Belgisch dagblad

1173 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07329/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Z A.TERDAG JSO eta ZÔPÎ ££L ^T»TTrrj 19X8. o. Z abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | Z50 franco per post. Losse 1 nammers. Voor Nederland 5 cent. Yoor Buitenland 7'/; cent. TIoti TTaao-. Prinses-raclit 126. BELGISCH DAGBLAD ^ersohijsieEidi te 's-Qrsiïe^age, elkeia werkd'ag te 12 ure midrîag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. adveetbntîen. Van 1—6 regels f 1.B0 ; elke regel meer f 0.30; Reolamea 1—B regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyd» Avenue E C. Wanhopige toestand. De regeeringen der Centralen duchten tha een gevaar dat huit meer vrees inboezemt d '"de hongertyfus. i Dit gevaar is de terugkeer naar Oostenri en Duitschland van de honderdduizeuden o 1 derdanen van Karel I en Wîllern. II die vrc ger door de Russen werden gevangen ger men. Die vrijgelaten gevabgenen hebben 1 trioinf van de Bolsjewikis bijgewoond to 'zij de Komanofs van den tcon verjoege Onder de terugkeerenden telt men vele vrc gere tegenstreveis van Habsburg. Het waren vooral Kroaten, Roethenen, Tsj chen en Yoego-Slaven, die er naar smachtt om het Oostenrijksche juk af te schudde Onder die g^varigenen zijn er velen in Ri land en in Sibérie gebleven, waar zij aan 1 zijde der Bolsjewikis strijden.- Toen die Oc teurijksche krijgsgcvangenen aan de gre aankwamen werden zij een maand lang quarantaine gehouden om besmettelijke zie ten en vooral aanstekelijke révolutionnai kwalen te voorkomen. Duitsehland beliaalde beslist een zegepn door Trotzky te besteken om de Bolsjewil in het harnas te jagen, doch hetBolsjewik me zal in de naaste toekcxnst een der gro< ste moeilijkheden van Duitsehiand en Ooste rijk worden. De voedselnood. de vredesnood en het 1 yolutionnair gevaar zijn er uitermate dreigei geworden. De Germaanscke pers mag er weinig ov verteijen. De regeering is immers meester vi de pers in de vier verboaden landen, als g deeltelijk in Zvreden en andere landen, wa: het publiek een iad voor de oogen won gedraaid. Qndanks ailes zal de crisis uitbr ken als een vulkaan. De hongeityfus heeft de bevolking d groote steden van Duitschland en Oostenri teeds beduidend doen verminderen. Hongarije toestand is beter, omdat de ïïongaren hum îmdbouwprodukten voor zich zelf behoude Ten plattelande is het in Duitschland ,oc Blinder elecht dan in de steden. Steden a Bamburg en Dusseldorf lijden verschrikkelij - Berlijn, waar de nood nochtans vreeselijk i lijkt, bij die twee steden nog een aards< paradijs. Behalve Hamburg zijn de Duitsche zeehavei ""Te Btettin"werden de schepèn met'voeds aan boord door het gepeupel geplunder Het maakte zich ook meester van den vise die rauw en ongekookt werd verslonden ! Leger en narine behoeven eerst te ete De kruimels zijn voor het volk. Ik zal niet beweren dat er dit jaar gec yoedsel uit Roemenie of uit Oekrenie k£ gehaald worden, maar ingelichte Duitsche zijn daarover gansch ongeloovig. Zij bewev» dat de verklaringen hunner regeering allee moet dienen om de werkersbevolking sussen en in slaap te wiegsn. De vetnood is een onloochenbaar fe De Duiischers onvangen wekelijks uitei weinig vet om hun kriegsbrot en hum aardappelen te verteren. Voor de pan is bijna geen vet over. Vleesch is in lang niet meer te krijgen. ns Onwiilekeurig denkt men aan den guitige: m Rotterdamschen varkenslager, die thans ii zijn winkel geschilderde hammen en worste: jk heeft gehangen en die met een schelmsch ge n- zicht weet te vertellen dat de eenheidswors e- wel aan die houten sauciessen zal gelijken. 0- Wanneer een eerlijk man als prins Lich nowsky van „verraadT' wordt besohuldigd e: îe vervolgd, dan moet Duitschland een va en buskruit gelijken. n. Wanneer een spéciale politie wordt aange e- steld om de ongehoorde diefstallen op he spoor naar en van het front te voorkomen c e- te ontdekken en wanneer het publiek word 3n aangemaand die polit'e te helpen, dan is d n. demoralisatie groot. s- 'Ten nadeele van een half ambtelijkp vei le eeniging van Duitsche verbruikers te Dusse! 'S- dorf werd o.m. voor ongeveer 8 millioen mari ns zeep gestolen. in Ziedaar eenige staaltjes van het leven i: k- Duitschland. re Van Aken tôt Konigsberg wacht men me angst af wat de economische gevolgen vai •al den oorlog zullen wezen. :is In het Fransche ministerie van buitenland is- sche zaken is een nieuwe dienst ingericht, d >t- dienst van de samenvatting en bewerking va: n- aile economische berichten. Deze dienst za ook de besluiten^van de economische confe e- rentie der geallieerden van Parijs in 191( id ten uitvoer brengen. Men zal zich herinneren dat die confe er rentie besloten heeft dac de geallieerden in d< m eerste plaats voor hunne landen aile natuur e- lijke hulpbronnen zullen voorbehouden ei ir -wel voor de gansche periode van den econo lt mischen, industrieelen, maritiemen e» lande e- lijken heropbouw. Met ditdoel verplichtten aij zich byzonder< sr overeenkomsten onder elkander te sluiter ik om de ruiling van de naluurlijke hulp 's middelen te verlichten. Dit kan een ge ie ducht wapen in handen van de geallieerder n. worden om de sluiting van een zegevierendei >k vrede te bespoedigen. Inderdaad, de geai ls lieerden bezitten aile noodige grondstoflei k. voor de volksvoeding en de industrie Tegen s, over de oorlogskaart der Duitschers kunner :h de geallieeruén dus de voorraadskaar st-ellen. Het haqgt van hen af de kontroo is over de grondsioffen. die ziï hazîtten t, 3I voorwaarden niet aannemen, niet alieei i. gedurende den oorlog, maar ook er na vai h die grond- en voedingsstoffen te onthouden Elke natie zal in dit verbond kunnen tredei a. mits zekere voorwaarden, o.a. deze van eei vrede voor recht en rechtvaardigheid, die; in de geallieerden zullen onderteekenen. .n Na den oorlog zal de contrôle der grond t'3 stof'fen de economische vorm van den volke sn renbond wezen. Zoolang de oorlog duurt ka sn dit economisch wapen zeer geduoht ziju i te de handen der geassocieerden om de vijai delijke regeeringen en voikeren te doen voele: it wat de voorraadskaart beteekent. st Meer dan ooit vreest men haar in Duitscl ie land, wiens economische toestand inderdaa er wanhopig is en zal blijven. Léonce du Castiilon. k»£ TOEST*MIÎ Onze goede colltga, XiEcho1 Belgi .ldaagt licden tereclit over de spaarzajnc [.bericilicn die Rcuter oveo.' het Belgisch le fgér en in. liet bij-zonder over het jongst àueces aan deu Yser den Bdg'seh ?ea Nedei'landtiche bladen verstrekt. Inhc hoogste balang van België is het te "wor schea da,t de Belgiseke regeering de noc dige niaati'ege'.cn zou nemen om daarin 1 ! verîielpen. Tevcns zôu zi.i door toedoen van on gezantsehap in Den Ilaag regelmatig. bi richteii kunnen voi-&(ii-eikken aan de pei in N&lerla&d aan Belgische on! Hollanda^h pladen, doch zonder lieve kinderen teve; fkieztti. Aile Bel^sche dagblad-en in li< bijzonder hebben recht op volstrekte geli ke behandeling, voor wat het octvangei van berichten uit Havre betreft. f T\'an Nederlandscte zijle is door goec gezinde journalisteiï reeds ureei' dan ear "gekiaagd over do weinige berichten di zij nopens de handelingen van • c i^lBelgischa regeerîag en het Belgisch leg< ^yerne-ine'n. Die nionchalaince baat Betgic (iiet, 'maar sfluiadt ons land in de ooge ;_Vaji ci cri vrcemde en van zijn eigen zc aen. Het is te hopen dat men onverwijlc zal ingrijpen om den huidigeix toes.tan te verheteren. Het offensieî dat een maand geleden le brak is snisluiit Do Fransche pers acht h« do dgeloopen. De toestend is bevrôdigend. ils n'ont r; as passé. V- *'.e veHièztn des vij-a.nds zijin reusach(ii Kft hebben de op^nbare meening Duitscl ^lamd diep gesc.iiokt. ' |i Ko Engolschon houden bet bergacihtig*"m;a Ssicf v;ia KgnVtncl tôt Boesohepe lcrachtig b ;><?t. Bethuiïe is door de Franschen beveiligt ^foudat de w«g naar Kales dicht gèslote [W'jft- Hazebroek en de Katsberg, waar ee ;,klcK)iter van Trappistôn îâcà verheft en wa i |px den lueirfst van 1914 een gevecht gelevei vWçi-d tusschien Eingelschen en. Hessen, waa ('«n prins van Hessen «reeuvelde, waw ' °bje.ctief van,1 don vniand. Hij is er ni' kiamen ge:ra:k«n. 1 netlorlfi a/ dio b ii aan het Belgisch fro ' opiiep, haeft bam verbinideità beaiootrden Ypie en pQperiéjgé te kainen ani tat Abeele—Gi 3 dewaeir&velde en den Katsberg îangs b( Eocrden te geratoem teiwiji Idia poging va . uit liet oosti-n oip Kemnaaldarp, (dj-t aan die 3 voet v-an dein, Kemmieiberg ligi, ook verijUel e is. Door een flinke aotio aan d© Avre he) ,t ben de Franschen ft.jin ' Al^emeienien toestan . verbaterd. >- Do dïie phase? van iiim strijd zijn. vo( e slot van refceining ten nadmele van den vija® afgeloopan ten koste van twee derden va s zijln effectief. (Gedeeltelijk , niet gecorrigeer<i.) 8 T : e Revolutionnair. î- Aldus heeft ld!e Nieidierlandscjie minister vi oorlog dea toon van Ida Belgisoho Sociali j- bestexnpeld. i- iWîamnear dit zoo is, Idan moet beit lee verhod in djo Bolgische kampen blijven b 1-4 slaan, des te meer ûaar het koiTespondenti s bureau van dein Raaid van Vlaandercn, d c aainstuurt op alval onder fle Belgisch© s; e daten aan hett front, in NaijHand en in ( ;r gevaingenkampen in Duitschland, bet ve ' bod heeft aijjekeuiid en de Belgische Soci 11 list net als het werk der Vlaamsche (?) oc lojgsmeters onder zijiniei bescherming heeft g nomejn. Louis Franck gedeporteerd. si -— ït iLes Nouvelles mefdt d,at sabepene Lot. Franck van Antwerpen naar Duitscnlii gedieporteerd is en in het gev:ang te B >r opgesloten. Het is bem' stieng verbodî g brievien te scihrijjven of te onlvangen. i- Hij is veroord'ejeld tôt twee m'aanden g vang. 3- — ■ 1 3 Voor onze soldaten aan h< \ front. n — n Het bureel voor inlicihtingiein aan Bel w- sche uit|gewekeinen (dienst lier pakkette d( Lange Voorhoutl 17, Den Haag, gelast zi r- inog ste&ds met te Terzending van tabi; ■g sigaren en sjgaretteiûi aaai de Belgische & st <laten aan bet front. Voor inlichtingen riteh aldaiar te verv at gen. 5s een Pruis een Germaan? Neen.l I Ethnologisch zijn de Ptiii^n Finno^Sl;^ 1 ven. Zooais de Ooistefflin'giai zijn zyt wroeH-1 aardig, tuk op parade, zij zijn eedoos, valsob 1 en on trou w, gvj-negem om te bluffen. Naar " Oofitersche w.ijz© vreteai zij guizig «(n peffen zich op. Hun verblij'f in Europa heeit m weinig veranderfcl. Met de Pruisen is. het moeilijk te handelen omiia,t ' zi} roord©3i î ttekkein uit elke daaid die niet begeleid lis door kracht of .stremghei'd. De Pruisiein aan-zien lioffelijkbeid en belee4l'heid van hun j tegenstrever als vnees. De Pruis liegt uit £ aiatuur en wajumeer hij: ieanaa\d bcd^gien heeft t be^iet hij hem. als Klein gek. Indien men ech-ter bean kan bewijzen dat hij zelf gelogen he?ft en die on dekking harad'iastdijk onder-streept, zal meni hojg weinig rnoeite met den Pruis hebben. c Onveistoorbare on^escbaanidhedd is ty-pis'ch voor den Pruis. Die oaibasclia.ara<Mbci i j dooidringt gainscb zijn leven. Zijne blokken 'e vindingrijke geieeirden rôepecd dat aile uili-j. vinding en verbedjaring hujn toebehoort. In de 1 wereld zijn er slocihts Pruisische sehildears, dichters, muzikainten en gesebiddschrijTeirs. . Het is eetn ras1 van mataraonein en zooals , aile' matamoran kruipit he! als een hond. Een j Pruisiseh dienaar vinidt er vermaak m een 1 trouweloosbeid te brdrijven. Hij zal Iwee, . driemaal aehtereîin liejen 'doch wanneer hij ; wat oorvegen e.f s'tamipe.n ontvamgen heelt, zooals de harldhainidige Pruisisclie meester» . hunne knieeliten bebatn'deliein./ zal hij1 gœd! î worden. De Pruis'moet met dotai gtok gestreeH Wioir-i den, \ > De perfide Duitsche i propaganda. „Le Luxiombourg Libre", bet orgta,m van ( den „Bond van Lux^raburgsohe patriiJtten in bet Buiibenland" gaeft een nieuw ert { treffond voorbe&ld van de perfide bulponiiid-delen, die de All-deutso!he pers ' te baat n&eimt om de bevolking der overweldigdia t gewesten te mistoiiden en door middiel I van de grofste onwaai'beden tegen de ge-alltefemcten in 't bernas te jagen. UO iyZ« JJUi-^1 A. V' v .o i SG«hrfâaf g,aaii, dat lang voor den oorlog 1 oen werktuig was in handen vain de overh©3i'»chers van bet Rijksland, dat de 1 oorlogsraad beslotiem liad tôt annexait» va;n 1 het Droothertogdom Lux^iburg bij' België. I Dit beriicbt b^weerde het blad te onUea-neai aan de Turijnsclhe „Stampa". De „Strassburgier Post" wordt in Lwxem-" burg ijiverig vierspreid, en het nieuws maak-Q te grôoten' indruk, want nu een Italà- II aatififtli blad het beiridht pnbliceerde, kon men niet aan de juistiteid ervan twijfelcn'. I Ook de in bet buitenland vertoevenda Luxemburgeirs legden groote onrust aan den àag. ^ Een ingfâisteld onderzoek bracib't al diroat aan het licht, dait België niet was ver-tegienwooidigd op de confereritie te Versailles. Het was derhalve al z.eer onwtaar. scbijnlijk, dat daar bésloten zou zijn een uitgebi'eiid gebied door dat land te doem ' annexeeren. t Bovendien bleek, dat het blad ,,XXeme Siècle", dat algameen als het _ offioious II orgaan van de Belglisçbe regeering doo<r-gaat, op 19 Febr. j.l. ©en ongeteekend ax-tikel op de eerste pagina afdrukte, waar in betoo'gd w^rd, dat België er niet aan ;i moaht ol kon denlceA. Luxemburg t© an-nex^jeren.^ Een inei&r nauwkeurig onderzoek bradbi ' ecbteir aan het liclbt, dat bet beràcb't 11 dat de „Strassburgea' Posit" beweerde te hebben ontleend aan de „Stampa", ir laatstgen,oeimd blad niet is te vin don. Het is derbalve een puur veraimsel. eein bewijis van de gewetenlo>sheid clei m Duitsche peirsmiiddeLen om1 het nagestroefidic sit doel te bevorderen, (Tel.) ^ -e-^ Burggraaf André Simonis-a.le Met spijt zien de Beû'gfein van hieo- vertrek r- ken Burggraaf André Simpnis, directeur vai a- het bureau voor B&lgiscbe vluchtelingân r- Lange Voorhout 17, etn lid van het Officiee er Belgisch Comiteit in Nederland. Zijn offci vaardigheid werd gep®e®efn door allen. die me = hem in b'etrekking zijin gdkomien en de idieai sten die hij hier aain zijnTvaidleirljSmid hed bewezen, zijn onschatbaar. Als Vlaamsch lfe gisch blad wenschein wij dien vadcrlandsche iWaalschen B>elfg veed geluk in zijnef nienvvi "r hooge betre/kking, die hem zal toelaten Irl'a ' ' heropbouw van België veior te 'bstredden. a Burggraaf André Simonis is die zoon rai den geweaen voorzitier van idiem Belgische ' Scaïaat. en de schootizoom vain wijlen baxo _ de Moreau d'Amidoye, oud-minisler van lanc ~ bouw in het kabimet Beernaert, Kamerli ît voor- Naimen, stiehtier van de Kioti. \rlaan sc.be Academie & ' ~ : ' C af) Bolo's gedenkschriften. ik, >1- IL'ActiaJt f ram,Ç|aiii »e xneldt, "dat Bol iijtue gied©nfcschriftein in die gav^jageaiisi d< i&- Saitèjê héeft f^eSichreiveai. Ziy beioo'pen on trent «iiiTZtMâ viff htw.i'eréf bbwlzijden.. Legerberichten der Entente. Het Duitsche olfensict is niislnkt. Il—IM1 ll'i-TI I I IWIIBI U Het mooi succès der Belgen te Merckem. — Geestdrift en onverschrokkenheid der Belgische troepen die zingend en jjuichend ten strijde trokken. — Zij hebben de doorbraak-poging benoorden Yper verijdeld. — Hun buit bedraa^t een veldkanon, twee mijnenwerpers, 42 mitrailieusen e'i 712 krijgsgevangenen. - Italiaansche troepen naar Franrtfijk. — Reusachtige Duitsche verliezen- — Misnoegdheid in Duitschland. — Vori Kuhlmann in gevaar. — Vredesonderhar de Singen tusschen Moskou en Oekraine. Het offensief aan het Westelijk front. Het Belgische legerbericht. HAVRE, 18 April. Officies!. In "don loo vari de tusschen het Blankaartmeer ©a*5Vte dendrceft gedièVèade ge^'echten hebben w al onze vooruitgcsohoven poglien herovfeflx Het aantal gevanganen bedraag.t al. mee dan 709. iWïj hebben bovendien een stu veldigeschut, twee mijnwerpiecs en 42 m: cl) inogewer-cai buitgenvaakt. De verliezen va den vijand aan doodièn en geiwonden izij zcer hoog. Vaniwht hebben vijandelijke m; ni tors Adinkerke gobonrbaideerd z'onje: geh^ de aan te richten. Da bidrijvi.gheid «1er \vlediec zijdsche artillerie is. Iteendifj geweest b Nieuwpoort «n in de buurt van Meirckèm ,e iWfeidendreeft. HAVRE', 19 April. (N. R. Ci). Officie^ De aanval, di® de Duitschers gistea-en op hc front Kippe-Langieimark poogden te ondeo nemi^n, is op een bloédig échec voor he. uitgeloopen. De documenten en kaarten, di op de gevangen genomen officieren zijln g( vonden, getuigen van het gewicht, dat di vijiand aan de?e onderneming hechtte, welk sod'ort den llden April was vo3-rljeroid. Mei ckem, Luygbeim., Aschhoop, Langeçvaade ei Bixschoote moeisten woid'eai vermeesterd e het IJserkanaal, bewesten Yper en, jn de ricl ting van Popeningliiei bereikt. Het doel wa voorts- om don terugtrekkenden linkcryieugf i\î«n w^et boeaeer de verwachtingen die Duitschers zijn beschaamd. De panv.al o het Belgische front heeft tôt een volkome fiasco geleid. Het aantal gevangenen bedraa^ 716. Een kanon van ,77 'o.M., dat de Bui schers in ,allerijl naar een vooruitgesdiove post hadden gebracht, werd bij den eerste 8'toot vermeesterd, evenals 2 jmijnwerpei en 42 machinieg'Bweren. In den avond van 1 April was de Belgische linie geheel hersfcelc terwijl d© door gevangen officieren aangi kondigde aanval, niet vermocht los te konrei Onze inannen lïebben een schitterende, daj perheid aan dein dag gelegd onder het vui der vijiahdelijke batterijen; ons geschut hee met e°n bewonderingswaaidige v.jortvaren-heid eh moorddadige nauwkeurigheâd zij seboten gericht, terwijl onze ariiUerievliegie# van eejn weergalooze stoutmoedighci^Fhebbie getuigd. De infanterie was voortreffelijk in zi tegenstand tegenover den aanvaller, die i de meerderheid was. Het garnizoen ve Aschhoop, onder bevel van een kapiteij waar om 8.30 uur 's ochtends de eerst Duitsche aanvalsgolven waren voorbiigf drongen, handhaafie zich onwnkbaar t' 2 uur in zijn steiling, totdat onze tegenaai val het kwaim bevrijd^n. Dent fusilier-tira: leui", die den vijand zag t^tugtrefcken, '■sprongi op de bors,t.wering van den loo graaf om de scihoten nauwkeurigar t ! richten. Onze reservetroepen wierpen zii zingend in den strijd en zwaaiden ondanl den regen van granaten met hun helnn 1 om de vliegtuigen te begroetein, die te I hoogte van 25 tôt 30 metier de Duitsche met machinégeweren bestookten. Onz vliegtuigen, die met kogels dooirboord J ragkoerden vlogen zoq laag1, dat de te gevôlge van het ontploffen der granati opspatlende aflrde de bestuurders in 1 gozicht trof. De geestdrift der Belgisch troepen tvas ,onbeschrijfelijk. Een Belg . sche divisie, die aan den strijd liai! de i genomen, juichte bij het voorbijrek'kc van het kwartier van den genea-alcn s ) haar bevelhebber toe. De geestdrift is n ininder groot in de kantonnementen, wa t de Duitsche gevamgiewen, in giroepen v . 100 of 150 man, door onze cavaleristc t met den kaxabijn in den vuist geleid, doc . trekkem. \ Het Engelsche legerbericht. i ' i ' LONDEN, 19 April. (Reu,ter.) O' tendbericht. Haig. Gisteren gemeldeen r II in gang zijnde aanvallen van clen vija i zijn met succès, afgeslagen, terwijl lati 11 door den vijand in deze streeir ondern men aanvallen werden gestuit door o 3 geachut- en maehinegeweervuur. Met il- zondering van geaehutactie aan beide deai in de gevechtssectoren verliep cle na Irnln^ op het geheele Engelsche front. 1 nvaakten en^ele gevaaigenen en verovi den machinegeweren bij kleine onderr mingen op verschillencle punten. Wij " ion nu, dat' do vijand bij zijn niet » • alaagde aanvallen van gisteren tôt ,r verschillendo Duitsche divisias behoore t régiment en in hc-t vuur heeft gebracht den se<;tor Givenehy-Vinant. Ilet gev€ bij Givenchy i» evenals aan -allen op an-dere punten van' het front geëindigd met een volkomen nedierlaag van den vijand, die ten slolte. na stormaanvallen, die hem hooge verliezen te staan kwamen, alleen vas ten voet kon krijgen op een of twee puni en .van onze meer voorulitgesohoveQi j verlèdiigingslinie. De vijand leed zwara •; verliezen door ons geschut bij het begia j1 van den aanval, die latea* nog aaîïzienlijk1 ,r ziyx loeijenomen. k LONDEN, 19 April. (Reutet). Officiel K. avonclbericht : Het Britsche front heeft van: a daag geen verandjrin^ onderga,a,n. n 's Vijiandg geschut w|as op verschillenidW iu pusittn in de wear en besohoot van,ochteno| i- O-112® stellingen in de buurt vain Cauidecunflf ■- benoorden Merville ge'ducht. Infanterie-a^jnH ij vallçn zijn daar niet op gevolgd. Onze eigie^' n ai-tUleri© aia,m vijandelijkfâ troepeft en tran*1 porten, die achfer het slagfront van ide °iP >ve|g waren, met succès onder vuur. Haig's fegarorder. ■« De T i m e .3 vetrueemt d.d. 14 ciezer uifc i Melbo urne : Haig-'s legerord-er heeft S» e Australiôrs iu vervowing gebracht. Off t. sel'oon zij getroffen zijn door de giebeur^' » tenissen aan het Wl^belijke front, hebhea' e zij het gïootete verfcrouwen in de (Japper^ liedel en vtflharding van de Engelsche es»* i g«illieetvle legiera. Het vOlk is bereid oÇ-' I fers te brengen, waairvan liet eenige maaia^l i- den gl .letdlen nog niet droomde; Het gi^ s van^ het vojk wil zjjn manschappen efl" J riikdcan.totbct uiterste iu den eti'Md: r. gouveniê&-g«KtOT^KÇ»Stea. -diOndèiel^zniynii1; |> lieb'ben de laatsto dag^n van de week a acoiliouciemicli parbgiyeirgwderiingiein Het lijdt gieen twiife], dat het geaieene»; t- besc in de diringende eischien voor liet ^ Westelijke front zal voorzien. s Het Fransche legerbericht. 7 PARIJS, 19 April. (.H. N. draadloos)» I» Vrij hevig bombardement in de geheele straek Caetel—Mailly—Raiwoval. DeFraa, l- schen hebben in den bop van den nac-ht y- eenigie mac|hinegeweren vernield op het ir aanvalsfront vain gisteren. Het door dé & Franschen gemaakte aantal gjevangieneott bedraagt thans 650, van wie 20 officieren, n Ten N. van Bezonvaux hebben dè "à Franschen een gieslaagdcn aanval gedaaij II en gevangenen binnengpbracht. Op het over.'ge gedeelte van het front afwisselend 11 kanonvuur. n PARIJS, 19 April. Officieal avoadberioht. n Gedurende den dafg is do infanterie niet 1» opigetreden. De gese.hutgtxijd is zêer l&vemdig f gewieest in die stroeik van Oiastel—Grivesnia? ! " en op den rechteroever van He Maas. ^ Yan het overige front valt niets te m'elden. ^ ¥an het Zuidelijk front, i Hei Italiaansche legerbericht. ROME, 19 April. (S te fa ni.) Officiel, m In de slreek van Asiago hebben Britsche af- r deelinjgièfli een geslaagden overval gedaanl rs op de vooruitgesehoven posten van !den 6 vijand en Idszeiï. aanzienlijicen verliezen 1o5 ■e- gebracht. Zij namen 22 man gevangen. Vi} n- andelijke patroeljes, die onze linies; bijOonJ m .n0 Cavento (Ademillo) en Ide hellingen bij et den Monte Val Bella (ho.ogvlaikte van Asia; c g0) nadeiden, werden door ans vuur terag i - 'gedreven. Over het geheele front was lie( d- iwederzij'dècbe geschut hier en iaat werlv n zaam. ■' Bij Rozzo werd een VijMdelijfc vlieigtuij iet door het Britsche afweargeschut tôt llalei ar gebracht. an ' —• ° Dit MBsopotamiS. Het Engelsche legerbericht. LONDtEN, 19 April. (Reuter.) De Oï ih- perbevelbeibber in Mesopotasnië meldt : he .og stortregenit. In dien toestand1 is geeln wijzi nd .ging ingetredeai. « ji - i. i 1 '■ n°; De strijd ia de IugM z)l Bedrijvigheid van Engelsche vliegerï eht LONDEN, 19 Apiil. (Reuter.) OH Vij cieel : Gisteren maakte het weer het oï sr. zen vliegtuigen overdag onmog^lijk on te - meer te doen dan boven het giebied va ,ve- den elag lage verkenningien rnt te vo- ge- r«a en enkele bommen te worpen. van ses nacht werden negen ton bommen op B- ade paume, Armentièros, Waaaten en he in spoorwegdcnooppunt Ghaulnes geworpe oht Al onze toestellen zijn teruggek«exd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes