Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

540291 0
30 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Januari. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7cn96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaargang Nr 11 5 Ceiitieiiien Geiit, 30 Januari 1916 ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIA Al OUDE HOUTLET, 34. WEEKBLAD BEtiEE'R : VROUWENSECRETARIAAT PEPERST R A AT, 17. INHOUD : Een Woordje uitleg. — Huiselijke opvoeding. IV. — Voor Moeders Keuken. — De Leer van Christus. X. — Voor de Kleinen : De toe-komstige huishoudster. — Van Vlaamsche Kunstenaars : Fons Van de Maele. — De Zwerver. — Over Gezondsheidsleer. — De Mexicaansclie Warboel. — Een Godsgericht in Albanie (3e Vervolg). — Lachen is gezond. — Sociale Bedrijvigheid Een Woordje Uitleg Van verschillende kanten vernemen we, dat door tal van l®zers den wensch werd uitgedrukt, ook weer nu en dan, zooals vroeger, een plaat te zien verschijnen in « Allerlei ». We willen deze lezers doen opmerken, dat we, onder de tegenwoordige omstandigheden, tegen wil en dank er nage-noeg toe verplicht werden aan het geven van illustraties te verzaken. Iedereen weet immers, dat men nu geen fotob nemen mag als naar gewoonte, en we houden er niet erg aan met oud-gediende clichés te verschijnen. Dat wil niet zeggen, dat we nu volstrekt géén illustraties meer zullen geven : neen, van af toekomende week geven we er al een. Maar onze lezers gelieven op te merken, dat we nu met onze platen zuiniger dienen om te gaan dan naar gewoonte. Juist daarom beijveren wij ons opdat het gehalte onzer artikels des te beter zoude zijn. Op het gehalte onzer artikelen over « Huiselijke Opvoeding » dienen we hier niet te wijzen. Deze artikelen hebben hoe langer hoe meer de belangstelling van het publiek gaande gemaakt, eff 't artikel van heden, onder deze rubriek, is zeker niet geschikt om deze belangstelling te doen zakken. Daar staan we voor in. Benevens andere zeer lezenswaarde stukken g,even we vandaag een artikel over de warboel in Mexiko. Dit artikel, speciaal geschreven voor « Allerlei » is meer waard dan tien platen. Onze lezers zullen het in éénen ademtocht overlezen. Leest en verspreidt « Allerlei ! » « Allerlei » alleen voldoet iedereen ! De sociale werken eischen meer dan geldelijk voorschot. Dringender nood nog veropenbaren ze aan tijd, effectieve medewerking, opoffering. * * * Het ideaal, hoog en schoon gekozen, is de ster die tegen-flikkert uit de verte. Die ster van het ideaal verlicht en ver-troost in den arbeid ; zij maakt ons tôt wroeters op het uitgekozen veld onzer bedrijvigheid, Huiselijke Opvoeding: IV HET KARAKTER De trots der ouders en vooral der moeders is een rijkbe-gaafc^ kind dat de anderen in school en samenleving over-vleugelt. Wie menige moeder vleien wil hoeft enkel het verstand van haar kind te bewonderen. Zelfs kwade ge-woonten en groote karakterfouten worden aan die zoogezegde wonderkinderen vergeven ; zij mogen zich veel veroorloven met het oog op hun gemeend voorbarige wijsheid. De vor-ming van gemoed en karakter moeten noodzakelijk lijden door die overschatting van het verstand bij de opvoeding, en het levensgeluk van het kind wordt daardoor niet zelden ernstig bedreigd. Zeker is het dat door een dergelijk verkeerde opvoeding aan het kind groote moeilijkheden in het leven worden voorbereid. Het is bekend hoe dikwijls groote talenten schipbreuk lijden en ten gronde gaan, omdat hun stuur en anker van het karakter ontbreken. In het algemeen hangen succès en vooruitkomen in het levensberoep hoofdzakelijk van het karakter van den mensch af. Het talent alleen zonder karakter is niet veel waard ; het zal niets waarlijk belangrijks verrichten, het is veeleer een gevaar. De geschiktheid om gelukkig te worden en gelukkig te maken, hangt veel meer af van het karakter van den mensch dan van zijn talent. « De eigenlijke kracht van den mensch, die voor zijn geheele levensvervulling den uitslag geeft en ook een grondslag zijner lichamelijke gezondheid vormt, is het karakter », aldus zegt J. W. Fôrster. Het is derhalve uiterst dwaas van den kant der ouders de vorming van het karakter te verwaarloozen ten bate van de ontwikkeling van verstand en lichaam. De waardeering van een kind moet méér naar zijn karakter dan naar zijn talent geschieden. De talenten zijn verschillend verdeeld en maken geen persoonlijke verdienste uit. Niet iedereen kan een werkelijk talent zijn ; maar een mensch van karakter kan en moet iedereen zijn of worden. 't Is het karakter dat aan elken mensch de wezenlijke persoonlijke waarde en ook de waar-borgen voor zijn levensgeluk geett. Het karakter van den mensch bestemt en bepaalt zijn persoonlijke verhouding tôt de wereld en den evenmensch, alsmede de terugwerking daarvan op zijn eigen zieleleven. Het karakter schenkt aan ons innerlijke en uiterlijke leven, harmonie ,en logisch verband. Velen kunnen, tengevolge

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie