Your search has 307 results

a-z index of titles
  • 1915-03

Filters

Publication date
1915307

Vooruit: socialistisch dagblad

DnrtttterimgeeHte* Miatschappij H ET LICMT , bestunrder » f. PC VISCIf. Ledcber*-0*frt . . REDACTIE ., ADMIN1STRAT1E KÛOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgcuw de/* âe/ff/sche Werkliademartij. —' VersohjimndQ a/k du®en. ABONNEMENTSPRUS BELQIE Orîe maaadeo. , . , . fr. 3.25 Zes maanéen « . « . . fr. 6.30; Een jaar....... fr. IL50 Mes abonaeert ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste daargang 56 Zondag 2® Maan 1915 * S Carras DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en voik zal niet vergaan! Eendracht maakt machti REDACTIEBUREELS PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. q9 Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam eiken dag des morgens DP vler bladzijden. Abonnementsprijs bu voonjitbet*ling : Voor ...

L'indépendance belge

IND�PENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et R�daction, Tudor House, Tudor Street, E.C. mTnDPo mi�nT d midc iqh; �egistered as a _ TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 9 MARS 1915. NEWSPAPEBJ Conservation PAR LE Progr�s. S O M M A IRE. LA SITUATION : Progr�s des Alli�s dans les Dardanelles ...

De Belgische standaard

1«* Jaar. No 32 Vijf centiemen het nummer Woensdag 30 ffôaart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDARD » verschijnt 4 maat ti week. Abannemantsprij» voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Btlgifi : T««r de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten a.oo fr. V®or 't buitenland : 2.75 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

fere Année s cents ~(10 Centimes) Samedi 6 mars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées bîi bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chel: Gustave Jaspaers. ( Charles Bernard, ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

i8,e JAAR 18 MAART 1915 Nr é 't Landbouwleven Orgaan der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskoniiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste des dijnsdags, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. DIMANCHE 7 ET LUNDI 8 MARS 1915. Nos. 66-67. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. VIOLENTES ACTIONS D'ARTILLERIE EN BELGIQUE. UNE PANIQUE DANS UNE FERME PAEIS, 6 mars.—Communiqué officiel de 15 heures:— En Belgique des actions assez violentes d'artillerie ont eu lieu dans ...

Pages