De nieuwe gazet

1390 0
15 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 September. De nieuwe gazet. Seen on 20 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7gh47/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 Qan+âmha»i 1 Q1 A 3 CENTIEMEN. - (BUiTEHLAIfiP 5 CQ 17ejaargang Nr 6011 De Nieuwe Gazet JL/V A-AJSHH:03SriDXC3-XISI'GJ-EKr : i , blâdiljde, per kleinen regel ...... tr. 03) A flmmcleele annoncen «1.00 1 Refclmam onder stadnteuire, den regel. . . . » 1.00 l Stadnieu-ws, den regel. .......... » £.00 ( BegrafenisbericM . . 5.00 | WtïiitM -_J. _ . foverean te komoni m—inm ^ w w '■iirilfV»— Hjjir -^g^- yggaa Abonnementen worden aangenomen io onze boreelen : KORTE NiEUWSTBAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkantorei A/le Bneven. Annoncen en Mededeelingen te zenden aan hei Bestuur — Teîefoon 853 u^BOISTJSTE^BlSrTBlSr a Par fur, fr. S. 00. — Z«s m aan d «a, fr. iOQ. — Drti maanden, fr. Î.G0. — Do annoncen buiton de prorincie Antwerpen, ^rorden nltsluitend ontrangon door dan heôr De Cautoer, Quda Beur$,8Ù, Antioerpen, on door het Oflics' v. de Publicité. J. LàbèauA & O*. 2Û. Nùru.irAlraal. RtntmL MORGENBLAD UIT Een " yliegm:achien Een Stad van uit da Lusht gessen TELEGRAMMES VAN HEDEN NACHT Officieele Mededeelingen Maandagavond, 10 uren. aanzieniijk en worden bewezen door de aigehe De uitslagen van den slag van lieden tusschen werkcioosheid van de Iaatste dagen en lieden. onze troepen en het Duitsche observatieieger wor- terugtocht vaa onze afdeelingen op Antwei] den ten voile bevestigd, door de Iaatst ontvangen is geschied zonder dat de vijand de minste pog berichten. heeft kunnen doen om hem te verhinderen. De door den tegenstander geledcn verllezen zljn Officisele Mededeeling dsr Britscba Legaîie Het gebruik der Dum-dumkogels door de Daitscbers in Afril De Goeverneur der GoudUust beelt aan den het gebruik ervan strijdig was met de oorlo Btaatssek'retarls van koloniën geseind, dat de kom- wetten. mandant adjudant der veldtroepen heelt gerap. Deze verklarlng is alkomstlg van den heer Ho porteerd, dat de wonden veroorzankt door dum. by, oiflcier van den generalen Stal. De h flnjrikflgfcls, door de Dnitschers gebruikt allerwreed. Claridge, chef van den geneeskundigen dienst \ bardigst zijn. Goudknst, welke de Engelsche troepen in Toj Ik heb cen geval gezien, zegt hij, dat een heel land vergezelt, verklaart het voigende: been werd algerukt door een enkeien kogel. îk Tôt nu toc zijn al de door het personeel v beb drie mannen aangetroffen die aile drie ver- de ambulancies en behandelde wonden veroorza) «chillende getrofien, door cntploîbare kogels. door dum=dnmkoge!s (soft-nosed) ,van groot l De chef van den geneeskundigen dienst bezit iang. verscheidene stalen van elke soort, gelijk hij De wonden door deze projektielen veroorzai kogels bewaart, nit de wonden te voorschijn ge- zijn zeer ernstig. Zij verbrijzelen het been gehi haald. en veroorzaken buitengewoon ictscl aan de we De Europeesche Duitsche troepen, zoowef als sels in vele gevallen algeheeie en onmiddellij die der inbooriingen van de koloniën zijn van deze afzetting noodzakelijk makend. kardoezen voorzien en in verschillende gevallen Er is een sterke tegensteliing tusschen d( trachtten zij bij ondervraging de herkomst ervan wonden en die welke de geneesheeren hebben hi lté verdniken. ben behandeld bij gcwonden van het vijandel ZIJ hebben getracht de kardoezen te verbergen, leger. wat bewijst dat zij zeer goed bewust waren dat 25000 Duitsche Oooden te Lunéville E®n 0Bim®f©Iijk Ofiaifseii SCe^kEasjf Parijs, 13 September. — De Echo de Men weet dat Lunéville,op de grens v Paris verneemt uit Bellegarde dat de] Lotharingen, sedert Zondag terug in h£ Duitsr.hfirs tp. Ijimévillft 2fS.OOO van hun rtpn vnn dp Franq^Vipn ia Geen nieuws meer te Kepeiagen ûeega nieuws... SI©cht nieuws L» Londen, 14 September. — Men weet Nu weet het Deensch publiek inééi 4iat Kopenhagen een van dié onzijdige wat het nog als krediet aan de Wolf steden was, welke het meest door het agencie te geven heeft! beruchte Wolffagentschap met leugenbe- (Nota van de Redaktie . — Ook richten overstelpt werden. Hollandsche bladen hebben al sedert e In de Iaatste dagen... algemeen stil- dag of vier zoo goed als geen Wolff-1 Zwijgenl Het is met moeite dat de Ko- richten meer. penhaagsche pers nog wat krijgt van Hier is het wel het oogenlbik om e iWolff. Nu en dan nog een kletspraatje oude spreuk den nek te kraken, en bver gedroomde Duitsche overwinningen zeggen: in Oost-Pruisen, maar van de Fransc-ha ^één nieuws... slecht nieuwsl elagvelden... geen letterl DEN BERG AF ! De toestand op 6 September De toestand op 13 September y Het lijdt thans zelfs niet meer den schijn van twijfel, dat de Duitschers in Frankrijk over grnsch hun efiorme lijri : in aftocht zijn. Al waren de overwinningsberichten van den Franschen Staf niet half zoo duidelijk en zoo kategoriek, dan nog zou het stilzwijgen van den Duitschen staf duidelijk aantoonen, dat de kans to-taal tegen de Duitschers is gekeerd. Zooals onze lezers gezien hebben in den brief uit Beri jn, aan de Nieuwe Rot-terdamsche Courant, in ons blad van he- . den morgen overrenomen, is men in de Duitsche hoofdst; d al vier dagen lang : zonder nieuws over de krijgsverrichtin- ■ gen in Frankrijk. Nu wordt gerceld dat de Regeering voor vijf dagen al de dagbladen heeft op-geschorst... Het beste middel om het voor het publiek duidelijk te maken, dat het spel verkeerd ioopt! ven intusschen over den toestand op het : Fransche gevechtsterrein een beeld dat i aan duidelijkhéid niets te wenschen over- laat. 1 De opmarsch der Duitschers in Frank- 1 rijk laat zich het best vergelijken bij de 1 beklimming van een berg: Het vooruitgaan is al moeilijker en 1 moeilijker geworden,maar eenmaal dat < de invaller vasten voet verloren had en 1 tôt wijken werd gedwongen... is hij let- 1 terlijk den berg af gaan rollen, en nu is 1 er ook geen tegenhouden meer aan! i Op zes dagen tijd hebben de Duit- ï schers meer dan 100 kilometer terrein e verloren. i Op hun rechtervleugel zijn ze achter- uitgedrongen tôt onder de muren van ' Reims, waar zij zich nu ook wel niet 1 meer tôt morgen zullen kunnen staande f houden. In hun centrum waar zij het 1 sterkst bleken, zijn ze de Marne terug overgetrokken en op hun linkervleugel, Jijn ze, ei zoo na, m jL/OT-narmgen terug-jedrongen.Men heeft gelezen dat de Franschen verschillende plaatjes ten Oosten van de Moezel, als Pont-à-Mousson en Nomény ierug bezet hebben. In het Noordwestelijk gedeelte van Frankrijk hebben de Duitschers nu nog §én legerkorps, dat uit Doornik vertrok-ken is en gisteren te Antoing was aange-komen; doch men mag zich afvragen, tioe dit korps zich nog zal kunnen veree-nigen met den rechtervleugel van het Duitsche leger, die reeds tôt nabij Sois-sons naar het Oosten achteruit getrokken is. En dan dient er hier op gelet, dat de wegen van Parijs uit naar het Kanaal rolkomen vrij zijn, en de toevoer van En-jelsche troepen door mets meer kan ge-liinderd worden. Ri p. DUITSCHE DWINGELANDIJ Ho0 û® Ouifsche ci© wreedzami BsvoSkingen ©sssier3 launn®n hml Tiîo'hïoT' non nfartliriff irnrt non tpTiTlîSïTft- T)p« -nnP.llta ia lif>f slrontr vrirT^nrîon wolkeV Ziehier een aischna van een kemusge-ie ving*, op last van den Duitschen bcvelheb-,e ber te Grevignce in deze gemeente aange-plakt:g GE MEENTE GEiEVIGNEE. Zeer belangrijk Bericht. De heer. Jlajoor-kommandant Dieckman, van het Cnâteau des Bruyères verzoekt mij, het voigende ter kennis van de bewoners te brengen: Bataljon Dieckmann. J èhâteau des Bruyères, 6 Sept. 1914. Bij de tegenwoordige bespreking waren i" aamvezig: 1. M. de pa'toor Fryns, vàn Bois-de-i" Breux ; r 2. M. de pastoor Franssen, van Beypo; n 3. M. de pastoor Leproprcs.van Heusay ; 4. M. do pastoor Paquay.van Grivegné'e; 5. M.do burgemeester Dejardin.van Beyne; 6. M. de burgemeester Hodeige, van Gri-vegnée;7. M. de rniioor Dieckmann; 8. M. de luitenant d.R. Reil. Door den heer Majoor Dieckmann,wordt t hotgeen volgt ter hennis van de aanwezige I personen gebracht: 1. — Tôt 6 September 1914 om 4 uren „ in don namiddag,zullen aile wapenen,schiet- voorraad, ontplofbare stoffen, vuurwerk.die nog in het bezit van de burgers zijn, op e het kasteel der Bruyères afgegeven worden. " Hij die zulkg niet zal doen zal de dood-k straf ondergaan. Hij zal ter plaats gefu-siljeerd worden, tenware hij bewijzen kon dat hij onschuldig is. 2. — Al de bewoners der huteen der gemeenten Beyne, Grivegnée, Bois-de-Breux, I Fléron, moeten te huis zljn bij valavond | (op dit oogenblik, te beginnen van 7 uren • 's avonds Duitscho tijd). De huizen zullen ' verlicht zijn, zoolang er iemand op zal zijn. De inkomdeuren zullen gesloten zijn. Hij die zich niet naar deze voorschriften zal gedragen zal zich aan strenge straffen 1 blootstellen. Elk verzet tegen dit bevel zal - den dood ten gevolgo hebben. De bevelhebber 3. — De bevelhebber mag niet de minste inoeilijkheid ontmoeten bij zijn bezoeken ten huize. iien wordt verzocht, zonder somsrna-tie, al de kamers van het huis te toonen.Wie zich daartegen verzetten zou, zal streng ge-straft worden. 4. — Te beginnen van den 7den September, om negen uren 's morgens, zal ik toe-laten dat, in de gemeenten Beyne-Hensey, Grivegnée, Bois de Breux, de personen in hun woning wederkeeren, die er voorheen ! gewoond hebben. 3 5. — Om de zekerheid te hebben, dat van deze toelating geen misbruik gemaakt wordt, i zullen de burgemeesters van Beyne-Heusey, L en Grivegnée oogenblikkelijk een lijst opma-ken van de personen, die aangeduid zijn om, afwisselend van 24 tôt 24 uren, als gij-zelaars opgesloten te worden in het fort van l Fléron. Den 6n September voor de eerste > maal van 3 uren 's avonds tôt den 7 September 's mtddags. Het leven dezer gijzelaars liangt af van het vreedzaam gedrag der bevolking onder n.llfî nmsfnn^ifyhprîprj. ^ nige lichtseincn ook te geven. Het verk< met vélos is slechts toegelaten van 7 u) 's morgens lot 5 uren 's avonds. (Duitsc lijd). 6. — Ik zal, buiten de lijsten die xaij derworpen zullen worden, de personen a cluiden, die van middag tôt middag, als j zelaars zullen opgesloten worden. Indien vervanging niet op gestelden tijd geschi zal de gijzelaar opnieuw 24 uren in het f moeten blijven. Na deze nieuwe- 24 ui loopt hij de doodstraf op, als hij niet afj lost is ge worden. 7. — Als gijzelaars, zullen in eer3te de gesteld worden, de priesters, de bur messters en de andere leden van het bestui 8. — Ile eisch, van al de burgers zich in mijn omschrijving bevinden, voornamejijk ..van die der gemeenten Bey: Hefisej-, Fléron, Bois-de-Breux, Grivegn dat zij do Duitsche officieren met gro bdeefdheid behandelen, met hun hoed a: nemen of met de hand aan het hoofd brengen als voor den militairen groet. geval van twijfel, moet men voor iec Duitscho soldaat aanslaan. Degene die h aan te kort komt, moet zich er aan v wachtcn, dat de Duitsche soldaten zii door aile middelen zelf zullen de cerbiedigen. 9. — Het is den Duitsche soldaten t gelaten aile rijtuigen, pakken enîfï der woners van het omliggende te onderzoeki Elke tegenstand desaangaande zal stre gestraft worden. • 10. — Degene die kennis heeft dat ; trol, benzine, benzol en andere zulke si fen, boven de 100 liters in een bepaa] plaats der bovengemelde gemeenten zi zouden bevinden en die het niet aan d militairen overste die er zetelt zou aan{ kondigd hebben, wanneer er geen twij bçstaat aangaande plaats en hoeveelheid c dergaat de doodstraf. De hoeveelheid v 100 liters is alleen in kwestie. Art. 11. — Degene welke niet dadel: aan het bevel van <handen hoog» voldo ondergaat de doodstraf. 12. — De ingang van het Château-di Bruyères, alsook die van de wegen vanl park, is veïboden, onder doodstraf, te 1 ginnen van zonsondergang tôt dageraad uren 's avonds tôt 6 uren 's morgei Duitsche tijd) aan aile personen die ge soldaat zijn bij het Duitsche leger. 13. — In den dag, is do ingang vanl Château-des-Bruyéres enkel toegelaten lan de N.O. zijde, daar waar zich de wac bevindt, en voor zooveel personen als uitgedeelde kaarten zijn. Elke samensch ling in de nabijheid der wacht is verbod1 in het belang der bevolking. 14. — Alwie door de mededeeling van valse berichten welke schadelijk zouden zijn voor d moreelen toestand der Duitsche soldaten, of i welke wijze ook, zoekt nadeel toe te brengen ai het Duitsche leger, wordt daardoor als verdac beschouwd en loopt gevaar onmiddellijk te wc den gefusiljeerd. . 15. — Terwijl eenerzijds de bewoners der zo: van fort Mb, in geval van overtreding der voc eaande artikelen, worden bedreied met de strer ste straffen, kunnen zij, wanneer zij vreedzaai zijn, rekenen op de welwillendste bescherming « hulp in aile gevallen, dat men hun onrecht zc aandoen. S) 16. De aanvragen voor ter beschikking stellir van slachtvee, tôt een bepaalde hoeveelheid g< schieden dagelijks van 10 tôt 12 uren, en va 2 tôt 3 uur namiddag op het kasteel des Bruyère - voor de kommissie van den veestapel. ^ 17. — Alwie het teeken dragende van de Zwi e sersche konventie, schade doet of zou willen doe aan het Duitsche leger en ontdekt wordt, worc - opgehangen. (was geteekend) DIECKMAN. 3 Majoor kommaedant. t Voor gelijkluidend afschrift: t Victor HODEIGE, 1 Burgemeester. Grivegnée, 8 September 1914. -A ■ ■ m - a Beneraal Boehn geioterviëi De Kwestie der Duitsche Grttwei New-York, 14 Sept. — Een korresp dent van de «New-York News» heeft c Duitschen generaal Boehn geintreviev denzelfden die met den heer Braun i derhandelde aangaande de oorlogsacb ting die de stad Gent in nartura me betalen. Eerst looehende de generaal feiten, maar toen de persman, die v gezeld v/as door een gezant der Ver nigde Staten, hem onweerlegbare fer voorbracht, antwoordde hij dat hij het mogelijke had gedaan om de n strijdenden tegen de woede zijner goli ten te beschermen. Al het mogelijke!!! V-V/V Duitsche Barbaarschheid te ta Een lafhartige List De zwaarste verliezen werden verlec week door de Belgen geleden te Haec waar de Duitschers weer van een lafl list hebben gebruik gemaakt. In.het midden van het gevecht wierp de Duitschers hun geweer weg en stak zij de handen omhoog. Wanneer onze soldaten dan vooru sprongen, denkend dat deze vijandi zich overgaven, werden de Duitsche n gen geopend en spuwden hun mitri jeuzen die er achter verborgen lagen e verschrikkelijk vuur op hen. — v De Duitsche Knjgsgevangener Wij moeten hun Solde betalen ! Een aardigheid aangaande gevangenen die «gegradeerd» zijn. Trouwens een overeen-komst in 1871 gesloten, worden de gegra-deerde krijgsgevangenen door het land be-taald, door hetwelks troepen zij werden ge-van g en genomen. Wij betalen dus het sala-ris der Duitsche officieren en Duitschland betaalt dat van de onze. De Duitsche officieren in Togo krijgsge-vangen genomen worden in dollars betaalt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen from 1897 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods