Belgisch dagblad

222 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k06ww77w82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3cie> J aai^an^ X>i:N&IXÀ.«dt- MA-AJËeQC1 A918. I^o. 156. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. "Voor Nederland 5 cent, voor Buitenland T'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. 'TplAfnnr» RprL AT> AHmin 74S.ÎI BELGISCH DAGBLAD ^erschàjnend te 's-fîrsivenhsgge, eSken werfcdag te 12 lire midaiag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. rt advertentien. Van 1—5 regels f 1.50; elle» regel meer f 0.30; Réclamé» 1-5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Llovd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. UisifschiancTs ©epl^gsszuelit. (iNBRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LIX. Men îs er in iJuitachland nog met in g llaagd om een afdoend antwoord te vindi Op de onthulling, welke de Fransche minist van buitenlandsehe zaken Pichon dezer dag< Jn een rede in de Sorbonne heeft gedaa Hij beefi toen namelijlc een document voo gelezsn, volgens hetwelk de Duitsche gezai te Parijs, von Schoen, einde Juli 1914 vt tijn regeering de opdracht ontving om : ^eval Frankrijk bij een oorlog tussch< £)uitschland en Rusland beloofde neutraal ilijven, de tijdelijke bezetting der yestinge Toul en Verdun als waarborg te eischen. Tevergeefs heeft men getraoht dit nieu^ bewijs van Duitschland'a lacg vooruit beraam plan om zich eerst naar het Oosten te richtei ten einde daarna de vrije hand in het Weste te krijgen, te looehenen of de onbeschaamc heid van dezen eisch wat te verzachten. Doc dit^ was schier onmogelijk, daar het doc Pichon voorgelezen document wel als authei ïiek moest worden erkend. De Norddeutsch illg. Ztg. heeft nog een zwakke poging g« -®3n om, in opdracht der regeering, de bc angrijkheid van het document in twijfel t rekken, door te betoogen dat Duitschland ioor het etellen van dezen eisch, blijk hcef ;egeven niet op Frankrijk's onzijdigheids lolitiek te vertrouwen, hetgeen later zoi ilijken juist te zijn geweest. Alleen do Yor viirts schoof het niet onder stoelen of banken lat de Duitsche diplomatie in Juli 1914 eei ■an haar vele onhandigheden heeft bagaan, ïet blad meende zelfs cîat deze nieuwe ont-îulling, die van den Duitschen gezant in Irgentinië, graaf Luxburg, in pynlijkheid nog ivertreft. Thans is evenwel ook de voormalige rijks-causelier von Bethmann Hollweg opgetreden. lie in de Mftnchener N eues te Nachrichtsn iet zijne over de geschiedenis heeft gezegd. )eza kanselier is, evenmin als zijn opvolger Jichaelis, een zeer scherpzinnig diplomaat isweest en de gevallen zijn talrijk, waarin ij zijn neus heeft voorbij gepraat. Ook dit-laal is zijn betoog zeer zwak, doch het is âârom belangrijk, omdat hij de juistheid van et door Pichon openbaar gemaakte document iet ontkent. De verklaring van Bethmann [ollweg is echter in zoover van aile logica es. eend daar hij eerst beweerd dat de poli-ek van het Russisch-Fransch Verbond ge- -il i". '.I " -- ^ _ j . j . ... et lieht 'nad gebracht, aa'i m o 1 -an orlo<:; Duitschland op twee fronten zou moeten ;ri' U . Zonder deze zekerheid en zonder de o<to lo verwachting, dat de oorlogshulp van ingeland niet zou uitblijven, zou Rusland looit het zwaard hebben gegrepen, meent de ■roegere kanselier. Hoe zijn echter deze beide litlatingen in overeenstemmîng te brengen aet de houding, die Duitschland in Juli 1914 leeft getoond? Waaroni heeft Duitschland, yanneer het tôch zoo zeker was dat het op iwee fronten had te strijden, aan Frankrijt Nieuw protest van Kardinaal Fvlerciei Mechelen, 2 Maart 1918. A.an de ,.Geestelijkheid en de Geloovigen vai het bisdom Meohelen. Zeer geliefde Broeders, Het droevig nieuws dat de bezettend Macht ons den 8 Februari officieus had aan gekondigd, is thaDS officiëel. Het Bulleti der Wetten en Besluiten van 21 Februari^pt veelt den inventaria op te maken aer klok <;e tu orgols onzer kerken. Wij wetea bij ondei Tinding dat wij ons daaromtrent geenillusie mooten maken. Waar vandaag de inventar satie v.'ordt opgelegd, komt morgen de op eisahinc. De herhaalde dringende aanmerkn gen van den Oppersten Herder der Christel heid, ons beroep bij den Kanselier van hi Keizerrijk, hebben dus niet gebaat. Uw chistelijk gemoed zal er pijnlijk do< getroffen zijn. Ter wij 1 wij zoozser beboeftQ hebben a? opbeuring, wordt nieuwe rouw over oiis lar gebracht, en die rouw zal ons voortdurer ils cen lijkwade dekken. Het zal voor h Katholieke België een Goede Vrijdag zond einde zijn. Was het maar om ons te doen, wij zoude evenals de andere smarten, ook nog wel de smirt gelaten verdragen hebben, nietwaa ^ijne geliefde Broeders. Doch ditmaal^ v men de rechten vanGod, van onzen Christ Jezus, de Vrijheid der Kerk en haar eigendo opofl'eren aan hetgeen men „de noodzakolij heid" noemt, d.w.z. aan het militaire utilit risme onzer vijanden. Dat woord „Vrijheid der Kerk" klinkt o aangenaam in de ooren der politicko leide: ïchrijft de groote liturgist Dom Guérang' • Zij denken dadelijk aan eenen aanslag hun rechten. Maar er is voor ons geen spra Van samenzvrering of opstand ; het gaat siecl ça de onafwijsbare rechten door onzen H( Jezu3-Christus aan zijn onbevlekte Bn toegekend. De vrijheid van de Kerk bestaat in hi algeheele onafhankelijkheid ten opzichte v elke wereldlijke macht, niet alleen in 't p dikam'ot, in het toedienen der Sacrament in de betrekkingen, vrij van elke belemr riûg, tusschen de verschillende graden a pare goddelijke hiërarchie ; maar ook in 1 bekend maken en het toepassen der ver deningen van hare tucht ; in het bewaren behaeren van haar tijdelijk erfdeel. nCrod bemint in deze wereld niets zooze als de vrijheid van Zijne Kerk", zegt de ■ttûselmus. ia^8 ^>ause^j'5;a Stoel schreef den 30aten J 1830, bij monde van Paus Pius VIII, aan !)|sschoppen van de Eijnprovincie : ,,'t 8- gevraagd om neutraal te blijven en als waai sn borg voor deze neutraliteit de bezetting va sr de twee Fransche vestingen Toul en Verdu in geëiseht ? En waarom heeft Duitschland, nada n. het zoo overtuigd was dat de Engeleche hul r- aan Rusland niet uitblijven zou, al hetmoce it lijke gedaan om Engeland buiten den striji ■n te houden ? Men herinnert zich de dramatisch m beschnjving van het onderhoud tussche: in Bethmann Hollweg en de Engelsche gezan ;e te Berlijn, Goschen, waarbij de rijkakanselie n geducht ontstelde toen hij vernam dat En geland, in geval Duitschland een aanval oj e Frankrijk zou ondernemen, zich niet buitei d den strijd houden zou. i, Von Bethmann Hollweg verklaarde no^ n dat Pichon de toedracht van zaken niet ii l- haar geheel heeft medegedeeld, want da h Duitschland destijda nadrukkelijk heeft ti r kennen gegeven dat een door Frankrijk af t- gelegde neutraliteits declaratie Duitschlanc 9 bevredigen zou, mits deze door Engeland !• gewaarborgd zou zijn. Kan men zich eer nog onlogischer gedachtegang voorstellen î s Duitschland hield er rekening mee, aldus de , kanselier, dat het op twee fronten had te t strijden, maar het ©ischte toch van Frankrijk - dat dit neutraal blyven zou 1 En het wilde i dat Engeland deze neutraliteit zou waarbor-• gen, niettegenstaande het begreep dat Bus-, land niet zonder Engeland's belofte tôt steun in den oorlog zou gaan ! Trouwens, wij behoeven waarlijk niet alleen op de vage en tegenstrijdige verklarin-gen van Bethmann Hollweg af te gaan, om te beseffen hoe verward en onoprecht de Duitsche politiek in de laatste jaren vôor den oorlog is geweest. Het toeval wil dat het Zweedsche blad Politiken juist dezer dagen een mémorandum heeft gepubliceerd, waarin prins Lichnowskj, de vroegere Duitsche gezant te Londen, zijn destijds gevoerde politiek te rechtvaardigen poogt. In dit mémorandum, dat voor zijn vrienden was be-stemd, zegt Lichnowsky dat Duitschland's „ondoorgrondelijke Marokko-politiek het vertrouwen in Duitschland's vredelievende gezindheid had geschokt" en dat Duitschland's houding de toenadering tusschen Rusland en Japan en tusschen Rusland Engeland bevorderd heeft: En het is een merkwaardige getuigenis van Lichnowsky wenper verklaard Sir Ed^aiU Grev 1913 zullc een verzo3Honao w. ' en zich feiteliik nooit aan de zijde van Rusland en Frankrijk schaarde, om geen voor-wendsel tôt een conflict in het leven te roe-pen.Welk een povere indruk maakt Bethmann Hollweg's poging om Duitschland's oorlogs-gezindheid te looehenen, naast de stellige verklaringen van dezen voormaligen gezant. LEORINQ. ; i ■ krachtens eene goddelijke instelling dat de Kerk, de onbevlekte Bruid van het vlekke-looze Lam Jezus Christus, vrij is on dat zij 1 aan geene enkele. wereldsche macht onder-worpen i»." Deze vrijheid der Kerk, vervolgt Dom 3 Guéranger, is het bolwerk van het Heiligdoin _ zelf. Ook moet de Herder, de wachter van ! Israël, niet uitstellen alarm te maken, tôt de vijand in de plaats is doorgedrongen ; de a plicht zijn kudde te beschetmen begint vooi . hem, op het oogenblik, dat de vijand zijne 3 voorposten belegert ; immers, worden de voor-posten niet overrompeld, dan is ook de veilig _ heid van de stad verzekerd. L_ Ten einde dezen plicht van onze hsrdelijkt bediening te vervullen, zeer beminde Bfoeders teekenen wij verzet aan tegen de atbreuk welke de gewelddadige inbeslagneming va. )r voorwerpen van den eeredienst, aan de vrij heid van onze Moeder de H. Kerk zal doer n Wij voegeu hierbij dat het wegnemen vai d klokken, zonder toestemming van de Kerke d lijke Overheid en ondanks hare proteste: een heiligschennis is. De klok is werkelijk een heilig voorwer] haar bediening is heilig. n, Zij is, door de wijding, onherroepeiijk voc 5è den dienst van God bestemd. Zij is ni< r alleen gezegend, maar door den bisschc ri{ met heilige olie en chrisma gezalfd, zooa jg uwe ledematen in het Heilig Doopsel gezall en gewijd werden, zooals de priesterhande: k. die de H. Hostie moeten aanraken, gezal: a. en gewijd zijn. , ,, De dienst van de klok is heilig, de klc is geheiligd door den H. Geest, zegt < ,a~ Liturgie „Sanctiflcetur Spiritu Sancto ' opdat de geloovigen in hare stem de ste der Kerk erkennen die hare kinderen t ije zich roept. . t , ,t3 Haar stem weerklonk by uwe mtrede •er het christelijk leven, uw Vormsel en u id eerste Communie. Zij verkondigde, bemin ouders, uw christelijk huwelijk ; zij wee tre over uwe overledenen ; haar luiden heri an nert driemaal daags aan het mysterie v: re- de Menschwording ; en kondigt de slacl în, offering van 't Lam Gods op t altaar a£ îe- zij zingt van blijdschap op den dag c •an Heeren, van verrukking op de feesten v iet Kerstmis, Paschen, Pinksteren ; zij nee; ar- met haar gebed deel aan aile gebeurten en sen — gelukkige of ongelukkige herini ringen van het vaderland. er, Ja, het inbeslagnemen van onze klokk H. zal eene heiligschennis zjjn. Wie daara zal medewerken, zal de hand leenen a uni een heiligschennis. de De katholieke bisschoppen vanDuitschla Is en van Oostenryk Hongarije zullen di m——«gag——mmmsstsegmmmm i n 11 n beginselen niet tegensprôken. Indien hunn vaderlandsliefde hun concessies kon afdwin gen, die hard moesten vallen aan hun gods dienstig gemoed ; onze vaderlandBliefde ver sterkt in ons den plicht van te weerstaat wij zouden de Kerk en het vaderland ver Q raden, indien wjy zoo laf waren, zonder eei a openbare afkeuring, ons mstalen voorwerper t lieten ontvoeren, die de vijand zal veranderer 3 in werktuigen yan verwoesting, bestetad ok den dood te zaaien in de rijen.dor helder j die zich voor ons opofferen. 0 Regeeringspersonen, die vreemd zijn aan 1 ons geloof zullen, vrees ik, weinig gevoelig t zijn voor het protest van ons godsdienstig f geweten, dat toch zoo zfsr verdient geëer _ biedigd te worden. Zij moesten zich ten ( minste, hun gegeven woord herinneren en j de wetten die zij zelf met onze medewerking uitvaardigden, niet versci suren. De zedewet f geldt zoowel yoor de Éegoeringspersonen j als voor de onderdanen. t Welnu, op 18 October 1907, werd door de vertegeawoordigers van de vier-en-veertig Regeeringen vergaderd in den Haag eene conventie vastgesteld, bepalende de wetten en gebruiken van den oorlog te land. Zy kwamen bijeen, zei 'sn zij eensluidend, voor een tweevoudig doel: ten eerste om den vrede te waarborgen en gewapende conflicten tusschen de volkeren te voorko-men ; en ten tweede, in de veronderstelling dat er toch een beroep op de wapenen gedaan zou worden en de belacren van de mensch-heid, de altijd vooruitstrëvende beschaving te dienen en zooveel mogelijk de wreedheid van den f>orlog te beperken. Bij aeze overeenkomst werd een règlement gevoegd waar van de artikelen reeds eene eerste eA tweode maal, i|i hun geheel, op de Vredesconfereutie gehouden in 1874 te Brussel, en in 1899 te Den Haag werden onderzocht, en eene derde maal, name'ijkin 19 7, werden ondervvorpen aan een groudig onderzoek op de tweede Vredesconfereoti; van Uen Haag, en onderteekend door de Gevolmachtigden van aile groote Staten. De eerste onderteekenaar dezer internationale^ voorschriften van krijgstucht was Baron Maraehall de Bieberstein, afgezant van Zijne Majesteit den Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen. De artikelen 52 en 46 van het règlement aan de Conventie toegevoegd, luiden als volgt: Art. 52. „Opeischingen in natura en diensten mogen niet gevergd worden van de gemeenten of van de bewone s (van het bezet gebied) dan voor de behofffcen yfy het bezettingislcgûr a v rtri "*n i 'fftujion. Jnaraoonliilc dienstoofeningen moeten geëerbiedigd worden. Het private eigendom mag niet verbeurd verklaard worden. Uit den aard der zaak dienen klokken en orgels «iet voor de behoeften van het be-zettingsleger ; zij zijn privaat eigendom en bestemd tôt uitoefening van den Katholieken eeredienst. • De verwerking dezer voorwerpen van den eeredienst in oorlogsmateriaal is dus een on-miskenbare schennia van het internationaal recht, de openbare verlooeheping van het ge geven en onderteekend woord, eene verkrach-ting van den zwakken door den sterken, omdat hij de sterkste is. Wij, Beljen, die Duitschland nooit anders dan go d wilden doen of deden, wij zijn de zwakken. Ik neem a àhen tôt getuige, mijne | Broeders, toonden onze harten, vôôr 1914, I niet door sympathie, achting en onbeperkte gast vrij heid," dat zij vertrouwvol getrokken j werden tôt hen, die ons nu zoo hardvochtig verdrukken ? Gij zult u herinneren dat, op den dag zelf voor den vijandelijken inval, de eerate woorden die ik tôt u r.chtte, u spra-ken van, „die wij met smart onze vijanden > noemen." Sedert vier jaren beloont Duitschland ons ! , Wij zullen intusschen niet tôt opstand i kopaen. Gij zult den onmidde'lijken triomf van ons i. goed recht niet zoeken in een wanhopig( i toevlucht tôt stoifelijke kracht. Moed lig - niet in driftige opwelling, maar in zelfbe 3 heersching. Wij offeien aan God, deze onze hoogst >; beproeving ter uitboeting van de heiligschen nende beleediging, die jegena Hem zal be T 1 dreven worden en voor den beslissenden uii it | slag van ona recht. p Bidden wij voor elkander, opdaf de an s I yan den Almachtige ons steune. „God, zeg 'd de H. Goest in het boek van Esther, Goc 3, ! meester van het heelal, ailes is aan uw geza d j onderworpen ; niets, noch niemand is in sta< j U weeratand te bieden indien Gij Israël wi 'k redden. Verhoor ons gebed, o God; verandf le onzen rouw in vreugde, opdat wij gedurenc ona le?en, Uwen naam mogen loven.... G m zijt rechtvaardig, o Heer. Het ia hun ni ot meer voldoende ons te verdrukken onder h zwaarste juk, maar zij willen de s terri m ( in die U loven tôt zwijgen brengen en de glor w van Uwen tempel en van uw Altaar uitdoc le ven. Denk aan ons, o Heer, toon U aan o nt in dit uur van kweiling God, Gij z n- I machtig boven allen, aanhoor de stem v m degenen, die hun hoop op U stellen ; verl it- ! ons van de slagen der onrechtvaardigheid ,n; maak dat onze moed onze angstenoverwinner es In naam der vrijheid van de H. Kerk, an naam der heiligheid van den Katholieken god ut dienst, in naam van het internationale rec is- veroordeelen en keuren wij af de inbesia ie- neming der klokken en orgels van onze kerke wy verbieden aan de geestelijkheid en aan en j geloovigen van ons bisdom mede te werk an aan deze inbeslagneming ; wy verbieden geli an j waarden te aanvaarden van de heilige vo ! werpen, die het geweld ons zal ontnemen. nd Gesterkt door eene onoverwinnelijke hot îze t vervvachten wij het uur van onzen God. Legerberichten der Entente. De vrede van Brest-Litowsk door Duitschland en Rusland bekrachtigd. D© opmarsch der Centralen in de Oekraine. — De toestand în Roemenië. — De burgeroorlog in Finland.— Uitbreiding van het Belgische front. — Verklaringen van minister Loudon- UE T0ESTH1H De soctor van Nieuwpoort was sedert den fserslag door Fransche jagers etni mariniers bezet. Een jaar geled'en werden zij door Engelschen vervangen, dia later uijt de duinen van Lombartzijdfe moesten wijken. Thans zijn de Brittem door Belgische troapen vervamgien,. Aldus loopt hei Belgiseh front van iNieuwpoort-baden tôt Boisinghe. Aan het westelijk front is de toestand niet veranderd. De Duitschers durven niet aa n vallen oindat de niet Pruisdsche bondsvorsten niet enthousiast zijn om hun volk te slaehtofferen, wainneetr zij zioh zoo gomakkclijk in den Kussischen kaas nestalen. Uit de Duitsche legerberichten blijkt dat een nieuw Duitsch léger, onder be-vel van Von Gallwitz, een sector in Frankrijk bezet. Aan bet îtaliaansche front wordt liet bedrijvig. De laatste dagen doen geruchten over een aansitaanden vrede in heel het land de ronde. Wie ze verspreidt w»et m«n niet, maar ongetwijfeld zijn ze alkonistig van vijandfilijke propagandisten. De. Oos tenrijkers trachten ook zich aan het front met dfe Ital an«n te verbroederen en bieden aan brieyen van soldat en aan hun verwantan in het bezette gebied te bezor-gen.Dit aile» is ongjetwijfeld het voorspel van een nieuw oflensitf en beoogt den tegenstand der Italianen te verzwakken. Ge.ukkig heefi de regeering zich g©^ haaat de vrade&geiuehten tegen t© spi-o-ken en de~propaganda te onderdrukken. uto1,Tyy„^Jâ..tienève'' wiidt onder i Duitsche politiek de gansche wereldT be-, dieïgt en dat niemand zich meer zal la-ten mifileiden door verklaringen als die van den Kijksdag van Juli 1917. In Duitschland doimineert thans het meest brutale impérialisme. De militaire kliek 'iieerscht oppertmachtig. Erzbergen trachi op huichelachtig© wij-ze te b®wijzen, dat de vrede van Brest-Iitowak in overeenstemmîng is met het volkënrecht. In naam van dit b^ginacl worât het uiteenrukken van BMgië voor-bereid door de siniôtere comedie van don Raad van Vlaanderen. In het begin van den oorlog ti'okken ' de Duitsche proietariëra gieestdriftig ten strijde. Voortaan zullen 7À\ met de kar-I wa s gedre\'6n worden, maar zij zullen als gedresaearde brea en blijven optrek-| ken. Zij zullen tôt het einde toe hun i bloe*c! blijven storten voor de pangerma-I nistische kliek. Nooit zal ecLfcer dlewet-reldl zich aan de heerschappij van die S kliek onderwerpen. De dijk in het Wes-j ten zal den vloed blijven lceeron. De Bulgaarsch-Duitsche troepen hebben j opnieuw den loen Maart de opeM stad . Monaetir gebombardeerd. Een groot aantal projectielen werd op plaatsèn gericht, die i j v, oegienaamd geen militaire beteekeims heb-1 ben" • ; Vele huizen zijn vermeld. Dit bombardement is een nieuw staaltje van de barbaarschheid der Bulgaarsch— 3 Duitsche troepen. Een geieelte van de afdeelingen Kroa -ton, Serviërs en Slaven, •afkomstigl uit Oos-tenrijk-Hongarijo, die reeds _ in het Servi ■ sebe leger in de Dobroedsja hebben ge a steeden, zijn aan het. front bij Saloniki aan-t gekomen- Zij hebben een nieuwe afzonder-'■> lijke divisde gevormd. g | Naar verwacht wordt zuilen zich no§ ■t ! nxeerdere Yougo-Slaven bij deze divisie ^ aanaluiten. >r Het te Boedapest versohijnende blad ,,Ai 0 Est" verneemt via Stockholm uit Petro ij I grad : j 13© broeder, vain den ex-tsaar, grootvors at Michaël, schijnt uitverkoren te zijn, on ■n ! aan het hoofd van deaa. regeeringsraad t io treden, terwijl de overige leden van deze raad door een volkssteanming oî door ee a9 coustitueerende vergadering zouden wor i)t j den gelkoizen. De kadettenleiders ver lait in gen de instelling van eeai nieuw kâziea'rij® 08 Deze partij is slechts onder de voorwaa. Bn d®, dat hun eischen zullen worden mg< ■" I willigd, geneigd op te houden met hun a in tte tegen het vrodesverdrag met Duitsc; ?" I land. (Gedeellelijk niet geoomgserd.) cr- P r- o I — —— j Baron van Eetveide. la- Uit Havre ontvangen wij bericht d )r- Baron van Eetveide, staatsminister, gewez( staatssecretaris van den onafhankelijkt ,p Congostaat, als Belgiseh hoogcommissai l des Konings naar Nederland zal komen- Yan fiet Westelijk front. Het Belgische legerbericht. HAVRE, 19 Ma,ait. D© bedrijvigueid, di« zich siejdert een i gen fijd aa,n. het Belgische iront getopenbaard heeft, is vandaag in dein vroegen ochtend gekeniniefkt geweest do<odÇ ©enige met madhtigo strijidmiddaien get steunde en door aanvaistroepian ingelieidf aanvallien in de buurt van Nieuwpoort, Dix« muiden en MercJcem. Biji Niemvpoort hebbesa de Duitschers vasten voet ge'lcregen in enkel* voioiuitgesohoven posten, waaru.it zij ten deew' wéer zijn verdreven. Bij1 Dixmuiden zijn zij, daartQie in staat gesteld door een hevii bombardement, doorgedrongen in oinzie ten Oosten van Reigersviiet ein 0;u,d StuivekenS^ A'ei'ke gelegen posten. Door van yl'a.mmen;weirs Pei's gebruik te maken, is het hua gSluki een gedee-lte van de toopgraaf langs den: V\re,stelijken oever van de Yser te bèzetteinn Door tegena.anvallen zijn wij er O'verdag weeç in geslaagd aî deze voor een ooleoablili verjoren posten en loopgraafstuïken i^nieuw; te bezetten. Een aantal gevangenen ©a machine,gewerea zijn ïn onze handen geble-ven. B« Merciicem is de aanvai van dem vijand door ons v©rsperringsvuur .voliottneiï atgeslagen Onafhan^elijk van dit optreden der infanterie^ heeft de vijiandieilijiié artillerie eeil! langdurig vuur tegen onze verbinldingem ^nderhouden. De vuurstrijd is ooik. overigeng' zeer hevig geweest op; hot geheele front E? is w©er veel gebruik geima.a.kt van gasbc^:< dende granaten, ' Het Fransche legerbericht. PARIJS, 18 Maart. Officieel avond^ bëriclit: Dtii tache o.vèr vallen, on.' lova ni. '"'lïe ' ' '' ii'r&fiSïftfeîf uen. De vuurwisâeling van het gieschut is nog al lieftig gebleven, vooral bij Samogmeux eu bij Bezonvau aismedo in Lo.tliarin-gtn tusschen Bures en Badonv.illeï. PARIJS, 18 Maart. H.N. Draadloo*.. Ten N. van de Ailette hebben Franischen patrouilles gevangenen binnengebracht. Ten N.W. van Reims en bij La Ponv pelle zijn vijaiadelijke aanyallen op de kleine Fransclicn posten zonder succès geblevein. De aftilleri.stri.'d duurtj voort den rech<er Maaso©ver. Vijamdelij^e ver-; kenningen, die trachten de Fransche li-nies te naderen, in de buurt van iTar-d au mont en ten N.W. van Bezonvaux zijn verstrooid door htet Fransche vuur. In de Vogtezeo levendige artillerieactie ten N1. van' den Violu en op de beide oeverS van Fave. Niets te melden yan het ove-rige gedeelte van htet front. Het Engeisohe legerbericht. LONDEN, 18 Maart. Reutor. In des afgeloopun nacht is een ovei-v®, wa'irmea d)e vijand oinze linies in de buurt v.ani Zonnebe'ke U'acihtte te naderen, door on®8 troepen met gewearvuur en granaten afge-slagen. Vandaag heeft de vrjandelijlca artillerie' eenige hedrijvigheid getoond teo zuiden van den weg van Bapâiime naal Kamérijk en zijm actie^. tegen onze achfcr. hoiede en verdedigingsweiken ten zuiden van Lens v^xhoiogd. Krachtig gesehutvuur h6eft de vijand ook onderhouden tegen . een aantal plaatsèn ten noorden van hè4i ■ La Basseekanaal, ten zuiden van Amienr-J tièr©s en in den sector van YpierejnJ. •' Van M Zuidelijk front Heî Italiaansche iegerbericht. J'. ROME, 18 Maart. (S t o f a n i) Officieel: Benoorden Nessira in het Laga-t, l'inadal en op andere plaatsèn zijn vijam-d, delijke deoi* maahinicge^eer - e vuur verstrooid. Onze patroeljea yemiclj n .dieu werloen des vijandis in het Judicarj.-n sche dal, brachten onrust bij diéu vijand! in het) bekken vain Laghi en ontnamea hem in de kuststreek' maternai. ;. Den lTdea heeft een Italiaansch vlie-. ger een vijandelijk tocs tel op den rech-teroever yan dte Pjave gevcld. Gisiteren, c. tuimelden nog vier vliegtuigen, door vlio-1 gers v»n ons geitroffen, oiadjerscbeidenlyK beoosten den Monte Grappa, in ltet c.al van de Serena, bezujden <-'ol van A^ia-__ go en beoGfti u Congo ncer. ^ ; Graaf A. van der Bure. »t Uit Havre wordt ons gemeld, dat luitenan* •n graaf A. van der Burch, benoemd is tôt be-,n stuurder aan het ministerie van Nationaal is Herstel en Bevoorrading, waarvan baion La Broqueyille de titularis is«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes