Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1675 0
01 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 January. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Seen on 04 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gx44q7rf64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 8 Met toelatlng der militaire overheid Januari-Februari 1918 HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor cle soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingeh en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fonienelle, 29, Le Havre Jongens, denkt aan uwe Toekomst ! Jongens van Waesland, die nu elken dag leeft in 't gevaar en 't oorlogsgeweld, ik bid U, denkt Vooral aan Uwe toekomst. Een dag zal komen waarop de vrede zal getee-kend worden en laat ons bopen dat die vrededag ■uns welhaast met den zegen gescbonken worcLe... Weest er van overtuigd, dat' wij na den oorlog voor ganscb andere toestanden staan zullen... Sommige stielen zullen verdwijnen, andere zullen opkomen en bloeien... De bouwnijverbeid, de metaalnijverbeid, de kunistnijverbeid en nog andere, zullen vele handen, en vooral geoefende ban-den, noodig bebben... Yergeet nu niet, det velen onzer jongens zullen gesneuveld zijn, waarop de arbeiders- en mid-denstanden hoopten voor de toeko-mst Grij allen bebt gedurende drie jaar en balf uwen stiel niet meer uit'geoefend, In België zullen wij staan Voor vernietigde nijverbeden en geplunderde werlc-huizen. 't Is op die mlanier immers dat de Duit- sobers ons met (Laden liunne liefde ( !) betoonen. Jongens vergeet dat ailes niet, 't is een boogst .gewicbtige questie. Zeker de openbare besturen zullen kunnen een band toesteken om al die rampen te belpen keeren. Maar wij zullen toch goed doen, ons er wel van te overtuigen, dat wij na de eerste maanden van vertroeteliing en bet uitdeelen van eerekruizen tocb maar best zullen doen ons plan te trekken ! met zel'f de plaats te kiezen, die wij in de samen-! leving zullen moeten innemen. Rekent er niet op, beste jongens, dat anderen ailes voor ons zullen doen. Laten wij liêver de spreuk indacbtig zijn : « Help TJ zelf, zoo belpe U God ! » en dus maar van nu af aan er voor ! zorgen, dat wij denken op de toekomst. Daarom, ! ricbt U op bet front tôt de werken van « Den | j Belgisoben Standaard » te De Panne, met zijne vaklessen en leergangen en tôt « S. K- Y. H. » •te Yeurne, voor boeken ën tijd&cbriften. Spreekt vooral veel met TJwç makkers uit bet Land van Waes over al die zaken, smeed van nu ! af onbreekbare banden van innige vriendsobap. | Dat Van nu af de groote macht van de samen-werking U sterke en aanmoedige. Jongens van het veldleger en van bet achter-leger, gij bebt bet g*rootste deel v,an de toekomst in banden. Yergeet niet, dat door eendracbtig sa-menwerken alleen de toekomst te >redden valt en. de ma-cbt daartoe bij U berust !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods