Belgisch dagblad

815330 0
24 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j679p5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r JaarsraitËr. WOENSDAG 24 OCTOBER 19lr. fe ——■——* -MVL ^ABONNEMENT EN. ïer 3 maanden voor Nederland Jt 2.50 franco per post. Losso fnuiamers. Voor Nederland B cent, |T00r Buitenland 7Vi cent. S Den Haag, Prinsegracht 126. f-Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Werschijraend te 's-Gravenhage, elken werkdag fe 52 us-e BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. | ÀDVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elko regel meer f 0.30; Eeclame», > 1—5 regels f 2.50; elke regel jneer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. De Sleutels der Wereld V Daily Mail", d© -zco- waakzame en giboiuitziende Cassandra der geaffieeind© pars, Levât m zijn nr. van 15 .Octojbier, een indruk-yolle teekening. Een bezielde, stoere en myslieke iW.ilhelm II aijst op uit de oorlogskaart pn houdt twt» sleuteïs ia elk© hand, de linkerc druk-'ken^1 cp1 Constantinopel en de iech!©i 31 op ftntwnpen. Ç Het Biitsch blad vraagt:: Waarom stre-yc(n d-e- Dwitschers en pro-DuitSchers naar jçien vjede? En het antwicord lui&t: Oindat da jKizer de sleuteils van het Oosten en het âViesten vastknelt. Er vwordt ons bekend gfe-maakt dat de Duitsoh© vredesmanoeuvers d - - r dreigemonten en intriguas gebe-nren om-'dat de Duitsche haarden vol zijin van ooiv-|ogsbuit. De keizer houdt in de cène hand Sa groofc Belgische haven van Antwerpen Jlia do sleutel is van den AiJa'ntischen Océan a ^voor i uitschland en Centrait Europa. In de ^anuetie -hand honidt hij Conslatitinopel in iie greep van cien Duitschen militairen en finan-[jieelen invlced als de sleutet van den hanjdel -van het Oosten en de overheersching in Balkans en Azië. Van Antwerpan bopt ',yia Bcïlijm en Sali a een rechten spoorwieig! yoi&ï Daitscho trciepen en k'oopwaren tôt Con-yltotinqpel en verder. D'aarnevens bevatten rda geùieden, die Duitschland in Frankrijk en België bezet, de gewesten het rijkst aan kolen en ijzer in die landen. In bezit van deze overvloedige vruchtem van haar militarisme ducht zij die te verliezen wanneer ;de oorlog vaortduurtl Dtit weikt Dtuitschland op Jt^are îekening met de geallieeirdenteslui-,^en met een grcoit saldo in haar vaordeel. Iulusschen wordt op< de heuveCen van V'aan-jdeifcn het ontkeanend antwoor l op haie velr? [Waciitingcn gegeven." '<;■ H; or kancea we bijv ejen dat Diailschland Sa,i' A ophnudt dit moljenwenk vciort fe' zs:t!en. Hr,t is hardnekkig in de bcosheid sp'jta de blaa'ivtjcs van Eethmanndioùlweg — R.I.P. -Michaeùig en Czernin, die onvi?rhoop'.e •wexktuigen vonden te Stockholm, ia het Vaiiknnn, hij AlmciGyda, Bg'.opasja, Mord en de andere soortge'ijke paciiislen. iWc; is waar Icoctonde Baron von dem Bussche^ die cens te Boeka-ie.it Dmitsche intrigua spçn, de vredesvO'Orst&l'jaiî, deeh wîe on wee! met dat reia dip' anaat de gewoonle bevastigingen .ol omlkenningen te hechien? AVanvifc-r hij ja zegt, mag men dciorgaans CfDn neen gel.ooven ... en omgekeerd. We!nuk aan Enge^and v:erd in den laaflten tijd v-wpesteld de Ee'gische vraag op vod-dôcnd-3 '.vjze op te lossen. Aidas zou de m-ceâlijkheid wegens Elzas-Ii&thai iïïgen gemakkeMJfc uit den weg geiruimd ■wted&n. Een gedienstige neutraal fluisterde t«Wns aan Ribot's oor dat een klaoïpije w'ei-gc'ns het Reichs^and m'Ogelijfc was mitg Diuitscblands klauw cp België bjeef drukken. Intusschen vcrzekerdfe de heer Von Lucius, Duitsch gezant te Stockholm, aan makelaa.rs jan den Soviet dat Frankrijken Engelandba-reil waren een afzonderlijfcen vrode te s!ui-ten, Avaarvan de Rus in zijn roes van vrij!-heidsvodka de gebroken glazen zou hsla'.en, Dit.gekncei is nu -treer aïs rook vcot cen z'eebi,:es weggedwarre-1. Duitschland kan het voor baar fatale jaar 1918 niet meer ver-mirjdcai. Nemesis verschijnt rceds aa.i den éiinler. , Hait November zuilen ds geallieerden. te Parijs bijièenkotnen. Het zal cen gieCuk zijla udat de V.er. Staten aan de beraadslagingen znJ'len deelremen. Het schijnt dat do yerant-■vr'ocrdelij'k© staatsleid'ers 'er de dce'.einden tyan dezen ooirlog zo'.len overzien. W>i} ho-pen dat mvjn niet zal inktimpen maar wel zal tiitbrciden. Wij denken aan België... ftVanr.ie.r Ant\Veripen vcor Duitschland de 'slcnîcls van het .Westen is, hceût onze gioo-te haven dezelfde waaido ©n nog meer voor (Onze bondgenooten van bet AViesten en de Amerikaansohe staten, te beginnen met deze die aan den Atlantischen Océaan liggtn. , Een Diuitsch Antwfâipen zou meer zijn dan een :p Engeland-gericht pislool. Ben D'à it se h A'ntwerpien zsm als een dikke Bertha zooWel jGroot-Britannië als gansch Amerika bedrei-"gfefl-t Onz. lêgeering be^eft buiten kijf die waar-heid. Op de bijeenkomst der geallieerden te Parijs zal zij ongetwijfeid aile gewenschle waaorhorgen en voiofdeelen weiten te beheu-den en er nog nieawe te yiejrkrijgen \oor Antw(:;ipiea m het bizoncfer en België m het algemeen. Léonce du Castilion. f " - *— ■- OM VRUHEID. Met edel blot-u de Vlaamsche beemden drenken En Eng'lands kroost en Frankrijk's forsche telpen Te zamen met de dappersten der Belgon : Om vrijheid ons en rechtsherstel te schenken. In vijand's dienst de jonge aotiviaten, Verraden 't land, het naar den afgrond duwen, En, schaamteloo?, op deze helden spuwen, Die ia hun plaats ervoor, hun bloed verkwisten. MIZAN". Nieuws uit België, _ , y . .Officieele logenstraffing. De Gazet ^ in Psrussel', die in h&zet Eielgië versohijùl en met d© toelating Vian de Duilsche censuur, steunt zich op zoo. gezegdei officieuse mi&dedeelingen, welto zij zou ge von den hebhen in de Hol-landsohe pçrs, om in het finmcieel bij-blad van 16 September 1917, de Bel-gisohe openbai® schuld te schitten op fwaïa.lf mvlli iard. Die schuld be, droeg voor den oorlog vijf milliard. Zij besl'nit dat Le Hivre dius zeven milliard in drie jarein tijd Uit^'geven hjebft. De oorlog zou ons minstens twee bon-derd millioen per maand kosten. Volgens genomeir irîlichtingen tei Havre), bii ,do Belgische ovexheid, zijn deze ci$. fers neelemaal onjuist. Dieziei overheid ver. klaart officieel, dat die totale uitgavçn nog de helft van de genosmdiei sorn niet be. dragen. Denzelfden dag waarop het artiM gepabliceerd vverd, duis 16 Sieiptomber 1917, beliepfen dez© uitgavejn, door voorsdhotteo. van verbonden landien ged^kt, tôt driiei milliard, d'rie honderd detirtig millioen, twee honderd duizenid frank. Nog ,jnœt er bijgeyoegd wlordien dat bai na een darde van dit totaal1 ge"to eigcri-lijke ooirlogsuitgaven zijn. In die som zijn imm&rs begrepen neige(nihonderd zeven en tachtig millioen vijf -honderd duiaend fraink, die gestort "zijn aan die Ameri'kaansohe Gommissie Voor de voeding van bezet België. Men zou nog van ipdere eH menten nota moefcen nenilejn om de juiste som, uitgegeven aan zuivere militai» doeî-einden, vast te stellen. D«i Belgisohe re. geering hei&ft hiet zich dus aJte een e©r genomen dei openbare schuld in d3 ver-bonden landen te verz©k|eir©n, zooals de leeningen uitgegeviein te Londen in het begin van 1914, tihans dat de Duitschiers, in cens en gehieel1, dezen dienst h'ebiben afgeschaft in het bezette land, alhoewel zij de spoorwegein en andlera regiën in hunne macht hebben, waarvan de op. brengst op weinig na, een geliito som vormt van deze schuld. Wiat hier boven is gezegd, is voldoçnde om hpt aangtei. haalde te wearlegg^n en de fabeil der „twiee honderd millioen maandelij'ks'' tie| vernietigen. DE ACTlV ISTISiCHE SOCIAU3TEN VER-BEELD. — De „Niie(uiwe Tijd" van den be-faamden Joiris schreef '20 October : : T erB ohtwijziing. In het „Vlaamsche Nieuws" van Zondag 14 dezteir lezen wiji onder de hooftling „nog do Socialistische lleeting1" de dagoirde, aan-genomen door de vergadering belegd in de zaal „Yan .Wtestenbeke" ctp Dpnderdag 2 de-zer dcor Steven Prenaiu en Jef Van Exter-ghem.In deize dagoide wordt den wensch nitge-drukt dat stappen zouden wtoiden aangewend om lot de volledige verwezenilijking te ko-men van het punt vcoi'komende in het me-merandum door de afgevaardigden der Min' derheidsfraotie ie Stockhollm neerge'.egd be-treffmde de oplossing van het Vlaamsche viraaostuk. Ajhoewel deze openbaae vergadering niet uilgaat van onze fraotie en wij ook niet we-ten wie buiten de Minderheidsfractie, de Viaamsche Sociaaldemooraten vertegenwo.ar-digt, hebibien wiji tôt daartoe tegen deze dag-orde niets in te brengen^ .Wii], wensoben echter g'eèrie verantwcoixle-iiîkbeid te dragen voor de vol'genide yier-klaring die nu verder in die dag ord a voor-konk, n.l. : „drukken den wensch uit dat tôt de be-reiking daarvan, de Raad van Vlaanderen met bijvoeging van leden, door de Minder-heid&fractie der B.WJ.P. aangeduid het no»-dige worde gedaan". Jcïis vreest reeds de concurrentie van Prenau — ambtenaar in Diuilschen dienst — gesteund door Van Exterghem, die aan „De Nieuwe Tijd" hee® medegieiweirkt na in oem andar ac-tivistisch sociaîisjisch wieekblaadje geschieven te hebben. Het riekt aangebrand. In dezelfde „Niauwe Tijd' 'komt cen verwijlt aan den Landslijlken raad der Belg. iWJerÉl. partij met de kon-klusie dat op Zondag 14 October in een vergadering in De AVerker beslist werd vcor-taan zich r ec h t s t reek s, tôt de D'uiische overheid te wenden O'm de belangen der w er'kelooizen te _behartigen (in itaiiek in het Antvverp'sch blad). Is dit mcgclijk? Het zou de pendant zijn van de activistische flaminganten die zich in zake de taalkwestie tôt den docdsvijand van hun land wemden, den beul van z'jO-vcla gedeporteerde Vlaamsche arbeidtirs. HET DUPE LEYEN TE ÀNRWERPEN. — liet ieven wordt' met den dag dimtder : : aaidappelcn gelden 150 frank de 100 Kg.; witte koolcn, 1 fr. ; .vet, 49 fr. het kilo; spieik, 30 fr.; vleesch, 9 tôt 15 fr.; beenen 1.25 ii'.; app3]ran en peren, 1 fr. 23; melik, 60 tôt 90 centiem per liter; zout, 38 cen-tiem hex kilo; boter, 29 fr.; kolfle, 50 fr.; bittejpeeën, 20 fr.; eieren, 1.20 fr.; rijst is niet meer te krijgen. Manneinschcenen kosten Î00 tôt 130 frank het- paar. Voor een bo-bijn'i. garen mcet men 5.25 fr. beta'en. .J . AARDtVPi ELOOGST. — Sedieit eeni-gj da^an doorkruisen Duitsche ambtenaars van de aardappieJcentra'e de dorpen voor bat opneanen van den aairdappeloogst. Zij latein zich vergezeftlen door den burgemeestec en ;«en ve'dwachter. BRABANT. GEORGES EEKHOUD IN HET DUITSCH. — De Duitsebfc nitgevei« misbru'kea de Oon-ventib van Bern om aJ'erlei werken van Beijgischw schrijvers in het Du i tsedi te ver-talcn. Men weot dat een werk dat drie jar.n na zijne versehij!ning niet is vertaald het mag wiarden buiten de toestamiming yan den schrijrcr en dat deaes verzet tôt niots dient. Zoo we-rden werken van Cyriel Buysse, Aug. Veirmeylfen, Teirlinck deson-danks hen z&Iven in het Diuitscb vertaald. Dit is nu het geval van La Nouve'Je Car-thage en van Burch Mitsu van den in het Frawsch schrijvende'n Georges Eekhoud. Het eierste werk verschieBia in het Inselverîag Bi-bliothek der Romane en het tweed© in de lnselbucherei. GEKEESH'EEREN TE KORT. — Sjdeit eienigen tijd is het gebreJc aan geneeskundig peirsionael te Brussel zseer ernstig. tn do ge-meiento-ziekenhuizen fcomt vele hand'an tekoit. De oorzaak hier van is dat in het begin van den oorlog vele jotnge dokters en candidaat-artsen werden ingedeed bij het Belgische le;,->r. Een deel hunner staat aan den Yser, terwijil e?n ander dee". z'.c'i l)ij! do K-rij'gsgevangenen bsvindt. Het bies.uur der zie'fcenhuizen heeft nu œn dringend beroep gedaan op de particulière geheesheeren oim ntn de duizenden zieken en zwakken te helpen veraorgen. De noodstand is aieer dringend, d ;ar de •ondervoeding de mensohen ten 'pircoi maakt aan vejierlei ziekten. GRAAF DE LAiLAING. f — Graaf Jaak de Laiaing is in zijn hotbeil te Brussal over-leden. Hij werd den 4 Nov. 1838 te Londen geboiren en was een der gekendste Belgische schildeirs en bealdhoiuwers. Sadert 1889 was hij aan do Koninklijtoa Akademie van. schoione kunsten vèrbonclen. Vele zijner schilderijen versiereft-^ten eo.etraçpi van het stadnuis van Brussel zittingzaai-van den Senaat. Het riuitêrstandbeeld van Leo-piojld I te Oosten de is ©on yan zijri we.ken, evenals het monument van .Waterloo qp het-kerkhof van Evere; de borstfoselden van baoïon Lambormont, Gevaert, enz. DE GROOÎE GEINTUURBAAN TE BRUS-SEL., — De voorstad Vorst heeft het plan uitg'&wieirJct voor de uit te voeran wei ken 'api voiimen rond de gemeente Vorst en kamende van Ulîkel de valed van Sint Job, Ca'evo&t, den bemipt van Vorst doorkruisen en zich aan den ovierkant van de vaart yan Char-leroi aansluiten bij1 de wferken van A'nder-liecbt, met dit doel ondernomen. WEST-VLflANDEREN. DE TOESTAND; TE BRUGGE. — Men meïdt o'ns nog nadeir in verband met lie twee naar Nederland ontvliuohte Belglen, dat beiden op een baiggermachine dienden, die z,oo ATiel mogelijk Brugge-Zeehaven op- peiil houdt. Ondanks dit baggeren, verle'den zij, komt ea toch veel zand in de haven, zoo-dat deze van zijn vroegere diep'.e al veel verloren heeft. De leviensbehoerten zijn, enren-als de klieeren te Brugge, schaarsch en ont-zettend. duur. De meest© mtenschen heblb-en onvoldoiende Jevensmiddslen en vele gestel-. Ion zijn derhalve ondermijnd en kwijnende. Rtgteî is het, dat wie ocmmaal ziek woadt meiÈstajl ten onder gaat, oandat er geen ver-sterkiende middelen zijn. De havenwerken heblben nog /niet veel ge-kiden van de bomaanvalien, ook niet bij de talrijke aanvaïïen der laatste vier weken; .dat de sluiscteuren onklaar zouden gewor-den zijn bij1 een dier aanvalllen, werd Idcor de twee vluchlelingen tegengesiproken. D© woningen eh gebouwen in de omgeving der haven zijn meest aie verwoest. Van de hurgers zouden er nog maar tweo omge-fcomen zijn bij een homaanval, nu ©on maand of drie geleden. AVat het aan t al dooden en gekvlietste militairen betreift., bij ,derge!ijke a«,n-va.Uen moeten er nog al wat slachtofîers g:eval>n zijn. De meeste beiwoners zijn voor de vliagmachines niet bevnaesd, als hun gelai niet te groot is; anders worden in den l'egel de schuilipllaatsen opgezocht. (N. R. Ct.) HENEGOUWEN. HFT ABSENAAL VAN BERGEN GEBOM-BARD1 E !D. — Viijdag 12 OoUb.r j.l. hebben geallieerde vli&geniers een vliegraid ge-maakt boven Bergen. Bom;rr.©n werden ge-wiorpen op het a.rsenaa.1 dat erg gehavend werd. Vele Duitschers werden er gedood. NAiEN. DWANGARBEID. —- In Wa'court en an-deire plaatson van het ctappiengebied is een bsricht uitgep^akt al de mancea van 15 tôt 60 jaar oproep-nde. om vaor de D'uitschers te werken. Diegenen dio-er zich zouden aan onttrokken- zullen met 2 jaar go van g gestraft Hioiden. Kerstfeest onzer soldaten aan het front. Eicor de Belgische comiteiijein van Den Haag en Soheveningen is er esn coniiteit gevorrna dat zich zal geîasten met het in-zameten van gif ten in ge'Jd en natuur voor de Kierstmisgeschemken aan onze Belgische soldaten aan het front. VerschiEienda notabiiliteiteo maken er van deel. Inscbrijvi ngsl ijïHten zà|n in orailooip «n men rate'nt on <*>n cunstig onthaal. Lijzondere telegranimen DE REDEVOERING VAN STRANSKY. LYON, 23 Oct. De Tsehechische af-gevaardigde Strac&ky beejft den 18i Odi. 'n den Rijiteraad een mer k waar dige rede-vcering gebouden, waarin hij een zeer hettigo crltiek heeft m^eoofend op de calanps door graaf Czernin g&sproken woerden, die hij huichelachtig noeant. Het Weener correspond^ntiojureair heert van deze redevoering sleehts enkéle zeer ver rmnite i-egels doorgezonden en de Oos-tenrijksclie grens is ook oyerigens om begrijpelijke nei|den hermetiseh gesiloton. Toch ia men ondanks aile voorzorgs -maatregelen in het bezit gekbmen van een oificieel verslag van deze redevoering, dat van groot belang is en vaar-uit wij hier de gewichtigsfe gedeelten weergeven. Sprekende over den Tsche-chifechen bond heef(; dr. Stransky het vol-gende gezegd: „Gïaaf Czernin heeft t9 J Budapest bow-serd, dat de duizenden mannen, die elkaar bestrijden, zullen we-ten waarom zij dat doen en waarom er nog geen vrede is." ,,Het is de vervloekte begeerte der Duitscners naar de w or el dheor s c U a p p i j, die ons in ellende heeît gedompeld en er zou geen conllict met Servie zijn ont-staan, indien dit ras niet overheerschend wa& geweest en men zich jtevreden had gesteld met de door Servie aaugeboden corrcossies. ' ,,Iedereen weet bij ons dat wij drmgend behoefte aan vrede hebben. Zoolang er geen vrede gesloten is tus-&chen de volken, zal men den oorlog voortzetten, jotdat niet alleeri ons stofîe-lijk en geestelijk bezit zal zijn vernie-tigd maar wij ook in moreel en econo-misch opzicht zoodanig te gronde zullen zi jr gericht, dat de staat tôt den bedel-S'taf wordt gebracht voor misechien wel tien jaren en nog langer. Graaf Czernin heeft in zijn redevoering getracht de voorwaarden te formu-lietren, die tôt basis voor den vrede zouden kunnen dienen, maar sommige daarvan zijn geen vredesvoorwaarden en zij zijn bovendien onvoldoende. Graaf Czernin' zegt, dat hij een vrede wensch t, die verzoening brengt lusscnen de volken. Zulke woorden treft men tegenwoordig reaar al te dikwijls aan in de blaclen en graaf Czernin môt cren vijonu rot oenstemming had kunnen komen, zou er reeda vrede geweest zijn en had hij geen contact met hem behoeven te zoeken. Hij sproekt vervolgen9 over de stich-ting van een nieuwe wereldorganisatie, waarin geen- militaire bewapening meer zou bestaan en een scheidsgerecht aile geechillon zou behandelen, enz. enz. Dat zijn geen eLgenlijke vredesvoorwaardien, maar alleen bespiegelingen omtrent maat regelen die den vrede, wanneer hij een» maai gesloten is, kunnen in stand houden. Het zijin in geen geyal voorwaarden, waarmee wij bij onze vijanden kunnen aètnkomen, iuimers deze spreken over heel andere voorwaarden en het zijn deze, waarmee graaf Czernin zich ernstigj zal hebben bezig te houden. Hijhandelt verkeerd door de factoren, waarover hij gesproken heeît, als vredes voorwaarden ie verwaarloozen. Overigens is hij niet erg bescheiden, waar hij het doet voor. komt alsof dit ailes zijn eigen denkbeel. den waren, terwi0t zij feiteiijk uit Aene-rika afkomstig zijn. Het zijn immers de denkbeelden, d'e président Wilson heeît uitgesproken, toen wij nog met Amerika in goede verstandhouding leefden. Deze hewi werkelijke vredeevoorwaarden ge-noomdTsi o.a gewrezen op de noodzake-lijkheid om afstand te doen van den eisch tôt uitbreiding van grondgebied en tôt sahadevergoeding. Dr. Stransky zegt vea-der: „Hij wil geen wereldvrede organiseeren, maar ©en vrede onder de voUen, onudlat hij de overtiiigirig heeit, dat allean langs dezee weg de w or eld vrede tôt stand kan komen. Hoe zal nu graaf Czernin dit denlcbeeld opyatten? In overeanstemming met Duitschland heeit hij het Konànkrijk l'o-len gesticht. De Polen zullen vrij en on-alhankelijk zijn, maar waarom bepaalt bij ziôh dan alleen tôt Polen, wanneer • hij het beginsel verdedigt, dat aan ail« overheersching een eind moet worden ge. maakt? Is de TachechLsche kwestie niet even belangrijk als de Poolsche? Europa zou desnooc?s een machtig Duitschland kunnen du bien, maar geen twe« machtige Duitsche rijken naast elkaar, die van Barlijn uit zouden worden go regeerd. Men werpt ons tegen, dat En-geland, Erankrijk en Amerika toch zeker niet zoo na'ief zijn om alleen oorlog ta voeren, ter wilie van de vrijheid dei Tschechen, Polen en Yougos'iaven. Zeet zeker wordt de oorlog niet alleen daar-om voortgezet, maar ook om politieka redenen en omdat de wereld van rrioe-ning is, dat de beste waarborg voor dea algemeenan vrede de vrijheid der vol -keai en hare onafhankelijkheid in de toe- le— Wjmr, 7 ; "il rv<>! rr ! -r» Ain- 1 - J. land onverbreekbaar is. Niets ter wereld is onverbreekbaar. Zelfs wanneer ùii verbond nog hécht kan heeten, kunnen er toch omstandigheden zijn die het on-houdbaar maken, want het gaat hier niai alleen om belangen van staatkundige» aard, maar om ons volksbestaan. B0 vendien heeft Duitschland zijn eigen kweeties, die ons geen belang kunnen inboezemen. Legerberiohten ier Geallieerden. Praciitlge ©wes^wisipisig iiei* Fi^awscfiena De Franschen veroverden den Chemin des Dames, Chavignon, Allemant, Vaudesson, het fort Malmaison, enz- — Zij staan voor de vlakte van Laon. — Reeds 7500 Duitsche krijgsgevangenen en 25 kanonnen. — De vier, vijf tegen-aanvallen der Duitschers zijn in Vlaanderen rnislukt — Duitsche landing in Estland. — Vliegeraanvallen op de kampen te Gontrs?de, St. Denys Westrem en op het station — Rarthnil vole't Rîbot OD. IV ■ W a !ji*' — — W IIETÛESTAMD Een hip hip haarrab voor de Eranscbe poilus van do Aisne. Na meer dan een we-e-K lang de Duitsche seïingen benco.den den Chemin des D'ames ©n Lafraux ir.et haar vermaarden molen te habiben b&scno ten, zijn onze dappors boad^en o en yeor-uitgSrukt tusschen Filain en VauxaiJon. llun vioionuitgang bedraagt reeds 31/2 kilomeler. Allemant, Vaudessan ,en C'havignc.n Z',;n in hunnne handen gevallen. Chavign n zijn zij .Vioorbij en bezetten het dal'van Brayèie -Urcd. Zoo zijn zij ôvor de bcr^e.i in de vlakte van Laon geraakl, die bc-heor ent wcndt door die stad met hare b r e - de keirk. T.ot hedein zijn 7500 boches en 2o zwa:© en. vtldkanonnen genomen. D.t is eon Ko-lijko stie&p door de rekening dor D' i.scheis die waarsobijnlijk aan een schijna nva- ge-dacht hebben en troapsn uit Champagne naar Vlaanderen hebben gtestuurd, zcodat hunne lijn aan cen Chemin des Dames jne:-kelijjt giadund wasi Deze ove.winning is eon veiriechlvaardiging van generaal Ni\ 'e die dc-zen sectoir had aangeivezen voor bot cl-fensief van Juli 1^16 en wions plan non den vijand medegedeed we.den d._or een landverrader. " Tusschen bot Vrijbosch en Gheluveit zija da kiachtige vier, vijf tegenaanval en dor Dnitschers in bet slijik en in het mitraillear-■en giîweervunr detr Brit en en Eranschen, versmacht. Zoowel in >Weât-Vlaanderen als hij Laon Wi^irdt voortgeslreden. Aan het ltaîiaanscl;e front b'ijrt de pdaa.t-selijsô strijd ïevendig. D1 Italiane i konden de aanvall»n d«r jOostenrijikers en Daitschers.-keeiren.In Macedonië l*x3.i"ijv"igbeid van geschut. Van Met WesMijk froïiî. Heî Fransche leger&ericbt. PARIJS, 24 Oct. (Havis). Mor^nco munique, Be aanval len noorden van Aisne heeEt zich direct schitteiend ontvvilo. keld, niettegenstaande den mist en <lr>n regen, tegen d,e giciweldige stellingen die door de besle Duitsche troepem verdedigd werden. D© lijn van de verslleirkingen vm Tiucy tôt Bohery werd in één storm-loop genomen, teen viel het fort Malmai-son. Niettcgenslainde d©n wantiopige.i te-gensland werd de vijand van de ver-slerkingen van Montparnasse verclreven. Links wer. en de dorpen Allemant oa Vaudesson genomen. Rcchts bereikien onze linies de domirce-rende hoogten van ParguT en Fi'a.n. In het middan heb-ben wij de versohe rese;-ye3 van den vijand overhoop geloopen en ('ha-vignon, waar onze vordieringen ©en di pte van d1/? K.M. bedragen. genomen. De \ er-liczen van den vijand zijn aanzienlijlk on bedragen meer dan 750Q gevangenen. Veel mateiL.r.1 is genomen, inbagpepen 2a zv.a-s stiiklw.n geschut. Hsî Engeische leyerberichî- LONDEN, -23 Oct. (lleuter). De \ -ni heeft gislerenavcnd nog twee tegrngaiv. al-! Itn gedaan. In het eene gevai hebben vij n^en lijke traepen gepoogd ©en aanva te d enj laaigs den weg West Rcosebei' e —P e.cap 1 a. Maar -op cen 209 yards aîstan 1 van d® nieiuwe stelling&n heeli ons machmegeweew toux hèn-met verKczéa terugge rpen. a ej overi'ciuendch trachtien terug t ■ ke ei deaî hun door ons &pfôrvtwir apnieiw zv«w*9 yerliezen toegebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes