Het morgenblad: volksdagblad

384 0
02 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 September. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 05 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3x57n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I 11t ; nnn Y iiUnanBflaM 9 Sonlomlinii SOI A 2 centfemen het nummer HET MORGENBLAD AasiikQMeSBgïîîgem s , 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 Financiëele, » - » » » 1.00 g Stadsnituws, pet grooten regel » 2.001 Reclamen, * » » » 1.001 RAorrafpriichiarir'Hf » ^ OC\ B VOLKSDAGBLAD Aile mededeeîingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerper. Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : QG?» ~ AANK0NDIG1NGEN : 3314 A^onnementen s \ g Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, G fr. I 16 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. " | BUITENLAND, het port te buiten. ) Aankondigingen icGrden ook ontvangen door M. J. LEBE&UE et C. "Office de Pw blicitë, 35, Nieuictraat, te Brussel. lelgische icieele Mededeelis In de streek van Dendermonde. — In da provincie Âniwerpen en Lirnburg, — fêSechelen Dinsrïag, (0 ure 's avonds OFFICïEJBl. Gisteren kon de toestand der Duitsche troepen in de omst ken van Assche doen gelooven aan eene beweging in de richti van Dendermonde. De behoefte ora vrijheid van beweging te bebouden in Wa land bad overigens eene versterking van de beschermende ma regelen uitgelokt. De vijandeiijke troepen die gisteren van Brussel in de richti van Assche togen, hebben hunnen opmarsch naar het Noord vandaag niet voortgezet. Ninove werd gedurende eenige uren door den vijand bez evenals Aalst. De Duitschers hebben zich nadien in groote geta Brussei teruggetrokken. Deze avond waren de verbindingeu in deze streek herste *** In de provincie Antwerpen en in een groot deel van Limbu is de toesland dezelfde gebleyen als gisteren. * * aie De Duitschers hebben dezen morgen rond 11 ure opniei Mechelen gebombardeerd, Ze hebben 6*8 houwitsers afgescholen afcderhalve uur. rr ' 1 j f .• • i ey â r\ i j j De veldslag van Peronnes V VS.J.SL Ji W2. JULA&Vt, Het " journal de Roubaix" gaarde t go inlichti ogon nopens den veld; Bmds drie dagen geleverd, in de St gatôgeri tusschen Péronne en Bafrai Deze zogepraal. duur bokostigd, w bovastigd door de getuigenis der si ten die er deel aan namen. Eene beschrijving van den heelen7 slag kan niet gegeven worden, maar onkele bijzonderheden over zekere zichten van het gevecht. Donderdag en Vrijdag, te Mesne en ronaise, hàdden regimenten reserve 1 vo4k, van La Greuze, zich in slag opgesteld, maar vôôr dat- het Fra: geschut, door den mist tegengewerkt legenheid had gevonden deel te ne aan het gevecht, moest het voetvolk terugtrekken, onder den regen van jectielen .welke de mitrailleuzen en veîdg.eschut dcr Duitschers op hen Eeerkomen. Tljdens dit engagement, een onzer kanonnen den vijand in den. Te Combles, bij Péronne, te Le Tr loy, kanton Bapaume, stonden onze swve-vormingen het vuur van het ' i schut lang dit, dat, slecht geleid, i weinig schade in de rangen aanbrac Ondertusschen moesten zij toch te |ift'-:kon, om te groote verliezen te kan. î^aterdag morgen, onze troepen Engolsche artillerie versterkt, traden v&llend op te Péronne. Zij dTomgnn met vele omstuimig T&rschèidene aanvallen van de Pruisi ; mach* en van de b^reden troepe^ te j die, uiteen geslagen, naar het Noo | in de richting van Bapaume. stad zou terug door, de Duitscher i zijn geworden. Zandag, rond 5 ure des nanoens. laatste Rijsolsche autos, die gekwel ' gtagen halen in het gastliuis van I Zustêrkens der Aru-en, te Bapaume, [ Maar uit die stad weggereden, toen i "oofd der Duitsche kolom aan de ç ton gesig,n«leerd werd. Het was al' ! ' ure rain 10 minuten. IÛTize stadgenooten, automobilisten vcf3cheider.e damon van de maatscha van hulp aan gekwetste milltairen, ïioli aan dez£ gevaarlijke taak wij ^onden al de gekwetste Franschcn ®°deneœen welke voor 't oogenblik «tpaunie werdcn verpleegd, en een ^el dus in de han^pn van den wij vijand. -Een gekwv'tite officier van de ar n-, aan don schoud?r door eenen k Boraakt, en een ondr'rluitenant van ^ûotvolk, wiens arm doorschoten -, die na het gevecht van MesDil wjsol w:erden gevoerd, vcrklaren ta . 1leger, waartege'i zij \ o'1.' juist datgene is, hetwelk Dooi , Arnand, Valenciennes en I\am< °oncwaii!. Dat le;.'' r zou in volle.n UUIUUULUOIUI Cil. tooht zijn en zou zich naar het Noc terugtrekken, om zich daar herin te ten. " 4 Ee-n ve&rtigtal automobieîen, door stad en de krijgsoverheid opgegischt Suit Rijsel vertrokken, verleden Zoi in bestemming van Arras en Bapa ten einde bij te dragen tôt de oi ming der gekwetst&n, welke zieh i ni- verschillige gasthuizen deze.r twee s ig, bevinden. Zij vervulden hunne zen :ek toen het terugtrekken^ Duitsch lege ae- deed aftrekken- rdt Orotrent honderd g^kwetsten, des ia- termiddags opgenomen, zijn gericht worden naar de verschillige Rood-E >ld- afdeeliivgen van Rijsel. vel Zij b&hooren allen tôt de reserv< lit- menten van hei) centrum en het Westen van; Frankrijk. Het meere Vr- zijn aan voeten of beenen geraak; et- len siechts aan hoogere lidmaten. Nadere bijzonderheden ever de moc ?c. op neer Gravis. Huizen afgeh ien «L° Peuple » meldt : •» Men \vee< ich onder welkdanig voorwendsel of zelf ( ro- geen enkel vojrwendsel, Iieer Gravis, :-iet gemeester van Peronnes bij Haine St. F îed on zijn linecht als gi.jzelaars v/erden , iel men en door de Duitschers voor den ln. geschoten. Nie; tevrede daarmede, hebben de QS. sche wreedaards de twee lijken geha ° aan de poort van liet gemeeutegevan * lieten ze gedurende twee dagen en i : = _ tentoongesteld ! iaï Te Peronnes werden 67 huizen in t gestoken, erinbegrepen het gemeent' JS" en het kasteel van heer Hulin, schoon1 nt" van heer Gravis. Een weinig voorbij Carrières, op de >or Charleroi-Binche. kwamen Duitsche s an- ten per automobiel, toen twee ba sjwongen.Zonder reden beschuidigden eid bewoners langs den weg nagels en stu die glas gestrooid te hebben. jg, Om zich te wrelcen, omsingelden zij [en huizen, joegen met kolfslagen de bewi 3C. er uit en staken het vuur aan de m be- wen- De Rond den val van Name ïen Menschen uit Namen verzekeren da ,\e nemen van de stad en de rechtstreeks j;n omlieen iiggende forten ontzettend ongelooflijke offers aan;de Duitsçhers or gekost hebben. Toen een groote (ro lan macht den 24™ Aug. de stad be'zette, van uit de forten langs electrischo gj draden een gewoklige ontplolfing ziji n wekt van den gchoel ondermijuden 'g P.1-! Het bericht der slachting, "welke die wercj aaugericht. is ook doordronge e_n. de Duitsche sold&tén, die van uit kuil 'iet steeds in de richting Namen oprukke te weten dat ze een bijna zekere dood eel înoet gaan. en" De Britsche troeis ile- Generaal French beschikt thans gel twee legorkorpsen, welke weldra d bot andere zullen versterkt worden,de Ind rd troepen niet ineegerekend. waarvan c mjj luO.OOOmannaai' 'tschUnt zullen komen vechten. Contir,gent.cn zullen volgei f.L Canada. Australie en Nicuw-Zodand. De ••■Daily-N .'ws» verzekert dat Kng t.): den strijd zal doordrijveii tôt de Doif ^•lm i iln U-Tiiorin 7 < De Belgische Missie le LONDE ' LONDEN, i Sept. — De Ivoivir heeft op het Buckiaghampaleis de B« gische zending onlvangen welke na Amerika gaat om te protesteeren teg< de Duitsche handelwijze. Ze werdi liartelijk ontvangen door Z. M. i brachten 's namiddag bezoek aan lie Grey, minister van Buitenlandscl Zaken. I Een "taule,, neergehaa! in de buurt van Antwerpen Er werd ons verzekerd dat Dinsd; ■ morgen ora half acht door een kano schot eene Duitsche vliegmachienwe t neer geschoten. ' Nog eene episode uit É ; verwoesting van Leuven Heer Rutgers, bestuurder van den terdienst te Leuven, was met zijne ki • deren en andere personen, in den keld van zijn huis gevlucht. . Om 10 ure 's avonds, Dinsdag, waag. ! hij zich in den hof. De omtrek van c statie en van de markt, brandde. Ee; uur later kwam eene oude meid, die ov den hofmuur was geklauterd, hulp inre J pen. Het huis harer moesters stond ^ vlam. De bewoner, 86 jaax oud, zijn zoo 40 jaar, en twee dienstboden, bleven de vlaaimen. Het was een afgrijselijke nacht. En i t tïjd dat geweergeknetter. Om 2 ure we het huis van heer Rutgers, dat niet w, a verlicht, — als het moest zijn van bov tôt beneden, — hevig beschoten. M wilde klaarblijkelijk de bewoners, ilia e nog in waren, omverblazen. II Om 4 ure stond een naburig huis '> lichtlaaie. De rook, door den wind opg '> jaagd, vulde den kelder en dwong t l" vluchten. In de straat hoorde men m e vuuxschoten. Men liep naar den ov< J1 kant in een stal. >• In de vlucht zag men een groot kloc n ter in brand, het klooster betrokken do verbannen Portugeesche priesters ; a J" dere huizen nog, dat van den heer adv '' caat Sterckmans, van heer Van Belli gen, enz. Om 9 ure, met kolfslagen, opende m ^ den stal. Een sergeant onderzocht of ,j bij ons geene Belgische soldaten ware Hij dreef ons voort naar de statie. Y stapten tusschen rookende puinen. V; de twintig cafés of hôtels, op de Stat plein, bleef er niets meer over. d Voor de statie, in de bloccaenperkt l&gen verschillige lijken van Burgers, t :r hoofd in. de bloemen verborgen. In do statio werd heer Rutgers, die v; ■e Ilollandsche nationaliteit is, no^gal bele-i )- door een Duitschen officier verzoe: p plaats te nemen in een beestenwagc waar men banken had opgeslagen. ;- trein bestond uit twintig rijtuigcn, be; n door Duitsche gekwetsten. Twaalf ur o later was hij met vrouw en kinderen 't Aken. d Mededeeling der ^ Kransche légats n ANTWERPEN, 1 Aug. — De legatie \ t. Frankrijk deelt ons mee : ,j In de Vogeezen en in Loreinen kom e onze troepen stilaan vooruit, dank plaat n lijk succès in do streek Toul-Verdun. Ge enkel ernst-ig gevecht in de streek tusscli 0 de Maas en Rethel. ,g De gezamenlijke actie, welkç aan ga: t. is, bood nog geen bepaalden uitslag in streken van Si Quentin, \'erdun en lit Peronne. De slag is dry dagen bezig ; onze liuk , vleugel strijdt met de beste Duitsche leg korpsen. a Vliegers naar 't ooriogsîoone i- Van "Echo de Paris" : Vele ai^tt )t vliegers vervoerende, reden door Par 1- naar het oorlogstooneel. De vliegers zi besloten den Duitschers den smaad, do '• hunne vliegers de hoofdstad aangedr<c duur betaald te zetten. p Eene Duifsche baUeri] e J 5 bemachtii Do "Echo de Paris" vertelt, d t laa 1 eene Duitsche batterij gansch werd I ;r meesterd door Fransclie ruiterij, nx 2 vliegers eerst een regen boinmen d:d ,e neerkomen op de schutters, dio gelo " werden. ft Een député soldaat geiood. (j I)e dagb'a len melden de dood van Piei , Go.usson, dejiuté van do Ain, Uiitcnant, v t ?23e linie. gedood in een slag in den c i trek van l.uneviile. Vluchtelingen te Parijs NParijs, I Aug. - Van de « Petit Journ Vluctitelingen uit de streek van Guis Fêre zijn talrijk toegekomen in de No „ statie. Zij vertellen ontroerende dinge: ? behouden een opbeurend optimisme. bevestigen dat Zaterdag de Duitschers M' niet in Laon waren en dat er geen ont: >n dering heerscht in de troepen der H1 bondenen. De toestand in Duitschian^ er le In den "Matin" (Parijs) leest men Bazel : "Vorwarts" verklaart dat de stan<\ in Duitschland kommervol wc fi daar er troepen in massa worden oj U roepen in de hoop den opmarsch Russen te stuiten. )g BuSgaHë op kfjkuii ll: Nog een gevaar voor Duiischl 111 In den Messagero, uitNisch : De Servis Regeering wordt door Bulgarië ingel nopens dezes inzicht de onzi.jdigheiil i i werpen in geval R,umenie stelling zou ' zen in het huidig conflict. Als Rumenie partij kiest voor Rush dan zal Bulgarie geen stond aaiv.elen zelfde te doen, rie andere Balkanst; a. meesleeneude tegen Duitschland en Oos a- riik- w Cosîenrijksche neerlc a j ie Criîische toesland in Honga jC De dagbladen van St Petersburg zej 10 dat de strijd voortduurt op de Oosten er sche grens, waar do Russen eene zegep :c" behaalden. De Oostenrukers verloren in zeud dooden en gevangenen ; de Oos n, rijkers trekken hunne troepen samen j in Lubin. De toestand in Ilongarië is criti a- Prins von Wied vlucht S van Albanie naar lt£ an Van de » Petit Journal » : Rome, de " 3n buna.» zggt dat dex»psr,andelingen moi 01 Durazzo zullen binnéiivallen. Prins von Wied zou zich in den moi in inschëpen naar Italie. oi St Petersburg "l verandert van na ST PETERSBURG, 1. - Op keizerlijl vel zal St Petersburg voortaan Petrog. °r genoemd worden. 0- Afschuwelijke taa! vau een Ûuitsch b an De Duitsche overmoed ontziet God i er zijne lieiligen. Ziehier wat men in n. « S Uhr Abendbladi .•> .der Duitsche Natii rjj Zeitung, van 20 Juli 1.1. kon lezen. ln vragen den lezers verschooning zoo'n ic_ te moe:en aanhalen. Het hoofdartikel draagt tôt opscl •'Gefnlr in Verzug» en oevat onder n deze heiligschennende zinsnede : iet «De Heilige Moeder Gods van Lou zal veel te doen hebben, als deze Mir 1-n lendoenster al de lcnoken weer ge; îfd moet maken, die onze Duitsche sold it, aan gene zi,jde van de Vogeezen dei ar m, Fransclien kapot zullen slaan. Arm Fr De rijk». èn De Belgische siagvelden te Geen stroek vau Europa — het is al hauldelyk opgemerkt in dezen ti,jd — is dicht met siagvelden bezaaid als het tusschen Brussel en de Sambre. Van N winden (aan den spoorlijn Luik-Leuvei 8 't Oosten tôt Malplaquet (eveu over de an gische grens) in't W esten een afstand 55 ki loin, en van Waterloo in 't Noordei gn Charleroi in 't Zuiden, 35 kilom., zijn se 3g, 1G74 niet minder dan 13 veldslagen f verd, ohgerekend de kleinere gevecli en namelijk : Senefle (1674), Fleureus (l1 Steenkerken (l(i92), Neerwinden (1693), j „ millies (17CK3), Malplaquet (1703), Jema] (1792), Neerwinden (1793), Fleurus (1 „ Ligny. Quatre-Bras en Waterloo (aile ] en Oiiarleroi (1914). Niet ver erbuiten „„ len de slagen van Oudenaarden (1 pr Denain (1712), Fontenoy (1745) en I Br coux (1746). t fie iflolil der Hunne S Een ertikel van " Tha Times ' or De Duitschers hebben ee"e afschuw ,n' ke zaak gepleegd, die al de landen de besehaafde wcreld tegen hen zal i ke:ren. Zij hebben de rustige en gescl kuftdige s'.ad Leuven, li?t "Oxford" i(j België, v^ernield. Ilet praalitig stadl ' de grootsche Sint-Pietorskerk, de ber< do hoogeschool, ailes is verdwenen.i *e" de bibliothèûk, met hare 70,000 boek lal 1. n en luire handschriftfen,. e'-'ner onsc ?n bare waarde, is door de ba'■baron °d de ylammçn prijsgegeven. L«uven, meeet vermaardo midden van studian wole sîha.ppcn der Ne^lerlanden, is tl maar een hoop aech meor. ■re Over veertteD jaren had kc-izer Wi an zokorcn dag aar. aiine iroopen gez ni "Haiwlel naar gotxldunkcti nvoi belge oîidcr de h.wlen val!. Ga derwijze werk, dat gij eene faam bekomt gelijk de Hunnen onder Attila." 11 Al te goed is de les begrepen gewor-3 en d?n, en van heden af is de faam drie-3rtl" maal gewonnen geweest, maar ook vree-selijk en doodelijk zal de wraak moeten no1' wezen' die de verdedigers van de be-,e{|" soliaving op deze nieuwe voorstanders rer. der brutalitsit zullen uitoefenen. Zelfs Attila komt onder een gunstiger dagiicht voor. Hij spaarde Milaan. Van i hem heeft men gèzegd dat hij, ofschoon de stedon vernielende zonder <sr wroe-uit gin,g over te gevoelen, de wetten der na» tee- tien eerliiedigd'e, zooals zij in zijnen tijd rdt, opgevat waren. >ge- De tegenwoordige Attila eerbiedigt noch der de wetten der natiën, noch de wetten van God. Zijne misdaden roepen 0m t wraak ten Ilemel en tôt de landen diî getuigen va.n deze afschuw«lijkheid zijn-Hit) De lage misdaad der vernieling van . Leuven heeft haar voorgaande niet in de ici!? verste tijden der geschiedenis. De bur-ft gerlijke bevolking was sederteene week kie- ontwapend geworden. Het Duitsche gar-nizoen, opgesteld aan de poorten van de ln(! stad, schoot op een troep, bestaande uit het- eigen wapenmakkers. Om hunne vergis-iten «ng te verbergen, wierpen de Duitschers t©n- de fout op de stedelijke bevolking, di^ zonder verdediging was ! Zij bleven doof voor allen verstrekten uitleg. Tusschen de pe-sonen die Leuven bewoonden, wer 8»jp den de eenen voor den kop geschoten, ' c de anderen gevangen genomen; vrouwet :gen en kinderen zijn in treinen geworpen er rijk- naar onibekende bestemmingen gevoerd raal Leuven heeft opgehouden te bestaan-Een* duiv stad van 45,000 zieien is volkomen le-ten- dig gamaakt, vernietigd. De kwaadwil ■ond ligheid van deze afgrijselijke daad zal sch. eene onverbiddelijke uitboeting vergen, aïs do dag van de vereffening der reke» ningea a^ngebroken is. Injelîcht Tri" ,„QQ Tôt hiertoe hebben wij tegejiover ° ontolbare verhalen van de ba-i'baarschhe-,rren d®», door Duitschers gepleegd, eene Se. n raadslagende houding aaagenomen. Zon-dsr beschouwingen kondigden lwij d.f schandelijkste overdrevenbeden af door de Duitsche troepen gepleegd, en die on^ am door de Belgische overheden- waren op-gezonden. Wanneer een Duitsch Zeppelin ' he- miiinicytbommjen. wierp op ongelukkige rade vrouwen, die te Antwerpen in hun beà sliepeii, hebben wij ons bepaald met uit oogpunt van wederlandsch recht eent houdin-g te beoordeelîn, die in Europa îaii Cn -*Lmerika de algemeene afkeuri'ig verwierf. "j10'"' Doch nu is het ware doel, door de j'®, Duitsche wildemans beoogd, bevestigd, en niet alleen door de vernieling van Leu-taa ven' laaar door de sehandelijl'e bekente-oissen die de post van draadlooze tele irift Srafle van Berlijn ons heeft overge' îeer maakt. Inderdaad, Donderdag avond is deze [■des offîciecle verklaxing betrekkelijk België, ako- ons tusschen med\deelingen gewcirden : :ond " Het eenige middel om, vanwege de aten burgerlijke bevolking, aanvallen en ver-men rassingen te voorkomen, wàs met onver-mk- biddelijke strengheid op te treden, voor-beelden ts stellen welke, om hun vreese-■lijk kaxakter, aan gansch het land tôt verwittiging dienen." lier- de Duitscher onbeschaamd de z00 vernieling van Leuven voor. Zéô ver-lan(j staan de hedendaagsche Hunnen dewijze eer- van oorlog voeren. Zij zoeken schrik ta i) in verspreiden onder hunne tegenstrevers, Bel- door voorwendsels waardig van de oude van barbaren, die men dacht voor altijd ver-i tôt dwenen.G-een paj kan aan onze verontwaar» dert diging gesteld worden, voor wat deze ele- misdaad betreft en zooveel andere. Al te ten, Jang hobben wij naar leeraars geluis^ 590)ï terd, die verblind waren door het uiter' l^a" lijke eener wijsbegeerte, die de Duitschers ipes Zelt sedert langeii tijd terzijdo gezetheb-ben. De keizer en zijn volk zijn insge-vie verantwoordelijk voor de daden juS," door hun gou\ernement cn hun legei tau- Sepleegd, en er valt geen ondersekeid te maken, den dag waarop de rekeningeil dienen vereffend. DDoor een enkel woord zou de keizei aan deze afseliuwelijkheden een eindu kunnen stsllen. En integendeel, hij durît, o schande ! de zegemugee voor zulk ' léger inroepen ! Dagelijks verneemt hij de verschrikkclijkc misdaden hi wsstef§£ elU- Europa gopleogd,-- gemeentein van weorloozo nietstrijders opgcbangec ®5 loen v00r den kop geeehoteii, vrouwen en si n • lled- deren door lafaards vqj, htn be<3 geraki ^.an en gedwonger. met de troepen in het 111S' vuur te gaan, —, vernoturK hij., kaiser, ai 'elf1" laagheden die v0or ftUijd de ' waar-d„ps do " van het Duitsche volk hebben g»< toond. Voortaa u steune» wii ons niet. nieer an op "hooren joggen". 01171» t;igcr. maarieri l1(,t brengen ons die afpchtiwelîjke feîteu eau V;, van het front der troepen. In om* :and iai," zelve, ontvangen wij h es fcewfî ; *an d« inzichtor der Duitschers OoV: rekenss lletn w,.î cr °P dat htït Gouveniescent '•root >,Td : iaari strenger handcJej. t»: teget «/. iwnc cu y !iiîs<iftdigcra. tu ora# handea U; znllcn rcvaileti riin d* ha.n<Ian v<vi bJood»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods