Literatuur en theater

Literatuur en theater

Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAOSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ ZONDAG 4 APRIL 1915 N'-3 Prijs : 5 eentiemen Reinaart-De-Vos De geschiedenis van Reinaart De Vos leeft nog m de herinnering van ons volk, maar weinigen lazen het mees-terlijk gedicht aan Remaart gewijd. Het oud vlaamsch maakte het lezen ervan moeilijk, maar de beroemde Vlaamsche dichter Julius De Geyter ...

Het tooneel

2e Jaargang Nr 2 — 23 September 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem Koninklijke J\ed. Schouwburg " TARJSINA „ Kritiek sclirijven wordt voor den too-neelrecenisent een waar genoegen, wan-neer hij vaststellen kan, hoe de arbeid eu de toewijdhig der artieste.il oui eeu stuk als Parisina in de beste ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 6 — 21 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Mr VRAIS S VAJS DYCK Leider van de JSieuwe Orkeslvereenigint IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg. De Dwaze Maagd Na hetgeen we over De dwaze als zou de vrouw een zuiver impul- Maagd in onze korte kroniek van sief wezen zijn, wier gevoel ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 12 — 1 December 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Mevr. MARIE RUYSBROECK ■ TENVOORDEN Kon. Ned. Schouwburg "De Opgaande Zon „ In een literair vraaggesprek, verschenen in «De Gulden Winckel» zei Herman Heijermans ten slotte aan E. D'Oliveira, den ondervrager : «Toen ik op school ...

Het Nederlandsch tooneel: kunst en letteren

HET NEDERLANDSCH TOONEEL 208,< laargang iîr. 17 10 Gentlemen l)et nummer van 6 bladzljden ■ Abonnement : Fr. $.■ 10 îanuari 1914 Uitgever Cl. THIBAUT, Meirplaats 18, ANTWERPEN. — Hoofdopsteller : Aug. MONET. " DES BETJKBLABR, - FIR/OïGIFTr ZEDŒDUSTS Julius SGHREY iVa de kapitale lieropvoering van de « Walkure » verleden Maandag, ...

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

L'étudiant catholique: organe bi-mensuel des étudiants catholiques gantois

7™ annte. /V" 8 Le Numéro 15 centimes GAND, le 31 Janvier 1914 L'ETUDIANT CATHOLIQUE Abonnement : . . . fr. 5,00 et 3.00 Étudiants : fr. 1,50 ADMINISTRATION - RÉDACTION : 29, rue des Champs. ORGANE BI-MENSUEL DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES GAND DIEU! PATRIE! LIBERTÉ! Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus. Il sera rendu compte de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I • UITGAVE. N-V-PRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • HA5SAULAAN f£>. HAARLE.M • | ' »DE MAAGD VAN ORLEANS» IN HKT OPENLUCHTTHEATER TE VALKENBURG. Verleden Zondag 7 dezer werd in het bekende'Valkenburgsche openluchttheater het spedseîzoen geopend met de opvoering van Schiller s tooneeI<tuk »De maagd van Orléans* dat speciaal ...

Méphisto: organe périodique du Théâtre royal d'Anvers

NUMÉRO l'O CK.Vn.MI^ 39e ANNKK 15 JANVIER 1914 - »° H JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT TOUTE L'ANNEE PRiX D'ABONNEMENT Un AN (Belgique) .... Fr. S.OO (Étranger .... 10.OO L'abonnement se poursuit jusqu'à refus formel, 'es abonnements prennent cours le 1" octobre de cllaqu-e année RÉDACTEUR EN CHEF: Georges Warfaaz, 51, RUE OS Y. ...

Lux

N° 13 Antwerpen, 13 Februari 1914 15 Centiamsn Eerste Jaargang. — Première Année abonnementsprijs : 3 fr. per jaar Prix d'Abonnements : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. Paraît le Vendredi Er zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden worden. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire ...

L'officiel artistique et théâtral

DEUXIEME ANNEE. — No 30. LUNDI 26 JANVIER 1914 Ift CENTIMES L'OFFICIEL ARTISTIQUE ET THEATRAL PRIX DE L'ABONNEMENT Un AN : Belgique Frs 5.— 11 sera rendu compte de tons ouvrages dont DEUX exemplaires seront envoyés à la Rédaction. REDACTEUR EN CHEF Arthur de GERS Bureaux: RUE ROUGE, 44, Anvers PARAIT LE MARDI Les articles signés engagent ...

Le carnet mondain: art, théâtre, musique

■4e Année — N° 23. — 22 Février 1914. ■ ■ . jr -%à ~ -y— ~ ~~ - m «nuIBlil ML 'èfc. ■ \V^T Ji ' L—L ,,/i )i _j_ mm^0, '/ .f «5 - ■ ' : . J. >1 - l^llS ICI © @ & - mm .... „ . , .... "T* : ^ ■ ««îrassMa^de»»»- aMiRM»- «"lin IIMl>»lljW|BpBWWW^iljWjWt|fc j > ' |;r: # ' 1 ^«1 \:é - v. ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION-NOEL Prix de ce Numéro : Trou Jrcaicé. SAMEDI i5 DECEMBRE 1917 Année. • N° 5902, La Fontaine El Hédine, à Meknès. Pbot. George Alaurice. — Droit*) ...

Les annales

14 Février 1915 politiques et littéraires Le "N0 25 Centimes Annonces : HDCUET, DE PALLISSAUX & C'6,11, Boulevard des ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Hoe staat het met dbim Oorlog ? XII Beknopte oogenschouw der Krijgskundige en politieke gebeurtenissen. DE VREESELIJKE WAPENEN VAN DEN HUIDIGEN OORLOG Het werpen Van handgranaten naar de loopgraven des vijands. In Meso- T7R gedurende de verloopen week aan krijgs-. ... gebeurtenissen niets bijzonders of beslissends p amie. voorgevallen, ...

De legerbode

den Dînsdag, Dondcrdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvangt lien of vijflien Fransche en Nederlandscke exemplaren. lil Leven aan hst Oelgiss!) Front 's Iflargsns 3n Iset Kantonnsmenî I Eenstroom neveliglicht,waarin de goudstofjes ■Jansen, stroomt de groote ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

■ Directeur : f V.-VINICIUS MARTIAL j C. 83. â j La correspondance relative : S j à la Rédaction et l'administra- j : tration doit être adressée à : ï j M. V. De MAESSCHALCK, j : secrétaire, lrc Cie, C. 83. A. B. C. i " j Les Manuscrits non insérés j S \ ne sont pas rendus. S j Reproduction interdite sans j " j citer la source. ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

i T A A n A lVT/~ APRIL 1915 y J Nr 6 26. 5. 15" DE WEEK MÊlu*mTmmù BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar lîuitenland : 10 franken het iaar ' ' ■ GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN ir prMTirR*r\T urT jvTïTRfluarn BËHEER1! C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel HARE KONINKLIJKE HOOGHEID VICTORIA-EUGENIA VAN ...

Landsturm

LANDSTURM Nr. 27 Scbriftltg. : Geir. W. NEUHAUS, x. Komp. Ldst. Batl. Hersfeld z. Zt. Aalst (Belgien) Die Zeitung erscheint am i. n. und 21. jeden Monats. Bezugsbedingungen : Bei Sammelbestellungen mindestens 10 Stuc.ki durch die Kompanien Preis 10 Pfg f. d. Nummer. Abrechnung monatlich. Bei Einzelbezug 15 Pt'g, der Betrag fur die gewiinschte Zahl ...