Belgisch dagblad

455 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5h54g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

> WJUi DAG APHIL 1918. V abonnementen. , ,T per 3 maanden voor Nederland " 11 2.50 franco per posfc. Loase f kummera. Vàor Nederland 5 cent. %foor Baitenland 7'/s cent. t, I)en Haag, Prinsegracht 126. Jelefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ^ • Verschijnend te 's-Grssven|iage, elbeva werkdag te 12 ure middsg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ? — ■*- ADVERTENTIEN. Van 1—5-regels f 1:50; elle* regel meer f 0.30; Réclamé» ? 1 — 5 regels f 2.60; elke regel meer f 0.50. 'f London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. > sas^^:a^îiSH53a*asaa®!5aMHBSîaB)SE5ESS9aB - DE KEIZERSLAG. Do hongerige Centralen vechten niet om Kales. noch om Parijs, maar enkel en alleen om dén oorlog te doen eindigen, liever heden dan morgen. ^ De geallieerden kunnen het spel lang ge-• noeg volhouden en zelfs de kat uitdenboom kijken tôt er voldoende Amerikanen in Frank-jijk zullen zijn. %ij. p0 vijand kan echter niet meer wachten. 'Hij lijdt aan vredesnood. Dit is de eenvouiige verklaring van zijn geweldig offensief in het westen. [, Reeds is het geworden een slijtageslag, een tweede Verdun. a* Duitschers vreesden die wending vooraleer het offensief een maand geleden begon. U Zij voorzegden dat de strijd den ganschen zoiner zou duren zonder in te zien dat de tijd de bondgenoot der geallieerden is.^Die "strijd moet, dank aan dé Amerikaansche"tus-schenkomst ten onzen voordeele eindigen, spijts de oogenschijnlijke voordeelen der Duitschers. i<V; %$$$' fil » Ds vijand zelf Werkt zijn èigen ondergang in de hand door de slagersmethode die hij aanwendt onverbiddelijk, bloedig, vreeselijk en barbaarsch. Heeft Hindonburg niet gezegd :'dat de Duitsche victorie 1,500,000 man mag kosten? à Wanneer de thans schietende looveren zul-len gelen en verkreukt de aarde bedekken, zal Duitschland een groot knekelhuis geworden | z'JD- ï Foeh's methode oip tijd te winnen en zoo t min mogelijk volk op te offeren om den fraz;nden stier tegen te houden, slaat de Duit-pBchers zichtbaar uit hun loopl. * De aanvoerder der geaïlieerde legers zal ïijn uur kiezen om een tegenoffensief te be-•"ginnen op do plaats die hij zelf met koelen verstande zal uitgekozen hebben. I Het reserveleger, dat Foch op de been bracht, jaagt de Duitsche dikhuiden het hoofd op hol, '•De bezorgdhèid om dit leger, dat niet uit "schimmen bestaat, hypnotiseert zoozeer den "vijand dat hij dagelijks beweert dat deFran-'sche reserves ingrijpen. Bedoeld is hier het raadeclachtig leger van den overwinnaar van 'den Yser en de Somme. .Dit ingrijpen bestaat yillesn in de verhitte verbeelding der Duitschers. fO! zij wenschen uit al hua-io macht dat die fmanoeu verseharen thans zoudentusschenkomen om dan zelf vrije beweging te verkrijgen, fdoch de wensch is hier alleen de vader der gedaehte. Ep het blijft hierbij. ï De Duitsche journalistcn, die gedrild worden door officieren van den grooten staf,'moeten een wantrouwig en ongerust geworden volk fgerust stellen uit vrees dat de schapen razend "zouden kunnen worden bij den aanblik van jjtle honderdduizenden lijken, gewonden en kranken, Hinaçnburg zelf Jheeft reeds in hefc begin T&n April, na de mislukking der eerste phase : via den keizerslag, aan zyn meester moeten •einen geduld te oefenen omdat de slag zijne rruchten zou opleveren en ook omdat zijn plan een solieden grondslag heeft, zoo hij beweert. En de maarschalk vroeg een beetje ltijd en uitstel. Hij heeft spijts stroomen bloed , en duizenden kanonnen de sjarnier der Brit-•che en Fransche legers nièt kunnen ont-! wrichten. S. En de tweede phase van den keizerslag woedt thans in Vlaanderec. ' De troepen van den Kroonprins van Beieren mogon Yperen, Hazebroek veroveren, met jPoperinghe er bij, nog zal het vereenigd Fransch-Britsoh-Belgisch leger niet verslagen >Î)D- ^ Dit is ailes. 5 Wanneer de vijand daarna in Champagne, .'==—=— - —. rond Verdun of in Lotharingen hetzellde bloedig waagstuk onderneemt zal hij, dank aan het ongerept leger van generaal Foch, niet beter varen en de keizerslag zou dan wel onverwacht kunnen eindigen met de in-eenstorting van de dynastieën Hohenzollern en Habsburg. Na Verdun moest de Keizer onder den druk zijner schapen zelf zijne vredesoperette regis-seeren met beha'p van de Hollandsch-Skan-dinaafsche Sozis waaronder Huysmans als -balletmeester optrad. Wanneer de verwachte, gehoopte, als vol-ledig zeker geheeten beslissing ditmaal ook uitblijft, zullen de poppen aan het dansen gaan. Ofwel stelt de Keizer voor België en de woestenij van Noord-Frankrijk te ontruimen met Elzas-Lotharingen als cadeau, ofwel zal het gepeupel te Berlijn en te Weenen de Carmagnole dansen. Wij zyn er echter nog niet. ,Wel is de nood verschrikkelijk in de Centrale landen ; wel is "de fînantieele toestand van de Centralen ongeloofelijk ernstig ; wel moet het offensief samengaan met de Barnum-achtige reclame voor de 8e oorlogsleening tôt in de' Nederlandsche bladen toe, waar men meent geld te slaan uit de misnoegheid der Hollanders tegen de geassocieerde mogend-heden — een uiterst gevaarlijke speculatie voor naderhand — maar voorloopig is de oorlogspartij heer en meester. Zij is het met een ongeevenaarde brutali-teit.Elke oppositie der meerderheid-socialisten heeft opgehouden. Wanneer er nog Entente-socialisten gevonden worden zooals onze minister Vandervelde die door tdu'smans' suggestie het tegendeel gelooven, dan kunnen zij zich overtuigen door de lectuur van de Chemynitzer Volkstimme, de Karlsruher Volks-freund en de Vorwarts zelf. Dit laatste blad heeft immers verklaard dat het den vrede slechts nog van een volledige Duitsche zege ook in het Westen verwacht. Men mag vast en zeker aannemen dat de Duitsche socialisten het felst aan Somme, Oise en Leye vechten onder de bevelen der helden van Zabern. Wat de vredesresolutie van 19 Juli 1917 betrelt, zij is zoo dood als een doode musch.^ Radikalen en progressisten als Huller-Meiningen en Ablasz zijn annexionisten. Onder den druk van Hertling heefc het centrum verbrand wat het den 19Jiîliaan-bad. Trimborn, die we te Brussel aan het werk hebben ge_ien om, wat de nuchtere Hollander zegt, den Belgische Kathoiieken ooren aan te naaien is ook al annexionist. Erzberger is uitgewoçpen in de duisternissen. De Frankfurter, dieons altijd gepoogd heeft zoetsappig in slaap te sussen en te foppen, protestgerde nug even zwakjes, maar werd door de pangermanisten en junkere zoo toegebeten dat, om niet geschort te worden, het blad verkoos te zwijgen. Alwie niet met Hindenburg i», is vijand van Hindenburg. Daarom moet de i.ijksdag-meerderheid voor zijn sabel deemoedig buigen. Al de vroegër schoone beloften aan den Paus zijn nog slechts een scrap of paper. Wij moeten ons verheugen omdat ae ooog zoo straf gespanrftn is. De reactie zal des te krachtiger wezen als de slaven tusschen Rijn en Oder er nog .vatbaar voor zijn We rekenen daarvoor op den Honger. Wee de Keizers ! Dat zij denken aan de Iden van Maart ! ! Léonce du Casti ion. V UE THESTMHI® - 1M optiiiiiânie, dat we hier uitsprakéu knu liei oog op den vorlo^p van don strijd '"in Vhanderen, wordt door de feiten be-['veslig^.tï Wij sehreve-n immers dat de Duitschers niet ôver de heuvelketen van Koaunol toi Oaseel niet zotidcn kunnen, goraken. •î Zij hebben h ci tô verg,eefs gepoogd irtsl , een tlîvisie op Mercken, doeh hunnej storxn- j ' goiven zdjrï, zooals ;;'och liad voorspeld, | top het sti-aud gebroken. ,Onze Belgen, die nederig qn bescheidea i, jhurme roi vervullen hebben daarbij nog l.JKd feldgrauen g«vangen genomon, zooals '* gi^i'ïr werd gemeld. p De vrijjvillig'e ontruiming van PossqhèB»-jp.dale, ' Poeleapèlle, J^ange-ràark en Zonne-.beke door de Engelschon is zjondier verlie-' gèbeurd. Thans is die gevaarlijke y>0!'hfc rech,t gemaakt tôt Meteren. p Het is een geluk dat Bethune met zijjie ^kooltnijnen eu die van Ncreux niet in han. den vaa de Duitschers is gevallfn. Als yrot^ger een tweele Lens. . '*• In het oosten en ten zuiden va'n de .Avj'e hebben die Franschen aanzienlijtoe Lyerderingien, geniaakt. Ten w.eeten namen t?-'•{ de bossehen van Sénéeat. fiuune lijn komt thans aan den rand Castel en do westelijke hellingen dier, noogteû van het riviertie meer zxiid-■^aarts. ' lieitige honderden gevangieoien viejlen m i rajische • handeai. . în den aanval bij de kust zcitto. de vijand ' lni1} . r ^,u vi®1' divfsjag in. jjiaa.r was divisic- maa-inicirs bij1, idjja gelwe^ig g4 'ùvcikî wietîd, verdier één Beiersche ein twe» ■''liMsciie divisica. Blijkbiar vérwachtteimiela1 ;f,: <icn overkant, dat het beiftigè bomba,r-Seiuroncle hwl den na.cht, Allen 1* r1 /-QU murvy àtauip-n. De Duitschers 1 »'• ' vergîss.ing cjb!?r spoedig, in, Cié- wpnt de Belgen nanian -den strijd op, die zeker onder Idie indi-ukwekibeindsue mioner 'geschiedonig kan anieetellen. Zij llr^vea ùai Buitschers. in verwai-ring te:"ug en namon meer dan 000 hunner gevangen. Met redea mag II a y a s scihrijven : Het Luitsche o fensiaf in Vl and r n wordt met eon verwoede hevighoid voorigezoi,. Door herhaaldo stormaanvallen poogdiein de dieîî-te Duitsche formaaes hua s^eil.ngon rond'oîa Belle uit lia Ibi^siden. Zij werdein leMeJij'ît we^gemaaid e>n hobfen g.een enke'.e vo do-ring geanaalTt. De geallieordein deden nveit sueceg tejgonaainvall'en en sjaagdien erin e;n va stem vo_t in Meieren etn :\Viytschaele lie krifgen, doeh Ide Duitschers veamochtcn er, bij oen wanhopige roaclie, Oipnieiuw bi-rv non to dringon. Bczuiden Ide Leye wrst. do Britsohe- artillerie een krachtigen vijande'ijlken aanval, die hot dorp Ilob ccq-sur- Cliu e : ce, acht K.M. len noordwestc-n van Béthune, ten d -el liad, volkomen te fnuiken. Gistoren hebibon de Duitschers na.con henge goschutvoorberei-ding, een nieuwe, krachtige aanvalspoging igedaan over oc® front van 2=0 K.M. ia de richting van Yperen. Nargeirus hêbbon de herliaalde massale aanvatlen 'do schittarend verdedigdo stellingen doan wankelem. Do bloodige vijanld^lijba verliezon duiden op het volkomian échec voor den Dnitschon gono-ralein staf, wielks, berekaning faalde tongel-volge van de aankomst van Fransche Iroe-P'en, die den Britschein teigoasitand steunden. _ RoQds werd de helft der Duitaehe divi-sies, welke aan het westelijik front be -schikbaar zijn, in den slag goworpen, wel-ke reeds 28 dagon duùrt, zondier dat het onderling verband der Britsche troepen is aangetast, of e©n beslissing is verkregen Men kan zich dus afvragien of het bereikte rosultaat niet buiten Verhouijing, staat tôt de krachtsijnspanning der Duitschers en of deze haar nog lang kunnen volhouden, zonaer dat de beslissingi wordt verkiweri weKe zij venvachten. "" ' Verjaardag van Koning Albert te Roosendaal. mmm ^ Waarom? JVlen sehrijft ons : 'Zonidag 7 April. j,Te Deum in diei z^oogezegde Belgische k,apel. Bijna geenei andore Belgen waran er tegenwopadig dan die door het Hollandsoh steiunoomité or.der-eteunde befhoeftigen. De Belgisohe Vice-Consul zelf was afwezig iejn Met ziah alleens niot verontsohuldigen. Afwezig inls-gPlijks waion dtej Belgische soldaten, hoo dringend ook mien ze had uitgonoo'digd, in militaire teaiuo op te koimien. Waarom d:ie bijna algeimi^ene onthouding van meest-al de weLraieisnend© en vrije Belgen, ein; nog londerstreopt' door de anvezigheid van dien officiieelen vertegenwoordiger der Belgisohe regietering? Ja, waarom? M a and a g, 8 April, pieohtige tois,' œn 10 ure in de groote, kerfc, voor Z. M. den Koiiiifg, gèzor.g^n en door Kijinla. al de nieti door hun We.dk belette Belgen bijgewoond, jmie;t aan hua hootd, den Belgischen Vico-Coaisul, Iva.numiik Heyns. sens en kolone|l do Batty, de heeren Ca-pellen Smolders, arrondissements-commissa-ris van rjeuven, Lamhreichts en Steols1, Bestuurder ®n Onderbestuurder der A mi-do,nneries Rjyafes van Antwerpen, Stan-daert, advokaat te Antw.erpen, Jvemiis,' sclhrijiver van den. Bond dafc diaràantslij-pers, idem. Backx; ciiieimiist, idem, Somers, en Zo3n, koopliediein, idem,, Ameels, kandi-diaat-notariS' te Essohen einz., enz., aisook een groieP van geïntiPi'aeerde sMclateni in militaire tenue,. - Waarom die algem.eehe t^eloop aer Belgen, da,ar 's avonds te vor»n het Te Deum, ?onder de gedwongen Belgische en Bollandsolie aanwezjgon, als „d.ins le désert" zou gezengen goweest zijn. J,a, waarom ? Z o n d rg, 14 April, grootsche p'atrio^ tis'ebe betooging in hot lokaal van Pa,taia Belgica door gansoh de Belgische kolo-luie, op weinigie uiitzonderiugen na, bijgewoond. Praohtig concert. Vlaamsc'ne am-spraak over Kcning Albert en de zoo noo-dige vaderlanidsolie overeenk' nnst door den heer 'i>u Castillon, hQOÎdredaki.our van het Belgisch Diagblad, .die uur lang d© aandac-ht wist te bo3:©n der o'pgopropi'je zta.al en ge^i?!drifiiig en als_ ouophoudend werd toegejuicht. Da.arna disp aandoienlijke plechtigheid son h.e>'- decoreeren, door den op 't sLagveld' gevall^n- en daarn.t, geret formeerden kc^pnol de Batty, van !ko.rpoxaal Eduard Biot, jongen heldhaftigçii vrijiwil-liger, wien zijno da.pperhoid den rerhfer arm heeft, gekost, en do orde van Leo-po'.d II met- het oorlogskruis geigolden. Onvergeteli.ik loest! Maar waarom weird het slechts door o-n der twee Belgen bijgewoond, wier plaats or als van ambts-wege sc.Lei-n a,ang:daid? Waar was de andere geibloven ? \Verd hij er niet op uitgenocidi.gd? En waarom ? Of durfde hij hij er zich niet verioi.nen? lin waarom? Wat er oek van zij, zoud .n cte. Belgische vluchtelinyon van RoiJoendaaî zi.ch onmogelijk gotiouv.er vader.anders Kunnen getoi nd h bbien, dan nuet zoo luisterlijk 's Konings feest le vieren en zo-o eeni-parig, zoo krac- „d dig het weinige aktivis-Âiscavte verwer/en da.t onder lion te vin-dci) is. En •sc.hijnt, de bevoagde ovorheicT den on-geweasc.hte te willen sparen, ons Belgisch vo.k kon haar niet be.'ee de les spei-len. Maar waarom dit niet si'iids lang v.jor- ikornen? Ja, waar m? Huysmans mag zich niet snschepen Uit Londen werd den 10 April aan ,,T-ie Temps geselhd: Le heer Kamiel Jluysiiniaas, secrctarié van het internatio-naal socialis1 u-cli bureau die zich beden te Lonaen be indt, heeft zich naar Frank-rijk niet mogon insehepen. Ilet Engelsch syndilcaat der zeeiieden w»-., -, an oordeel, dat het doel dor re s v. n den hear Huys-m ns, te we',en de inriehtlng van de reis om socialistische en syndikale aïgevaai'-clrjf'len uit Franltrîjk en Engo'and naar Amerika nie, paste in de huidig© omstan-digheden, bad besloLea hem aan boord van aile gereedljggende schepcn niet te laten komen. Huysiftans heeft dus coa retmrbiljet naar Londen megen ne-men ! Wel bestsed. Aan het Belgisch front- Den 17 April heeft président Poincaré dooi\ koning Albert en prins Leopold van België rondgoleid, een bezoek aan verâcheia^n militaire inrichtingen aan het Belgische front gebraeht. Generaal Foch heelt luitanant-genoraal Gillam, het nieuwe hojfd van den gone-ralen staf, bezocht. Czernin. Te Wee-nen. kan men heerlifk walseii1;' iden «egt er gauw, als 't schoentje"nijpt# l'e tegonstander zioh vergrij.pt, Met documenbein te vervalschoti. „Es ist moht wahr", S'poelt 't krijigiscw- chester, Een vroegex raeds geho&rde wijs. [ Ze gaat Ems aan en ni^t Birijs. ! „TJa(d l>eide Kaiae,r tanzon fest.er". MIZAN. Legerberichteei der Entente. De Frânsclien valien aan. t * Fransche successen aan de Avre. — Stilstand van den strijd, aan de Britsche lijn. — Het succès der Belgen bij Merckem Wijzigingen in het Britsche kabinet. — De gevechten in^ Oost-Afrika en Palestina. v Het offensief aan het Westelijk front. Het Engelsche legerberichî. - LONDEN, i8 April. R e u t e r. Ooh-tendcommuniqué. Gedur.ende den nacht is geen verandering op het front ingetre -den. De vijandelijke artillerie toonde groote bedrijvigheid op het zuiclelijk dôel van het slagfront. Aan de Leie van Glvency tôt het oosten van Robecq hevig bom ar-dement va,n onze stellingen, tusschen Lo-, oen en Robecq, voortdurend tôt het aan-breken van den dag. Plaatselijke aanvallen werden, gister -avond aigeslagen door onze tiroepen, in den sector van MerrU. Meer gedtailloecr -de opgaven van de gevechten va,n giste-ren, in het bosch van Nieppe—Wytschaa. le stellen . op nieuw ^vast, dat de verlie-zen van den vijand zeer zwaar z>ijin ge-weesti. Ten zuidoosten van den Kernel -heuvel viel de vijandelijke infanterie in drie golven aan, en drongen op een punt onze linie een weinig achteruit. In deze streek werd door een tQgen&anval de stel-• ling weer herSteld en kort na den niid-dag werd op alle^ punten de aanval afge-slagen. In den Bailleul'-sector viel de vijand drie maal aan voor het eind van den middag, maar werd over al afgesla -gen, terwijl hem zware verliezon werden. toegebracht. Gislermortren werd bericht, dat over heï geheele front onze linie intact was. LONDEN, 18 April. (R eu ter.) Officieicl avondbericht : Vandaag is aan een groot deel van hief slagfront van de Leie ver-woed gevochten. Van h.et la Basséekanaal bij. Givenchv tôt idlde Leie beoos|,en St. Venant werd het Vanochtend gemolde bounibardetnant door for-seh.e en vinnig© aanvallen gevoJgd, die aile werden gfefnuikt. Opnieuw wordt geraeld, dat de verliezen, de-aanvallendie Duitsche infanterie door ons vuur berokkeiiid uiterst zwaar zijn. OnzO troepen maakten bovendien mleer dan 200 gevangen©n. Vooral in de buurt van Givenchy is geweldig ge^treden. De vij.and deed al zijn best om de kostbare verliezon te herstellen, maar tevergoefs. A De strijd in dezes plaats is nog niet gç-ëindigd" en de bedrijivigheid van het vijiande-lijk geschut houd't op hzt gjehaele fromt aan. Latef op den ochtend ontwikkolde do vijiand nieuwe aanvallen, \ ergezeld door een heivûg© beschieting op enz© stellingen bezuiden het kanaal; zij werden afgeslagcn. De geschut-^verkzaamheid was in vierschillende yakken aanzionlijk, in het bizonder bezuiden en be-noorden de Somme. Overigens v,alt e»r va.n het Briitsche front niets te melden. , ] Het Fransche legerbericht. PARIJS, 18 April. H.N. draadloos. In de streek van Torbény hebben de Franschen een sterke vijandelijke afdieeling , die na artillerievoorboreiding hunne linie trachtte te naderen, onder vuur gêna -men , en versitrooidi. De D'uitschers hebben verscheidenei aan-vtaL'len gedaan in Champagne, op den rech-ler Maasoever ten Oi. van het bosch van Courières en vooral bij Tamloup. Al deze aanvallen zijn. afges'lçigen. Gevange -nen zcjn in handen der l'raiischon ge(t,le-ven. Van hun kant hebben de Franschen. mot goed gevolg ten N.W. van Reims en in Lotharingen,, versoheidene aanvallen op do Luitsche Unies gedaan en een aantal gevangenen gemaakt. PARIJS, 18 April. Oificieel. In de streek van Corbény heibhen de Franschen eon sterk vijaiideiijjk detacham'cnt, dat na v o orbe roi-deird geschutvuur hun linieg trachtta aan te ta s on, onder vuur genomon on uiteon Uoen stuiven. Ee vijand dieod vorscheidene overrompel-lingen in Champagne, op don rechterogiver van de Maas, bioosten hot bosch van -Cau-rièies en vooral op den wag naar Domloup Al deze pogingen faal'dlon. Dien Franschen blevan gevangenen in handen. Van hun kant haddan de Franschen mlet ettelijke invalten, in de Dnitsehe linieg tenl N.WJ. van Reims en in Lotharingen geduîc. Ze namen eian aantal vijanden gevangen. PARIJS, 18 April. Officieel. Van ochtend hehben de Fransche troepen de Duitsche stellingen aan wteerskanten van de( Avre op een front van vier K.M. tusschen Then-nes on Mailly-Reineival aangovallon. Beoostcn de Avre maakten disf Franschen aanzienlijfce vorderingan. Ten iWJ. namen zijl het grootsto doel der boisschen van Sénéeat Ze schoven hun linieg.tôt aan don ranld van Caste!. Verder zuidwaarts' bereiklén' del Franschen de westelijke liellinjgon. der hoogten, die de Avre behecrschon. Het aantal gevangenen, dat Û'e Franschen maakten, gaat op hot oogenblikken al de 500, o.w. 15 officieren. te boveav ' - ^ Do Franschen. boniaichtigdian ver^cheidett^ mac h i nogeweren. I Bevestigt wordt, Idat de overval, dxjr de Duitscherâ'vannaeht bcoosten het boschvan. Caûrières bopcoaid, voor hen moord laiig iâ goweest. De Franschen vonden cou veertigtal lijkea , van Duitschersj o(p hot slagveld. Daarente-gen hebib.etn de Franschen 20 geivangenen ge-ma,akt,.o.w. een officier. t Tusschonpoozend kamoinvuur in lien loop va!rî don Sdag op het ovorigo front. l!- Het Belgische legerbericht,' Om 8.B0 uur "s oohtonds hebben de Duitschers, na eon hevige gesohutvoor-bereiding, die één naobt duurd'e, een kraohtigon stormiiajnval o rider,niomen tusschen Kippe en Langomarek, over eoni front van 6 K.M. Do Duitschers slaag-den erin om een deel van onze vooruit-geschoven p os ton te vermeesteren, doohl de orimiddell'ijk ingezette togenaanvallon leidden tôt verwoede gevechten, waatrbij d,e Belgische troepen in, het voordeel ble» ven. Tegen den avond waren die Belgische stellingen volkomen horsteM. Er ble-ven G00 gevangenen, waa'ronder verscheS)-, den officieren, in onze handen achter; 2i| behooren tôt zeven versohillande regimen-; ten, deel uitmakend van 'één marine-, 2 Pruisische en 1 Beiersche dlvisie. Wederom hebben de Belgische troepen blijk gegeven van hun kracht on strijd-naarlieid. — Se strijd in de lacht LONDEN, 18 April. (Router). Offieioel! In den ochtend van cli^n 17den April ver^ belerda hot weor œnigsziins, dooh tegen dieri' middag begon het wojcleroma to îegenen. Onzal vliegtuigen vvaron overdiag bedrijivig®op hi^y front van Meteren en AVytch.aete, bombaivl deerden vij.andclijke ^roepen en best<3<aktêitï, ze met niaciiinogowoorvanr. Wij wierpel^" meer dan 500 bommon van zeer geiringjdil hoogte naar omlaag. Bij gevechten, d'ie iin (W ochtend werden geleveid, werdon twee vy.* iandeliike vliogtuigen neergesahoten, eejiP ;ander werd stuurlcK>s tôt dalen gebrachif^ Vier van onze toiestellen worden vermiigiÊ,i ïd PAR.IJS, 18 April. De correspondent vjda'J II a vas aan hot Fransche front so'int : hjogl nooit had de Fransche Judhtdiienst die zk® de onbetwistbaro heerschappi} iin de luchjtj heeft verworven, een zoo omva.ngrijke taaKj volvoerd noch zoo k^tbare diefnsten be^ wezen aïs sinds heit begin van het Duitschi^ offensief op 21 i\laart. Dioor hun bombardef^ menton ^n miaoh.inegeweerschoten ontrustenj, onze toestollen den vijiand tôt in zijn mieesSI afgelegen werken in stroken, waar zij alleenT kunnen doordringen om dood on verderf-te, zaaion. Zq laten'hem niet meer cfg1 al'dem komen. Do "troopen jn de kwartieraô, ■ woifden dag en naoht onveirp.oo.sd getreiterdpl Die punten van aflossing zijn tôt moordp dadige vallen gejnaakt, het ,opvo.'eren leeftocht wordt vie/rhindcrcl, ze stuien de convooién in do war, ylejrnieleln de statiiona^ vorsperren spoOTlijnon, aile diensten, broodl? nocidig voor instandhouding van het legePA worden in één woord grootelijks belernmerKl! en vaak verlamd. En dit is hen koste vasJ-betrekkolijk lichte verliezon verkrcgen, benoden die van die Duitschers, die meeÎH dan drie toesteilen verlcwon tegen wij ééW.'l De Duitschers hobben zolf jn huin draadj.^ loqs bericht van 29 Maart onze overmachil erkend. In doze woorden : , torwijl de tegen^ partij zich in de eerste dagen nauwelijk'aiï ernstig lin de lu&ht 11© weer stelde, biedt liij! nu onzen vliegiers hardnekkig het hoofdi'j geholpen door andore strijdkrachten der luchii^ van andere fronton. Op bopaalcLe punton is zà' met smaldeelen van 60 vliegors in het ver-dedigcle luchtgebied op oen manier gedronï? gen, dat onze jachtvliegers don Vijand pa^1 na heete gevechten toit wijken koncïen bron? gen." _ J Een twintiigtal Duitsche vlie'gtuigon werdi elkon dag geveld en 40 tôt 50 duizond K.GFJ ontplofbare stoffen werden op allerhande ia| richtingen in liot giebied achter de liniiqr geworpen, terwijl tôt 200 tôt 300 duizenqf patronen dagelijks op die troepen worden af* gevuurd. -, | Alleen den 24sten Mîaart worden. oveM dag 56 Duitsche vliegtuigen door d» Fransch-Engelsohe luchtsmalieelen naa® den grond gejaagd en 24 tôt landen g® d wcmgen. In den nacht van 26 op 2/j Maart zijn duizond bommien op Bapaume| Bray on Péronne goWorpen. Don 27stejJ schoten 80 geve,chts- en bombardements i .toesteilen meer dan een kwart millioen pa» tronen af tegen de dromimen der DuitschJ infanterie, waarvan de mannen bij bon "i den in het zand beten. Onze bombardement ten bovon de gebieden achter het front] worden uitsluitend tegen militaire centra bawerkstelligd, waar slechts stnjders zijaB tegien militaire fabirielcen, munitie&tapel® stations, strateg'sohe spoorwegen, in eem woord tegen loutet militaire oognierken.'J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes