW. - (BUITEWLAHD 5 C.) 17'jaargana Nr 6027

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods