Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

480 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Juni. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 08 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3611059h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

In r 29 5 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ " ANTW. STEENW'EG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLâO, Pps|s S cantiemen Riî rlp Rpffrhpwnnprc « f c j w v K ^ ^ ^ ▼ ▼ v ** w » w Vse Soli ! « Wee den eenzame ! » zegt de H. Schriftuur. Wil dit beteekenen dat de H. Geest de stilzwijgendheid en de eenzaamheid verbiedt aan hen die God zoeken in het gebed en de geestelijke beschouwingen ? Ver van alleen te zijn, smaken de godvruchtige zie-len, in zoet onderhoud met den £ Heer, eene vreugde die aile ander r jgE genoegens overtreft als de hemel g f, T- ' * de aarde. De zondaar alleen is ongelukkig, de hardvochtige, hoog- ?A 1 -Mra moedige, bedorven goddelooze die de overige menschen haat en 11 • • 1 1 vlucht en zijn hart laat opvreten p <, door den gier der nijdigheid. De j|||| ' ■■■ ^ ,\f. |j\ eenzaamheid voor hem is ramp- M | Â, spoedig daar zij niets verwekt in U>'r. ... ■ JÉ zijn gemoed dan denkbeelden van f - §|| boosheid, menschenhaat en wan-hoop. God doemt soortgelijke eenzaamheid en opdat zij niet onver. "C.' y' ' ■ mijdelijk zoude geweest zijn voor den eersten mensch, Adam, schiep hij voor hem eene gezellin, Eva, |pj| « omdat het niet goed is voor den p||P^ ' ^ mensch alleen te » Waar men men ze in 't grootste getal ? In de steden of op het platte land ? Onder de rijken, de burgers, de armen ? Bij de vrienden van pracht en weelde of bij de een-voudige en spaarzame lieden ? Ziedaar een geheele hoop vragen op dewelke wij 't ant-woord zullen schuldig blijven. Ons dunkens, moeten de kloosters buiten den prijskamp gesloten ; immers niemand zal loochenen dat het geluk zijne tent heeft opgeslagen in die oorden van zaligheid. Vroeg men ons aan welke familiën wij den eersten prijs zouden toekennen, onder dit opzicht, ons antwoord zou lui-den : « Aan de buitenlieden, en onder haar, aan de bergbe-woners. » « Wat! hoor ik u uitroepen, gij verkiest de eenzaamheid der bergen boven de beweging der steden ? De vermoeie-... nissen van den akkerbouw, het T*** afmattend bestijgen van rotsen en Hl tifj hoogten boven de effen lanen en straten, bezet met glanzende ma-| I ] gazijnen en electrische lantaarnen i der steden? Oh! Ik begrijp. Gij ■ ! staat voor de print, verbeeldende <&$*' ï ( ' . 1 eene jonge moeder die de eerste • * "'■ •' V stappen richt van haar zoontje en H «> y gij meent den lof te moeten ver-..'-'J konden van het buitenleven zelfs tf&F ' j in een akelig oord... » Ehwel, gij slaat den bal mis. Onze pen liegt evenmin als onze tong en 't is met de diepste overtuiging dat wij den jBBlfflBKl palm geven aan de landbouwers. : bare vliegende, loopende en krui- E murmelende fonteinen en beekjes, |g|| versierd met gewassen en bloemp-. -*•- — jes;Jweiden doorspekt met duizen- de madeliefjes... kalveren en koeien ; paarden die voren delven in den rookenden akker ; boerenhoven wemelende van hennen, kiekentjes, hanen, parelhoenen, pauwen, eend-vogels ; lange rijen paarden, ossen en koeien, loeiende en hinnikende in de st?" n, alsof de groote dieren de fijne, scherpe gelui n . .einen wilden ondersteunen ; zolders krakende ondex ■ icht der-schooven ; lange tafels bezet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes