Ons Vlaanderen

2324 0
24 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 February. Ons Vlaanderen. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b56d21sq3s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fl Vierde Jôst» —~ N* 157 Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 24 Februari 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : |24, Wellinckstraat. VEHSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne; IABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk ; Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes inaand » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. ONS VIERDE JAAR Met dit nummer gaat onze vierde largang in. Den 28 februari 19J5 •rscheen het eerste nummer van Ons VLAANDEREN. » Het werd :crukt op drij honderd exemplaren. i een hoofdartikel deden wij ons doel teen : Wat wij willen ? Wij scTirijven 1er letterlijk af : « Wat wij willen is is een zonnestraal zijn in het leven der meest te beklagen bannelingen ; tiun wekelijks wat verkwikking en moed in 't herte storten. Al het aieuws dat hun zou kunnen aanbe-langen, bijzonder al de nieuwstijdin-»en uit onsgeliefde Vaderland, zullen ivij hun overbrieven. Met politiek zullen wij ons absoluut niet bezighou-ien ; 't is immers den oogenblik' aiet om onze krachten te verdeelen. N'uttig zijn aan onze vluchtelingen »n arbeiders en hun wekelijks een iangenaam uurtjen bezorgen, dat is het doel van -< Ons VLAANDEREN » Drij jaren zijn sinds dien vi rloopen, tij lange, lange oorlogsjaren. « Ons LAANDEREN » heeft al gedaan at in zijne macht was om dit pro-amma zoo getrouw mogelijk na te ven. En dat het in zijne pogingen ilukt is, be 'djzen voldoende deze vee enkele feiten : het blad, dat eers,t p enkel twee bladzijden verscheen an 30 cm. breed en 45 cm. lang, verront thans op vier bladzijden en op pimaat van 88 X 56 cm. ; ons getal lignent en, dat eerst drij honderd be roeg, is thans tôt ongeveer iwaalf iizend gestegen. Niet steeds is het mogelijk geweest, durende die drij jaren, op politiek rrein, onzijdig te blijven ; fransch-ïlgische gazetten en sommige vlaam-he confraters, wolven in scbaapsvel :rkleed, hebben er beha^en in gevon-:n, den politieken en taalstrijd ondei : Belgen terug te doen ontvlammen laan te blazen . Katholiek en Vlaming ïeft Ons VLAANDEREN anders et gekunnen dan den handschoen 3 te rapen en zijn Geloof en zijne aalrechten als een heilig pand te —• 1— verdedigen Dat wij dit deden zoo bezadigd mogelijk, dat zullen zelfs onze tegen&trevers bekennen. Den weg dien wij tôt nu toe bewan-delden, zullen wij volgen : een licht-straal zijn in het leven onzer banne-lingen ; nuttig zijn aan onze vluchtelingen en arbeiders en hun wekelijks een aangenaam uurtjen bezorgen, dat blljft het hoofddoel van ONS VLAANDEREN. Ons gedacht is immer en blijft dat men allen stiijd op gods-dienstig of politiek gebied onder de Belgen moet vermijden ; 't gens ons niet beletten mag- ons Geloof en onze Taal tegen aile verraderlijke aanvallen te verdedigen . Een gevoel, dat na onze liefde tôt ons Geloof en ons Vader and, even gloeiend in ons herte brandt, dat is onze haat tegen Duitschland. Drij jaren oorlog hebben dien vurigen haat | niet gebluscht, maar eerder opgejaagd. Al die strafuitvoeriugen in bezet België, al die ontvoeringen, al die veroor-declingen, al dien nood en die ellende, zullen niet vergeten geralcen, en bij het begin van onzen Vierden Jaargang schrijven wij, juist gelijk in ons eerste nummer van 28 februari 1915, zonder er een letter af te doen : « Ja, gij zijt heer en meester nu in « ons Vaderland, gij, valsche duitsch-« man.gij die Recht,en Eer verkracht ; « onze steden hebt gij verwoest, onze « dorpen verbrand, onze kerken outil eerd, onze huizen geplunderd ; « onze vrouwen en dochters hebt gij « geschonden, onze mannen en zonen « vermoord of in ballingschnp gesleurd, a maar, zoo waar er een God besfaat « die het Goed beloont en 't kwaad « straffen zal, zoo vast staat iri ons « herte gegroeid de liefde toi ons « Vaderland, de liefde tôt Ons Vlaan-« deren, zôô vast de hope, de zekerheid « dat Belgiê immer ONS Vaderland, « dat Vlaanderen immer, altijd « ONS « Vlaanderen blijven zal ». ONS VLAANDEREN. De Opstand tegen de Aktivisten Heel België is in opschudding ge-omen tegen de laatste handelingen an den zoogezegden « Raad van laanderen ». Men kent de feiten, zij wezen hier og eens kort en bondig herhaald. Den 19 Januari j. 1. stond er op de îuren der vlaamsche steden te lezen at de « zelfstandigheid van Vlaan-eren » werd uitgeroepen door een ijftiental personen die namens den Raad van Vlaanderen » optraden . Men weet dat die « Raad van Vlaan-ieren » geenszins de uitspraak is van jet vlaamsche volk in het bezette [ebied. Hij heeft zich zelf aangesteld »nder tusschenkomst van geen enkele 'aamschgezinde vereeniging of in telling. Al de gezaghebbende vla-lingen en leiders hebben herhaalde-jk protest aangeteekend tegen de roi ie de « Raad van Vlaanderen » zich anmatigde. Om hun optreden een schijn van echt te geven, hebben die self made aadsheeren zich ten slotte toch aan ® schijn van herkiezing onderworpen let was te doen in het Alhambra e Erussel. Er waren 607 men-chen in de zaal en die verkozen 22 eden van den «,Raad van Vlaande-en » en 52 provinciale raadsleden en 'at nieuwe parlement moest de ver-egenv;oordiging zijn van het vlaam-|che voile zonder dat het goede vlaam lChe volk daar in 't minst zijne stem lad mogen over uit brengen, tenzij "S monde van de 600 Alhambra-Aenscben,^et is dat nieuwe Parlement dat ies'°ten heeft ons land in twee staten te scheuren, de wettelijke regeering van den Haver vervallen te verklaren, koning Albert af te stellen en de heeren Tack en Borms als regenten of ministers voor Vlaanderen uit te roepen. * * Dat heeft de maat doen overloopen. Heel de massa van het Vlaamsche volk heeft klaar en duidelijk gezien dat de « Raad van Vlaanderen » niets anders was dan een agentschap van Duitschland en van aile kanten zijn de protesten opgegaan als een sprekend bewijs dat ons volk na vier jaar over-rompeling toch nog zich zelf is geble-ven en zijn wil van onafhankelijke en onschendbare natie vrij en vrank durft uiten. Op 1 Februari hebben al de volks-vertegenvvoordigers en senators van Vlaanderen en Wallonie hevig protest aangeteekend bij den keizerlijken kanselier. Op 3 Februari ter gelegenheid der volksbetooging op touw gezet te Ant-werpen ter huldiging van het nieuwe Koninkrijk Vlaanderen had er een tegenbetooging plaats in open lucht op de Meir, waaraan 15.000 menschen deel namen. Er ontstonden gevechten en de 600 âktivisten konden zelfs niet door de duitsche troepen beschermd worden, Doch hetgeen ten allen tij de een der schoonste bladzijden onzer geschiede-nis zal blijven, is het verLaal van het onverwachte en kranige optreden vaii het beroepshof van Brussel dat, met eenparigheid van stemmen, den Pro-cureur-Generaal verzocht vervolgingen in te spannen tegen Tack en Borms die onzen grondwettelijken regeerings-vorm hebben willen veranderen. De twee zoogezegde ministers van het vooiloopig bcstuur werden aldus in hechtenis genomen, doch Borms, die naar het Gerechtshof van Brussel werd gevoerd om een verhoor te on dergaan, kon bijtijds een duitsche schildwacht verwittigen die de duitsche overheid op de hoogte bracht van het gebeurde De^e b e wo n d>. re n s w a a r d i ge uitingvan onafhankelijksheidszin had de over- , weldiger van ons land ni>t verwacht. , Hijwasletterlijkmet verbazinggeslagen. , De duitsche overheid moest nu -openlijk optreden om hare handlangers | te verdedigen tegen den volkswil. Borms en Tack werden in vrijheid gesteld.de voorzitters van het beroepshof werden aangehouden en naar Duitschland gezonden. Hierop is het Verbrekingshof bijeen gekomen en heeft het besluit genomen tôt verder ord r niet meer te zetelen . Een zelfdc besluit werd genomen door de rechtbanken van eersten aanlee en door de handelsréchtbanken. De advokaten ook zullen in werksta-king gaan en hoogst waarschijnlijk zullen de rechtbanken van heel het land zich bij de beslissingen der brus- selsche magistratuur aansluiten. * * * Deze cn/erwachte daad van de belgische rechterlijke macht, is de rechtmatige en stoute uiting van het wettelijk ge/a» in oms land. Maar boven ailes komt het krachtdadip; protest dat door de massa van het vlaamsche volk zelf werd uitgebracht ' in groptsche "straatbetoo ringen le 1 Mechelen, te Brussel en te Antwerpen 1 ons treffen. En wat mi-schien nog grooter beteckenis heeft dat zijn de \ protesten door de gemeenteraden uit- i gebracht van bij uitstek vlaamsche en l zelfs vlaatnschgezinde steden als Antwerpen, Gent, Brussel, Mechelen, 1 Turnhout, St-Nikolas en anderen alsook , het protest van wege den gouwraad van Antwerpen. Wanneer wij daar bij voegen, de ■ afk urende houding die het Vlaamsch-belgisch verbond en de vlaamsch-gezinde blâden als Vrij België, de Stem } uit België, De Standaard, Ons Vaderland.— die in ballingscbap verschij-nen, — tegenover de âktivisten hebben getoond, dan mogen wij gerust zeggen dat de mannen van den Raad van Vlaanderen geen recht hadden om uit ( naam van het vlaamsche volk te ?pre- ] ken en hun werk zeer nadeelig zal zijn < geweest voor de vlaamsche zaak door 1 dat zij eene noodlottige scheuring in ] het vlaamsche kamp hebben te weeg ] gebracht en onze heilige zaak bij velen ^ onzer medeburgers verdacht gemaakt. * i * * - Want wij de trouwhartige Vlamin-gen, die de ballingschap hebben verkozen boven het on vrij e leven onder duitsch bestuur, wij staan hier ook i met sterke eischen sterker als men in ; Havre misschien denkt, maar wij zijn < overtuigd dat die eischen niet onve-reenigbaar zijn met het vooitbestaan 1 van den belgischen staat voor wiens î handhaving wij opkomen. < Wij ook wij ^vragen van onze re- 1 gearing, vlaamsch hooger bestuur vlaamsch onderwijs van hoog tôt laag, 1 ^ v < < ( i censuur ( i . < i ] censuur Het is lochtans een feit dat de Luikenaar Dscar Colson, bestuurde.r van L'école lu Livre de plaats heeft aanvaard, îem door de Duitschers aangeboden, /an algemeen sekretaris van het yaalsch ministeiie van Kunsten an iVetenschappen. Deze Colson was ook jestuurder van het tijdschrift Wallonie :n vriend van Jules Desttée, die het :erst in België van de bestuurlijke icheiding gesproken, heett, nog voor len oorlog. toen hij zijn beruchte >pen brief schreef aan den Koning. * * * censuur Want wij wifien geene scheuring, naar wij staan hier met onzer onver->:ddelijken eisch. Wij willen ons belgisch huis terug-ùnden van voor den oorlog en er vrij n verbeteren wat er te verbeteren >^e. f Maar dat de regeering hierover de /lamingen gerustht id geve en het zal rrede zijn in 't Vlaamsche kamp. JOZEF MnLS. Een nieuw schelmstuk /olgende bekendmaking wordt ons gezonden : Ministerie van Financiën. Kabinet Ik heb de eer aan de ambtenaren ;n beambten van het Beheer der ilechtstreeksche belastingen, Douanen :n Accijnzen te laten weten dat de îeer Emile Stevigny, Contrôleur der îelastingen te Maesyck, op 13 Decem->er 1917 door de duitschers is dood-;eschoten.Hierna volgt den tekst van den roe-•enden brief welken hij daags vôôr :ijne terechtstelling geschreven heeft: BrusseL Gevang. van St -Gilles, 12 December 1917. Bij het verlaten van dit leven, stuur k een laatste vaarwel aan U evenals tan al mijne bestuuroversten, mijne :ollega's en mijne ondergeschikten. Ik bedank mijne oversten voor de velwillende bezorgdheid welke zij mij tltijd betuigd hebben en verzoek hen lezelve over te dragen op mijne arme /rouw en mijne dierbare kindertjes. Zonder uittarting maar ook zonder rrees s'erf ik voor mijn Land. Emile Stevigny Contrôleur der Belasting te Maeseyck Het heldhaftig gedrag van dezen /urigen vaderlander, een nieuw slacht-)ffer van de duitsche wreedheid, lwingt onze bewondering en onzen :erbied af. Het Beheer stelt er een eer n zulk een edel karakter in zijne ran-;en te hebben kunnen tellen en neemt >precht deel in den tragiscLen rouw velke neerkomt op de familie van den Contrôleur Stevigny wiens aandenken )ij ons zal blijven voortleven. Le Havre, den 15 Februari 1918. De Minister, A. Van de Vyvere. UIT ONS VADERLAND — OOST-VLAANDEREN gent. — dood van de kerchove-d'exaerde-borluut. — Te Gent is over-leden Heer de Kerchove d'Exaerde-Borluut, algemeen voorzitter der St Vincentgenootschappen te Gent De armen van Gent verliezen is be>n een ware vader en door de heele be volking zal zijn af terven algemeen betreurd worden. — De stad Gent heeft in omloop gebracht geldstukken van vijf frank, een mengsel van koper en aluminium, met de wapens van de stad. — Te G-int is geen vleesch of geen eieren meer te krijgen die niet gesmok-keld zijn. De Pensionaten hebben hun leerlin-gen moeten naar huis zenden. Aile scholen en openbare gebouwen zijn door duitsche soldaten ingenomen. Terwijl de inwoners geen brandstof kunnen bekomen, hebben de Duitschers daar aan geen gebrek. Op aile manieren tracht men het moraal der soldaten hoog te houden om hen aldus voor een te verwachten offensief klaar te maken. wèukdwano. — Maandag, 14 Januari j. 1 kregen 80 burgers te Stekene, van 40 tôt 45 jaar oud, bevel aan militaire werken te gaan arbeiden in de om-streken van Sint Pauwels tusschen Kemseke en Sint-Niklaas (Wae-). de vliegersaanvallen. — Sedert eeni-gen tijd is op het plein der Oude ten-toonstelling te. Gent een groot vlieg-plein opgericht. Aanhoudend wordt die plaats door verbondene vliegers met bommen bestrooid. . een' gevang voor burgers te eecloo. — Sedert de bezetting der Duitschers zijn in 't algemeen de gevangenissen te klein geworden . Voor de minste over-treding wordt men achter de grendels gezet. Te Eecloo hebben de moffen de ge-meentegendarmerie als gevangenis in-gericht. De vensters van het gebouw zijn afgedekt en voorzien van ijzeren staven. crcybeke. — Piet Meys van de Schip-hook heef een vet verken verkocht voor 17000 frank. — Bertha Boeye van den Molenweg is gehuwd met een wisselagent van St. Niklaas. — De dochter van Jos De Wolf, brouwer te Haesdonck is gehuwd met een heer van Calloo. Gedurende het feestmaal kwamen de Duitschers van den jonggehuwde eene som eischen van 40.000 mark. Na betaling werd de echtgenoot aangehouden en naar Duitschland verzonden. Slechte wittebroodsweken ! overstroomingen te st-nikolaas. — (.Eigen Bericht 22 Januari 1918). — Door de aanhoudende regens zijn ver-ledene week de Beek-en Hazewind-straten ovestroomd geweest, daar de rooster van de groote beek vervuild was, Niet min dan 135 huizen hebben daardoor onder water gestaan gedu-renden 24 uren. Nadat de burgemees-ter vergezeld van de politiekommisaris ter plaats was geweest, hebben de brandweermannen onmiddelijk met hunne stoompomp, het water uit de huizen gepompt, Aangezien deze huis-gezinnen allen werklieden waren, heeft de heer burgemeester bevolen aans-tonds aan ieder gezin 5O kilo kolen te laten geworden, WEST-VLAANDEREN brugge. — De abdij van St. Andries is uiteengegaan : alleen de eerbied-waardige abt met een of twee paters zijn er gebleven. De andere hebben in den omtrek ean onderkomen gezocht De novicen en studenten in wijsbe-geerte zijn naar Maredsous vertrok-ken ; de theologanten zijn, naar Leu-ven gereisd. — Ons wordt het overlijden gemeld van Zeer Eerwaarde Heer Kan. IJser- bijt, pastoor van St. Salvators hoofd-kerk,De dankbare gcdachtenis van Z. E. H. Kan. IJserbijt zal bij de Brugge-lingen bewaard worden ; hij heeft immers zijnen zieleniever mogen oefe-nen in verschillende parochiën der stad, als onderpastoor op St.' Walburga en achtereenvolyens pastoor van St. Joris' Gasthuis, en van St. Anna. In 1908 werd hij pastoor der Hoofdkerk benoemd, en kort daarna Kanunnik Titularis en lid van den Bisschop-pelijken Raad. kortrijk. — De diefstallen vermenig--vuldigen zich op schrikbarende wijze en de schelmen leggen daarbij eene buitengewone stoutmoedighe.d aan den dag. Onlangs werd op een naclit ingebro ken en gestolen bij advokaat L van Dorpe; Groeningestraat ; bij Octavie Nottebaert, Ho^ghe ; bij wed. Eek-hout, lanbouvvstrn, Stacegem^chesteen-weg : bij Karel Van den Borre, Meys-kendoornstraat ; bij Djlacroix, Kerks-traat.Er wordt zoowat van ailes ont-vreemd : hier heeft men het op de brandkast gemunt, daar op klceling-stukken, elders op geiten of konijnen. Van André Pringiers, woonachtig Leodoldstraat, weid op de Groot Markt het rijwiel gestolen, terwijl de linnen-bleekster Bertha Blommen, woonachtig Pluimstraat, in de Palfijnstraat van een korf versch linnen werd beroofd. dwan garbeid voor burgers. — Nog altijd houden de duitschers vol, dat de belgische burgers niet tôt militai-ren arbeid worden gedwongen. Het volgende stuk is wel niet jong meer, maar heeft daarom niets van zijne waarde verloren. Meenen, 15 Juni 1915. Bevel. Gelijk welke ondersteuning aan fa-milies, vrouwen en kinderen toegekend, mag van heden af door de stad alleen-lijk aan deze arbeiders gegeven werden, die regelmatig aan militair werk en andere opgelegde werken arbeiden . Aile andere werklieden en hunne fami-lies zullen van heden af op geen wijze nog ondersteund worden. SMIDT. Major en Orts-Kommandant. Te Meenen was het dus « voor de militairen werken of honger lijden ». En zoo ging het ook in andere plaat-sen en dit systeem wordt thans nog brutaler toegepast. De weigerenden moeten honger lijden, niet meer thuis maar in de gevangenis. het leven te dudzeele. — In het dorp Dudzeele verblijven soms 700 tôt 800 soldaten op rust. Het besten-dig bureel van het kantonnement is op het kasteel Bossier. De bewoners hebben veel van de duitsche bezetting te lijden, daar de moffen ailes, tôt zelfs de levensmid delen, opeischen. De bewoners moeten ailes uitvinden om aan levensmiddelen te geraken. Er is een soepbedeeling ingericht. Zelfs welstellende menschen gaan soep halen . Zij krijgen 70 gram vieesch per persoon en per week. Petrol is niet meer te vinden en met deze koude heeft men zeer te kampen met ge-gebrek aan steenkolen . Onder de kleine kinderen zijn meer sterfgevallen als voor den oorlog. Melk wordt slechts verstrekt aan kinderen tôt 3 jaar. De knechtenschool en de klooster-school zijn tôt gasthuizen herschapen. Leop. Bogaert heudt school iji het huis van Eduard Raes, bij de kerk. Karel Bogaert geeft les in het huis van Alfons Maenhoudt, Pieter Mahieu bij Eduard Vernieuwe, Kuiper en Coralie Lievens, die meester Raes (Aerden-burg) vervangt in het huis van Camiel Pentelon. Op de gemeente zijn geen loopgraven aangelegd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods