Belgisch dagblad

1865 0
27 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2tx7f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaargan^ MAANÏ>AG ^EPTËHBER 1915T —a^—a»lll WllllMiIJVIII !■<■!! rt ■■! Ill ■! ■■ ■ Ihw '1 "■ .H'flftlM. f, immiw Wi1 il.HI if—gOBLIII FSo. 11 ABONNÉ M ENTE N. Per 3 maanàen voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse nuinmers : Voor Holiand 5 cent Voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Bed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elfe» regel meer f 0.30; Beclamee 5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall Honsa mitehaU E.W. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactis: E. PREUiïlONT — L, DU CASTILLON. DIE BOOZE BELGEN, Leest gij Duitscli ? — Bah ! wat vraag ! Leest ge.... ? — Nee ! — En tocli is het spijtig: niet datge er eigenlijk uit zedelijk of verstan-delijk oogpurtt veel aan verliest ; maar ge derft nu en dan de ge-legenlieid om eens liartelijk te lachen, om het eens uit te gier'en. Misschien zult gij niet lachen met het onderstaande. Mogelijk zal ket u integendeel ernstig stem-men en zult ge versclirikt voor zcoveel domheid zeggen: Als ket in Duitschland met de kooge oomes zoo deèrlijk staat, koe moet ket er uitzien met de andere, de niet kooge ? Mogelijk zult ge u, angstig-beklemd voor de sckrikkelijke ge-volgen van zoo'n neutraliteit, af-yragen : Hoe kan ket gebeuren, dat zulke verwaande onzin, zulke sckandalige onwaarlieid, zulke reckt en rede ontkennende onsmakelijke, vunzige dwaaskeden aan een volk opgedischt worden? . Yerneem dus dat Von Bissing, Junior — de befaamde zoon van den befaamden vader — sckrijft in de Suddeutscke Monatskefte deze ongekoorde, langgeoorde, vier-lcante leugens aangaande België : „België is in ons bezit. Van ;1stonden af zijn wij zedelijk ver-„antwoordelijk voor zijn welzijn en „voor zijn toekomst". (Ge weent zeker van aaudoening-. Lezer ?) „]SIiet algekeel eckter rust die ver-„antwoordelijkkeid op ons. Onze „vijanden, verbonden met de Belgen, beperken die verantwoorde-„lijkkeid door kun maatregelen, „wanneer ze zekere gedeelten van „ket land onder water zetten, andere ^vernielen met kanon en bom''. (Hoe snood tock van die bondge-nooten, terwijl die brave Duitschers, Leuven, Dinant, Yperen met kanon en bom kebben opgebouwd !) Voor „de verwoestingen van de kust-„plaatsen! rond Yperen en Diks-„muide is aansprakelijk de Re-„geering van Albert, dien Koning „zonder land ', (Hier is von Bissing wat onvolledig ; hij kad er moeten bijvoegen : dewijl wij ket al moor-dend en brandend, tegen onze ge-sckreven beloften in, gestolen kebben) „wiens beslissingen lang niei „meer zijn", (Waarom. o Koning. niet geluisterd naar Duitsckland't ultimatum in Oogst 1914 : uw beslissingen waren vrij gebleven f „ ver der Engeland en ten slottc „Frankrijk." Dat is de redeneering van der dief dien ge betrapt in uw kuis die er zick versterkfc, u verplickt door uw eigen ruiten en deuren te schieten om kem te verdrijven — en die dan beweert dat ket uw scbuld is zoo uw kuis besckadigd wordt. Ge weet dat de Duitschers maar niet begrijpen kunnen waarom wij, Belgen, ze zoo „feindlick" beje-genen ? Von Bissing eckter keldert zijn medeburgers het yerstand op. Luister. 't Is de moeite waard : \ „Niet alleen dewijl wij België „gewapenderliand binnen vielen en „'t fiere Luik onderjukten, katen ons „de Belgen. Beeds vroeger waren „wij vijanden. daar de Belgische „Begeering jarenlang geduldkeeft „dat pers, literatuur, prent, theater, „tingeltangel den Duitscker uit-„jouwden, belasterden en onder „den Pransckman en Engelsckman „stelden. Van de eerste oorlogs-„dagen af lieten zick daarvan de „sckriftelijke gevolgen voelen, wat „de i ecktmatige woede der Duitsclie „soldaten opjoeg en deze dwong „hun leven met wilde keftigkeid „te verdedigen..." Daar kebt ge 't ! Is het niet geniaal? Met kolossaal? En te nioeten denken dat zulks pas nu ontdekt werd. Dat lcomt omdat Duitsckland er geen spionnendienst op nakoudt. Arm Duitsckland! Boos België I Monster! Gii ook dus maaKtet uetu un vau ut)h vci- sckrikkelijken strik die rond Duitschland's blanken onsckuldigen kals steeds nauwer toegekaald werd, en ket dreigde te ver- wurgen... 't arme sckaap ! Dat van ket verwurgen niets merkbaar was, dat integendeel Duitsckland zick nooit sterker kad gevoeld, zick met dag verzuimde en ket juist uit dat macktsgevoel den oorlog durfde te verkiaren, dat verder die strik niet eens be-stond dan in de verkultureerde verbeelding der Germaansche po-litici — wat geeft dat ? Arm, sluw Duitsckland! Gij zegdet -s- zonder het te m een en — dat men u benauwend omsloot, en hebt dan geen ander middel gevonden dan gauw zelf te ver-, moorden degene die gij zegdet — zonder het te meenen — u met i den dood te bedreigen... En ■ België was ook daarbij ! Hij dackt I wel dat er ten onzent iets kaperde ! i G elukkig tock dat die Von Bissing gekomen is ? Waar blijft zijn kouten . standbeeld ? , Joh. Demaegt. Het Beïgisch legerbericlit. 25 September. — In den loop van den 25n heeft de vijandelijke artillerie een groote acti-viteit betoond op heel het front en bijzonder ten Noorden van Dixmuide. Onze batterijen hebben de vijandelijke artillerie bean+woordt en richtte een represaillevuur op de stellingén van de tegenpartij. 26 September. — De vijandelijke artillerie is weinig actief. Eenige kanonscboten op ver-schillige punten van ons front. Den avond van den 25n hebben onze troepen een luister-posfc genomen op den rechteroever van den Yser. Zij hebben het garnizoen van den post (15 mon en 1 onderofficier) krijgsgevangen genomen. 1 granaatwerper werd buit gemaakt ; het bezetten van een post door onze mannen heeft de Duitschers genoodzaakt 200 meters loop-graven langs den Yser te ontiuimen. Ile toesfasflgfl. De zegepraal. Vandaag zullen de îang benepen harten van aile Belgen ophonzen van blijdschap. jpe kgerberichten van het Westelijk-froat Ibrengen ons de blijde (ijding, dat da dap-J>ers Verbondenen een aegevierend offen-isief hebben ingezet, van Yperen oVer [Champagne tôt de Argonnen en in, eea prachtig élan het Duitsche front op. veî;-fechillende plaatsen, hebben ingedrukt. Zij wleTpeû den viîandl uït Souchez, In Champagne drongen ze op een froat van 25 kilometers en cene front-diepte van een tôt vi-er kiloïneters in de Duitsche Unies. Gisterennacht behielden dî Verbondenen hier hunne posities. De Duitsche staf kon zelf s de neer-laag niet verbloemen. Hij bekent dat de Verbondenen ten Zuid.Westen van Rijssel eene Duitsche divisie uit da voerste Unie naar de tweedte hebben geworpen en de Duitschers aanmerkelijko vci'liezen hebben gsleden. Hij schijftt zelfs nog meer getroffen door het groot veirlies aan ma-teriaal door de veroveraars buitgemaakt. ïusschen Reims - en de Argonnen was de aanval der Verbondenen zoo onstui-mrg, dat eene divisie van den vijand 3 kilometers achteruit geslagen v/erd. Niet minder dan 12.000 krijgsgevangenen werden in deze liardnekkige gevechten doior de Engelschen en Franschen medegevoerd. De elementen ontbreken om met beslist-heid te zeggen, dat de Verbondenen t^t het groot offensief overgaan. In afwach-ting daarvan zal deze groote zegeprâal niet-temin een gunBtige weerklank vinden op de wending der gebeurtenissen in den Balkan en een spoorslag zijn voor de Russen om met taaie volharding hunne ingezette reeks successen voort te zetten. Onze legers brengt ze, zoo mogelijk, no g meer geloof in hun onoverwinnelijke kracht. Zij is het teeken, dat de be-slissendo overwinning ons zal z^n, zoodra het algemeen offensief bevoleu -wordt, Links en Redits. Vertrek naar Congo. Zullen in October inschepen voor Congo : Voor de Forestière et minière da Congo : De heer Lavelette (2e reis) oud-bestuurder van de goudmijnen vfln Kanwa (Lage Hulé), die bestuurder wordt van de goudmijn van Babeyra (Ituri). Voor het ministerie van koloniën (le lijst) de heeren Durant, sectie-overste, Collaert, vérificateur der belastingen. Verhulst territo-riaal beheerder van le klasse, Dirick, kom-mies der finantiën, Chalet, territoriale agent 3e klas, Benson, toèzichter van werken, Boucou, hoofd van kultuur 2e kl., Festvaets, ajusteur, Gys, metselaar, Meurice, hoofdcommies der belastingen, Winand, agent van beheer 2e kl., Schwerz, dokter le klas en Ferrari, sectie-overste le klas. Naar Katanga zijn vertrokken de heeren : Benand, territoriale agent le klas, Purnode, territoriale beheerder beheerder 2e klas, Mainil, territoriale agent le klas, Verviers toegevoegd ontvanger 2e klas, Vanderveken, kommies, Salkin, toegevoegd rechter bij het beroepshof te Elisabethville. Een zonderlinge wonde. Onlangs bracht ik een bezoek aan. een der gastliuizen van Calais, waar veel Belgische militaâren in verpleiging wa -ren. Een der diensdoetnde dokters toonde mij een zeldzaam geval V-aai verwondiinig. De gekwetste werd door een schrapneil getroffen aan den Yser. Het Ropde Kruis bracht hem met verbrijzeld slchoudeirblad naar het gasthuis. Ik laat U in honderd raden wat de dokters bij de operatie uit de wonde ha-aldqn. Een stuk raneel, een stuk der riemejx ervan, een stuk kapoot en twee e®ir- dienen blikjes ! ! De geopereerde woidaat steldô'het goeid; zijn sohoudorblad is weg. majair hij kan zich nog eenlgezinB van zijneni arm bedie-nen.En ik kan u verzokoren dat hij niet het minet van ons allen lachte toem hij voorwea-pen uit zijn. u>3|&hMafel te voor- aîa' aoùven/jf mSe^tra^fl1 -ëiilk zooals aile gekweteten hield hij eian die dingen die er niet in geei«agd! zijn hein naar den andeiren wereld te heipen. Ik drong dan ook niet aian. De geboorien in oorlogsiijd- Men heeft befiftadigd dat gediufrendte de lalatste oorlogen het ^etal kinderen van het m-aniieîijk geiilacht, geboren tljdena de ooniflicten en onaniddeJlifk daiarna, zeer hooger is dan de middejmaat in vredtes-tijd. Die regel schijnt zich thians nog te bevestigen want de etatistiek leert ona dat het getal jomgems in 1914—1915 geboren, veel hooger is dian dat dteir meist-jes.Zou de natuur aldus de door dezen vreeselijkèn oorlog geelagèn gapingen automatisc-h willen vullen ? De harfen onder censuurl Eenige d&gen geleden schreef een bevél v,an den Franschen opperbevelhebtei voor, geopend worden. dat voor [aan allé soldaten-biieven zouden M,aar men had niet genceg de gevolgen Vian dergelijiken mailregel vocjT/ien. De Lri'i-ven der echtgenooten en verliefden veaa'tf-derden aamstonds van toon; in plaats van vurjge epistels overloopend vin mooie lief-de wGorden, wa.araan ze gew oi wa en, on:-vingien de vrouwen en minnaressen brie-ven geschreven in een Leleefdeo, gswrongn fcijna kouden toon. En iedereen brak zi.h het hoofd en begon zvv,a;rt 'te brouwen.... „Zeker en v:ast bedfliegt ge me", aatwooïd-de de eene. „Ge zoekt onze betrelcklngon af te breken", schreef de andere. „Gij zijt gekwetst <ea ge laat door een kameraad sclirijven'', verondeïstelde eer.e andere. En de postmeester ziet v,a,n toea |a.£ >-ij .e post veimeerderen met Lrieven, dio sii.ds-dien bijlna uitsluitend drcefheid, enrast, smart of vinnige vearwijten uitspreken... Jofîre kaft Duitschland yerove.en, m^aï de vTouwen.... dat is een ander paar inou-wenl. ! i ' > Schromelijke misioestand. eD Pelgische soldaten, die een la^ge cam pagne achter de i rug liebbea, mogen zes of zeven diagen i vaoantie gaan rnaax Frank-lijk of Engeland, m vai de dcorstane ver-moeienissen Wia! r'! te j*usten. Dit besïuit bia t feeststemp i-g onder de manschappen. 0 lukkiglijk is er eene be-p,aling aan verboi. n : de verlofgangers moeten kunnen bewip dat ze zeker zijn een onderdak te viudc . bij voerkeur bij famille of beschermers, zooniet moeten z,e over voldoende geld be^ bikkea om zelf huane kesten van verblijf te dekken. De meeidenheiid der je miens zijn tarai, bezitten niet het Aoodige geld; andereii zijii v;an plie verkeer met hunne in België gebleven ouders afgesneden en ontvangen moci-lijk geld. Zij kunnen dus van het duur ge-kochte verlof niet genieten. Is dit geen schromelijke piistoesland?' In Engeland is er jreeds deels a m vefr holpen door oproopen yaa pen spec'a- I Pi-niiteit en het stichten een specialil fonds, maar de aa^ivragers jiaar besclief mers cvertieffea vei; het ftaptbod, Zeppelin boven Scheveriingeii. Een onzer rédacteurs bevond zich om 7 ure 's avonds op den zeedijk nabij het Kurhaus, toen zijne aandacht getrokken werd door een geronk hoog in de donkere lu'cht. Dit gerucht, dat hij ook in Brussel meer dan eens had gehoord, en jongst te Londen, scheen hem niet vreemd, doch eerst meende hij dat de een of andere electrische gloeilamp van den dijk aan het grommen was. Hij bedroogzich, want steeds hoorde hij boven het hoofd het brommen. Hij zou er niet van gesproken hebben, indien de N. R, C. vau Zaterdag-avond geen berieht uit Tiel bevatte, waaruit blijkt dat de menschen van ginder Vrijdag-avond hetzelfde geronk hebben vernomen en besloten dat het een Zeppelin was, die eens te meer dwars over Holiand vloog. La libre Belgique. Onze correspondent uit Dj*ussel meldt ons. dat de speurhonden van heer Von Bissing dag en macht fondsnuf'elen om de rédacteurs en drukkers v,a,n de Libr.e Belgique te ontdekken. De gouverneur.is zeer ontstemd, omdat hij sieeds door dien kwelgeest Avordt geplaagd. Vindt hij nïet nummers yan dit kiein blad in zrjn bed, aan tafel of in de geheimzinnigste plaa,ts yan zijne woon? Nergens kan hij zich mstig neaileggen, noch bewegen of 'nnummer van de Libre Belgique komt hem tergen als een mussiet. Steods wordt de kleine krant (een beetje gioov>r dan Iwe^ bladen pestpapier form a'- ea op duii. papier gedrukt), gtetig door de Br' sse-laars en de andere ïteigen gelezen. De vij-and en niet het minst de heer Vom, Bissing wordt er ongenadig is afgezweept. De Levolking wordt aldus op de hoogte vaii, de gebeiirtenissen gehouden. Dit .verkliait, waarom de Belgen optimist blijven en niet het minste geloof schenken aan de ,.go-mof.'elde' pers Van le aie talen. Ea de brave Voa Bissing spreekt dan van psycholo-gische laadsels. De gcuyerneur heeft zic'h tharis nog ooien laten aannaaien. Heeft men Jiem niet opgevijiseld, dat de Libre 1 Belgique dcor niemand ^nders opgeste'd ten er ook bij. Hommes 'noers a c(ll ïonezr-vous? moet Von Bissing Bérançer liebben n,agevraagd. En werkelijlk g- zij \ Lulsz'.ekiu-gen gedaan in beide Jezuietenco'lleges en ha de residentie yan de Koniogstraat. De îiectoïs zijn uren lang ondervrai'gd geweest, doch 7ij verdedigden zich zoo dapper, zooals het echte Belgen betaamt, dat de agenten van den ,polizei-president' 'diu.'pïïeu-zend mochten iaftrekken. Straks is hst de beurt va,n de Loge's met hun bezoek ver-eerd(l) te woiden. ) | Reddlng m 5000 Armeniërs. Do Turken vervolgden in Juli ongeveer 50G0 Arraeniers, waaronder 3000 mannen, kinderen en grijsaards, die zich in het ge-bergte van Djebel Moussa, benoorden van do baai van Antiochië schuil hielden en er zich verdedigden tôt in het begin van Sept. Toen begon schaarschte aan mond- en schiet-voarraad te heerschen. Die ongelukkigen waren tôt den dood gedoemd, toen een Fransche kruiser op de reede kwam aan wie de wan-hopige toestand werd bekend gemaakt. De Fransche kruisers, die de kust van Syrie blokkeeren, konden de 5000 Armeniers hulp en bijâtand brengen. De ongelukkigen werden naar Port Saïd overgebracht waar zij het har-telijkste onthaal genoten. Recruteeriiig voor het Belgische leger. De heer Borboux, lid der Kamer, dleelt afân ,,L'Ind^penid|ance Belge" z/ijne beivinM dingen med,e over het werk d!er 7 Qomt-mis&iën van recruteering, die in Engeland oinderzochten dia Belgen van 18 toit) 25 jaar, welke onder de wapenen zijn ge-. roepen, krachtens he11 besluit van 31 Mei 1915. Do achlbaaa- lidl vooir Verviers, dirukt| zijine hoo,ge tevreidlenheid uit over d)3 Belgische jeuget, dlie hij hielp onderzoen lcen. Waar is de tijdl dAt de Belgische jongelingem jaingsi het kleinste opem dleur-ken aam de conscriptie tiachtten te ont-snappen, thans is zij vclkomen vera'n-dei'd-Te St. Annés gekomen, boden zich zeslig jonge priesters, diakens, monikkeni en klqosterlingen aan, met dte Vlfyderland^ sche kokârde op do soutaan of do pij- Niemiatod ond'er lien liet verzet hooreiiii Integendeel, twee te zwakke kloosterlin-gen drongen aan toch maax in eene am-bulantie dien Koningi te dienen. Andteire v!oor dien actieven dlienst ongics-schrkte jongelicdjen antwoiordden, dat zij liever dienst najnen in een hulptak van\ het léger Niet 6ôn onttrok zich aan diel1 plicht, hoewel zij vrij waren te g'ptaï of niet te galan. Do verlcnechting vain ons land, d9 onr noemelijko euveldiaidien dor Duitschers, hunne bedreigingen België te annexe or ext, zwepen al onze jongeliogen naar hun plicht ftls Belg in het leger te vervul-i leo. BELGIË. De haven van Ântwerpen. (Van onzen correspondent.) Niets is droeviger dan de aanblik van onze vroeger zoo bedrijvige haven, met haar 20,000 havenarbeiders en havensteamers, die er uifc aile hoeken der wereld aankwamen. Men her-innere zich eens wat het leven en de beweging te Antwerpen was en welke lange lijsten van schepen de dagbladen behelsden. En thans . . . Een voorbeeld onder velen. Op 17 Sept, kwamen 4 steamers aan, 2 uit Brussel en 1 uit Doornik, dus kleine vaâfc» tuigen; 6 motorbooten, waaronder 3 uit Brussel, 1 uit Wintham, 1 uit Leuven en 1 uit Neder"* land. Daarenboven stipte men de aankomst aan van een paar dozijn lichters uit Doel, Merxem, Bornhem, Willehoek, Rijkevorsel, Moll, tèenù en twee heele lichters uit Duitschland. Hoe ellendig, is ;fc niet ? Waar arbeid en leven heerschten drukken nu stilte en dood ailes te neer. Men denkt aan het verlaten Antwerpen den vrede van Munster. Te Leuven kwamen aan van 1 Aug. tôt 15 Sept, voor de Commission of relief in Belgiuiù 32 lichters uit Rotterdam met 2,500,000 kg. tarwe, 1,990,090 kg. mais, 46,114 kg. spek, 31,665 kg. rund en 44.448 kg. gezouïen vaW kensvleesch. 1 * ~ - 7~T 0®si~¥SaaBBg!ei*@si* - < Diefstsiien op den buiten. (Part.) — Tusschen Gent en Dendermonda wordt zeer veel gestolen ondanks het oprichten van plaatselijke wachten. De Iandstormers zijà bijDa allen uit de plattelandsche dorpen ver» trokkeri en de dieven hebben dan vrij spel, des te meer daar er geene gendarmen in heo land zijn. Te Calcken werd ten nadeele varjf een oude mai), Karel de Meyer, wever in àà ^romoudstraat, al hefc geld, behalve 7 fr,, ge-weraen naar net" geraug gomU uyv«v» tichting van diefstalten van veldvruehten. De Duitschers plunderen de Vlaamschft boeren. Van onzen correspodeiit uit IJzeiïs dijke : Rekwisities van hooi, siroo eti. granepl worden dagelijks gedaan. De landhou-were, die de vereischts hoeveejlhedola o(pj-gestelde dagen niet kunnen leveren, wojt den bedreigd met geldboeten, beilo)opend<i| tôt 10,000 mark. Allés wordt afgeleyer<| tegen bons en g c e n geld. Ander^ lancbouwcrs, minder in staat van geld» boeten te bestalen, en die de veffedsche îhloeveelheden niet kunnen leveren, on? gaan een aftrek van 5 mark op iedo£ 100 kilogram vruchten die zij leveren. Ailes wordt per wagon naar Geint ge^ zonden naar het centraal-fourragei-ma zijn, onlang» nieuw gemaakt voor d<3 Belgische troepen in garnizoen daar teÉ stede. Dit gebouw staat eigenlijk op het grondgebied van de gemeonte St. Denijg Westreim en is verbonden met het B&iiaaj! betstaande Si talion. De mee&to landibouwers van Eekloo la 't omlig,gende voorzien het aaneitaland1® jaar, weinig of geen nîeet te heifoben ona de velden te vetten; dus droevdgla toe-sita»niii in vooi'uitzicht. In de isitaliona vaaj Oapry, cke en Bouohonte is men bezig ,,ladingek£laien" te maken v&ni 7j à 100 meters lang, zooals in Mildlegean)» Rond Charleroi. Er is veel beweging van troepen in het lari J van Charleroi,zooveel beweging als in Aug. 1914. Overal ligt de arbeid stil, behalve in de mijnen Dagelijks vertrekken gansche treinen steenkool naar Nederland en vooral naarDuitsch-land, waar de kolennood nijpend schijnt ta wezen. Elke week ontvangt men hier uit Nederland 100,000 kg. wifc brood om het aan de be-volking uit te deelen, aan de mijnwerkers het eerst. Dit is de door hen gestelde voorwaardè om te arbeiden. Aile mannen van 18 tôt 45 jaar moeten in de verscbillende gemeenten de registers van toezicht onderteekenen. y ■ ■_ « irabani Jan Olieslagers. Onze correspondent uit Brussel meldt daf de komst van Jan Olieslagers, verleâen week boven Brussel, de Duitscherâ genoopt teefi bespottelijke maatregelen te nemen. Zij hebbeô patrouilles uitgezonden om de door hem oita geworpen Fransche dagbladen op te zoekéâ. Ulanen te paard doorliepen aidufl de TçrvUé-renlaan, het parkvan Woluwe, Ëtterbeek ©ni. op zoek van de geduchte papWetJj toi 1^3} ▼ermaak der BrusselaarS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes