Your search * has 223 results

a-z index of titles
  • Het nieuws van den dag

Filters

Series or title

Het nieuws van den dag

Vïer-en-dertigste jaargang. — Mumrner 6. . i ii mm i ii é)i «1*Hi i jii-imii. h é«1i ifV IMIillW III "T~li .1 10 centïemen per nummer Brussel, Zaterda^ 23 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 fr. Tus-chen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. rr BESTUUR EN OPSTEL ! ir. ...

Het nieuws van den dag

I Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 7 Voorioopig |0 centiemen per nummer Brussel. Zondac 24 en Maandapr 25 Mnvetnhpr mis HET NIEUWS VAN DEN DAG aankondigingen Ter kleine regel 1 Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 Sterfgevallen per regel 3 bestuur en opste Zandstraat, 16 TBliEFOON 171 DAGBLAC rlrwr .Tn/n H l ï vrî-H M bureel DER ...

Het nieuws van den dag

Vier en derfigsle faargang. ■ Nummer 8 ^ » y. . -7 "^r^r-w- i- vs-r,- - v-jati-. . t*mxr r Yoûric-opig I o cents emen per nummsr Brussel, Dtàs^iJ^nNovéffîiber 1913 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKQNDIGIMGEN Per kleine regel . t fr. Tusschcn de Nieuwstijdîngen, per regel 3 eu 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargatîg. Nuffiiër 9 Vûdrlûopîg | o cehtièmen për nummer tour- ■■■ ■ n». Brussel, Woensdag 27 NoVember 1918 • HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGÎNGEN Per kleine regel . 1 fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 on 4 fr. Sterfgevallen per regel ! 3 fr. " b.»... ■ '.. i ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertierste îaarfiranar. — Nummer 10 Voorloopig |0 centiemen per nummer Brussel, Donderdag 28 November 1918 . -C5tt, -r——. ... y*r:.m-+z~ - HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKOTNDIGINGEN Per kleine regel 1 fr Tusselien de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr Stcrfgevallen per regel ....... 3 fr, BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TBLEFOON ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigstc jaargang. Nummer 11 7ooïloopig | o cenîiemen psr nummer Brussel, Vrijdag 29 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKOIVDIGiNGEN Pcr ldcino regel 1 fr. Tusschcn de Nicuwstljdihgch, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen [X'r regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan BXT5TGHE BUREEL ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste îaargang. —■ Nummer 12 Voorloopig |0 centiemen per nummer Brussel, Zaterdag 30 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine rcgol t ( Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 f Sterfgevallen per regel ........ 3 fi BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HtnfGHB BUREEL ...

Het nieuws van den dag

Vler-en-clertigste jaargang. Nummer 13 Voorioopig | o centicmen per nummer Brussel, Zondag 1 en Maandag 2 December 1918 IET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per klcine regel i fr. Tusschen de Nieuwstijdingcn, per regel 3 en 4 fr-Sterfgevalleji per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TBLEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

« Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 14 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 3 December 1S18 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel. 1 fr, Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel ; 3 fr. f BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan mu ïGHB BURHEL ...

Het nieuws van den dag

» I Vier-en-dertïgsie jaargang. - Nuffliner 15 i ?oorioopîg | o centiemen per nummer Brussel, Woensdag 4 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINCEN * Per kleine regel. 2 2 1 fr. Tusschen de Nieuwstïjdingen, per regel 3 en 4 ir. Sterfgevallen per regel 3 fr. ■ l BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TEL.EFOON 171 DAGBLAD Gesticht door ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-csertigste laargang. Nummer 16 Vborioopïg 10 cenfïemen per nummer Brussel, Donderdag 5 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKOND1GINGEN Per kleine regel 1 tr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevalien per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HXTYGECE BUREHL DER ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 18 Voorioopig ïo centsemen per nummer Brussel, Zaterdag 7 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Pcr kleine regel i fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAG B LAD Gesticht door Jan HTJYGHE BUREEL DER ...

Pages