Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1298 0
26 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 September. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610xm0m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 45 26 Scptembcr 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amanpsberg, (geni ) ALLERLEI vorige nummers van " "allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, PHjs 5 centiemen Heldenmoed van den H. Thomas Recket De H. Thomas Becket, aartsbisschop van Cantelberg, be-kleedt eene voorname plaats onder de kerkvoogden en mar-telaars om zijnen onverschrokken moed in 't verdedigen der rechten der H. Kerk tegen de heiligbchendende aanslagen van zijnen koning. \T 1 1 1 i^a uen uuou van den aartsbisschop Thibaut, stelde Hendrik H, vorst van Enge-land, ailes in het werk om zijnen vriend kanselier Thomas Becket, te verheflen tôt het ambt van aartsbis schop van Kantelberg. Echter, de kie-zerstoondenzicheerst zeer on-gunstig en vijan-dig aan den kanselier welken zij te wereldsch oor-deelden voor een kerkvoogd.Toch commissarissen des konings den tegenzin van het volk dat des vorsten gunsteling noemde. Thomas Bechet eens met zijne nieuwe waardigheid be-kleed, bewees door zijne daden, dat tegenstrevers zoowel als verdedigers zich nopens hem hadden bedrogen. Met het vHoletkleurig gewaad aan te trekken, verdween de wereld-sche en arglistige minister. De meeste voorgangers van Hendrik 11 hadden inbreuk gemaakt op de rechten der Kerk. De huidige monark besloot hunne handelwijze na te volgen. Thomas zou dus moeten kiezen tusschen de gunst en de liefde van zijnen vorst, ten prijze van meineedigheid of zijnen haat en vervolging, in geval hij de verdediging nam der kerkrechten. Pijnlijk en netelachtig was des kerkvoogds toestand. Hendrik was niet alleen zijn koning, maar ook zijn vriend en weldoener en zoude hij van ondankbaarheid beschuldigd worden verzette hij zich tegen 's konings wil. Hendrik II had bevel gegeven aan de bisschop-pen den eed af te leggen van gehoorzaamheid aan 't koninklijk gezag en aan de wetten en ge-bruiken door zijn voorgangers in voege gebracht. Thomas ant-woordde dat hij den vereischten eed zou afleg-gen « salva or-dinatione » het-geen zeggen wil onder voorbe-houd der rechten en plichten der wijding. Zijn gehoorzaamheid aan 't vorstelijk gezag zal nooit zich zoover uitstrekken dat zijne rechten en verplichtingen van priester en bisschoppen zouden miskend worden. De koning maakte zich kwaad : de bisschoppen vroegen aan den aartsbisschop dit voorbehoud weg te laten ten aanzien der weldaden hem door den vorst gegund. Thomas bleef onwankelbaar en her-haalde met den H. Petrus : « Eerst aan God gehoorzaamd en dan aan de menschen ! » De koning hield aan ; de bisschoppen smeekten Thomas om toe te geven ; vrienden poogden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes