Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

405 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 April. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Seen on 17 October 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5t80c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 April 1915 Nr 14 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Qnafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voar Vlaamsche en Aigemeene Belangen IH1SCHRIJVIWG8PRÏJI8 Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Yoor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— M en teekent in bij len Uitgever en in aile postbureelen, alsook bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHÀN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artikelen en mededeelingen moeten vddr Banderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aankondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Àfzonderlijke numraers van dit blad zijn te bekomen teu onzen bureele, Carnotplaats 65. — I O centiemen het nummer. AAKÏJliOlVOIGIIVGEre Den regel fr. 0.2C Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Ageucle HitVAS, Maitelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs Voor aile andere aankondigingen ten bureele narvMit.nl»nt.ei flaar) a ili wci'ik'ii LENTE EN PASCHEN Lente en Paschen doen ailes herleven. De Lente brengt het leven en den bloei terug in heel de natuur ; Paschen brengt nieuw leven bij de menschen zelven, die zich door godsdienstige gevoelens voelen opbeuren en verkwik-ken. Natuur en menschdom krijgen weer de noodige kracht en herop-beuring, om met hoop en blij gemoed de toekomst in te zien en om, onder Gods hoede, voor 't algemeen welzijn te zorgen. * * * Nogtans zal de oorlog jaren lang zijne nadeelige gevolgen doen gevoelen. Maar het zal niettemin reeds eene groote weldaad zijn, wanneer ailes weer tôt het reine zal weergekeerd wezen en wanneer de menschen, door vereenigde krachten, al het onheil willen herstellen, zoo onverwachts en kwistig op 't aardrijk neergekomen. De hoop alleen doet herleven, maar steunende op Lente en Paschen, zal zij bij het leven de kracht voegen, noodig om groote herstellingen en hervormin-gen te doen. * * ¥ De leemten die de oorlog zal nalaten, zullen in 't bijzonder zichtbaar zijn in 't onderwijs. Niet alleen het lager, middelbaar en hooger onderwijs zullen jaren lang geknakt blijven, maar ook het vak- en beroepsonderwijs. Dââr bijzonder heeft de oorlog groote grepen gedaan, die slechts binnen vijf of zes jaren kunnen hersteld worden. « * * De Nijverheidschool van Antwerpen, namelijk, die in haren vollen bloei was, heeft het grootste deel harer leerlingen verloren. De hoogere klassen wierden juist bijgewoond door jongens in de krijgsjaren en een groot deel dier veel-belovende arbeiders en vakmannen zijn gesneuveld. Die hoogere klassen zullen dus slechts terug op hunne plooi komen door het bijschuiven der jongere leerlingen, door den oorlog tôt heden gespaard. * * * Zoo zal het ook zijn aan de Hooge-scholen. De vier hoogere scholen van België zijn geheel ontredderd en het zal daar eveneens jaren duren eer de hoogere leergangen hunnen vorigen bloei zullen bereiken. 't Is zelfs te denken dat zij tôt dit toppunt niet meer zullen kunnen geraken, nu vele leerlingen den weg hebben gevonden naar vreemde hoogescholen en het vreemde altoos meer aantrek heeft dan het eigene. * * * In betrekking met dezen toestand is er ook veel gehandeld over bijzondere onderwijsinstellingen, die nu tijdens den oorlog op een grooter getal leerlingen rekenden, zooals in zake van handels-wetenschappen en beroepsonderwijs. Alhoewel velen nu tijd genoeg hebben om die Ieergangen te volgen, schijnen zij er geenen lust noch moed voor te hebben, ondanks de verwittiging en het voorgevoel, dat alleen de bekwaam-sten onder de bekwamen nog tôt iets zullen kunnen geraken. * * * Dit laatste ware wenschelijk om een einde te stellen aan het slecht gebruik, dat min-bekwamen door voorspraak of medelijden plaatsen doet innemen, die alleen aan bevoegden mochten worden toegekend. Want het gevolg van dit slecht gebruik is, dat die plaatsen niet bediend worden gelijk het zou moeten zijn, en meermaals tôt spot en vernede-ring dienen van hen, die zich door • onbevoegden laten dienen. * * * De meest schuldigen zijn echter niet altijd degenen die deze benoemingen doen, maar wel zij die deze opdringen. G-ewoonlijk gebeurt dit niet uit medelijden, maar meer uit eigen belang. Om van eenen last ontslagen te zijn, leggen zij dezen liever ten laste van anderen.met al de nadeelige en droevige gevolgen erbij. * * * Hetzelfde gebeurt in de openbare liefdadigheid. Lieden die verplicht zijn voor ongelukkigen te zorgen, leggen dezen last liever op de kap van 't algemeen en meenen misschien nog eene goede daad te doen. Althans stoeffen zij er nog al eens mede, alhoe-wel het eerder tôt hunne schande moest dienen. •é1 * * Kon dit ailes in de toekomst ver-beterd worden, gelijk Lente en Paschen ailes hernieuwen en verbeteren, 't zou eene groote weldaad zijn. Meer karakter en mannenkracht zou er uit voort-vloeien, meer ondernemingsgeest en eigen bewustzijn, zoodat het Belgische volk meer zou gekend zijn door kloek-moedigheid dan door loszinnigheid en gemakzucht. J. L. DE TOESTAMD HSER EN ELDERS VRANKRIJK, — Dit land blijkt immer in geldknoeierijen te moeten leven. Panama en meer andere zaken zullen in 't geheugen blijven van het huidig geslacht. Zelfs de oorlog belet die nijverheid » niet. Wij hebben reeds gemeld dat een zekere Desclaux, bijzonder geheimschrijver van den niet minder befaamden Caillaux, oud-Minister, vervolgd wierd voor dieverijen, die hij gepleegd had als aangestelde voor de bevoorrading van't leger. De rechtbank heeft thans uitspraak gedaan en Desclaux veroordeeld tôt twee jaren gevang. Dit is niet veel, wanneer de lezer bedenkt en overweegt, dat deze dieverijen ten nadeele der soldaten waren ; dat zij door zijne schuld dus minder goed gevoed en minder goed gekleed waren, en dus ook minder strijdvaardig. Dit kan de dood van velen gekost hebben en even als land-verraad, mochten zulke diefstallen strenger gestraft worden. —-o— RUSLAND. — In Rusland kwamen ook wel eens zulke erge feiten aan 't licht, met dit verscbil nogians dat groote overheden van 't leger er de hand in handen. Maar in Rusland scheen dit toch minder erg, omdat de soldaten zelven er niet door hadden te lijdert. Als gemoedstoestand is het echter een spijtig iets, dat hoogere overheden zulke slechte voorbeel-den geven. —o— JAPAN. — Japan wil van den ingewikkel-den toestand in Europa gebruik maken, om van China een aantal landstreken af te dwingen met dreigement van oorlog. China, pas in Republiek omgezet, is tegen Japan niet opge-wassen en zal denkelijk moeten toegeven. Zoo niet, zou het Hemelscb Rijk wel heelemaal kunnen ten onder gaan. —o— ZUID-AFRIKA. — De Kamer van Zuid- s Afrika heeft eene wet gestemd, waardoor de I doodstraf op opstandeiingen niet meer mag 1 toegepast worden. Dit is denkelijk gedaan met het oog op Christiaan De Wet, den held uit den Boerenkrijg. Indien Engeland daarmede te vreden is, dan is de onrust over het loi van generaal De Wet verdwenen. De aanklacht van hoogverraad, tegen hem neergelegd, is reeds ingetrokken. —o— ROME. — M. Van den Heuvel, oud-Belgisch Minister van Rechtswezen en thans gezant bij den Paus, is door zijne Heiligheid in bijzonder gehoor ontvangen. De Paus sprak met lof over België en ook over den nieuwen gezant, wiens groote geleerdheid en rechtzin-nigheid hem bekend waren reeds uit vroeger | tijden. Minister Van den Heuvel is waarlijk j de man, om den Paus en het Kerkelijk Bestuur . eerlijk in te lichten over de politieke en godsdienstige toestanden in België. i » NEDERLAND. — Ondanks de moeielijke toestanden op zee, blijft Nederland zijne onzïjdigheid in den grooten wereldkamp goed bewaren. Ook tegenover België blijft het edelmoedig handelen. Het toont dat Nederlanders en Vlamingen nog immer een oprecht broedervolk zijn, waarop de scheiding van 1830 weinig vat heeft gehad. POLEN. — Dit land, vroeger een machtig koninkrijk en later in drie deelen geoplitst, is thans weer het grootste slachtoffer van den wereldoorlog. Galicië en Russisch Polen hebben het meest door dezen oorlog te lijden. Galicië is bijna geheel verwoest en Russisch Polen reeds voor een groot deel. De belofte dat Polen zou hersteld worden in zijn vorigen toestand van afzonderlijk koninkrijk, blijkt nog niet te zullen bewaarheid worden. Pax Uit de Gazettenwereld Wij hebben reeds dikwijls aangetoond, dat vele Belgische bladen het niet te breed hadden. En velen die door den oorlog verdwenen zijn, zullen wellicht niet meer uit hun graf opstaan. Tusschen de bladen die goede zaken deien, zooals Le Patriote, L'Etoile en eenige andere, mocht La Presse libérale van Charleroi wel vermeld worden, want bij de laatste afrekening in 1913, bedroeg de winst 25 %. Wanneer andere bladen 5 of 6 °/0 gaven, was het al schoon, want een aantal andere, gaven hoe- genaamd niets en hadden veel te kort. * * * Wij hebben aangehaald dat ook Fransche bladen van Parijs en elders verdwenen zijn, terwijl daar eenige bladen veel hebben verloren en andere veel hebben bijgewonnen. Hetzelfde is waar te nemen in andere landen en 't kan bijna niet anders, wanneer men bedenkt dat nu miljoenen menschen in strijd zijn en dus geenen tijd noch gelegenheid hebben om te lezen. In de gazettenwereld zal het dus eveneens jaren duren, eer ailes weer op zijne plooi zal wezen, hetgeen heel nadeelig zal zijn voor een aantal werklieden, voor fabrikanten van papier, inkt, drukletters, enz. enz. Vele bladen die vroeger tôt den oorlog hebben aangedreven, vooral Fransche, moeten dit nu bitter betreuren. Maar het gaat in dit midden gelijk elders : vele onschuldigen moeten boeten met den algemeenen hoop en soms nog meer dan plichtigen. ¥ * * De Zwitsersche bladen worden door de Fransche overheid gedurende vier-en-twintig uren aan de grens tegengehouden. Het is dus in aile landen hetzelfde. Om te beletten dat door voorbarige of niet gegronde nieuwstijdingen een slechten invloed op leger en bevolking zou uitgeoefend worden, is de drukpers niet meer vrij. En het volk wordt nu best gewaar hoe noodzakelijk het bestaan van dag- en weekbladen is. Want ook in gewone tijden kan het deze niet missen. Wie geene gazetten leest, is gewoonlijk een flauwe bur-ger, eene 0 in 't cijfer. Hildebrand Eene Goede Inrichting Dq Samenwerkende Voedingsmaatschappij, gesticht door het Provinciaal Hulp- en Voedmgskomiteit, Graanmarkt 2, te Antwerpen, is reeds in voile werking. Deze maatschappij heeft ten doel, met medehulp der openbare besturen, der maat-schappijen en bijzonderen in de Provincie Antwerpen, voor bevoorrading van menschen en dieren te zorgen. Meer dan e^ns wierd er geklaagd, dat de winkeliers en kleinhandeldrijvers veel nadeel leden door het stellen der maximumprijzen voor eetwaren, terwijl de groote kooplieden en groote leveraars vrij bleven in hunne handelingen. De Samenwerkende Voedingsmaatschappij heeft nu juist ten doel burgers en klein-handel te beschermen tegen het opjagen der prijzen en tevens te zorgen, dat er geen gebrek aan mondbehoeften zij, noch aan veevoeder. Het behoud en den onderhoud van den vee-stapel is even nuttig en noodig als de voeding der menschen. Het eene hangt immers van 't andere af, en de veestapel speelt eene groote roi in de voeding der menschen. Deze samenwerkende maatschappij is geene gel.ielijke uitbating. Het Bestuur, bestaande uit leden der hoogere en middelbare standen, werkt geheel kosteloos, ten bate van 't algemeen. Deze maatschappij heeft natuurlijk een groot kapitaal noodig om de vereischte aankoopen in , de beste voorwaarden te kunnen doen. Het bedrijfskapitaal is geschat op twaalf miljoenen, verdeeld in aandeelen van 1,000 fr. elk, waar-van nu reeds 12,000 ingeschreven zijn. Maar aangezien er slechts een vierde der inschrijving te storten is, bescbikt de maatschappij nu reeds over drie miljoen frank. Op 1,000 fr. moet er dus slechts 250 fr. gestord worden ; zij geven 3 % intrest, zoodat aile kleine burgers en neringdoeners hunne hulp kunnen verleenen. Het is dus eene nuttige instelling, die volgens Nemo, eene redding moet zijn voor den klein-handel in 't algemeen. WIE EN WAT WAS LINN/EUS ? Vele maatschappijen hebben den naam aangenomen van eenen geleerde of van eenen kunstenaar, zonder dat het leven, het streven en de werken van dien geleerde of kunstenaar gekend zij door de leden der maatschappijen of door anderen. Dit is zelfs het geval met het Davidsfonds, met het Willems fonds, met Linnceus en meer andere. Met genoegen nemen wij dan ook het volgende artikel op betrekkelijk Linnceus, naam der Koninklijke Tuin-en Landbouwmaatschappij, die thans zoo veel van zich doet spreken en zich voortdurend verdienstelijk maakt niet alleen op tuin- en landbouwkundig gebied, maar ook op 't gebied der liefdadigheid en der volksverhefïing. Ziehier dit artikel ; Linnjïus, Karl of Karl von Linné, werd geboren te Râshult, in het Zuiden van Zweden, den 23 Mei 1707. Zijn vader was aldaar predikant. In 1727 trok hij naar de Hoogeschool te Lund om de geneeskunde te bestudeeren.Tevens legde hij zich toe op de Planienkunde. Later ging hij naar de Hoogeschool van Upsala, waar hij de Boekerij van Hoogleeraar Rudbeck gebruikte. Toen reeds, was bij hem het gedacht ontstaan van een geslachtstelsel bij te planten, en dit vooral door de voordracht van Vaillant : De Sexu plantarum. In 1730 werd hij onder Rudbeck opzichter van den Piantentuin. In opdracht van het Wetenschappelijk Genootschap te Upsala, bezocht hij in 1732 Lapland, ging na zijnen terugkeer naar Falun, waar hij les gaf in de delfstofkunde, bereisde daarna Dalckarië en begaf zich in 1735 naar Nederland, waar hij te Harderwijk, na afgelegd examen, zijne verhandeliogi'e nova Hypothesi febrium intermiitentium verdedigde en den 24 Juni tôt doctor in de Geneeskunde bevorderd werd. Dan ging hij naar Amsterdam en vervolgens naar Leiden, waar hij bekend werd met Gronovius en Van Royen, en ook Boerhave bezocht, door wien hij in kennis kwam met Joannes Burmann, hoogleeraar in de Planten-kunde te Amsterdam. Voor baron Clifford voerde hij het toezicht over diens tuin te Hartekamp bij Haarlem. Gedurende zijn verblijf in Nederland, werden door Linnceus in korten tijd onderscheidene geleerde geschriften, vroeger reeds gedeeltelijk bewerkt, voor de pers gereed gemaakt, zooals het : Systema Naturœ, 1735; Fundamenta botanica, 1736 ; Généra plantarum, 1737 ; Colorarium generum plantarum ; Flora Lapponica ; Hortus Cliffortianus, deze drie laatsten ook in 1737. In 1736 reisde hij naar Engeland, waar hij de tuinen van Oxford en Chelsea bezocht en met Dillenius in kennis kwam. Hij vertrok daarop naar Parijs, waar hij î betrekkingen aanknoopte met Antoine en s Bernard de Jussiu, en met Réaumur en tôt l briefwisselend lid der Academie van Weten-jj schappen benoemd werd. Daarna vestigde hij zich als geneSsheer te Stocktiolm, werd in 1740 de leider eener zending naar Olan l en Gottland, en ontving in 1741 eene benoeming tôt Hoogleeraar in de Medicijnen te Upsala. In 1742 verwisselde hij dit leeraarsambt met ^ een in de Plantenkunde, in 1747 werd hij [ lijfarts (archiater) van den Koning; in 1757 in Iden Adelstand opgenomen, en in 1762 tôt een der acht buitenlandsche leden der Academie van Wetenschappen te Parijs, gekozen. Tôt weinige jaren vôôr zijne dood, leefde hij ] te Upsala ; daarna vestigde hij zicti op het landgoed te Hammerby, waar hij den 10 Januari 1778 overleed, 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Borgerhout from 1878 to 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods