De allereerste Zesdaagse van Gent in 1915

De allereerste Zesdaagse van Gent in 1915

De eerste berichtgeving over de Zesdaagse van Gent dateert van 1922 bij de opbouw van een demonteerbare velodroom in het Citadelpark.

Karelvanwijnendaele.be ontdekte dat er reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915 een zesdaagse georganiseerd werd. De wedstrijd werd verreden op drie velodrooms : op zondag 3 en maandag 4 oktober in Evergem, op donderdag 7 en zondag 10 oktober in Mariakerke en op vrijdag 8 en maandag 11 oktober in Gentbrugge ('t Arsenaal).

Eindwinnaars werden Pol Verstraete (Evergem) en Jules Van Renterghem (Ursel) voor het duo Aloïs Persijn (Nazareth) en Avile Cocquyt (Mariakerke).


Bron : http://karelvanwijnendaele.be
info@karelvanwijnendaele.be's picture
karelvanwijnendaele.be

Het volk: christen werkmansblad

l'ijfcn-Twintigste Jaar. — N. 285 Qodsdienst — Hulspzin — Eigendoni Donderda» 30 Seplemkr 191S Aile brielVifselnigcn vracht-vrij te zendcn aan Aug. Van Ireghc m, uitgcvervooi de nar.ml. n aatfch. » Diukkerij Iiet Volk», îîceifctceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-V!aarideren: Gaston Bossuyt, Recolletten-straat, 14, Kortrijk. Bnreel van ...

Het volk: christen werkmansblad

!'ijTen T*\iaS!gste Jaar, N. 274 GodsîliâDst — Huispzln — EigeMon Zondag, 10, en lanfag, Il Oclobcr 19 Aile brirfwiFFplîrpfT1 vrrcht VJij le ztridtn cou i^ug. Va» IçegluM, ui1 g< v»r vooi drriaf.ml, iraatsck. «LmkJ.eiij Het YoJk», îircrstcc jf, n 0 30, G'cnt. Burcel voor West-VIaandf ren: Gaston Bossuyt , Recolletteii-jtiaat, 14, ...

Het volk: christen werkmansblad

gsaBtàaawT» ■ T.* , ■ ■ M ■ - mH*rn lijfen-Twinîigste Jaar. - gBflIBfcrfw ■ »BTW ■ ■ ■ I ■ ■ JL ■, ■ - arwra« lijfen-Twinîigste Jaar. - gBflBtàaawT» ■ T. * ■ ■ ■ , ■ ■ ,L ■, ■ - mr*s* lijfen-Twinîigste Jaar. - gyflIBfcrfw ■ »BTW ■ ■ ■ I ■ ■ JL ■, ■ - mr*s* lijfen-Twinîigste Jaar. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orakater-Uitgeeîsier a: Maatschappij H ET IICHT beatunrdsr i -i ne V1SCH. L®d<ebcrg-Oeîit . REDÀCTSE . . ,DMINÏSTRATIE .^GGPGORT. 29. GENT ABCNNEMENTSPR5JS BCLQIC CM# *>«a«<$8». 5J3 le» maan<Se» « , . , . fr. 6 50 Een jflw . ■ • * ••• tr . 12*50 Km iboanecji ricà o?« ûBe BotfbxrtMi*» DEN VREEMD2 Drt« ...

Vooruit: socialistisch dagblad

0naSMt«r-U!t*eeïaî8» S*»: j^Mtschappij H ET LICIÏT feeaUsartîer * p. OC VISCM. Ledeberg-Gint . . REDA.CTI E . . ADM!N!STRATIE HOOGPOORT. 25. GENT ABONNEMENTSPRUS BCLOIC OfU ntudco. , « , . fr S." £ea maanden « » . , » fr. 6.i» Lin J«ar ....... fr. 12L5C Mtn aboaneert ricù op tHc po*îbnre«;®i DEN VREEMDE Dde maandca Wagelljk» ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnbt«r-tlltg«chief jFain: Msatscheppij H ET LICHT bestuurder > ) ». DE Vise». LcdeberfOtirt . REDACTSE . . ADM1N2STRATIE fîOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT — , ABONNEMENTSPRIja BELGIE Orie maanden. » » , « ff. 3.29 Zes maanden » » . « • fr. 6.50 Ecn Jmt, ...... fr. 12.50 Mes atonneert ddi op aile postoaretrie» DEN VREEMDC Orie maanden ...