Belgisch dagblad

1711 0
25 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 25 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj5997n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

liste Jaargang ZATERDAG 35 HEPTEMBER 191$ mm\m .irnmmmmmmmmmmmaamimuKammmvmammmmmmmm—a————mm—5 3Vo. ÎO BELGISCH DRGBLAD AB ONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland t 2.50 franco per post. Losse nttmmers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den. Haag, Prinsegracht 1G-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. J\ JLI v- JEiJ* x iU JN X1 Jîi JN : Yan 1—5 regels f 1.50; elkt regel meer f 0.30 ; Réclamé# 1—5 ï#gels f 2.50; elte regel meer f 0.50. London : 2 White Hall Hous» Whitehall E.W. Hoe ze de geschiedenis schrijven. Il C_J traclit te betoonen dat in Belgi< voor den oorlog een groote opge wondcnlicid hecrsclito tegen d< Duitschers. Te dien einde haalt zi een feit aan dat zich, drie jaa: geleden, voordeed te Wenduyne aan-zee. Zieliier haar verliaal. „Door een misverstand, waar wi geen de minste seliuld aan liadden werden wij in 't openbaar belee digd. Jongelingen van de hooger< standen versperden den wcg aai de Duitsche plezierreizigers ; wi werden grof beleedigd, men zwaaidi met kleine Belgische vlaggen on het aaaigezicht der dames, aan d< kolommen plakte men kleine eti ketten jnet opschrift „het Duitsch leger beteekent niets" — kortom men maakte ons het verblijf zo< onaangenaam mogelijk, om on weg te krijgen, zooals men zeide Deze uitdagende houding ver anderde slechts toen de Duitscheri een klachfc indienden bij den burge meester, de hôtelhouders bedreig den met hun onmiddellijk vertrel-en zich beriepen op den gezant Militaire patrouilles, bajonet op '1 geweer, herstelden de orde er weldra was ailes kahn. Het feii bewijst echter dat toen reeds in '1 geheim de Belgisohe bevolkins werd opgebitst tegen de Duit schers." trvvrwi) VXCAlU OW111D U-t? ZiclKTCI op eigenaardige wijze schikt, steli ons in s'taat de feiten onder hui waar daglicht te herstellen 1) ue uuitscners weraen nooit, in welkdanig land, ontvangen zooals bij ons. Zij werden er ver-troeteld en zôô broederlijk be-handeld dat de openbare machten meermalen beschuldigd werden ze ten nadeele der Belgen te bevoor-deeligen. Zulks was het geval te Wenduyne. 2) Yan misverstand was, inonder-havig geval, geen de minste sprake. Het feit dat hij zich daarop beroept toont reeds aan dat de schrijver van het artikel zelf inzag dat hij de feiten onder een valsch daglicht stelt. De Duitschers hadden een café-chantant zan gères van mindere soort naar Wenduyne meegebracht ; op het terras van een hôtel aan den dijk, zong deze vrouw, aange-hitst door hare landgenooten» lie-deren die de eer der Belgen aan-tastten en Frankrijk aanrandden. De Duitschers herhaalden in koor. De Belgen protesteerden bij wijze van gejouw. Daarop volgden vijandelijke betoogingen. De gendarmerie trad op — dus geene „militaire patrouilles" —- maar de orde werd op geen oogenblik gestoord, tenzij ... door de Duitschers. Twee Belgische volksvertegen-woordigers, op de hoogte der feiten gesteld, maanden deterecht verbitterde jonge Belgen tôt kalmte aan — enkele Duitcners laaitton xrouwens de handelwijze der uit- rln.o-fira Ue toestand. De laatste berichten blijven gunstig. De Russ-en beantwooïdea de poging der Duitschers om Riga te isoleeren met kracht-dadige aianvallen, ea na de verovering van Stiigge drevea ze hunne vijanden bij het dioipje Stoeng op de vlucht. Hoe verwoed tusschen Riga en Dwinsk gesireden wcidt, bewijst het gevecht aa^ij Atkajin; het dorp .weid herfyaalde malen genomen en lueiC-nomen. Het enexgick opireden der Russen ten Noordea v»n Dwinsk bracht den vija'nd tôt zwichten, alhoeiwel hij hier uiteiiiiate sterke stellingcn bezet. Zij spannen Hu aile krachten in oui de bedreigde staid luclit te geven. Die ,actifi trekt des te meer de ajam-dicht, daar de Duitschers tegen de Rus-sische vcirsterkte plaats een intensieve ikir-tillerieiaanTal begonnen zijn, die misschieiï do bestorming vooraîgaat. liots de ovcle-stelpende gTanaten-regen op de Rassische stell'ingen, wachten de legermachten van deiï t/aar met vasten voet de gebeurlenissea iaf. Zelf s leveiden ze door bajoue t-aanval -len tec- Westen v,an het Swenlinver bewij-zen VjS3 iun onajangetaste aanvalswa.a'irde. Zij zullea Dlwiinsk tôt het uiterste ycrde-Sigen..Ten Z. Q. van AVilna, en nabiji Lida wor,-Sen hevige gevechten voojrtgezet. De lachter-kocde der Russische troepen y,m Wilna iekt, nog gteeds vechtende, met succès den laitocht van het legeir ; ook de welgeordende flank-dekking bescheimt het. Het g edc ^ ver-loop der retraite schenkt ons de overtuiging dat de door de Duitschers gewenschte oîh-iwikkeling der operalies yerkefcen is. * Bij den vesitiingadiiehoek van vVolhy-nië spanden de D ai tsch-0 os tenrijkers te veigeefs hardnekkige pogingen in om den Opinaisch der Russen te stuiten. Dczen yeroveiden Voinitza; 23 oficie en en 1.400 soldaten vielen in liunne handen. In Galicië worden de Oostenrijkers in snellen maxS'Ch door cavalerie aeanvalïen oveirhoop gewordejn. De Russen beieikten Prcessy, A^bij Fluste, ea gunnen den vijand den 'tijd niet zich behoorlijk in te graven. Het toenemend aantal gevangenen in Wol-hynië en Galicië den Russen in handen gelaten en defces toenemende successen, heï-înne-ren aaa den Russischen zegetccht Jjemberg en Przemysl. D.e laatste berichten bevestigen cas optimisme." De legergroep yan Mackensen ieed een bloedige nederiaag ten N. O. en O. yan iLogikhin en werd door de Russen omsin-igeld en tôt achter het Orgiinsci-kanaal en de J.aaiolda teruggeworpen. D'iaibij br jngt de raobilkalie va.n. Grieken'Iand, als aiit-woord <(,) de rïohilisalie van Buîgarije, de l"'S.as©n der Ver' o.idenen oen flixike bijdîjage^ Het Belgiscli legerbericht. 24 September. — De activiteit van den vijand werd gekenmerkt door de beschie-ling onzer loopgraven ten Zuiden van Nieuw-pcort en den omtrek van Dixmuiden. Daa|r ontwikkelde zich bovendien een sirijd met bommen. JBeschie'ing der Dui'sche werken tiri baffûTi/inn riûûn xnfnn'ri îrt.apli/i Hnlde van 4e SpaaascLe Kathoiieken aan fieloië. leiegram uit Havre aan net ceigisci Bureel „Voor Land en Vrijheid'': Op den verjaardag van het verbrandei der Umversiteitsbibliotheek van Leuven. hebben verschillende katholieke intelleotu eelen van Spanje, op initiatief van Pe dro Sangro Y ros da Olano. advocaa te Madrid en lid van het Instituut voe sociale Iiervormingen, met veel kiesch heid aan den srector van de Leuvensch Universiteit een schrijven gericht, waarii zij' hun sympathie en hun solidaiïteit b« tuigen. Dit roerende manifest is clooi; S: vooraanstaande personen onderte'ekend, oïi der wie priesters, klooster^ingen, advoc-i ten, geneesheeren, letterkundigen, kunste naars, professoïs, edellieden en personej uit de parlementaire wereld, namelijk twe1 leden van de Coretès: Dda^ Canaja ei markies de Pidal. De onderteekenaaïs zeo gen, dat zij al vrije mannen den aan slag op Leuven willen sehandvlekken e; dit met zooveeï te meer kracht, daa thans een oordeel op. afstand beter d verantwoordelijkheid kan vast stellen. 1) deze brandstichting zien zij niet zoovee de onhcrsleibare schade als den smaai de edelste gevoelens en gedaohten de inenschheid aangedaan. Ten eeuwigen dag-zal dit waabedrijl: wordea gevloekt, doo ai wie niet buigen wil voor de Mach ten koste van het Recht, moest dez schurkenstreek on^ewïoken blijven, dan ware dit een bewijs dat de moderne sa menleving niet voortschrijdt naar de be schaving, maar wegzink in barbaarschheic Ten slo'tte betu.'gen do onderteekenaar hun vertrouwen in een nakende toekomsi die ailes herstellen zal voor de Univei c<î+£vî+ /^n vnnî* "Rp.lofifî. laana-aDOMemenien. Maandttbonnementen worden met m» g ang yan den eersten elker maand aan genomen.Voor Nederland 1 Gulden vooruit Links en Redits. Le Courrier de la Meuse. Le Ccuiier de la Meuse is zijn 2e jaiÈ .ngetreden. Het Belgisch Dagblad, de Bea-j'jmin der Belgische bladen, die ia Ned-er-Sand verschijnen, wil die heugelijke gebeiir-ienis piet laten ^oorbijigaan zonder den wak-icrea W.aalschen eonfcateff haîtelijk geluk le wenschen. De Belgen ea inzonderheid de. Waalsche rjrovintiën van Oost-België dianken veel laan" lien opwekkei; y,am den Belgiechen moed en de zuiverste vaderlandsliefde, Goed he.il 1 Onze dapperen. (Part.) Kapitein Oor, zoon yan den be-lenden faîmkant van piano's le Brussel, ie jongste kapitein van het Belgische !e-jer, die verbondea was aan het kor|s auto-tnifcrailleusen, voert thans opnieuw bevel cver zijne kompagnie in het .„.e tegimeiit. Bij zijne terugkomst heelt die kompagnie eea luAsterpost aan dea Yser geaom^n. De 12 Duitsche verdedigers werden gedcol of ^evangea genomen. De uiigewekenen in Frankrijk. Zooals België, heeft Frankrijk eenen dienst ingericht te Parijis, 27, avenue de l'Opéra • ten einde al de inlichtingea te verzamelen aangaande de uitgeweken fa. milies. Van 10 Februail tôt 11 Juli, werden 155.185 opsporingen gedaan. Zif Je-verden 21.173 degelij'ke uitslagen op. Ver-melde cijfers zijîn than's nagenoeg. Yer-dubb«ld.Edelmoedige soldaten. Hedenmorgen oatving een onzer rédacteurs een schrijven van een Belgische soldaat, kleermaker in het militair gast-huis, Cabour te Adinkerke. Die brave jon-gen, die in een dorp van het land van Dendermonde, zijn ouden vader heeft vër. loren, zeadt oas een bankbiljet van 5 frank te-T" ïianed^r-Eitonî0 Jr. —1-1- cfftiLo- lJi<à ao... iiiogen wi} besteden aan een goed werk. Wat zija onze joagens toch braafl Diezelfde kleermaker vraagt eenige Vlaamsche of Pfederlandsche boe- ken. Mogen wij dien leeszuchtigen soldaat onzen lezers aanbevelen ? Tusschen-parlemenfaire Conferentie voor handel. Op. 8 December zal de tusschen-parle-mentaire conferentie voor handei, hetzij te Parijs, hetzij in Havre, bijeenfcoiaen om een ontwerp tôt ecoaomische verstand-houding tusschen de bondgenooten te be-spreken. Eene maand voor den oorlog kwam die conferentie te Brussel tôt stana onder de bescherming, van den Koning der Belgen, Oorlog aan de reisduiven. Van het begiin af hebben dé moffen het op de reisduiven in België gemunt. De-zer dagen meldden wij dat een landbouwer v;an Calcken, een wakkere vaderlander, Al-fons J3auwens, naar Duitschland was ge-bracht, om zijne reisduiven niet te hebben opgeslotein. 0Distende werd tôt eene boete y,an 1 môl-Lioen Mapk venvezen, omdat a'duài een j-e;s-duif was gevonden, die een touwtje p,an haren pcot droeg; Dfi Koanmandantuur be-v,aJ, dat aile duifjes ter dood zouden worden gebracht. Diîe maatregel verwekte die-pe misnoegdheid in Vlaanderen waar elk huis een duivenhok bezit en waar de dui-veamelkerij1 een a'gemeene sport is. De Duitschers, die de gevaren va,n die yerbitterimg beseften, goten wat water ia hun wijn. ï'e Gent z^gen zij af va.n het nutteloos dooden v,an die vogels, maar ver-plichtten de eigenaaiis een ring aan dea poot v,a,n de duivea vast te .maison en ze naar het stadhuis te brengen, waar men de vlerken aîsneed. Daairna mceslen de diertjes opgeslo-ten wonden. Een duiven-melkex, die zich ,a,an dit gebod niet had gestoord, zag zijn duiivea den kop lafliaip-pen en werd bovendien tôt 1200Q Mark boete verwezen. We herinneren ons hoe in het jubel-par'k al de duiven vaa Groot Brussel we£~ dea cpgeslotea. WiOnnecr zij1 aan eigenaajs w.airen t'eruggegeven wajen 50 pet. van die arme vogels bezweken. Die barhaarsche maatregel heeft ondeg de volksklas niet weinig den haat tegen do Duitschers doea toenemen, Medische pers op het front. Reeds oen massa blaadjes zijn voor de soldaten der loopgraven verschenen, maar neg niets van dien aard was er voor de hospitalen en ambulances uitgeko-men. Die leemte gaat aangevuld worden door het blaadje „Le Panseur", dat met-een humoristisch en letterfuindig zal we-zen.Voor het Vaderland. Een groep Fraaschen en zonen vaa Franschen, verblijvende in de Argeatijn-sche republiek hebben eene groep vaa zes honderd paarden vooiï het Fransche leger, aan de republiek ten aeschenke ge- Geen moed veiiiezen, Op 't Front, 12 September 1915. Vooreerst, imoed hebben wij te koop on daar zulien wij in dit en korten tijd een klein bewijs van geven. Geen rnst nooh duur zal er voor ons meea- zijn zoolang dat vuig g-eploert de hand over ons geliefd België heei't. Wees verzekerd dat wij de wapens niet neer-leggen zoolang er één Duitscher op onzen bodom is. Zij hebben bij ons gé-moord, verbrand vernietigd). En niettegeaisîaande onze jongens djit oppçrbest weten, niettegenstaande die on-gelukkeir, kennen zij errkel den roep : Voor Koning en Vaderland. Hebt U ooit hooren klagen, alsdwt onze jongena kleedij, voeding enz. te kort kwamen? Nu, dl'.t is beist te verstaan. Onze meedige soldlaiteoi hebbein dagelijks goed en vèrsch wit brood (geen brood K.K.) confituur, vleesch, viscb, lcaas, tabak en sigaretlen eu allerlei goe|de za-lcen. Op elken feasîdag van ons geliefd Yorsteahuis, ia er voor ons wat ren beste. Op den feestdag van onzen Koning, kreeg elli soldaat een zakie met de volgende voorwerpen: notaboel^je, po/tlood'î kam, spiegel, naalden, gûxen, Siaaï, in een woord: al wat wij kunnen gebruiken tijdens den oorlog, en op het zakje, het h®indileelcen van Albert en Elisabeth. Geen schoonder blijk van ve,r' trouwen en goediheid vinden ! In vêle bladen leest men, dat wij ailes moeten dei'ven. Nog zal ik u een bewijs geven van het tegenovergestelde. Ons, Prinsje, Leopold, 14 jaiar oud, de ouiijte zoon van onzen geliei'den Ko -ninig, is als soldaat in een onzer linie-regimenten ingelijfd. Hij deelt met ons aide gevaren, en slaapt met ons, waar de plaats oas aangeduid wordt. Indien wij iets te kort liadden, zou Hij zich dan tusschen ons bevinden? Zèkers is het dat men ons dagelijlcs geen pluim-bed geeit of oeslors met champaigne-wijn 0^tkMP&aa£iTafF ofezeh1- oBa^gfcs m de loopgraven bezoeken, ja, beter nog, Hij vraagt aan elk over nieuws van zijne familie en gelast zich met het verzendea der brieven, aan de onzen gericht. Ook ons Moeaertje (onze Koniugin) komt ons dikwijls bezoeken en verzorgt onze zie,ken en gekwetsten en aitijd is Zij voorzien van tabak, cigaren en cho-coiade voor onze jongens. Geen moeder of zuster kan beter voor ons zijn dan Zij. Is het dan andars mogelijk, dat men met welgenoegen ailes opof(ert wat men bezit ? Het is niet aileen uit plicht, maar men zou het enke! doen om Hem en Haar gelukkig te zien. Nu, die tijd is kortbij ! Ile heb u daar straks gezegd dat er onze jongensi mifcseliien niets meer zal overblij\en. maar wat men ons ne oit zal kunnen ont-nemen, dit is : Do Zegepraal. Later zulien wij allen fier mogen zijn te zeggen: Wij hebben onze plicbten gedaan, wij hebben geholpen aan dla zui-vering. van ons vrije België, dat een vuig ras kwam bezoedelen, wij hebben aan die Kultuur-menschen getoond, wat het was ,,een snippartje papier — un dliiffon de papier", wat het zeggen wil, zijn woord eten qa een vrij, land te willen uimoorden. Tôt onzen laatsten snik zulien wij roepen : Leve de Koning, leve de Koningin, levé ons vrije België. Ik ben fier u insgelijks tô mogen zeggen . dat wij drie gebroeders op !t front zijn geweest, alsook twee sehoonbroe-ders en vijf neven. De oudste en de Jongete zijn in het zelfdei regiment, de 3de is geliwetst en nu in Plolland, de vierde broeder, hij die tijdens ons vertrek voor onze oude moeder zorgen wildie, is sinds de maand November 1914, als krijgsgevangene ia Duitschland. Een schoonbroeder is ook gevangene bij den vijand. Van den an-deren sohoonbroeder of van de neven, geen het minste nieuws meea: sinds 9 maanden. Aan al mijn bekenden, die nu in Holland verblijven, roep ik toe dat zij den moed niet mogen verliezen: Het uur der vrijheid is nabij. AIM6 HU'LIN. ONBEKENDE HELDEIN L)e meaicale peirs van juyon supt onuer de handteekening van twee geneesheeren het volgend feit aan: „STaar aanleiding van een bericht verschenen in de bladen van Lyoa in het bc.gin van den oorîog, hebben er zich op eene week hondera vijftig personen aaageboden in het gods-huis, om hun bloed desgevallend te laten overtappen. De eerste persoon, die zich aanbood was een geneesheer. Sedert zes welcen gebruiken wij hijna uitsluitend vrouwen. *Nooit ontbraken er lieden van goeden wil. Dank zij dier edelmoedige ot i'crvaardigheid hebben de heelmeesters tal van menschenlevens kunnen redden.'* BELGIË. Vlaamsche Schouwburg. De Vlaamsche Schouwburg te Brussel, lie den vorigen winter onder leidiag vaa Idolt Ulauvvaert ea Van Daelea s tond s weder geopend. Deze gebeurtenissen, zegt le ,.Kolnische Zeitung", heeft slechts gè-inge artistieke, doch zoovee] to meert loiitieke (d. i. anti-Fransche) beteekenis. De heer Clauwaert was vroeger als ao eur aan denzeltden schouwburg vefb.ondeQ, Iij leidde de „Liederen voor het Volk''. We zijn verzekerd, dat Edmond ïendriikx, dien men aan den kant schooft îoioit onder Duitsche bezetting in defli /laamschen schouwburg zou hebben laten' ;pelen. Hij was er te vaderlandsch vo-oi*. ûosf~yiaal3dei*en. Schepen cernent en steenen. Door het kanaal Sas van Gent—Zelzaetd jasseerden deze week een groot getal vaart-;chepeD, met cernent en steenen voor het lezette deel van Vlaanderen. Aan de grensversperrlng. Uit „Het getrouwe Maldeghem" : Vrijdag heeft een vrouw van Bouchoute haar land verbrand met aan de buitenste palenrij 1er grensversperring te genaken. Er zijn drio palenrijen weten wij : De middenste draagfc den doodelijken elec-rischen stroom, de twee buitenste rijen dienea un de omwonende menschen al beide zijden '^n den gevaarlijken draad af te houden. Welnu aan een van die buitenrijen welke n recht niet gevaarlijk mogen zijn is het mgeiuk met de vionw in Bouchoute gebeurd. Het hand is heei verbrand en zeker behoud "jïie^ Sîf géva^worSt" oitgelegd, is zoo dat le duitschers met opzet om de menschen op lie plaats te verrassen een verbingsdraad ?an den binnenste naar den buitensten draaa ladden gelegd. Zoo werd in den omtrek van een honderd neter*der buitenste palenrij wel niet doodelijk naar toch gevaarlijk. En al die huizen vol kleine kinders rond lie met; eens doodelijk geworden plek. Da noeder met haar hand had ook 6 Jsinderen. «»» Sirooien poppen.. Langs de Noord-Vlaainsche grens zijn da Duitschers doende groote strooien poppen tè setten op 2000 meter der versperring. Liatilsiir'g, De îoestand. De pinhelmen deen meer ea meer govoç. en, dat zij de meester zijn. De bezettin-;en worden \dikwijls iafgelost. Hedea zija :e talrijk, 's anderendaags minder ta'rijlc. den verdiept zich in gissingen daar da 3uitschers zwijgen als snoeken. le Hns-elt w.oj?de-i de herLergen te 9 ure 's avot.ds ;eslOiten. Niemiand mag neg na 10 ure op ;tra,at komen. Er mag geen likeur yerkocht vorden. Het leven is peperduur. Eieren en ;oter zijn buiten het bereik der beuïlzen.. let wild draagt een Duitsch rnerk, doch le Belgen eten geen Duitsche hazen. Het schijnt, dat Hasselt een 10.003 maa :al moeten inlnvartieren. Rond de stad zu'l-en lcc<pgraven aangelegd werden. Ni mand nag meer dan 300 iles-chen wijn bezit-en. De vaderlandsche dagbladen gerakea îiet meer binnen Hasselt, en toch blijft des >evolking vol hoop. Luika Daar slapen onze braven . . . Ziehier de plaatsen, waar de Belgische ver-ledigers van Luik hun laatste rustplaats gevonden hebben : Rabosée, kerkhof van St. Walburge; kerk-îof van Robermont, Sart Tilman (de begraaf-)laats is een weide); Boncelles, Loncin, Battice, delen, Viâé (kerkhoven van Loretta en vaa Devant le Pont). Voor de krijgsgevangenen. (Part.) Dezer dagen werd te Verviers in lagvertooning een groot kunstfeest gehouden ;en° voordeele van de Belgische krijgsgevangenen. Dit feest had plaats in de Palace, fardonstraat. Werden opgevoerd „de Noces ie Jeannette" en „Gringoire", met medewer-dng van den ténor Fassin, die verleden jaar n Den Haag optrad, den Luiker baryton 3ruels en mevr. Bruels—Perrin, enz. Mond- en klauwzeer. Te Solwaster en omtrek schijnt het mond-m klauwzeer oDaehouden te hebben. Yerzoeke aoze courant na lezingoiigo frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringsk ampen: Gaastorland, Leeii warden, Amersfoort, Harderwijk, Bergen (bij Alkmaar).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes