Ronde van Frankrijk 1914

Ronde van Frankrijk 1914

La Dernière Heure, 28 juni 1914

Op 28 juni 1914 gaat de twaalfde Tour de France van start in Parijs. De voorpagina's delen de renners met verontrustend nieuws uit de rest van Europa. 


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLEf Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi 2i©s annonces et réclames son' reçues aux bureaux du journal et à l'AGENCE HAVAS, 8 place des Martyrs, 8 (1** étape) à Bruxelles. F""1 ■■■IWIIIIHail IIHI.M1—mlMU.aWM.lln' La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lies annonce» et réclames sont reçues aux bureaux du journal et & l'AGXSNCB KAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1" étagrc) à Bruxelles. La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ N* 194 NEUVIÈME ANNÉE LUNDI 13 JUILLET ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lies annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à l'AGENCE HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1** étagre) à Bruxelles. La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ . 1 SEUL JOURNAL BELGE ayant fait contrôler et ...

Vooruit: socialistisch dagblad

ORUIT Qrgam der Belgfecke WepkiiedenpiïÇiij. — Verschynende aile dagen. Orutater-Uitgeelstef Sam: Maatschappij H ET LICHT bcstuurder: P. DE VtSCH. Ledeberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF HOOGPOORI. 29. GENT ABONNEMENTSPR1J5 BELQÎE •Oflc manndcn. » . . . fr. 3.2S Zes maanden fr. 6ô0 Eenjaar. ...... fr. 12.50 M en abonneert zich op ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Woonsdag 15 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 1——f———— 45e jaar, num. 162 Telefoi ï 5 Otti ' V^T*\' FONDSENBLAD Telefoon «9* *>.- VI ' A AHKOIVDIGINGEll : Voor aile 'aaakondigingen wende m en zich ten burcele van het blad. ffifT:»? f~°~ 1KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst ...

Het nieuws van den dag

Oertîgste jaargang Nr ISS 2 centlemen per nummer Brasse!, Donderdag 16 Jyll 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S M masaden • 4 irtmk. * Pu* ma* 8 Ir*ni Toor flolland ». 11 — Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL* Zandstr&at, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan ETJYG-HE BUREEL DER ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PÎERRE A BRUXELLES Ouvert* de 9 » 5 1/2 Les jour» fériés de 10 à midi lies annonces et réclames sont reçues au* bureaux du journal ot à l'AGENCE HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1« étagre) à Bruxelles. LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ N* 200 NEUVIÈME ANNÉE DIMANCHE 19 JUILLET 1914 CINQ CENTIMES SEUL ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — Nr 160. — B. 5 OENTIEMEN MAANDAG, 20 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT OSCHRIJTIKGSFRIJS : V00R GENT : Y00R GEHEEL BELGIE : E«nj«*r fr- «g-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden » 6-50 6 maanden » 7-75 8 maanden » 3-50 B maanden » *-00 Voor Hoïland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Maandag 20 Juli 1914 Prtjs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 166 Telefoon a t FONDSENBLAD TelefooD AAilROHOHilNGES : i/oor aile aankondigingen iwende men zich ten bureelc van het blad. [-0- KETELVEST, Num. 16, te CENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Qodsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN I « S CII It IJ VIIV G SI» R IJ S ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lie» annonces et réclames sont reçues au* bureaux du journal et à l'AGEKCB HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 (1« étape) à Bruxelles. ' !■■■■■■ La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNE N* 201 NEUVIÈME ANNÉE LUNDI ...

Het nieuws van den dag

Bertlgste jaargang Kir 173 2 centiemen per nummer £ SB BrusseS, Woensdag 22 Juli 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN I US maanden • 4 irank. 0 Pek jaab. 8 tamk. loorHoUand » . 11 — jour de andere landen van het postverbond ». S 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TBLBFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HtTSTG-HE BUREEL ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi &es annonces et réolames sont [reçues aux bureaux du journal et 4 i'AGENCE HAVAS, 8, place des Xftartjrs. 8 (1« étagre) — à Bruxelles. > ■ i La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ SEUL JOURNAL BELGE ayant fait ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PiERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi lies annonces et réclames sont roçues aux bureaux du journal 3t à l'AGSNSS HAVAS, 8, place des Martyrs. 8 (1M étagre) à Bruxelles. jl ■WWIIIHHIBIH II II ' La Dernière Heure f SEUL JOURNAL BELGE ayant fait contrôler et certifier ! par expert! ...

Gazette van Gent

247° JAAR. - N' 173. — B. 5 OENTIEMEN DINSDAG, 28 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHRlJVIJrOSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : r,„ ia.r , fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 KL » 6*50 6 maanden » 7-75 |S2ÎSd«: : : : : > »-50 Bmaanàen Voor Bolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- ...

La dernière heure

La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 1G à midi &es annonces ot réclames sont S reçues aux bureaux du journal et à l'AOBNCS HAVAS, 8? place des SSartyrs, 8 (!•' étagrcl ■ à Bruxelles. N° 209 NEUVIÈME ANNÉE MARDI 28 ...