De nieuwe gazet

1416 0
15 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 September. De nieuwe gazet. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1v5bc3vf2d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

' Dinsdâg 1Ô êem ber "ï"014"" te" : 3 CENTIEMES. ■ (BUITEMLAtëD 5 C.) waieiamsismmiBsamBBx&ja^ÊieÊamsÊK^^sawaaÊS^i^swsvfGiW 17ejaargang N*" 6011 De Nieuwe Gazet -a-At-asTEroisriDXca-xxQ-ca-EJsr = 4*»-bladiijde, per kleinen regel ir. U.30 Fiaaacieele annoncen «#•# » 1.00 Reklaam onder stadiiiouws, den regel. t . . » 1.00 SUdnleu'ws, den regel. » ?.0Û Begrafeaisberlelit. . » 5.00 C9tel£tea_ . . ..... y. . . . . (overecutc.komsfll-.*> Lbonnementen worden aangenoraen in onze bureeiea ; KGRTE NIEUWSIRAAT, 28, ANTWERPEN, en in allé PostKantoraa Aile Brieven. Annonçait en MededeeJingen te zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 ™n . hJ? ^B03srN-E3N«a:E3sr,rsaKr 3 Per Jaar, fr. 8.00. -- Zes maanden. tr. 4.00, — Drïfl naanden, tr. ?.00. — De annoncen buitea d« pfoviucie \.ntwerpen, worden uitsluitend oatvangen door dea heer De Cauioer, Onde B&urs, 30, Antioerpen, ea door heî Office k^uSiiieitiL J.UHaut *^^Mtmo*r.aaL Brm**i MORGENBLAD 1 Eerste Uitgaaf uit een Vlîëgmachien éenStacl yan uît de Lucnt gezîën DEN BERG AF S De toestand op 6 Septsmher - De toestand op 13 September Het lijdt thans zelfs niet meer den ven intusschen over den toestand op het zijn ze, ei zoo na, in Lotharingen terug* schijn van twijfel, dat de Duitschers in Fransche gèvechtsterrein een beeld dat gedrongen. Frankrijk over gansch hun enorme lijn aan duidelijkheid niets te wenschen over- Men heeft gelezen dat de Franschen in aftocht zijn. laat. verschillende plaatjes ten Oosten van de Al waren de overwinningsberichten De opmarsch der Duitschers in Frank- Moezel, als Pont-à-Mousson en Nomény van den Franschen Staf niet half zoo rijk laat zich het best vergelijken bij de terug bezet hebben. duidelijk en zoo kategoriek, dan nog beklimming van een berg: In het Noordwestelijk gedeelte van zou het stilzwijgen van den Duitschen Het vooruitgaan is al moeilijker en Frankrijk hebben de Duitschers nu nog staf duidelijk aantoonen, dat de kans to- moeilijker geworden,maar eenmaal dat één legerkorps, dat uit Doornik vertrok- taal tegen de Duitschers is gekeerd. de invaller vasten voet verloren had en ken is en gisteren te Antoing was aange- Zooals onze lezers gezien hebben in tôt wijken werd gedwongen... is hij let- komen; doch rnen mag zich afvragen, den brief uit Berlijn, aan de Nieuwe Rot- terlijk den berg af gaan rollen, en nu is hoe dit korps zich nog zal kunnen veree- terdamsche Courant, in ons blad van he- er ook geen tegenhouden meer aan! nigen met den rechtervleugel van het den morgen overgenomen, is men in de Op zes dagen tijd hebben de Duit- Duitsche leger, die reeds tôt nabij Sois- Duitsche hoofdstad al vier dagen lang schers meer dan 100 kilometer terrein sons naar het Oosten achteruifc getrokken zonder nieuws over de krijgsverrichtin- verloren. is. gen in Frankrijk. Op hun rechtervleugel zijn ze achter- En dan dient er hier op gelet, dat de Nu wcrdt gemeld dat de Regeering uitgedrongen tôt onder de muren van wegen van Parij s uit naar het Kanaal vcfor vijf dagen al de dagbladen heeft op- Reims, waar zij zich nu ook wel niet volkomen vrij zijn, en de toevoer van En- geschorst... Het beste middel om het meer tôt morgen zullen kunnen staande gelsche troepen door niets meer kan ge- voor het publiek duidelijk te maken, dat houden. In hun centrum waar zij het hinderd worden. het spel verkeerd loopt! sterkst bleken, zijn ze de Marne terug De laatste telegrammen uit Parijs ge- overgetrokken en op hun linkervleugel, Officieele Mededeelinaen , wen, 1 aanzieulljk en wordea bewezen door de algeheele y» 4«B »lag fàn hedea tas$a§tn> werkeloosheid van de laatste dagen en heden. De Mt bét Dnlfejehç qbservatlelegey yfot> terugtocht van onze aldeelingen op Antwerpen WM WW ïmte&A, doûr aé laattt ontvanjen is geschied zonder dat de vijand de minste poging heeft kunnen doen ont hem te verhinderén. d»to^«!Undçr Jokdea vexiiezen zijn Offlcieele Msdedeeling der Britsche Leyatie Rst gebfuik der Dum-dumkogels door de Duitschers in Âfrika D< Goeveraenr der ûondknst heeft aan dei) Uutwtbetarls van koloniën gescind, dat de kom< WWdiint adjudant der veldtroepen heeft gerap-porteerdi dat 4e wonden veroorzaakt door dum tamkogeU, door d« Duitschers gebruikt aUêrwreed' pardlgst zijn. lk heb een geval gezien, zegt hij, dat een hee) been werd afgernkt door een enkeien kogel. U heb drie mannen aangetroffen die aile drie ver-ichiiiende getroffen, door ontplofbare kogels. De chef van den geneeskundigen dienst bezil verscheldene staien van elke soort, gelijk hij ,kogeit bewnart, uit de wonden te voorschijn ge-baald,De Europeesche Duitsche troepen, zoowel als die der inboorlingen van de koloniën zijn van deze Jtardoezen voorzien en in verschillende gevalleo trachtten zij bij ondervraging de herkomst ervan le verduiken. Zij hebben getracht de bardoezen te verbergen, wat bewijst dat zij zeer goed bewust waren dat het gebrnik erv4p strijdig was met de ooriogs» wêtten. * Deze verklaring is afkomstig van den heer Hom-by, officier Van den generalen Staf. De heer Claridge, chef van den geneeskundigen dienst van Goudkust, welke de Engelsche troepen in Togo-iand vergezelt, verklaart het volgende: Tôt nu toe zijn al de door het personeei van de ambulancies en behandelde wonden veroorzaakt door dum-dumkogels (soft-nosed) ,van groot be-iang.De wonden door deze projektielen veroorzaakt zijn zeer ernstig. Zij verbrijzelen het been geheel en veroorzaken buitengewoon letsel aan de weef> sels in vele gevallen algeheele en onmiddellijke afzetting noodzakelijk makend. Er is een sterke tegensielling tusscben deze wonden en die welke de geneesheeren hebben hebben behandeld bij gewonden van het vijandelijk leger. 25000 Dsitsche OsoÉti te Luriéviiie ! Een ©WBîB©t©!i|k lla^ltseia Parijs, 13 September. — De Echo de Men weet dat Lunéville,op de grens van Paris verneemt uit Bellegarde dat de Lotharingen, sedert Zondag terug in han-Duitschers te Lunéville 25,000 van hun den van de Franschen is. dooden begraven hebben. Oeen eîsuws aaer te KspaÉapn ê©©sb Slesiif L» Londen, 14 beplember. — Men weet Nu weet het Deensch publiek inééns, dat Kopenhageu een van dié onzijdige wat het nog als krediet aan de Wolff's steden was, welke het meest door het agencie te geven heeft! beruchte Wolfl'agenlschap met leugenbe- (Nota van de Redaktie . — Ook de richten overstelpt werden. Hollandsche bladen hebben al sedert een In de laatste dagen... algemeen stil- dag of vier zoo goed als geen Wolff-be- Bwijtcunl Het is met moeite dat de Ko- richten meer. iwuhfui^viio yers nog wat krijgt van Hier is het wel het oogenlbik om een révolu. Nu en dan nog een kletspraatje oude spreuk den nek te kraken, en te ovor go..! roo m de Duitsche overwinningen zeggen: in Oi,A' l'ru.s n, tnaar vaa de Fransche .Géén nieuws,.. slecht nieuwsl ami leiiexJ DUIIISHE DWINGELANDIJ Hoe de Disifscin© inairâiiya^s si© vreedzame Bevolkivsgen ondei* husBsaen hîei loggen Ziehier een alschrift van een kennisge ving, op last van den Duitschen bevelheb ber te Grevignée in deze gemeente aange plakt: GEMEENTE GREVIGNEE. Zeer belangrijk Berielit. De heer Majoor-kommandant Dieekman van het Château de3 Bruyères verzoekt mij het volgende ter kennis van de bewoners t6 brengen: Bataljon Dieokmann. Château dea Bruyères, 6 Sept. 1914 Bij de tegenwoordige bespreking waren aanwezig: 1. M. de pastoor Fryns, van Bois-de-Brçux;2. M. de pastoor Franssen, van Beyne; 3. M. de pastoor Depropres.van Heusay; 4. M. de pastoor Paquay.van Grivegnée; 5. M.de burgeineester Dejardin,van Beyne; 6. M. de burgemeester Hodeige, van Grivegnée;7. M. de majoor Dieekmann; 8. M. de luitenant d-R- Reil. Door den heer Majoor Dieekmann,wordt hetgeen volgt ter kennis van de aanwezige personen gebracht: 1. — Tôt S September 1914 om 4 uren in den namiddag.zullen aile wapenen,schiet-voorraad, ontplofbare stoffen, vuurwerk.die nog in het bezit van de burgers zijn, op het kasteel der Bruyères afgegeven worden. Hij die zulks niet zal doen zal de dood-straf ondergaan. Hij zal ter plaats gefu-siljeerd worden, tenware hij bewijzen kon dat hij onschuldig is. 2. — Al de bowoners der huizen der gemeenten Beyne, Grivegnée, Bois-de-Breux, iléron, moeten te huis zijn bij valavond (op dit oogenblik, te beginnen van 7 uren 's avonds Duitsche tijd). De huizen zullen verlicht zijn, zoolang er iemand op zal zijn. De inkomdeuren zullen gesloten zijn. Hij die zich niet naar deze voorschriften zal gedragen zal zich aan strenge straffen blootstellen. Elk verzet tegen dit- bevel zal den dood ten gevolge hebben. De bevelhebber 3. — De bevelhebber mag niet de minste moeilijkheid ontmoeten bij zijn bezoeken ten huize. Men wordt verzocht, zonder somma-lie, al de kamers van het huis te toonen.Wie zich daartegen verzetten zou, zal streng ge-straft worden. 4. — Te beginnen van den 7den September, om negen uren 's inorgens, zal ik toe-laten dat, in de gemeenten Beyne-Iîensey, Srivegnée, Bois de Breux, de personen in liun woning wederkeeren, die er voorheen gewoond hebben. 5. — Om de zekerheid te hebben, dat van ieze toelating geen misbruik gemaakt wordt, zullen de burgemeesters van Beyne-Heusey, 3n Grivegnée oogenblikkelijk een lijst opma-ken van de personen, die aangeduid zijn sm, afwisselend van 24 tôt 24 uren, als gij-zelaars opgesloten te worden in het fort van Fléron. Den 6n September voor de eerste naal van 3 uren 's avonds tôt den 7 Sep-;ember 's mtddags. Het leven dezer gijzelaars hangt af van tiet vreedzaam gedrag der bevolking onder ille omstandigheden. Des nachts is het streng verboden welkda-. nige lichtseinen ook te geven. Het verkeer . met vélos is slechts toegelaten van 7 uren 's morgens tôt 5 uren 's avonds. (Duitsche tijd). 6. — Ik zal, buiten de lijsten die mij on-derworpen zullen worden, de personen aan-duiden, die van middag tôt middag, als gij- , zelaars zullen opgesloten worden. Indien de vervanging niet op gestelden tijd geschiedt zal de gijzelaar opnieuw 24 uren in het fort moeten blijven. Isa deze nieuwe 24 uren loopt hij de doodstraf op, als hij niet afge-lost is geworden. 7. — Als gijzelaars, zullen in eerste or-de gesteld worden, de priesters, de burgemeesters en de andere leden van het bestuur ; 8. — Ik eisch, van al de burgers die zich in mijn omschrijving bevinden, en voornamelijk van die der gemeenten Beyne-Hensey, Fléron, Bois-de-Breux, Grivegnée, dat zij de Duitsche officieren met groote beleefdheid behandelen, met hun hoed af te nemen of met de hand aan het hoofd te brengen als voor den militairen groet. In geval van twijfel, moet men voor ieder Duitsche soldaat aanslaan. Degene die hier aan te kort komt, moet zich er aan ver-wachten, dat de Duitsche soldaten zich, door aile middelen zeïf zullen doen eerbiedigen. 9. — Het ia den Duitsche soldaten toegelaten aile rijtuigen, pakken enz. der in-woners van het omliggende te onderzoeken. Elke tegenstand desaangaande zal streng gestraft worden. 10. — Degene die kennis heeft dat pe-trol, benzine, benzol en andere zulke stoffen, boven de 100 liters in een bepaalde plaats de'r bovengemelde gemeenten zich zouden bevinden en die het niet aan den militairen overste die er zetelt zou aange-kondigd hebben, wanneer er geen twijfel bestaat aangaande plaats en hoeveelheid on-dergaat de doodstraf. De hoeveelheid van 100 liters is alleen in kwestie. Art. 11. — Degene welke niet dadelijk aan het bevel van «handen hoog» voldoet, ondergaat de doodstraf. 12. — De ingang van het Chàteau-des-Bruyéres, alsook die van de wegen van het park, is verboden, onder doodstraf, te beginnen van zonsondergang tôt dageraad (6 uren 's avonds tôt 6 uren 's morgens-Duitsche tijd) aan aile personen die geen soldaat zijn bij het Duitsche leger. 13. — In den dag, is de ingang van het Château-des-Bruyéres enkel toegelaten langs de N.O. zijde, daar waar zich de wacbt bevindt, en voor zooveel personen als er uitgedeelde kaarten zijn. Elke sainenscho-ling in de nabijheid der wacht is verboden in het belang der bevolking. 14. — Alwie door de mededeeling van valsche berichten welke schadelijk zouden zijn voor den moreelen toestand der Duitsche soldaten, of op welke wijze ook, zoekt nadeel toe te brengen aan het Duitsche leger, wordt daardoor als verdacht beschouwd en loopt gevaar onmiddellijk te wor- ' den gefusiljeerd. 15. — Terwijl eenerzijds de bewoners der zone van fort Illb, in geval van overtreding der voor- ' eaande artikelen, worden bedreigd met de streng- ste straffen, kunnen zij, wanneer zij vreedzaam zijn, rekenen op de welwillendste bescherming en huîp ^n plie, ge^'allcn, 'J t n:■*i h oT>*■ "'"t ' . aaudoen. 16. De aanvragen voor ter beschikking stelling van slachtvee, tôt een bepaalde hoeveelheid ge-schieden dagelijks van 10 tôt 12 uren, en van 2 tôt 3 uur namiddag op het kasteel des Bruyères, voor de kommissie van den veestapel. 17. — Alwie het teeken dragende van de Zwit-sersche konventie, schade doet of zou willendoen aan het Duitsche leger en ontdekt wordt, wcrdt opgehangen. (was geteekend) DIECKMAN, Majoor kommaadant. Voor gelijklukleiid afschrift : Victor HODEIGE Burgemeester. Grivegnée, 8 September 1914. Generaal fioehn gelnîerviewd De Kwestie der Duitsche Gruivelen New-York, 14 Sept. — Een korrespon-dent van de «New-York News» heeft den Duitschen generaal Boehn geintreviewd, denzelfden die met den heer Braun on-derhandelde aangaande de oorlogsschat-ting die de stad Gent in natura moest betalen. Eerst looehende de generaal de feiten, maar toen de persman, die ver-gezeld was door een gezant der Veree-nigde- Staten, hem onweerlegbare feiten voorbracht, antwoordde hij dat hij al het mogelijke had gedaan om de niet strijdenden tegen de woede zijner soldaten te beschermen. Al het mogelijke!!! VV\ Ouiisclie Barbaarscbbeid te Haecbt Een lafhartige List De zwaarste verliezen werden verleden week door de Belgen geleden te Haecht, waar de Duitschers weer van een laffen list hebben gebruik gemaakt. In het midden van het gevecht wierpen de Duitschers hun geweer weg en staken zij de handen omhoog. Wanneer onze soldaten dan vooruit-sprongen, denkend dat deze vijanden zich overgaven, werden de Duitsche ran-gen geopend en spuwden hun mitral-jeuzen die er achter verborgen lagen een verschrikkelijk vuur op hen. V De Duitsche Krijgsqevangenen V/ij moeten hun Solde betalen ! Een aardigheid aangaande gevangenen die «gegradeerd» zijn. Trouwens een overeen-komst in 1871 gesloten, worden de gegra-leerde krijgsgevangenen door het land be-:aald, door hetwelks troepen zij werden ge-■'angen genomen. Wij betalen dus het sala-•is der Duitsche officieren en Duitschland jetaalt dat van de onze. De Duitsche officieren in Togo krijgsg®. rangen genomen worden in dollars bétaald.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen from 1897 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods